Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104), Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế. 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸

27/03/202112:31(Xem: 941)
Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104), Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế. 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104). Ngài thuộc đời thứ 14 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 10 của thiền phái Lâm Tế.

Ngài Pháp Diễn có ba vị đệ tử nổi tiếng, đó là TS Viên Ngộ Khắc Cần (Phật Quả), TS Thanh Viễn Phật Nhãn và TS Huệ Cần Phật Giám, trong đó có ngài Viên Ngộ Khắc Cần là tác giả bộ sách "Bích Nham Lục" (công án thiền).

Ngài Pháp Diễn quê ở Miên Châu, tỉnh Tứ Xuyên, ngài xuất gia năm 35 tuổi. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đến Thành Đô học “bách pháp minh môn & duy thức”.

Sư Phụ giải thích, tất cả pháp đều lưu xuất từ tâm thức của ta. Ngài Pháp Diễn nghiên cứu học duy thức rất kỹ, thanh lọc tất cả phiền não, để chuyển thức thành trí, đạt tới giác ngộ, giải thoát.

Sư phụ nhắc lại bài kệ do chư Tổ đúc kết 100 pháp giúp cho đại chúng dễ nhớ pháp số 100 như sau:

"Sắc pháp thập nhứt, tâm pháp bát,
Ngũ thập nhứt cá tâm sở pháp
Nhị thập tứ chủng bất tương ưng,
Lục cá Vô vi thành bá pháp".

Dịch nghĩa:

"Sắc pháp mười một, Tâm pháp tám,

Năm mươi mốt món Tâm sở pháp,
Hai mươi mốt món Bất tương ưng,
Sáu món Vô vi thành trăm pháp"


Tâm Vương: có 8 món:
Tâm Sở Hữu Pháp: có 51 món
Sắc Pháp: có 11 món (70)
Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: có 24 món (94)
Vô Vi Pháp: có 6 món (100)


Sư phụ có nhắc chi tiết 11 Tâm Sở Thiện, con xin ghi vào đây để học thuộc lòng và áp dụng:

1/Tín, 2/Tàm, 3/Quý, 4/Vô tham, 5/Vô sân, 6/Vô si, 7/Tinh tấn, 8/Khinh an, 9/Bất phóng dật, 10/Hành xã và 11/Bất hại.

Ngài Pháp Diễn khi học Duy Thức có đoạn nói "Bồ-tát khi vào kiến đạo, trí cùng lý hợp, cảnh cùng thần hội, chẳng phân năng chứng sở chứng.

Ngoại đạo ở Ấn Độ thường nạn Tỳ-kheo rằng: Đã chẳng phân năng chứng sở chứng, lại lấy cái gì làm chứng? Tỳ-kheo không đáp được. Ngoại đạo chê bai, không đánh chuông trống, chúng lại mặc ca-sa. Về sau có Pháp sư Huyền Trang sang Ấn Độ cứu được nghĩa này rằng: "Như người uống nước lạnh nóng tự biết." Từ đây mới giải được cái nạn này.


Ngài Pháp Diễn chất vất "Lạnh nóng ắt là biết vậy, thế nào là việc tự biết? " , không có ai trả lời được nên cuối cùng ngài cầu Pháp với Thiền Sư Thủ Đoan Bạch Vân.


Ngài Pháp Diễn đến đảnh lễ thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan hỏi yếu chỉ viên ngọc châu của Nam Tuyền là gì và nhờ ngài Bạch Vân giải đáp.

Ngài Bạch Vân Thủ Đoan quát 1 tiếng thật to. Ngài Pháp Diễn nghe tiếng quát, chấn động tâm cang ngộ ngay liền.

Sư Phụ giải thích, viên ngọc châu là như ý bảo châu, là tâm trong sáng hằng có trong tất cả chúng sanh vạn loài, là Như Lai tạng của mỗi bản thân chỉ tự mình nhận biết.

Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan ấn khả cho ngài Pháp Diễn, cử ngài làm trông coi nông trại “trồng gai” (lá gai gói bánh ít, thân cây làm sợi). Ngài quá giỏi nên nhiều người khác ganh tị, vu khống ngài lấy tiền chi xài riêng. Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan triệu ngài Pháp Diễn về hỏi. Ngài Pháp Diễn im lặng, ngài Bạch Vân Thủ Đoan đánh ngài Pháp Diễn một bạt tai. Ngài Pháp Diễn về đem sổ sách và tiền ra trình Sư Phụ xem. Ngài Bạch Vân Thủ Đoan kiểm tra và thấy không thiếu một đồng, và biết là ngài Pháp Diễn bị vu khống. Chính nhờ vào sự vu khống này, ngài được sư phụ tin tưởng và trao phó việc kế thừa về sau.

Ngài Pháp Diễn đem công án của một thiền khách đến Lô Sơn hỏi chỗ ngộ, ngài Pháp Diễn đem công án quán chiếu liền ngộ, ngài trình cho sư phụ Bạch Vân Thủ Đoan. Sư Phụ dùng tay múa chân đạp, ngài Pháp Diễn cười thầm ngộ.

Ngài Pháp Diễn đã đạt nhất thiết trí thanh tịnh ngay trong giờ phút hiện tại, rõ biết hiện tiền, là chánh niệm tỉnh giác, không phiền não, không đối đãi, là cốt tủy của đường tu.

Niên hiệu Sùng Ninh thứ ba (1104) ngày 25/6, Ngài Pháp Diễn thượng đường từ biệt chúng:


"Giàu hiềm, ngàn miệng ít,
Nghèo hận, một thân nhiều.


Ngài trở về phương trượng tắm gội sạch sẽ, gần sáng nằm thế kiết tường mà an nhiên thị tịch, thọ thế: 81 tuổi; 44 hạ lạp


Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Pháp Diễn (1024-1104) của Hoà Thượng Hư Vân do Hoà Thượng Minh Cảnh Việt dịch.

Ma-ni châu báu tự nhiên sanh
Muốn được phải nên dứt đấu tranh
Phương tiện khéo quyền chăm thuyết pháp
Biện tài vô ngại quyết tâm hành
Sư nhân việc ấy mồ hôi đổ
Ta bởi do đày dạy trẻ lành
Xá-lợi như mưa bày đại định
Dương tháp Đông Sơn sớm tựu thành.


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về Ngài Pháp Diễn. Sự chứng ngộ của ngài Pháp Diễn nhẹ nhàng nhờ ngài đã có quá trình nghiên cứu về duy thức rất kỷ, thanh lọc tất cả phiền não, nên một tiếng la “dốt” của Sư Phụ Bạch Vân Thủ Đoan, tâm can Ngài chấn động và ngộ ngay liền.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).217_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Phap Dien-3


"Việc tự biết “ phải đổ mồ hôi tầm Thầy...
       ( từ Tứ Xuyên về phương Nam)
  với “Truyền Phật Tâm Tông “ để liễu ngộ ! 


Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn . Kính bạch Thầy, con phải thú thật học Duy Thức đã lâu mà phải đợi hôm nay được nghe Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn thắc mắc " Việc tự biết " và bài pháp thoại quá tuyệt vời đã giúp con một lần nữa ôm lại Duy Thức Học để đọc và thấm thía tâm phân biệt và Biến kế sở chấp của mình . Kính tri ân và kính đảnh lễ Thầy, kính chúc Thầy pháp thể khinh an, HH
Đông Son núi Ngũ Tổ... địa linh thêm tài nhân kiệt xuất ! 
Pháp Diễn Thiền Sư  nối pháp Tông Lâm Tế đời thứ mười 
“ Chẳng phân năng chứng, sở chứng “ ngoại đạo cười 
Ngài Huyền Trang một lời giải bày  để   cứu ...nghĩa ! 


“Người uống nước nóng lạnh tự biết”.... cần thấm thía !
Nhưng “việc tự biết” nào có dễ dàng đâu? 
Từ Tứ Xuyên về phương Nam cốt khám phá tìm cầu 
Ngộ lần đầu ...Ma Ni Châu qua tiếng nạt ! 


Làm thơ ca **gió lành đã quạt mát !
Nhưng triệt ngộ ... phải vỡ hạt đậu đá ..để hiện tiền 
Dứt bặt ngôn ngữ, phân biệt đối đãi ...cơ duyên 
Dưới cửa Bạch Vân Sư Phụ ..đầy đủ trăm vị ! 


Kính đa tạ Giảng Sư ... Bách  pháp Duy Thức giải thật tỉ mĩ ! 
Với 11 sắc pháp , 8 tâm vương lập thành 
Thêm 51 tâm sở hữu pháp, 24 tâm bất tương ưng hành 
Cộng vào 6 vô vi pháp ... tìm ra Nhất Thiết Trí ! 


Giảng Sư mượn bài thơ “ Mộng” ***chỉ bày điều ý nhị ! 
Trong thân giả hợp ngũ uẩn này ... người thật tên gì ? 
Không lời có thể đáp, không lý  để giải nghi  
Việc tự biết ...khi tỉnh tỉnh sẽ nhổ gốc !!


Bài pháp thoại,,, giúp suy tư nhiều điều được học ... 
Đừng trách Ngài Tuyết Phong bội nghĩa vô ơn 
“ Tay không về tay không “ ngữ cú Tông Đức Sơn ! 
Chân Như, Phàm, Thánh đấy ...phương tiện ngôn ngữ ! 


Bậc Đạo Giả  ...vang danh nhờ 3 đệ tử : 
Phật Giám, Phật Nhãn, Phật Quả Viên Ngộ Khắc Cần ! 
Chuyển ngữ trong nhà trạm  nói thoại “ Xem gót chân “ ! 
Cần hiểu chăng ?  Giàu, nghèo, dư, thiếu  khó ...vượt ra giải thoát ! 


Nam Mô Ngũ Tổ Pháp Diễn Thiền Sư tác đại chứng minh ! 


Huệ Hương 
Melbourne 27/3/2021 


**Trước non một mảnh nhàn điền địa
Tay chấp tận tình hỏi Tổ ông
Mấy độ bán ra rồi mua lại 
Vì  thương tùng trúc dẫn gió lành.


****
Gá thân mộng 
Dạo cảnh mộng 
Mộng tn rồi 
Cười vỡ mộng 


Ghi lời mộng 
Nhắn khách mộng
Biết được mộng 
Tỉnh con mộng 
( HT Thích Thanh Từ) Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104

của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) được Giảng Sư ngâm 


Ma-ni châu báu tự nhiên sanh
Muốn được phải nên dứt đấu tranh
Phương tiện khéo quyền chăm thuyết pháp
Biện tài vô ngại quyết tâm hành
Sư nhân việc ấy mồ hôi đổ
Ta bởi do đày dạy trẻ lành
Xá-lợi như mưa bày đại định
Dương tháp Đông Sơn sớm tựu thành
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202112:40(Xem: 429)
Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyên (?-1472) Tổ thứ 62 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 29 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 25 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 230 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 06/05/2021 (25/03/Tân Sửu)
04/05/202108:04(Xem: 591)
Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) Tổ thứ 61 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời Đời thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 24 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 229 của TT Nguyên Tạng Lúc: 6.45am, Thứ Ba 04/05/2021 (23/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tô Hàng, vùng đất mãi sum vinh Long tượng nơi này vẫn xuất sinh Đối mặt hỏi liền dường khó đáp Xoay lưng lò vỡ, dứt vô minh Trăng treo lơ lửng soi nghìn dặm Sao sáng khắp nơi chiếu vạn hình Thay thế Đông Minh hoằng tổ nghiệp Như dòng tế thủy giữ tông kinh. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ
15/04/202108:27(Xem: 857)
Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Đời thứ 21 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 17 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 15/04/2021 (05/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tuyết Nham lạnh lẽo vắng dân cư Tăng chúng ít người, thế tục dư Thuở trước tham thiền đồng chung hội Thức tri sâu cạn vốn thiên tư Quyết lòng nung chí quy nguồn cội Vững dạ bền gan tỏ đạo từ Trúc mảnh tùng cao đều sở đắc Diều bay cá vượt hiển thiền cơ (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂
06/04/202112:49(Xem: 931)
Đừng như con rắn mến hang - Tăng Sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự ! Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa sau khi nghe bài pháp thoại tuyệt vời . Kính bạch Thầy không hiểu nhân duyên gì mà con đang học từng bài bình giảng của Hoà Thượng Thích Thông Phương trong quyển NGŨ HỘI ĐĂNG NGUYÊN TIẾT DẪN thì lại được nghe Yếu chỉ Tào Khê trong bài pháp thoại hôm nay để từ đấy nhận ra một cơ duyên kỳ đặc của Ngài Ứng Am Đàm Hoa được xuất gia và thị tịch tại chùa Đông Thiền nơi Ngũ Tổ Huỳnh Mai truyền y bát cho Lục Tổ nhờ những câu kinh trong Kinh Kim Cang !!!Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy ...thật là đại duyên được nghe pháp thoại về 33 vị Tổ Sư Thiền và các truyền thừa tiếp tiếp. Kính, HH Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.! Đệ tử nối pháp xuất sắc của Ngài Hổ Khưu Thiệu Long, Được Đại Huệ Thiền Sư huyền ký Dương Kỳ chính mạch thông** Phải chăng nhân duyên kỳ đặc nên thọ cụ túc được đặc cách?***
03/01/201915:37(Xem: 2654)
Cư sĩ Nguyên Giác vừa cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Sơ Thời mà theo sự nghiên cứu của các học giả đây là những lời dạy (kinh ) cổ xưa nhất của Đức Phật được các đệ tử ghi lại bằng thơ và học thuộc lòng vì lúc đó chưa có chữ viết. Theo Thư Viện Hoa Sen, căn cứ vào các nguồn sử liệu Tích Lan, thì những lời dạy của Ngài được viết thành văn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch để hình thành kinh điển Pali. Tác giả dẫn chứng kinh điển này có thực khi “Trong Kinh Sona Sutta (Kinh Ud 5.6), có nói về Kinh Nhật Tụng 16 Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu cầu đọc Phật Pháp, trích dịch: “Đức Thế Tôn mời Thượng tọa Maha Sona, và nói, "Tỳ khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp. Xin vâng lời, Thượng tọa Maha Sona đọc toàn bộ 16 chương Atthaka Vagga.” Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya Chương 005. Mahāyaññavaggo, Kinh 5.10 Nandamātāsuttaṃ) của Ni Trưởng Sister Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng nhóm 16 k
27/12/202018:29(Xem: 1273)
11.Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas ) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 13/09/2020 (26/07/Canh Tý) Mê ngộ như ẩn hiển, Minh ám bất tương ly, Kim phó ẩn hiển pháp, Phi nhất diệc phi nhị . Mê ngộ như ẩn hiện, Tối sáng chẳng rời nhau, Nay trao pháp ẩn hiện, Chẳng một cũng chẳng hai . Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am ( giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
04/12/202009:22(Xem: 1108)
39/Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901) (Vị Tổ Thứ Hai của Thiền Phái Tào Động) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Sáu, 16/10/2020 (30/08/Canh Tý): 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Khô mộc long ngâm chân kiến đạo Độc lâu vô thức nhãn sơ minh. Hỉ thức tận thời tiêu tức tận Đương nhân na biện trọc trung thanh. Cây khô rồng ngâm thật thấy đạo Đầu lâu không thức mắt rạng ngời. Hỉ thức hết thời tin tức lặng Người này đâu biện đục trong trong. (Bài kệ của Thiền Sư Bổn Tịch do HT Thanh Từ dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
11/12/202019:18(Xem: 1453)
TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP, ĐỆ NHẤT ĐẦU ĐÀ 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌷🌸🏵️🌻 🌷🌸🏵️ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 30/08/2020 (12/07/Canh Tý) Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ Đầu đà khổ hạnh tự chung thân Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng Suốt một đời khổ hạnh đầu đà Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
17/12/202020:42(Xem: 1206)
TÔN GIẢ A NAN , ĐỆ NHẤT ĐA VĂN 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm 03/09/2020 (16/07/Canh Tý) Đa văn chúng trung xưng đệ nhất Chứng đạo thân ly tứ oai nghi Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư. Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn Chứng đạo tự như bốn oai nghi Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
17/12/202015:42(Xem: 1148)
ĐỆ TAM TỔ : THƯƠNG NA HÒA TU 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ bảy, 05/09/2020 (18/07/Canh Tý) Thông đạt phi bỉ thử Chí thánh vô trường đoản Nhữ trừ khinh mạn ý Tất đắc A-La-Hán. Dịch : Thông suốt không kia đây Chí thánh không hay dở Ngươi trừ tâm khinh mạn Chóng được A-La-Hán. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thương Na Hòa Tu Đệ Tam Tổ Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU...