Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Cung An Chức Sự & Thỉnh Sư Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn kỳ 13), Tưởng Niệm Tôn Sư 10 Năm Viên Tịch và Đại Giới Đàn Minh Tâm tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)

18/08/202317:39(Xem: 280)
Lễ Cung An Chức Sự & Thỉnh Sư Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn kỳ 13), Tưởng Niệm Tôn Sư 10 Năm Viên Tịch và Đại Giới Đàn Minh Tâm tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)

le khai mac (9)le khai mac (5)Lễ Cung An Chức Sự & Thỉnh Sư
Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

(Ngày Về Nguồn kỳ 13),

Tưởng Niệm Tôn Sư 10 Năm Viên Tịch

và Đại Giới Đàn Minh Tâm

tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc

(17-20/8/2023)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưỡng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni.

Hôm nay chúng con thay mặt ban tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13, Tưởng Niệm Tôn Sư 10 Năm Viên Tịch và Đại Giới Đàn Minh Tâm, kính đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch. (1 lạy)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư Hoà Thượng

Nam Mô Cố Giác Linh Hoà Thượng Tôn Sư

Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni nhị bộ.

Kính báo ân Thầy trong muôn một

Lạy đức từ bi trí tuệ ngời

Giác hoa vô thỉ sắc tuyệt vời

Linh hương toả ngát khắp mười phương

Hoà chung bản thể cùng vủ trụ

Thượng cầu hạ hoá lợi quần sanh

Thích nghi duyên đến lại duyên đi

Minh tuệ cao thâm khó nghĩ lường

Tâm từ rộng lớn rải muôn phương.

6 câu thơ vừa qua mang chủ đề Kính Lạy Giác Linh Hoà Thượng Thích Minh Tâm.

Mùa xuân 1938 Mậu Dần, gió về thổi mát thôn xóm Thanh Lương, đồng nhi xuất hiện, thông minh sáng suốt, khôi ngô đỉnh đạt. Đồng chơn nhập đạo từ thuở 12, trải bao trường lớp Phật viện cao trung. Huyền Quang Thượng Sĩ, thí tự Viên Dung, ban hiệu Minh Tâm. tuổi trẻ chí cao, phụng sự phật pháp, vai trò giảng sư Phật giáo trung phần, hiệu trưởng bồ đề trung học. Đắc giới Cụ Túc từ ngài Phúc Hộ trưởng lão Hoà Thượng. 1967 có duyên phần hải ngoại, du học tại xứ sở Mặt Trời phương đông, tốt nghiệp hậu đại học Triết Học Phật Giáo Tokyo, luận án MA chủ đề Tỉ Giảo Kinh Pháp Hoa từ Hán văn sang Pháp ngữ.

Với sứ giả Như Lai, 3 năm vai trò Chi Bộ Trưởng Chi Bộ GHPGVNTN tại Nhật Bản. Sau hiệp định Paris, lãnh mệnh thừa sự, Giáo Hội quê nhà, di chuyển phương Tây, nước Pháp tráng lệ, hoằng dương chánh Pháp, đem sen trồng xứ tuyết. Trải dài suốt 40 mùa xuân hạ thu đông, thành lập đạo tràng, gieo hạt giống Phật khắp xứ trời âu, không quản nắng mưa sương gió, không ngại tứ đại, thường tương vi bối. Từ lúc đơn thân, đến khi pháp hữu đề huề, chung tay góp sức, một lòng dựng xây, Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại trời Tây, đem chuông thức tỉnh xứ người, để lại hậu thế, huệ mạng pháp thân. Khai sơn một Tổ Đình hiệu Khánh Anh, cơ sở tuy nhỏ thô sơ, nhưng linh hồn vĩ đại, vì từ phát dương một Giáo i Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, một Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu truyền thống, đã trải qua 35 mùa hè. Ngài kiến tạo Khánh Anh đại tự, cho tăng ni phật tử Âu châu, kiết đông kiết hạ, tu học đề huề. Độc đặc nhất là tinh thần phụng sự hoằng dương Phật pháp của Ngài, đúng như sám nguyện : Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì Đạo hy sinh. Chính lý tưởng cao cả ấy, là bài học vô giá cho hậu học noi theo, là tấm gương sáng ngời, treo giữa trời Tây. Cũng vì vậy, từ lúc Ngài thuận thế vô thường, viên tịch tịnh lạc, mùng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ, ngày 8.8.2013. Tuy đau thương kính tiếc, nhưng vì tiếp nối hoài bảo của Ngài. Toàn thể Tăng Ni Phật tử Âu Châu, xiết chặt đôi tay, lòng trong lòng, dưới sự lãnh đạo của nhị vị Hoà Thượng Chủ Tịch và chư tôn đức tăng ni trong Giáo Hội tiếp tục sứ mạng duy trì và phát huy những gì mà Ngài đã để lại.

Với ân đức cao cả ấy, trùng phùng Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13, môn đồ mạn phép xin làm Tưởng Niệm 10 năm Viên Tịch Tôn Sư. Nhị vị Hoà Thượng Chủ Tịch Âu Châu, quyết định khai tuyển Phật trường, lấy hiệu Minh Tâm. Nương nhờ ân đức, giới thể nghiêm thân, cho đàn hậu học.

Đó là nhân duyên, diển ra đại sự hôm nay, kính mong quý Ngài trên cao từ bi ai mẫn, chứng giám liểu tri, tù bi hoan hỷ thọ nhận, cho chúng con đôi dòng kính bạch.

Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ.

Chúng con trộm nghe : Phàm một pháp hội đạo tràng dù lớn hoặc nhỏ, thì việc trước tiên, phải cử hành lễ cung an chức sự đạo tràng. Ba đại lễ trong bốn ngày, tuy không phải là đại đàn nghi nhưng chúng con nào dám vượt qua phép tắc lẻ thường. Vì vậy, giờ này cung kính dâng lên hồng danh bảo hiệu để cung an chức sự đạo tràng.

Văn chức sự đạo tràng : Giáo pháp bắt đầu từ cỏi tây vức xứ Phật, rồi lan rộng sang các vùng Đông Nam Châu Á cho đến nước Việt Nam và lan toả ra tới hải ngoại phương tây.

Trọn cả dân tộc đã từng dốc lòng hơn theo chánh pháp, như người lữ hành trong đêm tối, trong theo sao Bắc Đẩu để tìm con đường sáng.

Nơi nầy hoặc nơi khác, hết thảy mọi nơi, đều gội nhuần những cơn mưa chánh pháp, và hết thảy mọi người đều được núp dưới bóng mát của cây Từ Bi, cùng an ổn mà bước ra khỏi trần lụy, rồi sau đó cùng hòa mình mà trở lại lăn lóc với trần. Cho nên, như Ngài Văn Thù tuy là bậc Thầy của chư Phật nghìn xưa, mà vẫn trở lại làm Pháp vương tử của đức Như Lai, như Ngài Quán Âm, tuy nói là quá khứ Phật, nhưng vẫn hiện thân để trợ duyên giáo hóa cho đức Thích Tôn. Lấy đó mà biết rằng, nay trong giới đàn này, Thánh và Phàm cùng lẫn lộn, trong đó không dễ gì phân biệt được. Tất cả cùng kết duyên tùy hỷ với nhau để cùng chứng quả Bồ đề.

Vậy, nay xin ghi lại danh hiệu hết thảy các vị chức sự đã góp công trong ba Đại Lễ gồm có : Giới đàn Minh Tâm, Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 và Tưởng Niệm Tôn Sư Công Đức Cao Vời trong muôn một.

Phù khởi đàn truyền Đại Giới pháp giả, luật chế thâm nghiêm, tất tập tam sư thất chứng, cụ túc thập tăng, kiến đàn kết giới phương khả truyền thọ. Nay tại đạo tràng Khánh Anh Evry-Courcouronnes thủ đô Paris, nước Pháp, ngày mùng hai tháng bảy âm lịch năm Quý Mão là ngày 17 tháng tám năm 2023. khải kiến giới đàn, truyền thọ Tam Đàn Đại Giới. nhất tâm khể thủ đảnh lễ cung thỉnh tòng lâm tịnh đức tôn sư lâm đàn, thọ thập sư vị, chứng đàn truyền giới. kim đương yết bản phổ cáo Hồng Danh Thập Sư Đức Hiệu :

hoi dong chung minh

hoi dong thap su

Lich Dai To Su - Dai Gioi-1aLich Dai To Su - Dai Gioi-2Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 506)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1288)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1201)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2194)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1332)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1261)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567