Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

12.Nghi thức Quá Ðường

05/04/201314:35(Xem: 3760)
12.Nghi thức Quá Ðường

KINH NHẬT TỤNG
Nghi Thức Phổ Thông

--- o0o ---

NGHI THỨCQUÁ-ÐƯỜNG

(Ðại chúng đứng xếp hàng tề chỉnh nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá ngồi xuống, nhiếp tâm trì chú).

I.- ÐOAN TỌA (NGỒI THẲNG)

Chánh thân đoan-tọa

Ðương nguyện chúng-sanh,

Tọa bồ-đề tòa,

Tâm vô sở trước.

Án phạ tất ba ra a ni bát ra ni ấp đa da tá ha. (3 lần)

II.- TRIỂN-BÁT (GIỞ BÁT)

Như-Lai ứng lượng khí,

Ngã kim đắc phu triển,

Nguyện cúng nhứt-thiết chúng,

Ðẳng tam-luân không tịch.

Án tư ma ni tá ha. (3 lần)

III.- QUÁN KHÔNG BÁT

Nhược kiến không bát,

Ðương nguyện chúng-sanh,

Cứu-cánh thanh-tịnh,

Không vô phiền-não.

(Ðổ nước vào trán rồi lau khô để cơm vào bát).

IV. THẠNH PHẠN MẶC-NIỆM

Nhược kiến mãn bát,

Ðương nguyện chúng-sanh,

Cụ túc thạnh mãn,

Nhất thiết thiện-pháp.

(Tay trái co ngón giữa và ngón áp, còn ba ngón dựng thẳng để bát lên; tay mặt kiết ấn cam-lồ, (ngón cái bên tay phải đè lên ngón áp) để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi đồng xướng bài cúng-dường).

IV. CÚNG-DƯỜNG

Cúng-dường Thanh-tịnh pháp thân Tỳ-Lô Giá-Na Phật.

Viên-mãn báo-thân Lô-Xá-Na Phật.

Thiên bá ức hóa-thân Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật.

Cực-lạc Thế-giới A-Di-Ðà Phật.

Thập-phương tam-thế nhứt thiết chư Phật.

Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát.

Ðại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Ðại-Bi Quán-Thế-AÂm Bồ-Tát.

Chư tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật.

Tam đức, lục vị cúng Phật cập Tăng, pháp-giới hữu-tình, phổ đồng cúng-dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng-sanh, thiền-duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn.

(Cúng-dường rồi để bát xuống)

Ðể chén chung trong lòng bàn tay tả,

tay hữu gắp 7 hạt cơm để trong chung,

quyết ấn cam-lồ mặc niệm như sau:

VI.- XUẤT-SANH (THẦY CẢ)

Pháp lực bất tư nghì,

Từ-bi vô chướng-ngại,

Thất liệp biến thập-phương,

Phổ thí châu-sa giới,

Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:

Nẳm-mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

Nẳm-mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

Nhữ đẳng quỉ thần chúng,

Ngã kim thí nhữ cúng,

Thử thực biến thập-phương,

Nhứt thiết quỷ thần cộng.

Án mục lục lăng tá ha. (3 lần)

Khảy móng tay trên chén nhỏ 3 lần đưa thị-giả.

VII.- TỐNG-THỰC (THỊ-GIẢ)

Ðại bàng kim súy điểu,

Khoảng dã quỷ thần chúng,

La sát quỷ tử mẫu

Cam lồ tất sung mãn.

Án mục lục lăng tá ha. (7 lần)

VIII.- XƯỚNG TĂNG BẠT (DUY NA)

Phật chế Tỳ-kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thoại tín thí nam tiêu.

Ðại-chúng văn khánh thinh các chánh niệm.

Nam-mô A-Di-Ðà Phật.

(Ðại-chúng đồng tiếp tụng)

"Tam bạt ra dà da" (7 lần)

(Hai tay bưng bát ngang trán, thầm đọc):

Chấp trì ứng khí,

Ðương nguyện chúng-sanh,

Thành-tựu pháp-khí,

Thọ thiên nhơn cúng.

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra. (3 lần)

X.- LƯU PHẠN KỆ CHÚ

(Ðể ít cơm ra chén, bưng chén cơm lên thầm đọc)

Dĩ kim sở tu phúc,

Phổ triêm ư quỉ chúng,

Thực dĩ miễn cực khổ,

Xả thân sinh lạc xứ,

Bồ-tát chi phước-báo,

Vô tận nhược hư không,

Thí hoạch như thị quả,

Tăng trưởng vô hưu tức.

Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)

(Ðể chén xuống)

XI.- TAM ÐỀ

Muổng thứ nhất:

Nguyện đoạn nhứt thiết ác.

Muổng thứ hai:

Nguyện tu nhứt thiết thiện.

Muổng thứ ba:

Nguyện độ nhứt thiết chúng-sanh.

(Trong khi thọ thực, phải tưởng ngũ-quán)

1. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến.

2. Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng-dường.

3. Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi: Tham, sân, si là cội gốc.

4. Chính là vị thuốc hay để chữa lành bịnh khô gầy.

5. Vì thành đạo-nghiệp nên thọ cơm nầy.

XII.- TẨY BÁT KỆ-CHÚ

(Xơi cơm xong đổ nước vào tráng bát, trút ra chén lại)

Dĩ thử tẩy bát thủy,

Như thiên cam-lồ vị,

Thí dử chư quỷ thần,

Tất giai hoạch bảo mãn.

Án ma hưu ra tất tá ha. (3 lần)

XIII.- THỦ DƯƠNG CHI KỆ-CHÚ

(Tay cầm tăm xỉa răng)

Thủ chấp dương chi,

Ðương nguyện chúng-sanh,

Giai đắc diệu-pháp,

Cứu-cánh thanh-tịnh.

Án tát ba phạ thuật đáp, tát lị ba đáp lị mo, tát ba phạ, thuật đáp phấn, án lam tá ha. (3 lần)

XIV.- TƯỚC DƯƠNG CHI KỆ-CHÚ

(XỈA RĂNG)

Tước dương chi thời,

Ðương nguyện chúng-sanh

Kỳ tâm điều tịnh,

Phệ chư phiền-não.

Án, a mộ dà di ma lê, nhĩ phạ ca ra, tăng du đà nể, bát đầu ma câu ma ra, nhĩ phạ ca ra tăng thâu đà da, đà ra dà ra, tố di ma lệ, tá phạ ha. (3 lần)


XV.- ẨM THỦY KỆ-CHÚ

Phật quán nhứt bát thủy

Bát vạn tứ thiên trùng,

Nhược bất trì thử chú,

Như thực chúng-sanh nhục.

Án phạ tất ba ra ma ni tá ha. (3 lần)

XVI.- KIẾT TRAI KỆ-CHÚ

Nam-mô tát đa nẫm, tam-miệu tam bồ-đề, cu chi nẫm, đát điệt tha.

Án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)

Sở vị bố-thí giả, Tất hoạch kỳ lợi ích, Nhược vị nhạo bố-thí hậu tất đắc an-lạc. Phạn thực dĩ ngật, Ðương nguyện chúng-sanh. Sở tác giai biện, Cụ chư Phật-Pháp.

PHỤC NGUYỆN

Thân phi nhứt lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhựt thực tam xan, mỗi niệm nông phu chi khổ. Phổ nguyện hiện tiền tứ-chúng phước-huệ song tu, một hậu đắc Di-Ðà thọ ký; âm siêu dương thới, pháp-giới chúng-sanh tề thành Phật-đạo.

Ðại chúng đồng niệm:Nam mô A-Di-Ðà Phật, nghe khánh cùng đứng dậy chắp tay xá và lui ra.

--- o0o ---

Vi tính : Hải Hạnh Ngọc Dung
Trình bày :
Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201318:23(Xem: 18923)
Sau khi cẩn trọng dịch âm, dịch nghĩa và lược giải 2 thời công phu rồi, tôi mới đặt vấn đề như dưới đây. Biết rằng đặt vấn đề thì gây rắc rối, nhưng nghĩ vẫn phải đặt. Ấy là nên có 1 hội đồng lâm thời nhưng đủ mọi cẩn trọng để xét đến 2 thời công phu. Dưới đây là mấy điều nên xét đến.
12/01/201201:56(Xem: 5461)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
12/05/202016:20(Xem: 2349)
Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.
05/04/201319:35(Xem: 3664)
Vái lạy đềⵠlà lễ nghi ở thời cổ đại, nhưng cả hai đều có chỗ khác nhau. Căn cứ vào quy định của lễ tục thời cổ đại thì vái chỉ cần cung tay chào chứ không cần phải quỳ. Tuy nhiên cả vái cũng phân biệt ấp trơn (còn gọi là ấp nhượng) và trường ấp tức vái dài.
04/10/201601:45(Xem: 2003)
Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang truy tìm nhóm trộm pho tượng cổ Phật bà nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở vào sáng 29/9. Đại diện Công an huyện cho biết, ngày 29/9, sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Mễ Sở cùng ni cô phát hiện pho tượng đặt trang trọng tại tầng 2 ngôi chùa đã biến mất, khóa cổng bị phá nên trình báo chính quyền. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của nhà chùa cùng thông tin khai báo của sư Lan, công an xác định vụ việc xảy ra lúc hơn 1h ngày 29/9. Nhóm trộm 4-5 người ra tay rất chuyên nghiệp, có sự tính toán từ trước. Để tránh bị camera ghi hình, một tên dùng sào bịt vải che đầu ống kính; các tên còn lại cạy cửa chùa, lên gác, tiếp cận pho tượng.
05/04/201319:31(Xem: 4181)
Cúng dường Phật hay cúng dường Xá lợi Phật, công đức tạo được ngang bằng như nhau. Vì vậy khi đảnh lễ cúng dường Xá lợi, chúng ta nên thấy rằng mình đang trực tiếp đảnh lễ cúng dường đức Phật và chư thánh giả. Trong Kinh Sư Tử Hống, đức Phật dạy: “Dù là bây giờ / cúng dường Như Lai, . . .
07/09/201013:27(Xem: 1963)
Khi cúng thì chủ gia đình phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên-tắc “đông bình tây quả,” rượu, và nước. Sau đó, phải đốt đèn (đèn dầu, đèn cầy, hay đèn điện), thắp nhang, đánh chuông, khấn, và cúng trước rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau. Nhang (hương) đèn để mời và chuông để thỉnh tổ tiên. Khi cúng thì phải chắp tay đưa lên ngang trán khấn. Khấn là lời trình với tổ tiên về ngày cúng liên quan đến tên người quá cố, ngày tháng năm ta và tây, tên địa phương mình ở, tên mình và tên những người trong gia đình, lý do cúng và lời cầu nguyên, v.v.. Riêng tên người quá cố ta phải khấn rõ nhỏ. Sau khi khấn rồi, tuỳ theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy. Nếu bố cúng con thì chỉ vái bốn vái mà thôi. Nếu con cháu cúng tổ tiên thì phải lạy bốn lạy. Chúng ta cần hiểu cho rõ về ý nghĩa của Cúng, Khấn, Vái, và Lạy.
27/01/201411:46(Xem: 5006)
Ba nghiệp lắng thanh tịnh Gửi lòng theo tiếng chuông Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn.
08/04/201311:40(Xem: 5283)
Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn. Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) O ( buổi tối) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần) O ( buổi khuya) Nguyện tiếng chuông này vượt ngoài pháp giới Núi Thiết Vi u ám thảy đều nghe, . . .
08/04/201311:41(Xem: 9247)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe Cõi trần trong sạch đều thông suốt Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0) Nghe chuông phiền não nhẹ lâng lâng Bồ đề thêm lớn Tuệ sáng ngần