Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

06/04/202112:49(Xem: 1055)
Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163).

Ngài thộc đời thứ 17 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế. Ngài là đệ tử của Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long. Ngài xuất gia năm 17 tuổi ở chùa Đông Thiền, năm 18 tuổi ngài thọ cụ túc giới, được đặc cách sớm 2 năm.


Sư Phụ nhắc lại chùa Đông Thiền là nơi trụ trì của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và cũng là nơi Ngài Lục Tổ Huệ Năng đến xin xuất gia sau khi nghe một Phật tử đệ tử của ngài Ngũ Tổ, tụng kinh Kim Cang rất hay. Sư Phụ cũng nhắc lại là kinh Kim Cang được đưa vào kinh nhật tụng Việt Nam do Hoà Thượng Trí Tịnh dịch ra tiếng Việt.

Ngài Ứng Am Đàm Hoa đi du phương hành khước tham học với nhiều thiền sư, trong đó có thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần, và cuối cùng ngài đến tu học và đắc pháp với thiền sư Hổ Khưu Thiệu Long.

Sau khi ngộ đạo rồi Ngài trở về thăm Thiền sư Thủy Am và được ngài Thủy Am phân tòa cho thuyết pháp ở Chùa Liên Vân. Tiếp đó Ngài đến giáo hóa ở chùa Diệu Nghiêm và từng trụ trì tại nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác. Tương truyền khi Ngài trụ trì ở núi Quy Tông, Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đã có bài kệ ngợi khen về cách giáo hóa của Ngài:

Ngồi đoạn kim luân đệ nhất phong,

Ngàn yêu trăm quái thảy tiềm tung,
Năm về lại được chân tiêu tức,
Thưa bảo Dương Kỳ chính mạch thông.

Sư phụ giải thích Sư bác Đại Huệ Tông Cảo khen cháu của mình (ngài Ứng Am) xứng đáng là người kế thừa tông Dương kỳ lâm Tế về sau.

Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa thượng đường khai thị chúng đệ tử: "Sáng chẳng thấy tối, tối chẳng thấy sáng, sáng tối hai quên, không khác ông thầy tầm thường....."

Sư phụ giải thích: Thiền sư Ứng Am đã dẫn lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm để dạy chúng: "Cái Thấy mà do lìa tướng Thấy, đó là Tánh Thấy Siêu Việt" (Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập). Sáng chẳng thấy có sáng, tối chẳng thấy có tối.Tối là có thấy cái tối, mặc dù không thấy đồ vật. Tánh thấy vẫn thuờng có, thường trụ. Tánh nghe, khi không có tiếng chuông, tánh nghe cái không âm thanh. Ánh sáng, âm thanh là hình tướng sanh diệt. Tánh thấy, tánh nghe bất sanh bất diệt, đó là chân tâm của hành giả, cái mà chính hành giả luôn luôn không nhận ra.

Tăng hỏi: - "Có vị Tăng hỏi Vân Môn: - Thế nào là pháp thân thanh tịnh? Vân Môn đáp: - Hoa thược lan." Ý này thế nào?

Sư đáp: - Cát sâu nổ tròng mắt.


Sư phụ giải thích: Pháp thân, Phật tánh thường trụ, tự chứng tự biết, giải thích ra như bỏ cát vào trồng mắt, như khoét thịt của da lành. 


Ngày giỗ của Thiền sư Hổ Khâu Thiện Long, Sư cầm hương rồi niêm:''Bình sanh không khởi chụp được cái vô ý trí này, lão Hòa thượng đem hết tài năng nghĩ suy chẳng đến. Từ đây cổi hết binh khí, tùy phần mặc áo ăn cơm, hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó, biết kia có băng cứ chắc. Tuy nhiên, mỗi năm một lượt đốt hương nến, thiên cổ khiến người hận thêm sâu''.

Sư phụ giải thích: đời nay chúng đệ tử cúng giỗ Sư phụ phải niệm hương với ý nghĩa tán thán công hạnh như sau "Người sống cuộc đời: Một bát ba y, Xuân Thu du hóa. Chín tuần mười hạ, Năm tháng tịnh tu. Người có nhiều: Tăng Ni bốn chúng tùng du; Và Phật tử mười phương qui ngưỡng. Người là bậc: Sơn môn Hòa thượng, Và hàng: Hải chúng Trung Tôn.Rường cột pháp môn,Nối dòng đạo giáo.Chơn tâm hạo hạo, Pháp tướng nguy nguy.thiệu phái truyền y,kế đăng tục diệm. Phật pháp chu toàn trách nhiệm, Sư mô đầy đủ oai nghi. Trau dồi trí tuệ từ bi, Nuôi dưỡng Pháp thân tuệ mạng. Chúng con nghe rằng: Lá rụng về cội, Nước chảy ra khơi. Sống gởi, thân sanh tử một đời. Thác về, chốn Niết Bàn muôn thuở! Tâm hương năm nén, Giới, định, tuệ hương, Giải thoát, tri kiến quí khôn lường, Giải thoát tri kiến khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử nguyện cúng dường. Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần, Thuở đồng chơn cát ái từ thân, Lòng chánh tín xuất gia đầu Phật. Bát vàng, cơm Hương Tích, Bình ngọc, nước Triệu Châu. Đầy vơi mùi thiền vị, Đệ tử nguyện xin hầu. Đến đây ba lượt trà dâng, một lò hương cúng, hãy xin âm hưởng, lòng hiếu của chúng con. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát".

Nhưng Thiền Sư Đàm Hoa niệm hương cúng dường Sư phụ khác người "hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó". Hơi khó nghe, nhưng đây là ngữ cú hay dùng trong nhà thiền, Ngài niệm đúng theo ý chỉ của tông Tào Khê là hỏi đông đáp tây, hỏi Phật tánh đáp vô minh, hỏi phiền não đáp Bồ Đề, hỏi niết bàn đáp sanh tử. Tuy nhiên, câu niệm cuối cùng của Ngài: “mỗi năm đến ngày kỵ con vẫn buồn hồi tưởng lại những hành trạng của Sư Phụ”.

Sư dạy chúng tham thiền rất tận tâm, thời bấy giờ chỗ thiền sư Đại Huệ và thiển sư Ứng Am Đàm Hoa được gọi là hai cửa cam lồ.

Sư Phụ giải thích, cửa thứ nhất là của thiền sư Đại Huệ, cửa thứ hai là của thiển sư Ứng Am Đàm Hoa, vì ai vào hai cửa này lúc nào cũng cảm nhận được sự mát mẻ, thư thái, nhẹ nhàng, nhận yếu chỉ của Tào Khê đem về.

Cuối đời, Sư đến trụ trì chùa Thiên Đồng, núi Thái Bạch, tỉnh Chiết Giang. Ngày 13-6-1163 niên hiệu Long Hưng thứ nhất, đời vua Tống Hiếu Tông, Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 61 năm, hạ lạp 43 năm, môn đệ đem nhục thân Ngài nhập thất ở chùa Thiên Đồng trên đỉnh núi Thái Bạch.

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiển Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) của Hoà Thượng Hư Vân do Hoà Thượng Minh Cảnh dịch Việt.

Đại sự chưa thông mất mẹ cha
Việc lớn xong rồi càng xót xa
Dâng lễ niệm hương ân đức tổ
Cúng hoa kính phụng đức toàn gia
Binh đao dứt sạch ngày no ấm
Mưa gió an lành xuân hát ca
Đào lý hương thơm tràn khắp cõi
Cam lồ rưới tỉnh khắp Ta bà.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng bài pháp về Ngài Ứng Am Đàm Hoa, Ngài là một vị thiền sư dạy chúng tham thiền rất tận tâm và được gọi là cửa cam lồ dạy chúng yếu chỉ của Tào Khê, và Ngài còn là người đệ tử chí hiếu, mỗi năm Ngài dâng hương cúng trà và niệm: “con vẫn buồn hồi tưởng lại những hành trạng của sư phụ”.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
221_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Dam Hoa


Đừng như con rắn mến hang 
Tăng Sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự !

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa sau khi nghe bài pháp thoại tuyệt vời . Kính bạch Thầy không hiểu nhân duyên gì mà con đang học từng bài bình giảng của Hoà Thượng Thích Thông Phương trong quyển NGŨ HỘI ĐĂNG NGUYÊN TIẾT DẪN thì lại được nghe Yếu chỉ Tào Khê trong bài pháp thoại hôm nay để từ đấy nhận ra một cơ duyên kỳ đặc của Ngài Ứng Am Đàm Hoa được xuất gia và thị tịch tại chùa Đông Thiền nơi Ngũ Tổ Huỳnh Mai truyền y bát cho Lục Tổ nhờ những câu kinh trong Kinh Kim Cang !!!Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy ...thật là đại duyên được nghe pháp thoại về 33 vị Tổ Sư Thiền và các truyền thừa tiếp tiếp. Kính, HH


Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.!
Đệ tử nối pháp xuất sắc của Ngài Hổ Khưu Thiệu Long, 
Được Đại Huệ Thiền Sư huyền ký Dương Kỳ chính mạch thông**
Phải chăng nhân duyên kỳ đặc nên thọ cụ túc được đặc cách?***


Quê hương Kỳ Châu, chùa Đông Thiền nơi Tào  Khê khơi  mạch!
Nửa năm trong chúng ...  đại ngộ , ấn chứng và thượng đường,  


 Khuyên tăng sĩ muốn biến nhập trần lao cần phải du phương ****
Một trong hai cửa cam lồ ...nơi khéo rèn luyện !!!


 Kính đa tạ Giảng Sư ....
Ngữ Lục Ngài Đàm Hoa được bình giải thật nhu nhuyến, 
Dù Tông chỉ Tào Khê ngữ cú ...chẳng dùng nhiều,  
Trò hỏi Nam, Thầy đáp Bắc ...phải triệt tiêu ...
Như câu niệm hương " TREO ĐẦU DÊ, BÁN THỊT CHÓ " #


Và để Biết Tâm, Thấy Tánh ...tự mình triệt ngộ ! 
" Sáu lục hoà hợp được sanh bởi nhất minh linh " 
Ẩn ý sâu lời tham vấn ... dạy bởi Lăng Nghiêm kinh ##
Nhưng tuyệt diệu nhất ... cuối bài Tào Khê Yếu Chỉ ### 
Thành tâm kính ngưỡng những danh tăng của 21 Thế Kỷ ! 


Huệ Hương 
Melbourne 6/4/2021 


**Ngồi đoạn kim luân đệ nhất phong,
Ngàn yêu trăm quái thảy tiềm tung,
 Năm về lại được chân tiêu tức
Thưa bảo Dương Kỳ chính mạch thông
***
17 tuổi xuất gia, 18 tuổi thọ cụ túc ...được đặc cách hai năm 
****
"Hàng Tăng sĩ mang giày cỏ trụ viện, cớ sao như con rắn mến hang vậy"


#
Ngày giỗ của Thiền sư Hổ Khâu Thiện Long, Sư cầm hương rồi niêm:''Bình sanh không khởi chụp được cái vô ý trí này, lão Hòa thượng đem hết tài năng nghĩ suy chẳng đến. Từ đây cổi hết binh khí, tùy phần mặc áo ăn cơm, hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó, biết kia có băng cứ chắc. Tuy nhiên, mỗi năm một lượt đốt hương nến, thiên cổ khiến người hận thêm sâu''.
##
Tăng hỏi: - Bà sanh bảy con, sáu đứa chẳng gặp tri âm, chỉ một đứa này cũng chẳng tiêu được, bà ném xuống dòng.sông, lại là sao?
Sư bảo: - Ít bán buôn.


###
YẾU CHỈ TÀO KHÊ
 

     Anh thấy chăng!
           Từ trước An Tâm chẳng thể tìm,
           Tiếp theo Tánh Tội bặt nghĩ xem,
           Cho đến Bồ-đề không có cội,
           Không chữ và thêm chẳng có tên.
     Rồi kìa!
           Tám tháng ở chùa không ai dạy,
           Bỗng vào thất Tổ được truyền y,
           Kim Cang Bát Nhã chưa từng học,
           “Đâu ngờ” la lớn ngộ cái gì?
 
           Thế rồi! Đêm vắng vội qua sông,
           Hơn chục năm dài ẩn biệt tăm,
           Bỗng nhiên! Gió phướn bày tung tích,
           Vàng ngói rõ ràng không thể lầm.
     Lạ thay!
           Mù chữ thế nhưng chữ chẳng mù,
           Nói pháp suốt qua chữ nghĩa ngu,
           Bao nhiêu văn tự nào che được,
           Một tánh sáng tròn Tổ Tổ thu.
 
           Tào Khê một giọt thuần chảy khắp,
           Giọt giọt chỉ là một giọt thôi,
           Ai bảo kia đây còn có khác,
           Cửa Tổ với anh đóng kín rồi!
     Hay thay!
           Tổ ấn thầm trao người khó lấy,
           Cố tìm để lấy, lấy rỗng suông,
           Bởi thế lo gì tranh được mất,
           Vô thường trong ấy vẫn thường luôn.
 
           Chớ đem tài giỏi phân chia đó,
           Bắt chước làm sao đến chỗ này,
           Dù ai học được không người sánh,
           Nhưng có học thì bị tuột ngay!
     Quả thật!
           Thừa này chính đấy thừa Tối thượng,
           Thẳng tắt ngay đây khỏi dài dòng,
           Ai còn chưa rõ thì xin hãy,
           Hỏi lấy chính mình thế là xong!
           Thế là xong!
     Chần chừ ba gậy tặng vào hông!
 
Thiền viện Trúc Lâm
Mùa An Cư năm Kỷ Hợi 2019
HT Thích Thông Phương 221_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Dam Hoa
Vẫn mãi đi tìm ! Kính bạch Thầy tâm trí con hiện giờ được phấn khích bởi bài thơ Yếu Chỉ Tào Khê của HT Thích Thông Phương mà Thầy đã ngâm trong bài pháp thoại sáng nay nên con ghi lại vài cảm nghĩ trong đầu . Kính đa tạ và tri ân nguồn mạch Tào Khê mà Thầy đã mang đến cho con . Kính chúc sức khỏe Thầy, HHEm còn tin “ Hãy gõ cửa và cửa sẽ mở” ? 

Hiu hắt tuổi đông .. đường xưa vẫn mịt mùng ! 

Âm thầm nhẫn nại ... không để đóng khung 

Vẫn mãi đi tìm ... điều gì chưa giải  quyết ! Ngắm hoa lá nở muộn càng làm tăng nhiệt huyết ! 

Năm khó đã qua và tiếp tiếp năm sau 

Tiêu muối tóc sương đâu cần phải nhuộm màu, 

Phải chăng chỉ nên biết Tâm mình, Thấy Tánh ? Quen độc cư ... ngày tháng trôi thật  chóng vánh! 

Sáng, tối quẩn quanh ...chồng sách trên bàn 

Lời người xưa ... tha thiết quá ... ngỡ ngàng ! 

“Hãy gõ cửa và cửa sẽ được mở “. Em ạ ... chị vẫn gõ cho đến ngày ngừng thở !!!Huệ Hương 
***

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/05/202105:53(Xem: 330)
Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614) Tổ thứ 66 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 33 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 29 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 234 của TT Nguyên Tạng từ chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc từ 6.45am, Thứ Ba, 15/05/2021 (04/04/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Chánh Truyền Huyễn Hữu xem đèn hoa Tiếng vỡ dòn tan chợt tỏ ra Liễu ngộ Tiếu Nham trình sở chứng Nghi tình dứt đoạn ngữ ngôn xa Toàn thân bừng sáng chân tâm hiện Một niệm chẳng sanh vạn mối hòa Chảy ngược Hoàng Hà rồng tưới nước Tươi nhuần ngũ cốc đất bao la. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch V
15/04/202108:27(Xem: 1044)
Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Đời thứ 21 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 17 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 15/04/2021 (05/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tuyết Nham lạnh lẽo vắng dân cư Tăng chúng ít người, thế tục dư Thuở trước tham thiền đồng chung hội Thức tri sâu cạn vốn thiên tư Quyết lòng nung chí quy nguồn cội Vững dạ bền gan tỏ đạo từ Trúc mảnh tùng cao đều sở đắc Diều bay cá vượt hiển thiền cơ (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂
03/01/201915:37(Xem: 2676)
Cư sĩ Nguyên Giác vừa cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Sơ Thời mà theo sự nghiên cứu của các học giả đây là những lời dạy (kinh ) cổ xưa nhất của Đức Phật được các đệ tử ghi lại bằng thơ và học thuộc lòng vì lúc đó chưa có chữ viết. Theo Thư Viện Hoa Sen, căn cứ vào các nguồn sử liệu Tích Lan, thì những lời dạy của Ngài được viết thành văn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch để hình thành kinh điển Pali. Tác giả dẫn chứng kinh điển này có thực khi “Trong Kinh Sona Sutta (Kinh Ud 5.6), có nói về Kinh Nhật Tụng 16 Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu cầu đọc Phật Pháp, trích dịch: “Đức Thế Tôn mời Thượng tọa Maha Sona, và nói, "Tỳ khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp. Xin vâng lời, Thượng tọa Maha Sona đọc toàn bộ 16 chương Atthaka Vagga.” Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya Chương 005. Mahāyaññavaggo, Kinh 5.10 Nandamātāsuttaṃ) của Ni Trưởng Sister Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng nhóm 16 k
27/12/202018:29(Xem: 1327)
11.Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas ) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 13/09/2020 (26/07/Canh Tý) Mê ngộ như ẩn hiển, Minh ám bất tương ly, Kim phó ẩn hiển pháp, Phi nhất diệc phi nhị . Mê ngộ như ẩn hiện, Tối sáng chẳng rời nhau, Nay trao pháp ẩn hiện, Chẳng một cũng chẳng hai . Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am ( giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
04/12/202009:22(Xem: 1164)
39/Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901) (Vị Tổ Thứ Hai của Thiền Phái Tào Động) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Sáu, 16/10/2020 (30/08/Canh Tý): 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Khô mộc long ngâm chân kiến đạo Độc lâu vô thức nhãn sơ minh. Hỉ thức tận thời tiêu tức tận Đương nhân na biện trọc trung thanh. Cây khô rồng ngâm thật thấy đạo Đầu lâu không thức mắt rạng ngời. Hỉ thức hết thời tin tức lặng Người này đâu biện đục trong trong. (Bài kệ của Thiền Sư Bổn Tịch do HT Thanh Từ dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
11/12/202019:18(Xem: 1494)
TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP, ĐỆ NHẤT ĐẦU ĐÀ 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌷🌸🏵️🌻 🌷🌸🏵️ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 30/08/2020 (12/07/Canh Tý) Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ Đầu đà khổ hạnh tự chung thân Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng Suốt một đời khổ hạnh đầu đà Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
17/12/202020:42(Xem: 1252)
TÔN GIẢ A NAN , ĐỆ NHẤT ĐA VĂN 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm 03/09/2020 (16/07/Canh Tý) Đa văn chúng trung xưng đệ nhất Chứng đạo thân ly tứ oai nghi Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư. Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn Chứng đạo tự như bốn oai nghi Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
17/12/202015:42(Xem: 1202)
ĐỆ TAM TỔ : THƯƠNG NA HÒA TU 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ bảy, 05/09/2020 (18/07/Canh Tý) Thông đạt phi bỉ thử Chí thánh vô trường đoản Nhữ trừ khinh mạn ý Tất đắc A-La-Hán. Dịch : Thông suốt không kia đây Chí thánh không hay dở Ngươi trừ tâm khinh mạn Chóng được A-La-Hán. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thương Na Hòa Tu Đệ Tam Tổ Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU...
06/01/202120:14(Xem: 1033)
14. Tổ Ca Na Đề Bà (Kanadeva) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm, 17/09/2020 (01/08/Canh Tý) Bổn đối truyền pháp nhơn, Vị thuyết giải thoát lý, Ư pháp thật vô chứng, Vô chung diệc vô thủy. Xưa đối người truyền pháp, Vì nói lý giải thoát, Nơi pháp thật không chứng, Không chung cũng không thủy. Nam Mô Đệ Thập Ngũ Tổ Ca Na Đề Bà Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
28/12/202012:21(Xem: 1185)
14. Tổ Sư Long Thọ (Nagarjuna) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Tư, 16/09/2020 (29/07/Canh Tý) Vị minh ẩn hiển pháp, Phương thuyết giải thoát lý, Ư pháp tâm bất chứng, Vô sân diệc vô hỷ. Vì sáng pháp ẩn hiển, Mới nói lý giải thoát, Nơi pháp tâm chẳng chứng, Không sân cũng không hỷ. Nam Mô Đệ Thập Tứ Tổ Long Thọ Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)