Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

ni co lien thien 02


Diễn đàn thi ca
Trang Nhà Quảng Đức

***

Tán Thán Công Hạnh
Ni Cô Liên Thiện

Kính nguyện Chơn Linh Ni Cô Liên Thiện sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến & Cư Sĩ Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy, 
thành viên diễn đàn thi ca của Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Australia

Thị Nữ pháp danh là Ngọc Lành
Cần Thơ quê mẹ nở mầm xanh
Hai mươi xuất giá vu quy hạnh
Bảy tám xuất gia thế phát hành
Niệm Phật chuyên cần hoa đạo thạnh
Trì kinh tinh tấn ý tâm thanh
Sen vàng chín phẩm miền an Tịnh
Liên Thiện tiêu dao nguyện mãn thành!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tu Viện An Lạc, Californua, 6:00 am, 04-06-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính đề)


ni co lien thien 6

Tâm thành Phật chứng

Họa y vần bài thơ Tán Thán Công Hạnh Ni Cô Liên Thiện của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Ni Cô về cõi Phật, chia sẻ cùng tang môn hiếu quyến.


Quê mẹ Cần Thơ rất thiện lành
Tây Đô vùng đất phủ màu xanh
Trung niên hiếu nghĩa tròn công hạnh
Tuổi thọ quy y tinh tấn hành
Thiền Viện Minh Quang nương Phật Tổ
Sydney Úc quốc giữ tâm thanh
Hiểu đời khốn khổ vô thường mãi
Tịnh độ Tây Phương viên mãn thành.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngày 5/6/2022
Thích Viên Thành

ni co lien thien 02

Chí Tâm quy Phật…nở Sen xanh

 

 

Kính nguyện Chơn Linh Ni Cô Liên Thiện sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến & Cư Sĩ Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy,

 thành viên diễn đàn thi ca của Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Australia

 

Đại thọ xuất gia mang NGỌC LÀNH

Minh Quang thiền viện thoả nguyện thanh

Ni Cô LIÊN THIỆN căn duyên trước

Trụ xứ chốn xa tinh tấn hành

Thế sự không màng chuyên tu niệm

Chí tâm quy Phật ... nở mầm xanh

Thong dong thẳng tiến quê Sen thắm

Công đức nhiều năm.. trái quả nhanh!


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Huệ Hương thành kính lễ

Melbourne 5/6/2022ni co lien thien 6

KÍNH NIỆM
CÔNG HẠNH CỦA NI CÔ LIÊN THIỆN


Kính nguyện Chơn Linh Ni Cô được Vãng Sanh Miền Cực Lạc
Thành tâm chia buồn cùng gia đình anh Quảng Hội ở Sydney và chị Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy ở Hoa Kỳ


Chín tám năm Cô sống thiện lành
Tinh cần tu niệm quán “Trời xanh“
Tâm từ bố thí là công hạnh

Ác thiện phân minh chánh trực hành

Dụng Đạo dạy con quy gia thạnh
Thâm sâu Bát Nhã sống nhàn thanh

Nhân gian mãn kiếp qui cõi Tịnh

Liên Thiện Ni Cô quả nguyện thành.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Melbourne, 5/6/2022
Thanh Phi


ni co lien thien 02

HOA SEN LIÊN THIỆN

 

Con kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền

Con kính dâng Từ Mẫu Liên Thiện Ngọc LànhThuở nhỏ quy y được Ngọc Lành.

Cần Thơ Sông Hậu tuổi xuân xanh

Tròn hai mươi tuổi vu quy hạnh. 
Hòa Thượng ban ân thế phát hành. 
Hàng ngày trì niệm thời thời thạnh.
Kinh kệ siêng năng chí nguyện thành
Di Đà Cực Lạc vui tịnh cảnh
Hoa sen Liên Thiện nở viên thành. 

Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney sáng ngày 5/6/2022 (ngày cúng Sơ Thất của Mẹ)

Hiếu nữ Lê Hoa Nhụy, pd: Châu Ngọc

ni co lien thien 02Tán Thán Công Hạnh
Ni Cô Liên Thiện

Ni cô Liên Thiện quả tâm lành

Đạo cả tu nguyền mãi thắm xanh

Ngộ rõ đời thương lòng lắng trải

Tầm ra pháp tỏ lý chơn hành

Bình yên cõi thế nương kinh thạnh

Tịch tĩnh chuông chùa nhiếp kệ thanh

Chín phẩm sen vàng, an lạc cảnh

Về theo cửa Phật… Chóng viên thành…5/6/2022

Minh Đạo ( Kính hoạ)


ni co lien thien 02

Tán Thán Công Hạnh
Ni Cô Liên Thiện


Kính nguyện Chơn Linh Ni Cô Liên Thiện sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến & Cư Sĩ Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy.


Đức hạnh nửa đời hóa Ngọc Lành (1)

Cũng nhờ hun đúc tự ngày xanh

Xuất giá tòng phu tròn đạo hạnh

Tấn phát xuất gia nguyện tu hành

Niệm Phật trì kinh cầu hưng thạnh

Thanh bình đất nước một tâm thanh

Mong lên chín phẩm Liên Hoa tịnh

Nguyện đạt vô sanh viên mãn thành !


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

(1) Pháp danh Sư Cô Liên Thiện)


Germany ngày 05.06.2022

Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

ni co lien thien 02

CẨN HỌA

Thơ TRÚC NGUYÊN – THÍCH CHÚC HIỀN

Tiền kiếp gieo duyên thật trọn lành

Cần thơ gạo trắng nước trong xanh

Xuân huyên sắp đặt yên gia thất

Tự thể xuất gia tập đạo hành

Tịnh độ quy nguyên chân thế giới

Điển kinh viên chiếu nguyệt lòng thanh

Mãn phần thời chí tâm minh liễu

Chín phẩm sen vàng nguyện tựu thành...

HẠNH PHƯƠNG

ni co lien thien 6TẤM GƯƠNG THÍCH NỮ      

Bảy tám duyên tu chẳng muộn màng 
Pháp Tự Liên Thiện Hoà Thượng ban
Trải đời thị nữ thành gia thất
Nuôi con thành đạt thật rỡ ràng!
Thế tình trọng trách đà tròn vẹn
Quy Phật xuất gia nguyện tâm can 
Trì Kinh niệm Phật hằng tinh tấn
Sanh tử sở chứng cảnh Niết Bàn!

Quảng An Houston, Tx USA

Pt QA thành kính dâng vần thơ Cảm Hoạ theo bài thơ Tán Thán Công Hạnh Ni Cô Liên Thiện của Trúc Nguyên - Thích Chúc Hiền kính đề.
Chúng con xin kính lễ Chơn Linh Ni Cô Thích Nữ Liên Thiện là tấm gương sáng cho đại chúng ngưỡng mộ công hạnh tinh tấn tu hành tuy Ni Cô đã xuất gia vào tuổi 78 lão niên mà tâm ý còn sáng suốt, chí nguyện mạnh mẻ xuất gia quy Phật. Ni Cô Liên Thiện đã phát huy và un đúc theo tinh thần từ Bi Hỷ Xã trong trú xứ Thiền Môn. Sự xã bỏ báo thân chỉ trong hiện tượng duyên sanh từ Bản Thể thanh tịnh trong sáng của Tánh Phật. Tuỳ duyên bất biến, bất biến mà tuỳ duyên. Kính chia sẻ cùng Tang quyến nỗi mất mát to lớn về sự ra đi của Thân Mẫu trong cuộc đời còn về tình Đạo chư Pt mất đi vị Ni Cô công hạnh tu hành tinh tấn. Và riêng Quảng An xin gởi nổi niềm phân ưu đến với Trưởng nữ Chị Lê Hoa Nhuỵ là Cư sĩ Châu Ngọc cộng tác viên diễn đàn Thi ca Trang Nhà Quảng Đức ở Melbournce, Úc Châu. Chúng ta là Phật tử hiểu lời Phật dạy theo lẽ Vô thường Sanh tử luân lưu mà yểm bi luỵ vì Mẹ xã báo mất hình hài nhưng Tánh Linh bàng bạc đó đây luôn cận gần bên ta.
Pt QA Houston, Tx kính chào.


ni co lien thien 6

Tán Thán Công Hạnh

Ni Cô Liên Thiện


Kính nguyện Chơn Linh Ni Cô Liên Thiện sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến & Cư Sĩ Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy.

Kính họa bài thơ Tán Thán Công Hạnh Ni Cô Liên Thiện của Thầy Thích Chúc Hiền.

Liên Thiện Ni Cô trọn hạnh lành
Nuôi con dạy dỗ đã thành danh.
Phát tâm công quả gieo duyên đạo
Từ bi hỉ xã vẫn thực hành.
Niệm Phật siêng năng tâm tĩnh lặng
Trì kinh tinh tấn ý trong xanh.
Huyễn thân buông bỏ tròn công đức
Về cõi Tây phương nguyện mãn thành.
Nam Mô A Di Đà Phật
Jacksonville, Florida 5/6/2022
Cư sĩ Tâm Minh


ni co lien thien 6

Tưởng Niệm Đức Hạnh Ni Cô Liên Thiện
Con kính cẩn họa bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền
để kính tiễn Chơn Linh Ni Cô Liên Thiện về cõi Lạc An.
Nam Mô A Di Đà Phật EmojiEmojiEmoji


Cụ bà Thị Nữ rất hiền lành
Sinh quán Cần Thơ khi tuổi xanh
Xuất giá nhưng là người đức hạnh
Khiêm cung chẳng khác bậc tu hành
Dưỡng nuôi con lớn gia cang thạnh
Thế phát vào chùa sống tịnh thanh
Thọ thế cửa thiền nay Chín Tám
Ni Cô Liên Thiện đạo viên thành
Strasbourg ngày 08/06/2022
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp
 

 

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
04/05/2023(Xem: 601)
Hương linh Phật tử: TRẦN THỊ BÊ Pháp danh: BẢO HIẾU Sinh ngày: 4/9/1962 (Nhâm Dần) tại Cố Đô Huế Mãn phần lúc: 5:35am Thứ Năm 4/5/2023, nhằm ngày Rằm tháng 3 âm lịch Quý Mão tại Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 62 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 04pm, Thứ Ba, 09/05/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 10am, Thứ Tư, 10/05/2023 sau đó Linh Cữu của Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại Crick Chapel, nghĩa trang Fawkner (từ 11 đến 12 giờ trưa) , sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Liên lạc với Tang Quyến : Ms Bé: 0426 141 449; Ms Mina: 0404 062 230 Liên lạc: Allison Monkshouse Funeral Director: Ms Mai Lâm: 0413
27/03/2023(Xem: 642)
Điện Thư Phân Ưu Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Phụ của Anh Chị Nguyễn Thanh Quang, Lê Kim Thanh, là: Lão Cư Sĩ NGUYỄN VĂN GẨM Pháp danh: MINH CHIẾU Vừa mãn phần ngày 25/3/2023 (mùng 4/2/Quý Mão) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng đại thọ: 98 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Anh Chị Quang Minh Nguyễn Thanh Quang, Tâm Huệ Lê Kim Thanh Tâm cùng tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Lão Cư Sĩ Minh Chiếu Nguyễn Văn Gẩm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
06/11/2022(Xem: 1437)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Phật tử: TRẦN VĂN TÂN Pháp danh: HUỆ THUYỀN Sinh ngày: 1952 (Nhâm Thìn) tại Mỹ Thọ Vãng sanh lúc 8pm ngày 05/11/2022 nhằm ngày 12/10/Nhâm Dần tại tư gia vùng Pascoe Vale, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 71 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang & Hỏa táng: 10am-11am, Thứ Tư 09/11/2022 tại Joyce Chapel, Nghĩa Trang Fawkner (1187 Sydney Rd, Hadfield VIC 3060), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì của HT. Thích Tâm Phương, TT. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Việ
04/06/2022(Xem: 1825)
Thành kính nguyện cầu Chơn Linh : NI CÔ THÍCH NỮ LIÊN THIỆN Pháp danh: Ngọc Lành, thế danh: Nguyễn Thị Nữ Sinh ngày 22/03/1923 (Ất Sửu) Viên tịch ngày 29/03/ 2022 (29/4/Nhâm Dần) tại Sydney, Úc Châu Mãn phần ngày 22/5/2021 tại Melbourne, Úc Châu Thọ thế: 98 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
02/05/2022(Xem: 3195)
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thế danh Chế Thị Gi, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Ni trưởng vừa học trường làng vừa theo học Hán - Nôm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân. Bào tỷ của Ni trưởng tân viên tịch là cố Trưởng lão Ni Như Hoa, người đã hướng dẫn em gái mình đến tổ đình Kim Huê đảnh lễ ngài Luật sư Thích Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp và được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Giác Ngọc.
14/07/2020(Xem: 11351)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được ai tin: Hòa Thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) vừa thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3h15 phút sáng nay 16/4/Canh Tý , Chủ Nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Hòa Thượng Thích Phước Sơn là một bậc cao tăng thạc đức, một nhà Phật học lỗi lạc, một dịch giả, tác giả nổi tiếng, một giáo thọ sư của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam. Chúng con thành kính nguyện cầu Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chủ Biên Trang Nhà Quảng Đức Cựu học tăng tại Vạn Hạnh (khóa 3) TK. Thích Nguyên Tạng
18/04/2020(Xem: 3317)
Hòa thượng U Pannya Jota Mahathera, một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu ở Bangladesh, người sáng lập ngôi già lam Dhātu Jadi đã trút hơi thở cuối cùng và an nhiên viên tịch tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Hayogram vào sáng hôm thứ Sáu, ngày 10/4/2020. Hưởng thọ 65 tuổi.
02/01/2020(Xem: 4511)
Tưởng niệm 32 năm ngày mất của nhà văn B.Đ. Ái Mỹ (1987-2019), mồng 6 tháng Chạp âm lịch, năm nay nhằm ngày 31 tháng 12 cuối cùng của năm 2019... Cha hiền của tôi đó, một thiện nam Phật tử, pháp danh Tâm Phát. Ông là một nghệ sĩ tài hoa, đa năng với thơ-văn-nhạc-họa, nhưng rất khiêm cung, hoạt động lặng lẽ vào các thập niên 40-50-60 của thế kỷ trước, và luôn hoan hỷ chịu làm cái bóng mờ nhạt đứng thấp thoáng sau lưng người bạn đời thi sĩ, là Me tôi, cho đến những ngày cuối của cuộc đời...
29/04/2019(Xem: 3625)
Những ý tưởng trong một bài viết ngót 30 năm trước bỗng hiện về trong giấc mơ đêm qua, cùng với hình ảnh người bạn từng chung bước trên chặng đường tranh đấu cho nhân quyền, khi thuyền nhân trong các trại tỵ nạn đang bị cưỡng bức trả về Việt Nam. Người bạn đó là cố nhạc sỹ Việt Dzũng. Sao giấc mơ lại tới trong thời điểm cuối tháng tư? Với tôi, không phải là tình cờ, vì chính bài viết này lại là một, trong những bài mà Việt Dzũng đã chia sẻ rằng “Xúc động lắm! Những rung cảm này thật quá! Thầm lặng mà lại rõ nét qúa! Chị cho Dzũng gom những bài viết khác của chị lại, in thành sách nhé!” .
01/01/2019(Xem: 5937)
Hòa Thượng Thích Mãn Giác, pháp danh Nguyên Cao, đạo hiệu Huyền Không, thế danh Võ Viết Tín, sinh năm Kỷ Tỵ, 1929 tại Cố đô Huế, trong một gia đình mà Nội Ngoại đều tin Phật và nhiều nguời trong thân quyến đã có duyên xuất gia và nổi tiếng thân danh trên đường tác thành Phật sự. Cố đô Huế chỉ là sinh quán, còn nguyên quán thuộc làng Phương Lang, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526