Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diễn Đàn Thi Ca Trang Nhà Quảng Đức,
Melbourne, Úc Châu
Thành Kính Tưởng Niệm
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Phương

 

ht thich duc phuong 2
Thạch Trụ Thiền Gia
Thành Kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương


Đức Phương Trưởng Lão hạnh trang nghiêm,

Tướng tốt quang minh sáng cõi thiền.

Diệu Đế, Lam Sơn ngời thạch trụ,

Bạch Vân, Giáo Hội ngát hương nguyền.

Hoằng dương chánh pháp lưu trang sử,

Hoá độ quần sanh rạng chúng duyên.

Tám sáu thu tròn trăng tỏa chiếu,

Tra Am đạo thọ mát thiền viên...!


Tra Am đạo thọ mát thiền viên,

Pháp ngữ thường trao pháp ngữ truyền.

Phật Tử về nương tăng thiện đạo,

Tăng Ni thọ giáo hướng chơn miền.

Đức tâm mãi tỏa thơm Non Ngự,

Tuệ nhật hằng soi sáng Tánh Nguyên.

Cõi Phật đi về lên thượng phẩm,

Ta-bà một thuở đạo cao huyền...!Nam Mô A Di Đà Phật
California, 03-07-2018
Hậu Học Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )ht duc phuong 2

ĐỌC KỆ SƯ VIÊN TỊCH 

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương
Kính họa bài thơ của Thầy Chúc HiềnTừ thủa người xa cách cõi nghiêm
Bâng khuâng trầm toả ngát hương thiền
Trăm năm mãn hạ hoà tâm hảo
Một thủa chuyên tu thỏa thệ nguyền
Bất tử mười phương xua huyễn mộng
Trường sinh tám hướng gọi thiên duyên
Đường mây tây trúc mơ hồ khói
Kinh sách còn vương nắng lạc viên.

Kinh sách còn vương nắng lạc viên 

Lời sư pháp thoại đã lưu truyền
Tam quan mõ vọng vô thường kệ
Vạn kiếp chuông rơi quảng đức miền
Đại chúng trầm tư câu nhất thể
Sơn hà suy diễn lẽ đa nguyên
Phật trong tri thức người thiên hạ
Nhật nguyệt trao tăng chuỗi ngọc huyền...

Hawthorne 03 - 07 - 2018 

CAO MỴ NHÂNht duc phuong

CUNG TIỄN ÔN ĐỨC PHƯƠNG

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

 

Cung kính tiễn Ôn Bậc Trang Nghiêm 

Quảng Trị Thừa Thiên sáng cõi Thiền 

Phó Ngôi Pháp Chủ ...từng Thạch Trụ 

Diệu Đế, Tra Am, Bạch Vân ...thiêng 

Ngày sau ...Trưỡng Lão lưu danh sử 

Hậu bối quần sanh nguyện kết duyên 

Tám sáu thu thần ...Trăng Như ..chiếu ! 

Lam  Sơn vọng tiếng mõ ...thiền viên 

Lam  Sơn vọng tiếng mõ ...thiền viên 

Biện tài trao pháp ngữ vang truyền 

ĐỨC từ , dung mạo PHƯƠNG hiển Đạo 

Phật tử , Tăng Ni ngưỡng khắp miền 

 Mây trắng ....thong dong ngang Non Ngự 

Thuyền Bát Nhã  lướt ....Tuệ uyên nguyên 

Tây Phương sen vàng nơi  thượng phẩm 

Giác linh nay  ngự chốn Cao ....Huyền Nam mô A Di Đà Phật

Huệ Hương Cẫn Bái

Melbourne 4/7/2018

 

ht thich duc phuong

THẠCH TRỤ THIỀN GIA 


Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương
Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

 

Xuống tận dương trần đạo thế nghiêm,

Tâm bi dẫn dắt lặng hương thiền.

Truyền thừa pháp bảo luôn an trụ,

Liễu giải kinh thâm mãi chân nguyền.

Trí huệ khai thông ngời sáng sử,

Ân tình cảm hóa thắm bền duyên.

Theo dòng hạnh nguyện nay từ giã,

Phương tiện soi đường đã mãn viên.

 

Phương tiện soi đường đã mãn viên,

Tùy duyên pháp lạc vốn hoằng truyền.

Chúng tu hằng dẫn vui cùng đạo,

Kẻ lỡ dần qui thuận khắp miền.

Núi Ngự thầm rung người nghĩa lớn,

Ta Bà khẽ nhắc khoảnh đời nguyên.

Liên đài vắng lặng trên tòa tĩnh,

Tỏ ngộ nguồn chơn rạng tánh huyền.

 

Việt Nam, 4/7/2018

Minh Đạo

 

ht duc phuong 5NGƯỜI VỀ CÕI TỊNH

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

 

Giã biệt Người về cõi tịnh nghiêm
Còn đây pháp nhủ vọng am thiền
Ta Bà đôi nẻo chưa hò hẹn 
Phật Quốc mười phương thỏa ước nguyền

Biển giác thuyền từ vừa tách bến

Sông mê lữ khách trót gieo duyên

Trăm năm đá nát vàng phai nhạt 

Một kiếp tu hành đã hạnh viên.

 

Một kiếp tu hành đã hạnh viên.

Còn bao tiếng tốt sẽ lưu truyền

Dư âm bảo pháp quy cùng hướng

Giọng thuyết cao tăng vọng khắp miền
Bảo cái linh đưa về hỷ lạc 
Tràng phan nhục tiễn đến chân nguyên

Người đi để lại lòng thương tiếc
Dẫu biết trần gian giấc mộng huyền.

 

 Thủy Lâm Synh

USA July 04, 2018


ht duc phuong 6

Người Gieo Mầm Tuệ

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

 
Giới-Định-Huệ thành…Bát Chánh nghiêm
Đức Phương Trưởng Lão chứng tu thiền
Đạo tràng kệ dẫn vô minh thoát
Phật điển kinh khai hữu giác nguyền
Giáo hóa chúng sanh tường nghiệp lực
Dắt dìu đệ tử ngộ nhân duyên
Thong dong cực lạc Tây thiên giới
Hiện thể hồng trần đã mãn viên
 
Hiện thể hồng trần đã mãn viên
Ngời soi đuốc tuệ mãi lưu truyền
Chân tăng hội lý niết-bàn cõi
Thiện hữu hòa âm giải thoát miền
Thấu đỉnh Tâm Không về tự tánh
Qua bờ Bất Nhị tới nguồn nguyên
Vân du cưỡi hạc đường mây trắng
Thường trụ Như Lai ánh nhiệm huyền
 
Lý Đức Quỳnh 
Đồng Nai,4.7.2018
ht duc phuong 11

ÂN TỪ LAN TỎA

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Đức Phương Hoà Thượng đấng từ nghiêm
Tài đức vang danh rạng cửa thiền
Báo Quốc xuất gia bao năm trụ
Trau dồi kinh luận thỏa tâm nguyền
Vang danh hùng biện ghi trang sử
Bạch Vân hoá độ chúng hữu duyên
Lam Sơn, Diệu Đế trăng soi chiếu
Tra Am cảnh tịnh cũng hoàn viên

Tra Am cảnh tịnh cũng hoàn viên
Mật niệm chuyên tu giáo lý truyền
Uyên thâm giải rõ nguồn chơn đạo
Ân từ lan tỏa khắp bao miền...
Bỗng chợt mây buồn giăng núi Ngự
Đức Phương Hoà Thượng nhập chân nguyên 
Cực lạc Liên Trì hoa thượng phẩm
Phật Tổ ban người đắc đạo huyền


Nam mô A Di Đà Phật

Melbourne 4/7/2018

Đệ tử Thanh Phi


ht duc phuong 10

 TRƯỞNG TỬ NHƯ LAI

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Phước tướng oai nghi đạo trang nghiêm
Đức Phương Trưởng Lão chốn am thiền
Tiếp chúng độ tăng nương dấu Phật
Hoá đạo tuỳ duyên khắp mọi miền 
Tám sáu trăng thu vòng chuyển đổi
Pháp Phật hoằng dương chúng hữu duyên
Đức hạnh toả lan gương chói sáng
Trưởng tử Như Lai phước mãn viên .

Trưởng tử Như Lai phước mãn viên
Thong dong xuất nhập Pháp Chân truyền
Hướng dẫn chúng tu khai ánh đạo
Khắp chốn đồng quy Cực Lạc miền
Một nén tâm hương thành kính lễ
Tiễn Thầy an nghỉ cảnh Uyên Nguyên
Tâm Như vắng lặng đài sen toả
Giác Tánh toàn chân chuyển ảo huyền .

             Dallas , 4-7-2018
                 Tánh Thiện


 ht duc phuong 11

ĐẠO TRÒN SANH THƯỢNG PHẨM

Hoạ y vận bài “Thạch Trụ Thiền Gia”

Của Hậu học Thích Chúc Hiền, tưởng niệm

Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng Thìch Đức Phương.

 

 

HUẾ: Xứ Phật gia, Phật Chủng nghiêm,

Danh Tăng Pháp rạng chốn hương thiền.

Lam Sơn, Diệu Đế rèn nhân đức

Giáo Hội, Bạch Vân thích đạo nguyền.

Tứ chúng y hành trang Phật sử

Đức Phương Hoà thượng kết tròn duyên.

Mãn nguyền hiện kiếp như trăng chiếu

Đạo thọ Tra Am sáng thế viên…!

 

Đạo thọ Tra Am sáng thế viên,

Ngữ ngôn y pháp Phật trao truyền.

Tác Như Lai Sứ,  vo tròn đạo,

Hành Sự Như Lai, toả khắp miền.

Tứ chúng Thừa Thiên Non Đỉnh Ngự,

Tam Tôn phụng hoá Tuệ Tâm Nguyên.

Cuộc đời viên mãn thượng sanh phẩm,

“Phật Quốc Cao Đăng” đức nhiệm huyền.

 

Kính Chúc Nguyện Giác Linh Cố Đại lão Hoà Thượng

Thượng Đức hạ Phương “Cao Đăng Phật Quốc”

 

Fresno, California USA ngày 04-7-2018

Hoà thượng Giác Lượng Tuệ Đàm Tử


 
ht duc phuong

Bóng Nhật Nguyệt Chiếu

Kính họa bài thơ: “Thạch Trụ Thiền Gia”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Thành Kính tưởng niệm “Ôn” Đức Phương (*)

***

Cố đô Huế cảnh thật trang nghiêm,

Nơi vẫn lừng danh chốn cửa thiền. (**)

Sách sử còn ghi nhiều thạch trụ,

Từ xưa thí phát trọn hương nguyền.

Danh thơm tỏa ngát ngời trang sử,

Pháp chủ Đức Phương một nhân duyên.

Tỏa sáng bóng thiền nhật nguyệt chiếu,

Muôn thu soi sáng cảnh thiền viên.

Muôn thu soi sáng cảnh thiền viên,

Hoằng pháp độ sinh mãi lưu truyền.

Nương bóng Bồ đề cây Chánh đạo,

Che mát quần sinh khắp mọi miền.

Ánh sáng đạo vàng nơi đỉnh Ngự,

Sông Hương dừng lại gót chân nguyên.

Nguyện cầu “Ôn sớm lên Thượng Phẩm”,

Một hướng nương theo ánh đạo huyền...!

*

(*) Phật tử Huế thường gọi quý Hòa Thượng

bằng “Ôn” và Pháp tự.

(**) Theo lịch sử thì Phật giáo phát triển vào

miền Nam đầu tiên từ cố đô Huế.

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany, 04-07-2018

Cư Sĩ Đan Hà

 
ht duc phuong

TỪ BI MỞ LỐI

 

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Trưởng lão Đức Phương phẩm hạnh nghiêm

Dồi trau Phật pháp bậc thông thiền

Từ bi mở lối tâm thường trụ

Phụng sự quần sanh đại phát nguyền

Phẩm vị suy tôn lưu sách sử

Truyền thừa chánh pháp kết trần duyên

Trọn đời trụ thế gương ngời chiếu

Sáu sáu năm trường gởi cảnh viên...

 

Sáu sáu năm trường gởi cảnh viên

Đem nguồn giáo lý để khai truyền

Yêu thương đại chúng khơi nguồn đạo

Gắn kết từ bi tỏa mọi miền

Thắp sáng tòa sen đài Phật ngự

Khởi lòng về lại chốn chân nguyên

Thu thần viên tịch về thượng phẩm

Bát Nhã thuyền đưa đến đạo huyền.

 

Nam mô A Di Đà Phật

Sài Gòn 4/7/2018

Đệ tử Quảng Pháp Ngôn


ht duc phuong 11

PHƯỚC TRÍ VẸN TOÀN

 

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Phước Trí vẹn toàn đúng nhị nghiêm
Thừa Thiên xứ Huế sáng rừng thiền
Tông phong giữ vững nên nền tảng
Giáo Hội kế truyền tâm bản nguyên
Chánh Pháp hoằng dương Tri Kiến Phật
Chúng sanh hóa độ thuận nhân duyên
Sáu mươi sáu (66) hạ lạp đầy thanh tịnh
Phật quốc cao đăng hỷ xả viên

Phật quốc cao đăng hỷ xả viên
Bao năm hành đạo mãi lưu truyền
Trà Am cỗ tự nơi xây tháp
Lam Sơn Diệu Đế Phật sự miền
Trưởng Lão Nguyên Thanh về cõi Phật
Hải Nguyện Đức Phương tâm vẫn nguyên
Thượng phẩm Tây phương Ngài ngự tọa
Bạch Vân chùa viện mãi u huyền

Pháp Hoa – Nam Úc 5/7/2018
Hậu học Thích Viên Thành, khể thủ

 

ht duc phuong 5

THOÁT CƠ HUYỀN

 

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Niết bàn thanh tịnh cõi trời nghiêm,

Chư Phật mười phương định vị thiền.

Bến giác thuyền từ qua cửa mộng,

Bờ mê dạ hối ngộ tâm nguyền !

Tu đời vô ngã tầm chân quả,

Tạo đức hữu tinh rũ nghiệp duyên !

Hỹ lạc là không tâm chẳng có…

Hồng trần thanh thoát đoá hoa viên !

Hồng trần thanh thoát đoá hoa viên,

Đạo pháp vô vi đạo pháp truyền.

Trăng sáng trời trong huyền mộng cảnh,

Non xanh nước biếc ảo hư miền.

Thiền tâm tiên thánh ngời phương ảnh,

Phật tánh thiên nhân rõ vị nguyên.

Nhân quả muôn đời sinh trụ diệt…

Lìa mê niệm ngộ thoát cơ huyền !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vânht duc phuong 11

BƯỚC CHÂN HUYỀN

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Người về đất Phật cõi thâm nghiêm

Ngát tỏa tâm hương sáng ngõ thiền

Mãn thọ trăm năm lòng thệ ước

Yên đời một thuở dạ mong nguyền

Truyền dương thiện pháp trao đồ chúng

Giáo độ tâm lành đến thiện duyên

Dưỡng tánh từ bi hằng rọi chiếu

Đường về Tây trúc tịnh an viên

Đường về Tây trúc tịnh an viên

Chánh nghiệp thường lưu chánh nghiệp truyền

Pháp thoại bày khai trừ ác niệm

Lời đàm hiện tỏ mở bi miền

Hành tâm tế hạnh huân tâm thể

Dưỡng tánh oai nghi kết tánh nguyên

Tuệ pháp đi về thơm đất tổ

Trăng soi muôn dặm tỏ chân huyền.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm 04.7.2018

 

ht duc phuong

PHƯỚC MÃN TRĂNG NGỜI

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Tiễn biệt tăng già bái vọng nghiêm 
Từ nay đã ẩn vị sư thiền 
Quang lâm chánh điện hoàn kinh sách 
Thế trụ am môn luyện pháp nguyền 
Hoá độ mười phương thuần chính kiến 
Truyền thừa  tám nẻo hợp quần duyên 
Trần gian cát bụi thôi lưu luyến 
Phước mãn trăng ngời bóng tịch viên 
Phước mãn trăng ngời bóng tịch viên
Ơn sâu tứ chúng mãi lan truyền 
Môn tu giảng dạy gieo nhiều chốn 
Pháp giới thường ban trải khắp miền 
Diệu Đế , cầu Đen vang cửu phẩm 
Trường Tiền , núi Ngự vọng chân nguyên 
Khuôn ngài lực toả từ bi độ 
Phật quốc cao đăng tiếp khói huyền

          Minh Thuý 
       Tháng 7_2018

ht duc phuong 11

Thạch Trụ Thiền Gia

Thành kính tưởng niệm
Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương

Thạch Trụ Thiền Gia giới hạnh nghiêm,

Nghi dung dĩnh ngộ hiển cơ thiền.

Đức Phương Trưởng Lão thông kinh tạng,

Hải Nguyện Tỳ Kheo thoả chí nguyền,

Diệu Đế, Lam Sơn chăm đức ngọc.

Tra Am, Giáo Hội chuyển căn duyên,

Bạch Vân nhựt nguyệt soi đèn tuệ.

Thắp sáng từ bi, rạng trí viên...!

Thắp sáng từ bi, rạng trí viên,

Nêu cao chí cả, ấn tâm truyền.

Thừa đương tổ nghiệp, bày chân ngữ,

Tiếp nối tông phong, dựng thiện miền.

Sớm tối vun trồng hoa chánh đạo,

Ngày ngày tắm gội nước lương nguyên.

Đường về cõi Phật sen thơm đón,

Thượng phẩm cao đăng tỏa đạo huyền...!

California, 04-07-2018

Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( cẩn hoạ )


ht duc phuong 10 Thân vàng Hoà Thượng

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đức Phương

Kính họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền


 Thân vàng Hoà Thượng đức uy nghiêm

Định hướng tâm linh cảnh giới Thiền
Phật pháp nhiệm mầu mong giải thoát
Từ Bi Hỷ Xả trọng lời nguyền
Thuyết kinh hành đạo tâm hằng thiện
Trọn kiếp chân tu vẹn nhân duyên
Tám sáu niên qua ngời phẩm hạnh
Hào quang tỏa sáng cảnh an viên.

Hào quang tỏa sáng cảnh an viên

Trưởng lão Đức Phương mãi ấn truyền
Nhịp mõ yên lành mang khắp nẻo
Hồi chuông Tịnh Độ hướng muôn miền
Đức tâm thánh thiện thơm sông núi
Nhân nghĩa vị tha ngời phẩm nguyên
Thắp sáng niềm tin tròn đạo hạnh
Đóa hoa bất tuyệt thắm minh huyền.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sài Gòn 05-07-2018

Cư Sĩ Quảng Pháp Ngộ VMH


 ht duc phuong 11

BỒ ĐỀ ĐẠI THỤ GIỮA KỲ VIÊN

Thành Kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương
Kính họa nguyên vận bài “Thạch trụ thiền gia” của thầy Thích Chúc Hiền

 

 

Già lam tỏa bóng Đức uy nghiêm

Đạo hạnh Phương danh sáng cửa thiền

Hoằng pháp lợi sanh truyền chữ chánh

Khai môn điểm đạo giữ câu nguyền

Lam Sơn trùng kiến khang trang sắc

Diệu Đế hành trì vững chãi duyên

Tùng bách Bạch Vân thơm hạnh Đạo

Bồ đề đại thụ giữa kỳ viên.

 

Bồ đề đại thụ giữa kỳ viên

Núi Ngự sông Hương đọng bóng truyền

Đức sáng xuôi dòng thương tứ xứ

Phương danh ngược gió ướp  ba miền

Hành thâm sớm tối vui huyền nghĩa

Thúc liễm đêm ngày ngộ ý nguyên

Trú pháp Tra Am trì Phật tạng

Cao đăng giác ngạn phút uyên huyền.

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Nha Trang 06-07-2018

Tâm Không Vĩnh Hữu

 
ht duc phuong 10
NGỌC ẨN LIÊN ĐÀI

Thành Kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương
Kính họa nguyên vận bài “Thạch trụ thiền gia” của thầy Thích Chúc Hiền

 

Phước trí vuông tròn xứng nhị nghiêm
Thần kinh đời đạo tỏa hương Thiền
Bạch Vân lai khứ vô tâm trụ
Diệu Đế hoằng khai ẩn chân nguyên.
Tra Am dáng tồ ngời danh sử
ĐỨC tỏa Lam sơn PHƯƠNG bối duyên
Ngọc ẩn liên đài tâm ấn chiếu
Hương giang thiền sử thể châu viên

Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney, Thiền Viện Minh Quang 6-7-2018

  Hậu học TK Minh Hiếu thành kính cúng dường HT Trưởng lão

 


ht duc phuong 10

THẠCH TRỤ THIỀN GIA 

Thành Kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương
Kính họa nguyên vận bài “Thạch trụ thiền gia” của thầy Thích Chúc Hiền


Ngài Trưởng Lão đức hạnh trang nghiêm
Thượng Đức hạ Phương rạng dáng thiền
Thạch trụ Lam Sơn ngời Diệu Đế
Bạch Vân Giáo Hội hiển uyên nguyên
Hoằng dương Đạo Pháp tròn Phật sự
Hoá độ quần sanh thoả ước nguyền
Tám sáu năm trụ thế hành hoạt
Tra Am đạo thọ mát thiền viên.

Tra Am đạo thọ mát thiền viên
Pháp ngữ truyền trao Pháp nhiệm huyền
Phật tử nương nhờ tăng thiện đạo
Tăng Ni thọ giáo hướng tầm nguyên
Đức Tâm toả mát miền Non Ngự
Tuệ nhật chiếu soi rạng Tánh Nguyên
Cao đăng Phật quốc duyên thị tịch
Đáo Ta Bà Ngài thể hạnh nguyền

Nam Mô A Di Đà Phật

Houston, Texas 06-07-2018

Cư Sĩ Quảng An

 

 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
31/05/2023(Xem: 793)
Cố Hương tiễn bước thong Dong, Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về. Chơn tâm nối gót Bồ đề, Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.
25/05/2023(Xem: 1608)
Hạnh Đoan một dạ hướng an thiền Tu tập tinh cần kết thiện duyên Nhập thất trì kinh nuôi ước nguyện Bế môn lễ Phật dưỡng tâm nguyền Âm thầm chuyển ngữ truyện nhân quả Lặng lẽ ghi lời sách hoá duyên Viên Chiếu một thời lưu dấu ấn Ngày về cảnh Phật ngát hương liên..!
23/05/2023(Xem: 208)
32- Tiểu Sử Thượng Toạ Thích Minh Phát 1956-1996
07/05/2023(Xem: 272)
Hòa thượng Giác Quang – thế danh là Đàm Hữu Phước, sinh ngày 30/4/1947 (nhằm ngày 10/3 âm lịch, năm Đinh Hợi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình đạo đức gia phong, thân phụ là cụ ông Đàm Hữu Lượng – một y sĩ đức độ nhân từ, thân mẫu là cụ bà Võ Thư Tư – một nhà giáo lương hiền phúc hậu, được dân làng trân trọng và kính quý.
04/05/2023(Xem: 1616)
Cáo Bạch Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Giác Trí (1948-2023) tại Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
03/05/2023(Xem: 857)
Trường Sức khỏe Cộng đồng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard hôm 26/4 vừa thành lập Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh với một hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các thiền sư và học giả trên khắp thế giới, trong đó có các đại đệ tử của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sứ mạng của trung tâm này là ‘giúp cho con người trên khắp thế giới sống có mục đích, sống thanh thản, sống yêu đời thông qua thực hành chánh niệm’; thực hiện các phương cách thực chứng để cải thiện sức khỏe và sự an lạc thông qua chánh niệm và giáo dục công chúng về chánh niệm, thông cáo báo chí của Đại học Harvard cho biết.
03/05/2023(Xem: 111658)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
26/04/2023(Xem: 549)
Sư đệ ơi! Sinh ra từ vùng cát trắng thuỳ dương, quê hương Hải Nhuận thế phát xuất gia nơi Cố Đô Từ Vân Trú xứ Cầu pháp chuyên tu tại Hội An Vạn Đức Tổ Đình Hơn 30 năm mặc áo tu hành, nương thiền tự vui câu kinh tiếng kệ. Sớm hôm cùng thầy Tổ đệ huynh, hết lòng phụng sự quần sinh. Nay duyên mãn Đệ về nơi Bổn Sở.
24/04/2023(Xem: 677)
Người đi tắt hạt nắng vàng, Người về cõi Phật, an nhàng tịch thân. Dấu chân đọng giữa phù Vân, Nụ cười trao lại, trọn phần thế gian.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,081,432