Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quả Mãn Nguyện Thành (Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời Tây

15/12/202119:26(Xem: 2416)
Quả Mãn Nguyện Thành (Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời Tây

su ba nhu tuan 4


QUẢ MÃN NGUYỆN THÀNH


Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời TâyMến đạo yêu chùa nguyện xuất gia
Hy sinh lúc trẻ dưỡng khi già
Kiều Đàm một thuở khai sơn sớm
Viện Chủ Phổ Hiền độ bách gia (trăm)
Xứ Quảng dưỡng nuôi đường giải thoát
Âu châu phung sự nếp an hòa (lục)
Vườn sen phát triển bên trời Pháp
Tuy rụng Ưu Đàm vẫn ngát hoa
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa SA 15/12/2021
TK Thích Viên Thành

su ba nhu tuan 14

Tán Thán Công Hạnh Sư Bà Như Tuấn
Kính họa bài:” Quả Mãn Nguyện Thành” của Thầy Thích Viên Thành
Thành kính tưởng niệm Sư Bà Tân Viên Tịch thượng Như hạ Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc,

Kính Nguyện Giác Linh Sư Bà Cao Đăng Phật Quốc
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Mộ Phật quy thiền hướng xuất gia
Trì kinh niệm Phật tập thiền na
Chuông khuya mõ sớm nuôi tâm nguyện
Kệ sáng kinh chiều dưỡng ý hoà
Giới hạnh nghiêm trì uy toả sáng
Thiền môn kiến tạo đức lan xa
Ta Bà một thuở hoằng dương pháp
Nguyện mãn đi về cõi tịnh hoa…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

California, 4:30 am, 15-12-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Cẩn bút, Kính Lễ)


su ba nhu tuan 7

Sen trắng ngàn hoa tỏa  nguyện lành ! 
 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của TT Thích Viên Thành

 

Quả mãn khai Sơn Pháp, Việt Nam 

Duy trì Chúc Thánh ... tạo già lam

Trang nghiêm Tịnh độ ..hồng danh niệm 

Phổ độ chúng sanh.. tiến tu nhanh 

Khuyến khích dưỡng Tâm bồi tuệ trí 

Môn đồ pháp quyến tiễn  Ưu Đàm 

Quay về  Bến Giác lòng thanh thản 

Sen  trắng ngàn hoa tỏa nguyện lành !

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Melbourne 15/12/2021 

Phật tử Huệ Hương kính bái 


su ba nhu tuan 15PHÁP QUỐC CHUYÊN TU

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,

tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

 

Xứ Quảng gieo mầm hạnh xuất gia

 Pháp Quốc chuyên tu mãi đến già

 Phổ Hiền xây đắp chân trời lạ

 Độ chúng tu hành, gương vị tha

 Ni Bộ Bắc Tông, dày phụng sự

 Lâm Tế Chánh Tông,  chánh hạnh hòa

Lợi pháp độ sanh tròn đạo nghiệp

 Tây Phương Cực Lạc, nở liên hoa

 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida 15/12/2021
Đệ tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

su ba nhu tuan 1

QUẢ NGUYỆN THÀNH

 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Kiếp trọn đường trần cửa Phật gia,

Truyền khai đạo pháp chẳng thân già.

Từ bi trải khắp thương đời đến,

Đức hạnh vun đầy tiếp chúng qua.

Viện chủ lòng trong ngời kệ diệu,

Kiều Đàm tuệ sáng đẹp tâm ngà.

Tròn duyên cõi thế, Người đà mãn,

Tịnh Độ nơi về thắm ngập hoa…

 

15/12/2021

Minh Đạo (Kính hoạ)

 
su ba nhu tuan 8NGUYỆN THÀNH

 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Nào đâu ngại khoảng tuổi thân già,

Mãn kiếp khai truyền pháp Phật gia.

Tĩnh lặng tâm khoan nhìn sự rõ,

Yên bình dạ lắng ngắm thời qua.

Kiều Đàm hiển đạo nơi trần thế,

Viện Chủ gieo duyên giữa cõi Bà. (*)

Cải hoá người mê tròn hạnh nguyện,

Nay về tịnh lạc diệu liên hoa.

 

16/12/2021

Viên Minh (Kính hoạ)

 --------------

(*) Ta bà


su ba nhu tuan (15)

Muôn thuở Phổ Hiền 


Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Chẳng ngại đường tu ở chốn xa
Công lao khó nhọc ngại chi già.
Quê người Pháp Quốc khai sơn tự
Xứ lạ Strasbourg phụng sự gia.
Hoàng pháp lợi sinh đời tận tụy
Thanh danh đức hạnh nét hiền hoà.
Vô thường thuận thế sao vừa tắt
Muôn thuở Phổ Hiền mãi nở hoa.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida 15/12/2021
Đệ tử Tâm Minh

su ba nhu tuan (8)

Chí nguyện thoát trần 


Thành tâm tưởng niệm Sư Bà Như Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Chí nguyện thoát trần lìa thế gia
Đồng chơn nhập đạo đến khi già
Khai Sơn độ chúng Kiều Đàm tự
Tạo tự Phổ Hiền hạnh vị tha
Xứ Quảng chiếc nôi dưỡng họ Thích
Trời Âu Pháp Phật nguyện an hoà
Sen tâm khai mở hương cùng khắp
Muôn thuở Ưu Đàm toả ngát hoa

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Houston, Texas 15/12/2021
Đệ tử Quảng An

su ba nhu tuan (2)

Một Đóa Sen Vàng

Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg

Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, và

thành kính Phân Ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

 

Sinh trưởng theo dòng dõi Khổng gia

Song khi khôn lớn hướng Tăng già

Kiều Đàm kiến tạo còn trong nước

Hải ngoại Phổ Hiền thêm nở hoa

Ni trưởng xuất thân từ xứ Quảng

Vườn tâm trổ những nhánh quang hòa

Nguyện giờ trồng lại bên trời Pháp

Một đóa Sen Vàng thơm ngát hoa.

 


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Germany 16.12.2021

Cư Sĩ Đan Hà


su ba nhu tuan (2)

TÂM MÃN NGUYỆN

Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg

Pháp quốc, tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc, và

thành kính Phân Ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành


Xa đời trần thế biệt cư gia
Hạnh nguyện đi tu cho đến già
Phổ độ chúng sanh nơi xứ Pháp
Xiển dương Đạo Phật khắp trâm gia
Sư Bà sáng lập ngôi Tam Bảo
Phật tử chuyên tu đức Lục Hòa
Tám Chín năm tròn tâm mãn nguyện
Nay Đài Sen tọa ngát hương hoa

Strasbourg ngày 18.12.2021

 Diệu Đạo Song Phượng


***

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/11/2022(Xem: 514)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 391)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 187)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 422)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 348)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 488)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
27/10/2022(Xem: 550)
Cố Ni trưởng Thích nữ Như Phương, thế danh Lê thị Thanh Cúc, sinh năm Mậu Tý (1948), xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, tin Phật và phụng thờ Tam Bảo tại làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là cụ ông Lê Thanh Trước -Pháp danh Minh Tiền, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đặng- Pháp danh Thục Bông. Ni trưởng là con gái trưởng trong một gia đình có 6 chị em. Thuở nhỏ, Ni trưởng đã mến mộ Phật Pháp và tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử tại chùa làng. Năm Canh Tý ( 1960) nhân ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ni trưởng cùng thân phụ và em trai lên núi Tà Cú lễ Phật tại tổ đình Linh Sơn Long Đoàn (chùa dưới). Ni trưởng được duyên lành đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Quảng Nhơn- Ấn Tâm làm thầy truyền tam quy giới, ban cho tự Thục Hương, từ đó tâm bồ đề khai mở, chí cắt ái ly gia ngày thêm mạnh mẽ.
22/10/2022(Xem: 470)
Dấu tình chiếc áo nâu sòng, Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm. Mây bay vạn dặm dư âm, Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian. Lãng Vân quê cũ âm ban, Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời. Xuân Phương danh ứng thành người, Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.
21/10/2022(Xem: 632)
Tỉnh Khánh Hòa xưa vốn là vùng đất của người Chăm. Sau cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc chống quân Chiêm Thành năm Quý Tỵ [1653] đời chúa Nguyễn Phúc Tần, Khánh Hòa chính thức trở thành vùng trấn biên mới của Đại Việt. Từ đó, lãnh thổ nước ta kéo dài thêm về Nam từ núi Đá Bia đến phía Đông sông Phan Rang đặt làm dinh Thái Khang.
11/09/2022(Xem: 2560)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,197,695