Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Xuân Trân Tặng Chư Trí Tuệ Hành Giả! (thơ)

19/02/202418:42(Xem: 1701)
Xuân Trân Tặng Chư Trí Tuệ Hành Giả! (thơ)
ht gioi duc-3ht gioi duc-4


Xuân Trân Tặng
Chư Trí Tuệ Hành Giả!

🌻🌻🌻🌻🌻


Giác tính muôn xưa vẫn tịch thường
Xuống trần, quang rạng một vầng dương
Soi lòng khô mục, bung hoa lộc
Chiếu óc trơ lì, biết hiểu thương
Tăm tối nghe kinh, trăng dọi bóng
U mê học pháp, nước mài gương
Mắt mù, mò mẫm tìm chân thực
Thân tật, lần dò gặp cố hương

Sanh, già - vỡ đất, trồng cây trái
Bệnh, chết - lấp mồ, cấy ruộng nương
Nụ mới, “nhân” tâm, ươm mấy tứ
Mầm xanh, “quả” trí, mọc vài chương
Lên non, tam học, “trong” không dính!
Vào chợ, ngũ trần, “đục” chẳng vương!
Bát-nhã, đò xưa còn bỉ ngạn!
Bồ-đề, cội cũ vẫn chân thường!

Nghe sinh, nghe diệt – thông hư vọng
Thấy tụ, thấy tan – liễu mộng trường
Hải giác, trăm bờ, đừng tính đếm!
Thiên nhai, muôn cảnh, chớ đo lường!
Niệm thân, uế trược – xa bầy, bọn!
Quán thọ, ái tham – lánh bợm, phường!
Bát chánh, đeo vai, chơi trăm nẻo!
Tứ cần, chống gậy, dạo ngàn phương!

Ngũ căn, gìn giữ, rời hung hiểm
Thất phận, chăm nom, gặp cát tường
Vèo một sát-na trôi áo não
Phí từng tằng-kỷ rượt thê lương
Dễ tu, dễ tập do hiền tính
Khó đạt, khó cầu bởi ác ương
Phản chiếu, hồi đầu, nguyên diện mục
Hiện tiền như thị, Tuệ-Con-Đường!

Giao thừa Xuân Giáp Thìn
Sơn Thượng Lãn Sư chuyết
(HT Minh Đức Triều Tâm Ảnh)


ht gioi duc-2

Tân Niên Phát Nguyện

Kính họa bài:Xuân Trân Tặng Chư Trí Tuệ Hành Giả
của HT. Giới Đức bút hiệu Minh Đức Triều Tâm ẢnhTân niên phát nguyện hướng chơn thường
Nhổ cội mê mờ nương ánh dương
Tuệ nghiệp vun trồng khai phúc lộc
Kinh luân tụng niệm chuyển sầu thương
Ngăn ngừa lậu hoặc dè truy bóng
Thân cận hiền từ vững trụ gương
Khắc khắc quay về nơi diệu thực
Thời thời bước tới chốn lành hương

Hành câu Hỷ Xả gạn tai ương
Chúc chữ An Khang mừng cát tường
Nụ thắm bên vườn thanh ý tứ
Hoa thơm cạnh cửa tịnh tâm chương
Đề thơ xướng họa danh nào dính
Bỏ thói tham sân lợi há vương
Thỉnh mõ trì kinh quy giác ngạn
Ngắm trăng thưởng cảnh thưởng viên thường

Để lòng tỉnh lặng lánh oan vương
Cho ý trang nghiêm vui thọ trường
Động dụng tuỳ thời xa lượng đếm
Nêu bày thuận lúc xả đong lường
Ta Bà mấy độ kết tình bạn
Cực Lạc bao thu thỏa nghĩa phương
Cúng trái chong đèn thanh ý nẻo
Dâng hoa nhiếp niệm tịnh tâm hương

Đón xuân trí tuệ nguyện an khương
Mở cửa từ bi hướng thiện lương
Năm trược mong trừ tiêu họa chướng
Sáu hoà gắng kết độ tai vương
Tâm tâm học đạo quy chân tượng
Ý ý nương thiền đáo diệu phương
Diện mục tường tri vơi chấp vướng
Bản lai thắp sáng tiếp soi đường..!

Tu Viện An Lạc, California, Xuân Giáp Thìn-2024
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính
ht gioi duc


PHẬT PHÁP SOI ĐƯỜNG

Kính họa bài thơ của HT Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)


Trần gian ngẫm chuyện tưởng vô thường
Phật pháp soi đường toả ánh dương
Xét dạ còn mê năng bởi cảm
Khai lòng tuệ sáng rõ cần thương
Kinh huyền lẳng lặng, như hòa bóng
Đạo cả nhiệm mầu, tựa ánh gương
Mãi đuổi đời mơ nào có thực
Lần về… nguyện lực, đến quê hương…

*
Tất thảy, chăm cần mong kết trái
Nom vì, khổ tận, cải vườn nương
Hoa ngàn, tịnh thủy, tràn thi tứ
Lộc biếc, kinh huyền, trải kệ chương
Biết vậy tam đồ, yên chẳng dính
Xem chừng lục đạo, sáng đừng vương
Con thuyền Bát Nhã hằng đưa khách
Bổn tánh như như vốn rõ thường…

*
Chẳng khứ, chẳng lai nào động vọng
Đường lên tuệ Nhã rõ miên trường
Tâm từ trải hết không đo đếm
Đạo hạnh cùng ban nỏ tính lường
Bốn độc thì nên xa lánh bọn ()
Ba tên chớ tiếp khổ hùa phường ()
Nương theo Bát chánh qua muôn nẻo
Tứ nhiếp theo Người dạo khắp phương (*)


Sài Gòn, 19/02/2024
PT. Minh Đạo (Kính họa)


_______

(*) bốn thứ độc

bốn đại (tứ đại) gồm đất, nước, gió và lửa, được xem là các yếu tố cấu thành vật chất. Vì bốn đại do duyên hợp, không thường tồn, là cội gốc của khổ đau nên người tu hành xem đó là bốn thứ độc, cũng gọi là bốn con rắn độc (Tứ độc xà).

(**) Ba mũi tên độc
(Tam độc tiễn): Ba sự độc hại, được xem như ba mũi tên độc giết hại cả thân tâm chúng sanh, chỉ cho các tâm niệm tham lam, sân hận và si mê. Cũng thường gọi là Ba độc (Tam độc), Ba lậu hoặc.

(***) Tứ nhiếp pháp
1. Bố thí 2. Ái ngữ nhiếp 3. Lợi hành nhiếp 4. Đồng sự nhiếp

*

Ba nghiệp chẳng mang, rời khổ hiểm
Ngày đêm chớ thối cảm an tường
Tâm bình ngộ thấu đâu sầu não
Tánh lặng mãi cầu rõ thiện lương
Liễu pháp lòng yên lìa bướng bỉnh
Nương trần dạ mỏi vướng gàn ương
Nguồn chơn đã đến liền thông tuệ
Đạo cả hằng soi nguyện trọn đường…

Sài Gòn, 19/02/2024
PT. Minh Đạo (Kính họa)
ht gioi duc


TUỆ SOI ĐƯỜNG
( Bài Hoạ )

Xưa nay Tánh Giác vẫn tịch thường
Hào quang rạng toả tràn ánh dương
Phả lòng mục rửa chừ đâm lộc
Rọi óc mê u thoát tà vương
Nghe Kinh tăm tối dần khai mở
Học Pháp u mê được tỏ tường
Mắt mờ dò dẫm tìm chân thật
Tinh tấn dấn thân hội Cố Hương


Sanh, già sinh hoạt trồng cây trái
Bệnh, chết yên mồ tốt ruộng nương
"Nhân" tâm nụ mới gieo ý tứ
"Quả" trí mầm xanh rạng thanh lương
Du sơn Tam Học nào dính mắc!
Nhập thị Ngũ Trần cớ sao vương!
Đò xưa Bác Nhã bờ bỉ ngạn
Bồ Đề cội cũ hằng chân thường!


Sinh, diệt nghe răng mà hư vọng
Tụ, tan cũng rứa liễu mộng trường
Trăm bờ hải Giác chỉ đếm số!
Muôn cảnh Thiên nhai càng nhiễu nhương!
Niệm thân uế trược, mau tỉnh ngộ
Quán thọ, ái tham, lánh bọn phường
Đeo vai Bát Chánh chơi vạn nẻo
Chống gậy Tứ Cần dạo ngàn phương!


Ngó nhìn Ngũ Căn lìa hung hiểm
Quan hoài bảy đại mãi cát tường
Sát na trôi vèo thôi áo não
Dễ duôi tằng kỷ luận thê lương
Tính hiền lành dễ tu dễ tập
Khó khăn bất cần gặp ác ương
Hồi đầu quán chiếu bản Diện Mục
Như thị hiện tiền Tuệ soi đường!

Quảng An Houston, Tx USA


 

ht gioi duc (4)

Sơ Xuân Tự Ngẫm

Mỗi Tết, mỗi Xuân - Phật tự lòng

Thế nên trăm việc thả ngàn Đông

Một bầu trăng gió, màu quê quán

Ba cõi trời mây, sắc lữ bồng

Thế sự, triền non, làn khói nhẹ

Nhân tình, đầu lá, giọt sương trong

Rõ thiền, chẳng bận trò khôn, dại!

Thấy đạo, đâu màng chuyện có, không!

Nghễnh ngãng cố nghe, tai chẳng điếc!

Lom khom chống gậy, lưng chưa còng!

Nọ kia, hoa mộng, hương phai nhạt!

Đấy đó, cành mơ, trái rụng hồng!

Mất được, khen chê, ta hữu tác?

Hơn thua, thành bại, ngã vô công?

Duyên tụ, duyên tan đùa đốm mắt

Pháp sinh, pháp diệt cợt trăng sông

Đã nhiều hoài bảo, thuyền trên cạn!

Cũng lắm ưu tư, gỗ giữa dòng!

Kinh dạy không hành, sinh lãng ngãng

Giới răn chẳng học, bệnh cuồng ngông!

Khi hư, khi thực – chưa xem khác!

Lúc tỉnh, lúc mê – cứ tưởng đồng!

Thương ai cuộc vọng còn mê mải

Kẻ nổi, người trôi - bọt giữa dòng!SƠN THƯỢNG LÃN SƯ chuyết bút

HT Giới Đức
( Minh Đức Triều Tâm Ảnh)


hoa_mai_1


SƠ XUÂN TỰ NGẪM
( Bài Hoạ )


Tết về Xuân đến Phật vẫn lòng
Vậy thì Thế sự thả trôi sông
Bàu mây trăng gió này quê quán
Ba cõi nhân thiên mãi chập chồng
Nhân sinh non nước như gió thoảng
Thế tình vạn vật sương manh mong
Hành Thiền nào bận khôn cùng dại
Ngộ Đạo cần chi luận có không
Nghễnh ngãng nghe mà tai vẫn biết
Chống gậy lom khom tựa lưng còng
Nọ này thơ mộng tuồng phai lạt
Đó đây tụ tán càng suốt thông
Lợi suy huỷ dự nào hữu tác
Sinh cơ khổ lạc Ngã thoát vòng
Duyên hợp tan trò hoa đốm mắt
Pháp diệt sinh tìm kiếm Trăng sông
Chất nhiều hoài bảo thuyền mắc cạn
Lắm ưu tư gỗ trôi bập bồng
Không hành Kinh dạy sống lễnh lãng
Giới răn lơ là khiến cuồng ngông
Hư thực nhập nhằn nào phân rõ
Tỉnh mê lẫn lộn ngỡ tương đồng
Xót thương ai còn hoài mê vọng
Tứ Đại nổi trôi bọt giữa dòng!.....

Quảng An Houston, Tx USA
🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/02/2024(Xem: 1261)
Bình an luôn là sự quan tâm của mỗi người, cho dù họ sống ở phương Tây, phương Đông. Chính vì thế câu đối Tết ở VN thường dùng hai chữ Bình An, “ Tân niên hạnh phúc, bình an tiến Xuân Nhật vinh hoa phú quý lai “ Cũng như người viết rất tâm ý khi chúc Tết với câu: “Niên niên như ý xuân Tuế tuế bình an nhật”
17/02/2024(Xem: 1386)
Chùa Pháp Vân (Toronto, Canada) Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
16/02/2024(Xem: 859)
Sự kiện trọng đại diễn ra vào lúc 10:00 sáng ngày 03/02/2024 tại quận Santa Clara, tiểu bang California. Dưới sự chủ trì của Hạ nghị sĩ Ro Khanna, Văn phòng Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Vinh Danh tôn vinh những tổ chức, tập thể và cá nhân người Mỹ gốc Việt ở miền Bắc California với những đóng góp to lớn cho sự phát triển cộng đồng. Buổi lễ có sự tham gia của nhiều quan chức quan trọng như Thượng nghị sĩ tiểu bang California Dave Cortese, Thị trưởng thành phố San Jose Matt Mahan, cựu Thị trưởng San Jose Sam Licardo, Thị trưởng thành phố Fremont Lily Mei cùng nhiều vị quan khách khác. Các đại diện từ tự viện Phật giáo như chùa Đức Viên, chùa Tuệ Viên, tu viện Huyền Không, thiền đường Ấn Tôn, tịnh xá Ngọc Hòa, thiền viện Vô Ưu, tu viện Thôn Yên cùng nhiều cá nhân nổi tiếng như Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và Ca sĩ Võ Thu Nga, MC Quảng Hoa đều được tuyên dương trong sự kiện quan trọng này. Buổi lễ hoàn thành vào lúc 11:30 sáng trong không khí hân hoan và tràn đầy niềm vui
16/02/2024(Xem: 478)
Năm mới Giáp Thìn thật là đặc biệt Sân chùa xuất hiện linh vật thiêng liêng Rồng uốn lượn bên ngoài tự Phổ Hiền Biểu dương sức mạnh tân niên Hăm Bốn (2024) Nhìn hình tượng Rồng bay cao nhào lộn Uốn cong mình phủ phục trước thiền môn Khí chất oai nghi nhưng rất ôn tồn Vẻ hiền lành khi bước vào chánh điện
16/02/2024(Xem: 410)
Đón Xuân mới ngàn năm văn hóa Truyền thống này dân Việt, Á đông Chúc Tăng Già khắp chốn bụi hồng Luôn an lạc thong dong tự tại. Chúc Phật tử chướng duyên chẳng ngại Phật dạy ta độ lượng vị tha Thân tâm an tứ đại điều hòa Để cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc.
16/02/2024(Xem: 861)
Du Xuân cứ nhớ chùa nhà Hồng chung, trống, mõ mùng ba đây mà… Cúi đầu đảnh lễ từ xa Bạch Thầy, con vẫn đang là tại đây Pháp Phật huyền nhiệm sâu dầy Giúp con chiêm nghiệm độ ngay chính mình Quyết tâm giữ vững niềm tin Độc hành chánh niệm lời kinh an bình
16/02/2024(Xem: 411)
Con ngồi yên như Bụt Bụt yên ngồi bên con Muôn thiên hà tĩnh lặng Vô ưu hoa đoanh tròn. Con ngồi yên như Bụt Bụt ngự giữa lòng con Ca lăng tần già hót Chuổi âm ba nỉ non.
16/02/2024(Xem: 760)
Giáp Thìn năm mới vạn điều an Xứ xứ nơi nơi hướng đạo tràng Phúng tụng kinh văn vơi ách nạn Hành trì Pháp Phật chuyển tai oan Cát tường hội khởi tài tăng tấn Thịnh vượng đồng quy phúc mãn tràn Thế giới thanh bình non nước sáng Thiền môn rạng chiếu ánh thiền quang..!
14/02/2024(Xem: 265)
Khách phong trần mãi mê phiêu bạt Chốn phồn hoa ngũ dục đắm say Mặt trời đã lặn sau lưng đồi Đường về quê dịu vợi mù khơi. Khách như cùng tử quên ngọc quý Nay đây mai đó giữa chợ đời Bụi trần ai xuân đông ô nhiễm Bóng phù vân thu hạ thương vay.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567