Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quả Mãn Nguyện Thành (Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời Tây

15/12/202119:26(Xem: 835)
Quả Mãn Nguyện Thành (Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời Tây

su ba nhu tuan 4


QUẢ MÃN NGUYỆN THÀNH


Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời TâyMến đạo yêu chùa nguyện xuất gia
Hy sinh lúc trẻ dưỡng khi già
Kiều Đàm một thuở khai sơn sớm
Viện Chủ Phổ Hiền độ bách gia (trăm)
Xứ Quảng dưỡng nuôi đường giải thoát
Âu châu phung sự nếp an hòa (lục)
Vườn sen phát triển bên trời Pháp
Tuy rụng Ưu Đàm vẫn ngát hoa
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa SA 15/12/2021
TK Thích Viên Thành

su ba nhu tuan 14

Tán Thán Công Hạnh Sư Bà Như Tuấn
Kính họa bài:” Quả Mãn Nguyện Thành” của Thầy Thích Viên Thành
Thành kính tưởng niệm Sư Bà Tân Viên Tịch thượng Như hạ Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc,

Kính Nguyện Giác Linh Sư Bà Cao Đăng Phật Quốc
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Mộ Phật quy thiền hướng xuất gia
Trì kinh niệm Phật tập thiền na
Chuông khuya mõ sớm nuôi tâm nguyện
Kệ sáng kinh chiều dưỡng ý hoà
Giới hạnh nghiêm trì uy toả sáng
Thiền môn kiến tạo đức lan xa
Ta Bà một thuở hoằng dương pháp
Nguyện mãn đi về cõi tịnh hoa…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

California, 4:30 am, 15-12-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Cẩn bút, Kính Lễ)


su ba nhu tuan 7

Sen trắng ngàn hoa tỏa  nguyện lành ! 
 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của TT Thích Viên Thành

 

Quả mãn khai Sơn Pháp, Việt Nam 

Duy trì Chúc Thánh ... tạo già lam

Trang nghiêm Tịnh độ ..hồng danh niệm 

Phổ độ chúng sanh.. tiến tu nhanh 

Khuyến khích dưỡng Tâm bồi tuệ trí 

Môn đồ pháp quyến tiễn  Ưu Đàm 

Quay về  Bến Giác lòng thanh thản 

Sen  trắng ngàn hoa tỏa nguyện lành !

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Melbourne 15/12/2021 

Phật tử Huệ Hương kính bái 


su ba nhu tuan 15PHÁP QUỐC CHUYÊN TU

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,

tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

 

Xứ Quảng gieo mầm hạnh xuất gia

 Pháp Quốc chuyên tu mãi đến già

 Phổ Hiền xây đắp chân trời lạ

 Độ chúng tu hành, gương vị tha

 Ni Bộ Bắc Tông, dày phụng sự

 Lâm Tế Chánh Tông,  chánh hạnh hòa

Lợi pháp độ sanh tròn đạo nghiệp

 Tây Phương Cực Lạc, nở liên hoa

 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida 15/12/2021
Đệ tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

su ba nhu tuan 1

QUẢ NGUYỆN THÀNH

 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Kiếp trọn đường trần cửa Phật gia,

Truyền khai đạo pháp chẳng thân già.

Từ bi trải khắp thương đời đến,

Đức hạnh vun đầy tiếp chúng qua.

Viện chủ lòng trong ngời kệ diệu,

Kiều Đàm tuệ sáng đẹp tâm ngà.

Tròn duyên cõi thế, Người đà mãn,

Tịnh Độ nơi về thắm ngập hoa…

 

15/12/2021

Minh Đạo (Kính hoạ)

 
su ba nhu tuan 8NGUYỆN THÀNH

 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Nào đâu ngại khoảng tuổi thân già,

Mãn kiếp khai truyền pháp Phật gia.

Tĩnh lặng tâm khoan nhìn sự rõ,

Yên bình dạ lắng ngắm thời qua.

Kiều Đàm hiển đạo nơi trần thế,

Viện Chủ gieo duyên giữa cõi Bà. (*)

Cải hoá người mê tròn hạnh nguyện,

Nay về tịnh lạc diệu liên hoa.

 

16/12/2021

Viên Minh (Kính hoạ)

 --------------

(*) Ta bà


su ba nhu tuan (15)

Muôn thuở Phổ Hiền 


Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Chẳng ngại đường tu ở chốn xa
Công lao khó nhọc ngại chi già.
Quê người Pháp Quốc khai sơn tự
Xứ lạ Strasbourg phụng sự gia.
Hoàng pháp lợi sinh đời tận tụy
Thanh danh đức hạnh nét hiền hoà.
Vô thường thuận thế sao vừa tắt
Muôn thuở Phổ Hiền mãi nở hoa.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida 15/12/2021
Đệ tử Tâm Minh

su ba nhu tuan (8)

Chí nguyện thoát trần 


Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Chí nguyện thoát trần lìa thế gia
Đồng chơn nhập đạo đến khi già
Khai Sơn độ chúng Kiều Đàm tự
Tạo tự Phổ Hiền hạnh vị tha
Xứ Quảng chiếc nôi dưỡng họ Thích
Trời Âu Pháp Phật nguyện an hoà
Sen tâm khai mở hương cùng khắp
Muôn thuở Ưu Đàm toả ngát hoa

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Houston, Texas 15/12/2021
Đệ tử Quảng An

su ba nhu tuan (2)

Một Đóa Sen Vàng

Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg

Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, và

thành kính Phân Ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

 

Sinh trưởng theo dòng dõi Khổng gia

Song khi khôn lớn hướng Tăng già

Kiều Đàm kiến tạo còn trong nước

Hải ngoại Phổ Hiền thêm nở hoa

Ni trưởng xuất thân từ xứ Quảng

Vườn tâm trổ những nhánh quang hòa

Nguyện giờ trồng lại bên trời Pháp

Một đóa Sen Vàng thơm ngát hoa.

 


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Germany 16.12.2021

Cư Sĩ Đan Hà


su ba nhu tuan (2)

TÂM MÃN NGUYỆN

Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg

Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, và

thành kính Phân Ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Xa đời trần thế biệt cư gia
Hạnh nguyện đi tu cho đến già
Phổ độ chúng sanh nơi xứ Pháp
Xiển dương Đạo Phật khắp trâm gia
Sư Bà sáng lập ngôi Tam Bảo
Phật tử chuyên tu đức Lục Hòa
Tám Chín năm tròn tâm mãn nguyện
Nay Đài Sen tọa ngát hương hoa

Strasbourg ngày 18.12.2021

 Diệu Đạo Song Phượng


***

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/01/202206:17(Xem: 1874)
Cố trưởng lão Tịnh Đức thế danh Tôn Thất Toản, sinh ngày 01/08/1944 tuổi Giáp Thân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Gia đình dòng tộc Hoàng gia, thuộc Đệ bát hệ, Đệ nhị phòng, dòng dõi Chúa Nguyễn Phúc Thụ (Túc Tông Hiếu Đinh Hoàng Đế). Thân phụ là ông Tôn Thất Nhường, sinh năm 1897, mất năm 1982, thọ 85 tuổi. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Bàng, sinh năm 1903, mất năm 1963, thọ 61 tuổi. Gia đình có 5 anh em, Ngài là người con út. Xưa, gia đình ngụ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Sau vào ở tại phường Thạc Gián, Đà nẵng.
06/05/202004:19(Xem: 6309)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 6376)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
16/01/202213:26(Xem: 441)
Ni Trưởng Thích Nữ Đạt Hương, vừa viên tịch tại Chùa An Tường, Nha Trang, Khánh Hòa
07/01/202218:53(Xem: 564)
Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xuất gia năm 17 tuổi; thọ giới Sa-di-ni, năm 1952 thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm (quận 11, Sài Gòn). Năm 1958, Ni trưởng theo học Trung Đẳng Phật học do quý Hòa thượng Ấn Quang tổ chức, nhập học Ni trường Dược Sư. Năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Tỳ-kheo-ni tại Dược Sư. Sau khi tốt nghiệp khóa học này, Ni trưởng được theo học dự bị khoá Đại học Vạn Hạnh (1968), được cử làm Thư ký Ni trường Dược Sư. Năm 1971, Ni trưởng theo dự học khóa thiền hàng tháng tại tu viện Chân Không (Vũng Tàu). Năm 1976, Sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế trụ trì, kế thừa phận sự chăm sóc Ni chúng và hướng dẫn Phật tử.
25/05/202120:35(Xem: 3151)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
11/08/202108:33(Xem: 1926)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 2204)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4897)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5711)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.