Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nén Hương Dâng Nguyện (Tuyển Tập Thơ)

01/07/201809:16(Xem: 3878)
Nén Hương Dâng Nguyện (Tuyển Tập Thơ)
HT Thich Nhu Hue-1

 
 
NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
 Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

Kỷ niệm Đại Tường Sư phụ
Hòa thượng thượng NHƯ hạ HUỆ


Thấm thoát hiếu tang đã mãn kỳ
Tấm lòng truy niệm gởi vần thi
Từ bi nương đức nguồn chơn tỏa
Đạo thể nhờ ơn tánh thiện huy
Hư huyễn Ta-Bà mong bước xả
Lạc an Tây Độ quyết tâm quy
Tinh thành một nén hương dâng nguyện
Linh Giác đài tiền mẫn chứng tri.
 
 
 
 
今心自轉漢字
 
香願
 
日就月將滿孝期
敬誠追念寄唐詩
慈悲因德真源普
道体蒙恩善性輝
虚幻娑婆從步捨
樂安西度決心歸
精勤一進香雲願
靈覺臺前愍証知
 
Kim Tâm tự chuyển Hán tự
Hương Nguyện
 
Nhật tựu nguyệt tương mãn hiếu kỳ
Kính thành truy niệm ký Đường thi
Từ bi nhân đức chân nguyên phổ
Đạo thể mông ân thiện tánh huy
Hư huyễn Ta- Bà tùng bộ xả
Lạc an Tây độ quyết tâm qui
Tinh cần nhất tấn hương vân nguyện
Linh Giác đài tiền mẫn chứng tri.
 
范叔紅轉漢字
恭願香
歲月孝喪已满期
正心追念寄魂詩
慈悲依德真源烺
道体憑恩善性暉
虛幻誠意
樂安西土决心皈
精誠一炷香恭願
灵覺臺前愍証知
 
 
Phạm Thúc Hồng chuyển Hán tự Bài xướng
 
CUNG NGUYỆN HƯƠNG
 
Tuế nguyệt hiếu tang dĩ mãn kỳ
Chánh tâm truy niệm ký hồn thi
Từ bi y đức chân nguyên lãng
Đạo thể bằng ân thiện tánh huy
Hư huyễn Ta - Bà thành ý xả
Lạc an Tây Độ quyết tâm quy
Tinh cần nhất chú hương cung nguyện
Linh Giác đài tiền mẫn chứng tri.
 
 
 
 
Những bài họa:
Nam Phong - Nguyễn Thái Ất
 
HƯƠNG LÒNG
Kỷ niệm Đại Tường
Cố Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ
 
Vẹn nghĩa hiếu tang đã cuối kỳ
Ân người tưởng niệm viết nên thi
Dòng thiền vun đắp đời ca ngợi
Pháp kệ truyền trì đạo phát huy
Thế sự ưu phiền mong xả bỏ
Tây phương tịnh lạc ước tầm quy
Hương lòng kính ngưỡng thành tâm nguyện
Đức tỏa gương ngài - Phật giám tri.
 
 Nhĩ Khuyết- Hội An
 
VẲNG TIẾNG SƯ ÔNG
 
Sinh tử, tử sinh chẳng hạn kỳ
Vô thường dâu bể tợ...màn thi
Ba đời nhân quả- tâm thăng tấn
Hai cõi âm dương – thiện phát huy!
Đời ấy - dòng sông muôn nhánh rẽ
Thiền là - cội phúc một lòng quy
Đâu đây vẳng tiếng Sư Ông dạy:
"Phật tại tâm mình" –đấy chánh tri!
 
 
 
 
Cảnh Thu - Hội An
 
NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
(họa y đề)
 
Huý nhật Ân Sư đã đến kỳ
Lắng lòng hoài niệm viết vần thi
Dạy trò bổn quốc nghiêm phong nhã
Truyền đạo trời Tây rạng ánh huy
Hư ngụy dương trần đưa lối thoát
Vĩnh an phương Phật dẫn đường quy
Thâm tình báo bổ luôn ghi dạ
Ngưỡng nguyện linh đài cảm chứng tri.
 
 
 
Cảnh Thu - Hội An
         
TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
 
Đại tường Hoà Thượng đã sang kỳ
Tưởng niệm Ân Sư tả vận thi
Tạo lập chùa quê đèn tỏ rạng
Hành trì hải ngoại đức quang huy
Công viên huyễn thể trần gian xả
Quả mãn chân thân Lạc độ quy
Một nén tâm hương dâng kính ngưỡng
Đài tiền Linh Giác nguyện diêu tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồng Cẩm – Hội An
 
MÃI NGỜI CHÁNH PHÁP
 
Tang hiếu ba năm đã đến kỳ
Thành tâm chung họa vận Đường thi
Độ sanh mấy thưở từng soi sáng
Truyền đạo bao ngày đã phát huy
Nguồn pháp từ bi nhờ tỏa rạng
Phàm ngu sinh chúng cậy lai qui
Lời người giáo huấn luôn ghi tạc
Tam Bảo thùy từ nguyện giám tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tích Tường – Hội An
 
TRI ÂN
 
Thành tâm truy niệm mãn tang kỳ
Dâng nén hương trầm với vận thi
Bảo tự trường tồn nhờ chánh pháp
Đạo tràng bất biến dựa quang huy
Tôn sư đáp nghĩa lòng không chuyển
Trọng đạo ghi ân dạ quyết qui
Công đức anh linh lưu vạn thuở
Noi gương hạnh nguyện mãi cầu tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ái Khanh - Đà Nẵng 
 
NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
(Họa y đề)
Húy nhật Ân Sư đáo hạn kỳ
Đại Tường, đệ tử vịnh Đường thi 
Thiền tâm bất nhiễm bồ đề phát 
Thiện tánh vô cầu giác ngộ huy
Địa ngục trầm luân- lòng chẳng lụy
Niết bàn cực lạc- chí hồi quy
Nén hương- Định- Huệ...chân thành khấn
Thượng phẩm liên đài giải thoát tri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Cầm - Đà Nẵng
 
NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
   ( Y đề) 
 
Đại Tường Sư Phụ đáo chi kỳ. 
Đệ tử dâng người mấy vận thi. 
Thể phách dẫu về miền đất lạnh. 
Tinh anh còn quyện bóng tà huy. 
Tây phương Cực Lạc thiên niên tỏa. 
Phật cảnh Liên đài vạn đại quy. 
Đốt nén tâm hương đồng bái nguyện. 
Giác linh Hòa Thượng chứng minh tri.
    16/4/2018. 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hồ Văn Chi - Đà Nẵng
 
NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
    (Y đề) 
Xuân qua hạ đáo... mãn tang kỳ
Tưởng nhớ Ân Sư kính vận thi
Nghĩa ái phù sinh ngời thiện tỏa
Gương từ độ chúng rạng nhân huy
Còn văng vẳng đó lời thanh nhã
Vẫn rỡ ràng đây tánh thuận quy
 Xả báo, người vui miền Cực Lạc  
Khấu đầu cẩn nguyện chứng minh tri. 
                17/4/2018                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuận Vũ  - Đà Nẵng
 
HƯƠNG LÒNG
(Họa nương vận bài xướng)
 
Trầm hương tỏa ngát đã bao kỳ
Cảm tác chơn lòng trỗi vận thi
Ngũ phúc tu hành nhân thiện chỉ
Muôn nhà giác ngộ quả thành huy
Thuyền xuôi Bát- Nhã trào tâm hỷ
Cõi tạm Ta- Bà khởi đức quy
Mãi trải trui rèn lo luyện chí
Mong ngày đắc đạo thỏa thiền tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lương y Trần Hữu Nam – Đà Nẵng
 
NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
(Y đề)
 
Hiếu tang báo bổ đã vào kỳ
Tưởng niệm thâm ân mấy vận thi
Nhơn đức từ bi tâm giải thoát
Đạo căn bác ái thể minh huy
Cõi trần gác chuyện Bồng Lai vãng
Tây Thứu trì câu Cực Lạc quy
Một nén hương lòng tâm kính nguyện
Đài tiền Linh Giác ngưỡng tường tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ng Thùy Hương – Hội An
 
TRẦM HƯƠNG MỘT NÉN
 
Kỷ niệm mùa sang đại hiếu  kỳ
Cúi đầu kính họa vận Đường thi
Mầm thiền trổ lộc  bồ đề khởi 
Cội phúc đâm chồi đạo pháp huy
Tâm chánh kệ kinh mong sẽ chuyển
Ý lành chuông mõ nguyện hồi qui
Hương trầm một nén dâng Bồ Tát
Thượng phẩm liên đài chứng giám tri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Nhàn – Hội An
 
NÉN TÂM HƯƠNG
 
Dâng nén tâm hương đã đến kỳ
Gởi vào tự khúc vọng ân thi
Ơn Thầy muôn thuở luôn soi sáng
Nghĩa đạo hằng ngày mãi phát huy
Một chốn thiền môn cầu chúng nguyện
Mười phương chư Phật mãn nguồn quy
Đại Tường đảnh lễ đài Linh Giác
Với tấm lòng thành xin giám tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Tâm tự họa
 
CAO ĐĂNG THƯỢNG PHẨM
 
Ba năm hiếu đạo chánh đương kỳ
Thành nguyện Thầy đăng Lạc quốc thi
Âm diệu ngân theo chuông tảo khấu
Lời vàng hòa với mõ tà huy
Cao đăng thượng phẩm Tây phương vãng
Liễu ngộ tâm nguyên bỉ ngạn qui
Công đức một đời lưu hậu thế
Đài tiền cảm niệm ngưỡng từ tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Thúc Hồng
 
HƯƠNG NGUYỆN ĐẠI TƯỜNG
Họa y vận “Nén Hương Dâng Nguyện” 

Thiền môn chuông vọng mãn tang kỳ
Tịch mịch trăng soi viết hiếu thi
Y bát ung dung trong vãn nhật
Cà sa tự tại dưới tà huy
Biệt ly hai cảnh, không không tỏa
Cách trở đôi nơi, sắc sắc quy
Di ảnh Tôn Sư, hương phảng phất
Đại Tường ơn cả pháp môn tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tú Yên – Trần văn Tuyến
 
DÂNG LÒNG TƯỞNG NIỆM
 
Báo hiếu Ân Sư đã đến kỳ
Dâng lòng tưởng niệm mượn lời thi
Trời Tây lồng lộng nguồn bi rạng
Đất Việt mênh mông bóng đức huy
Tăng lữ trao truyền trì nhất bát
Đàn na khuyến giải thọ tam quy
Đêm nay vành vạnh vầng trăng hiện
Cầu Giác Linh Thầy bi mẫn tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Ngọc – Hội An
 
HOÀI NIỆM
 
  Đại Tường Sư Phụ đến niên kỳ
 Tưởng niệm dâng Người mấy vận thi
 Kinh kệ nhiệm mầu truyền pháp giới
 Chúng sinh hoan hỉ nhận từ huy
 Phước duyên dẫn lối về bờ giác
 Đuốc tuệ soi đường đến Phật quy
 Cõi tịnh liên hoa Thầy nhập cảnh
 Dù cho cách biệt vẫn tâm tri.
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Quỳnh Loan – Hội An
 
NHỚ ÂN SƯ
 
Nhân sanh hữu hạn tử vô kỳ
Xúc cảm - tâm tư gửi áng thi
Nhớ buổi thầy đi mờ vũ trụ
Buồn hôm lá rụng khép tà huy
Mây giăng đỉnh núi phù vân ảo
Nước đổ trăm dòng đại hải quy
Ngưỡng nguyện giác linh đăng thượng phẩm
Ta - Bà hồi nhập thể từ tri.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Miên Thượng

 

CẢM ĐỨC ÂN THẦY

      

Thầy đi, nay hạn đáo tang kì

Tưởng niệm Đại Tường kính họa thi

Phật sự viên thành tâm pháp lạc

Cuộc trần khép lại buổi tà huy

Chấp tay, đệ tử Tây Phương vọng

Xả thế, Ân Sư Lạc Quốc quy

Cảm đức ngời soi hàng hậu học

Cúi đầu cung ngưỡng thỏa ân tri.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cẩm Chiểu – Hội An
 
LÒNG THÀNH KÍNH
 
Thời gian giáp lại buổi phân kì
Tưởng nhớ Ân Sư hạ bút thi
Thành kính ngưỡng cầu tâm giác mãn
Cung thù hoàn nguyện đức quang huy
Tam thừa quả kết Ta - Bà xả
Tịnh niệm công viên Cực - Lạc quy
Một nén hương trầm dâng trước án
Nguyện xin Hòa Thượng mẫn từ tri.

 

 

 

 

 

Đệ Tử Thị Phước - Doãn Lê

 

NGƯỠNG VỌNG ÂN SƯ

  Kính dâng Lễ Đại Tường

Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ

         

Tháng tư mùa sen nở

Thời gian vương ý sầu

Nghe chiều đi lặng lẽ

Cây lá ủ niềm đau

              

Nhớ ngày xưa gian khổ

Thầy cuốc bẫm cày sâu

An bần thân áo vải

Theo nắng dãi mưa dầu

 

Sống vui trong ánh đạo

Dưa muối sẻ chia nhau

Thảnh thơi nguồn pháp lạc

Mặc tháng ngày trôi mau

 

Sân thiền trăng vẫn sáng

Xuân vẫn mướt vườn rau

Hồn nhiên nhìn thế cuộc

Như nước chảy qua cầu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một chiều vươn cánh gió

Buồm căng bến giang đầu

Vượt nghìn trùng sóng vỗ

Mênh mông, thuyền về đâu? 

 

Bao năm trời viễn xứ

Gieo mầm đạo nhiệm mầu

Sáng mùa trăng Bát Nhã

Y vàng lộng năm châu..

            

Tháng tư về tha thiết

Đã hai mùa bể dâu

Thầy cao đăng Lạc Quốc

Thướng Cửu phẩm liên lâu

 

Ân Thầy như núi cả

Tình Thầy như biển sâu

Đại Tường kim nhật lễ

Con kính ngưỡng nguyện cầu...

               

 

 

 

 

 

 

 Đệ tử Thị Phước - Doãn Lê      

  

LỜI THẦY VỌNG MÃI

  Kính tưởng niệm giác linh HT thượng Như, hạ Huệ

  (Kính họa thơ Nén Hương Dâng Nguyện của HT. Kim Tâm Thích Hạnh Niệm), ghi lại một kỉ niệm: Hè các năm 1969 và 1970, Doãn Lê mỗi ngày đều lên chùa Pháp Bảo để ôn bài cho kì thi Tú Tài Bán  và Tú Tài Toàn. Hòa Thượng (lúc ấy còn Đại Đức) thường đến động viên và cho ít trái cây ăn. Có lần HT cười nói:-“Chừ con ăn chuối của Phật, sau này đỗ trạng vinh quy đừng quên chùa”. 

                                            *

 

Nhớ thuở thư sinh cuối học kỳ

Ve sầu ray rứt báo mùa thi

Thầy khuyên lời quý tình sâu nặng

Con giữ tâm tròn đạo vĩnh huy

“Nay chuối nhà chùa, ăn đỡ đói

Mai danh bảng hổ, rước vinh quy”

Lời Người còn vọng bao năm tháng

Đệ tử tâm thành, nguyện cảm tri!

             

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Châu Thạch phụng bút: 
 
ĐƯỜNG THI VỌNG BÁI
 
Nhân lễ Đại Tường mãn hiếu kỳ
Chân thành kính họa khúc Đường thi
Liên trì Linh Giác Ngài an tọa
Tịnh độ oai quang trí phát huy
Trần thế viên minh công tiếp dẫn
Niết - Bàn tự tại bước lai qui
Ta - Bà huệ nhãn hoàn Ba tạng
Phật quốc cao đăng nguyện mẫn tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Đăng Mành -Hải Lăng, Quảng Trị
 
KÍNH LỄ ĐẠI TƯỜNG
 Hòa thượng thượng NHƯ hạ HUỆ”
 
Mãn tang tưởng niệm đến chu kỳ
Hậu học chuốt vần kính phụng thi
Ước nguyện Giác Linh qua bỉ ngạn
Mong cầu Phật pháp đến tăng huy
Trí khai Bát- Nhã bừng sen nở
Thức cảm lục trần tỏa tuệ tri
Thượng phẩm thượng sanh miền Cực Lạc
Đại Tường Hòa Thượng đã hồi quy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đinh Ánh – Điện Bàn
 
ĐẠI TƯỜNG KỶ NIỆM
 
Đại Tường kỷ niệm đã vào kỳ
Thành kính con dâng mấy vận thi
Quảng khoát từ bi đời tán thán
Khoan dung bác ái đức hoằng huy
Trần gian giả tạm nơi tu tấn
Đạo pháp cao siêu chốn đáo quy
Một nén trầm hương lòng ngưỡng mộ
Giác Linh bi mẫn nguyện diêu tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
Trầm Hương – Trầm Tuyết Mai
 
TRUY NIỆM HỒNG ÂN
 
Thấm thoát mà nay đã Đại Tường
Thầy về an lạc cõi Tây Phương
Thành tâm cung bái lời truy niệm
Với đóa hoa lòng tỏa ngát hương
 
Xứ Úc ngày nao lạnh đất trời
Một vì sao rụng xuống ngàn khơi
Tử sanh trần thế là thường lý
Sao khó ngăn dòng lệ thắm rơi!
 
Bao mùa trăng lạnh cõi trần gian
Xuân đến, đông sang lộng gió ngàn
Nhịp bước thời gian trôi mãi mãi
Ân Thầy cao cả vẫn hằng mang
 
Đốt nén hương trầm trước Giác Linh
Nguyện thầy Lạc quốc đặng siêu sinh
Đôi dòng thơ tưởng ơn trời biển
Nghe vẫn còn đây vạn nghĩa tình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dương Tấn Hùng – Điện Bàn
VẦN THI KÍNH LỄ
 
Con tạo vần xoay đã đến kỳ
Thành tâm kính lễ vận Đường thi
Lời lời ngưỡng nguyện tường quang phổ
Cú cú chân cầu quả phước huy
Cảnh cũ nhạt nhòa trăng mộ chiếu
Chùa xưa yên ắng nhật tà qui
Bên làn hương tỏa mờ di ảnh
Xin Giác Linh Thầy hạ cố tri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm
 
HỌA KẾT
 
Khép lại mấy vần mãn hiếu kỳ
Chân thành cảm tạ bạn văn thi
Đã hòa tâm sự tăng nguồn cảm
Cho đậm dòng tư tỏ ánh huy
Dẫu biết nước đi không trở lại
Vẫn mong từ nguyện phản hồi qui
Để đèn thiền tỏa ngời nhân thế
Mãi mãi soi đường mở giác tri.

HT Thich Nhu Hue-7

Kính mời xem những
bài họa khác

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
29/10/2010(Xem: 6136)
May I be free from enmity and danger, May I be free from mental suffering, May I be free from physical suffering
28/10/2010(Xem: 9985)
Một thương chú tiểu dễ thương Hai thương chú tiểu chọn đường đi tu Ba thương sớm tối công phu Bốn thương chú học và tu đàng hoàng Năm thương chú tiểu nhẹ nhàng Sáu thương chú tiểu đoan trang nụ cười
23/10/2010(Xem: 6173)
Nhiều thế kỷ trước, một vị vua đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam hai lần đẩy lui quân Mông Cổ xâm lăng. Một hôm, vào năm 1293, vị vua anh hùng này đã rời ngôi vua, và vài năm sau trở thành một nhà sư và đã để lại một di sản Thiền Tông bây giờ vẫn còn phát triển để trở thành dòng Thiền lớn nhất tại Việt Nam. Ngài tên là Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của Nhà Trần và là vị sáng lập Dòng Thiền Trúc Lâm.
22/10/2010(Xem: 9856)
Vào khoảng các năm 1972–1974, Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, thường được Tăng Ni-Phật tử gọi cung kính gần gũi là “Ôn Già Lam”, đang trong thời gian dài hoằng pháp tại Nha Trang và các tỉnh miền Trung, Ôn tạm an trú trên chùa Hải Đức, nơi có Phật học viện Trung Phần, trên ngọn đồi Trại Thủy. Khoảnh vườn và thềm hiên phía trước tịnh thất của Ôn dần dà trở thành một hoa viên nho nhỏ với nhiều cây cảnh hoa lá đẹp lạ, là nhờ ở bàn tay chăm sóc thương yêu của một vị cao tăng đức độ nhân từ.
21/10/2010(Xem: 5770)
Bướm bay vườn cải hoa vàng , Hôm nay chúng ta cùng đọc với nhau bài Bướm bay vườn cải hoa vàng. Bài này được sáng tác trước bài trường ca Avril vào khoảng năm tháng. Viết vào đầu tháng chạp năm 1963. Trong bài Bướm bay vườn cải hoa vàng chúng ta thấy lại bông hoa của thi sĩ Quách Thoại một cách rất rõ ràng. Đứng yên ngoài hàng dậu Em mỉm nụ nhiệm mầu Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thâu
20/10/2010(Xem: 8835)
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại Con chỉ dùm căn láng nhỏ bên sông Nơi Mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh Nặng oằn vai một nỗi nhớ thương chồng
20/10/2010(Xem: 6710)
Nhân-sinh thành Phật dễ đâu, Tu hành có khổ rồi sau mới thành, Ai hay vững dạ làm lành, Chứng-minh trong chốn minh-minh cũng tường.
13/10/2010(Xem: 5247)
Nguyệt lạc Ô Đề sương mãn thiên Giang phong, ngư hoả đối Sầu Miên Cô Tô thành ngoại Hàn-San Tự Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
12/10/2010(Xem: 7138)
Trách lung do tự tại Tán bộ nhược nhàn du Tiếu thoại độc ảnh hưởng Không tiêu vĩnh nhật sầu.
12/10/2010(Xem: 7856)
Ta lấy viết phết cuộc đời lên giấy Nghe đất trời cuồn cuộn âm ba Giữa thinh không ẩn hiện bóng sơn hà Nghiêng nét bút phóng ngang bờ ảo mộng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,810,642