Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách Chư tôn đức về chứng minh và tham dự Đại lễ Khánh thành

05/06/201312:42(Xem: 3961)
Danh sách Chư tôn đức về chứng minh và tham dự Đại lễ Khánh thành

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Danh sách Chư tôn đức về chứng minh và tham dự Đại lễ Khánh thành

for_all

Từ Hoa Kỳ :

1. Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Pháp Luân, Houston TX)
2. Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (Như Lai, Denver CO)
3. Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Pháp Duyên, San Jose CA)
5. Thượng Tọa Thích Nguyên An (Cổ Lâm, Seattle WA)
6. Thượng Tọa Thích Nguyên Trí (Bát Nhã, Santa Ana CA)
7. Thượng Tọa Thích Trí Lãng (Pháp Hoa, San Jose CA)
8. Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa (Từ Ðàm Hải Ngoại, Dallas TX)
9. Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức (GH Ðại Chúng, Boston MA)
10. Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu (Phật Ðà, San Diego CA)
11. Thượng Tọa Thích Viên Lý (Diệu Pháp, San Grabiel CA)
12. Thượng Tọa Thích Nguyên Ðạt (PG Việt Nam, Houston TX)
13. Thượng Tọa Thích Minh Dung (Quang Thiện, Ontario CA)
14. Thượng Tọa Thích Vân Ðàm (Pháp Vương, Falls Church VA)
15. Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng (Pháp Luân, Houston TX)
16. Thượng Tọa Thích Quảng Mẫn (Liên Hoa, Garden Grove CA)
18. Thượng Tọa Thích Tâm Tường (Pháp Vương, San Diego CA)
19. Thượng Tọa Thích Ðồng Trí (Viên Chiếu, Sacramento CA)
20. Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh (An Lạc, San Jose CA)

Từ Ðài Loan:

21. Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Linh Sơn, Cao Hùng)

Từ Canada:

22. Thượng Tọa Thích Trường Phước (Quan Âm, Montreal PQ)
23. Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Pháp Vân, Missisauga ONT)
24. Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Cổ Lâm, Seattle WA)
25. Thượng Tọa Thích Nhật Quán (Pháp Vân, Missisauga ONT)
26. Thượng Tọa Thích Bổn Ðạt (Phổ Ðà, Ottawa ONT)
27. Ðại Ðức Thích Nguyên Thảo (Hoa Nghiêm, Vancouver BC)

Từ Âu châu:

28. Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Khánh Anh, Paris-France)
29. Thượng Tọa Thích Như Ðiển (Viên Giác, Hannover-Germany)
30. Thượng Tọa Thích Thông Trí (Vạn Hạnh, Netherlands)
31. Ðại Ðức Thích Ðồng Văn (Viên Giác, Hannover-Germany)
32. Ðại Ðức Thích Hạnh Giới (Viên Giác, Hannover-Germany)
33. Ðại Ðức Thích Hạnh Tuệ (Viên Giác, Hannover-Germany)
34. Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)
35. Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Linh Thứu, Berlin-Germany)
36. Sư Cô Thích Nữ Diệu Trạm (Khánh Anh, Paris-France)
37. Ni Cô Tuệ Ðàm Nghiêm (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)
38. Ni Cô Tuệ Ðàm Giác (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)
39. Ni Cô Huệ Thông (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)

Từ Việt Nam:

40. Ðại Lão Hòa Thượng Thích Phước Thành (Thiên Phước, Bình Ðịnh)
41. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (Thiên Ðức, Bình Ðịnh)
44. Thượng Tọa Thích Nguyên Phước (Long Khánh, Quy Nhơn)
45. Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn (TÐPH Nguyên Thiều, Bình Ðịnh)
46. Thượng Tọa Thích Tịnh Nhãn (Giác Hoàng, Bình Ðịnh)
47. Thượng Tọa Thích Phước Trí (Vạn Phước, Saigon)
48. Thượng Tọa Thích Tâm Viên (Huệ Nghiêm, Saigon)
49. Thượng Tọa Thích Chơn Kiến (Thiên Phú, Nha Trang)
50. Thượng Tọa Thích Nguyên Hỷ (Thiên Lộc, Bình Ðịnh)
52. Thượng Tọa Thích Giác Trí (Ngọc Sơn, Bình Ðịnh)
53. Ðại Ðức Thích Nhuận Hồng (Thiên Phước, Bình Ðịnh)
56. Ni sư Thích Nữ Như Hải (Dược Sư, Saigon)
58. Sư Cô Thích Nữ Tâm Vân (Thiên Long, Saigon)
59. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ngọc (Diệu Giác, Saigon)

Từ Úc châu:


60. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Bảo Vương, Melbourne)
61. Hòa Thượng Thích Như Huệ (Pháp Hoa, Adelaide)
62. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Pháp Bảo, Sydney)
63. Thượng Tọa Thích Tịnh Minh (Thiên Ðức, Melbourne)
64. Thượng Tọa Thích Quảng Ba (Vạn Hạnh, Canberra)
65. Thượng Tọa Thích Phước Nhơn (Phổ Quang, Perth)
66. Thượng Tọa Thích Bổn Ðiền (Huyền Quang, Sydney)
67. Thượng Tọa Thích Trường Sanh (Giác Nhiên, Auckland, NZ)
68. Thượng Tọa Thích Minh Trí (Phước Tường, Melbourne)
69. Thượng Tọa Thích Nhật Tân ( Pháp Quang, Brisbane)
70. Thượng Tọa Thích Minh Hiếu (Minh Quang, Sydney)
71. Thượng Tọa Thích Tịnh Ðạo (Linh Sơn, Melbourne)
72. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (A Di Ðà, Sydney)
73. Thượng Tọa Thích Như Ðịnh (Thiên Aán, Sydney)
74. Thượng Tọa Thích Thiện Tâm (Hoa Nghiêm, Melbourne)
75. Thượng Tọa Thích Tâm Minh (Trúc Lâm, Sydney)
76. Thượng Tọa Thích Quảng Nghiêm (Phước Hậu, Sydney)
77. Thượng Tọa Thích Viên Chơn (Vĩnh Nghiêm, Sydney)
78. Thượng Tọa Thích Thiện Hiền (Huyền Quang, Sydney)
79. Ðại Ðức Thích Phổ Hương (Huyền Quang, Sydney)
80. Ðại Ðức Thích Ðạo Nguyên (Nguyên Thiều, Sydney)
81. Ðại Ðức Thích Ðạo Thông (Nguyên Thiều, Sydney)
82. Ðại Ðức Thích Thiện Ðạt (Như Lai, Melbourne)
83. Ðại Ðức Thích Hạnh Hiếu (Minh Giác, Sydney)
84. Ðại Ðức Thích Thông Ánh (Vạn An, Sydney)
85. Ðại Ðức Thích Phước Tấn (Quang Minh, Melbourne)
86. Ðại Ðức Thích Tịnh Giác (Linh Sơn, Melbourne)
87. Ðại Ðức Thích Viên Tịnh (Pháp Hoa, Adelaide)
88. Ðại Ðức Thích Viên Trí (Pháp Hoa, Adelaide)
89. Ðại Ðức Thích Hạnh Tri (Minh Giác, Sydney)
90. Ðại Ðức Thích Phước Sanh (Thiên Phước, Sydney)
91. Ðại Ðức Thích Phổ Huân (Pháp Bảo, Sydney)
92. Ðại Ðức Thích Thông Giác (Thiền Tự Pháp Loa, Melbourne)
93. Ðại Ðức Thích Thông Chiếu (Thiền Trang Hỷ Xả, Adelaide)
94. Ðại Ðức Thích Thông Dũng (Thiền Viện Hiện Quang, Melbourne)
95. Ðại Ðức Thích Thông Hoàng (Thiền Viện Hiện Quang, Melbourne)
96. Ðại Ðức Thích Ðạo Phổ (Vạn Hạnh, Canberra)
97. Ðại Ðức Thích Ðạo Hưng (Vạn Hạnh, Canberra)
98. Ðại Ðức Thích Tâm Minh (Linh Sơn, Melbourne)
99. Ðại Ðức Thích Ðồng Phước (Phật Quang, Melbourne)
100. Ðại Ðức Thích Chân Ðộ (Phật Quang, Melbourne)
101. Ðại Ðức Thích Chân Thuần (Phật Quang, Melbourne)
102. Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí (Quán Thế AÂm, Perth)
103. Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Ðạo (Quán Thế AÂm, Perth)
104. Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc (Liên Hoa, Sydney)
105. Ni Sư Thích Nữ Hải Nguyện (Quán Thế Âm, Perth)
106. Sư Cô Thích Nữ Như Ðức (Phước Hậu, Sydney)
107. Sư Cô Thích Nữ Như Tuyết (An LạÏc Hạnh, Melbourne)
108. Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai (An LạÏc Hạnh, Melbourne)
109. Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên (Linh Sơn, Melbourne)
110. Sư Cô Thích Nữ Như Tài (Huệ Nghiêm, Melbourne)
111. Sư Cô Thích Nữ Như Lan (Phước Trí, Melbourne)
112. Sư Cô Thích Nữ Bảo Sơn (Phổ Quang, Perth))
113. Sư Cô Thích Nữ Bảo Trường (Phổ Minh, Sydney)
114. Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ánh (Phổ Minh, Sydney)
115. Sư Cô Thích Nữ Từ Ngọc (Phật Ðà, Brisbane)
116. Sư Cô Thích Nữ Diệu Anh (Brisbane)
117. Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp (Phật Ðà, Brisbane)
118. Sư Cô Thích Nữ Trí Lưu (Linh Sơn, Brisbane)
119. Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết (Huyền Quang, Sydney)
120. Sư Cô Thích Nữ Trí Kim (Linh Sơn, Brisbane)
121. Sư Cô Thích Nữ Trí Hằng (Linh Sơn, Brisbane)
122. Sư Cô Thích Nữ Trí Thuần (Linh Sơn, Brisbane)
123. Sư Cô Thích Nữ Chân Kim (Phật Quang, Melbourne)
124. Sư cô Thích Nữ Thành Liên (Tịnh xá Ngọc Xá Lợi, NSW)
125. Sư cô Thích Nữ Thảo Liên (Tịnh xá Ngọc Xá Lợi, NSW)
126. Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu (Quảng Ðức, Melbourne)
127. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên (Quảng Ðức, Melbourne)
128. Sư Cô Thích Nữ Ðạo Hạnh (Nguyên Thiều, Sydney)
129. Sư Cô Thích Nữ Phước Ðạt (Phước Tường, Melbourne)
130. Ni Cô Tịnh Trí (Pháp Bảo, Sydney)

Chư Tăng các tông phái bạn:

131. Ven. Dr. Ajahn Viriyananda (Thai)
132. Venerable Nanrith (Cambodia)
133. Venerable Sonthen (Cambodia)
134. Venerable. U Alawka (Burmese)
135. Ven. Phra Phru Vinaithorn Tanee (Thai)
136. Ven. Wat Phae Tanee (Thai)
137. Ven. Sangarakita (Sri Lanka)

Quan khách Úc:


139. Hon. Garry Hardgrave, Minister for Citizenship and Multicultural Affairs
140. Senator Bin Tchen, representative for the Prime Minister John Howard
141. Mr. Kelvin Thomson MP, Federal Labor Shadow Minister for Environment and Heritage Matter
142. Mr. Anthony, Federal Labor senator, Member for Holt
143. Mr. Sang Nguyen, member of Legislative Council, Parliament House, Melbourne
144. Cr. Joe Ficarra, Mayor of Moreland City Council, VIC
145. Cr. Thang Ngo, Councillor of Fairfield City Council, NSW
146. Mr. Doan Trung, Federal president of Vietnamese Community in Australia
147. Mr. Luu Tuong Quang, Head of SBS Radio, Australia
148. Mr & Mrs David Ingram, Acting Head of SBS Radio, Australia
149. Mrs Ngoc Han, Head of the Vietnamese program, SBS Radio, Sydney
150. Mr. Quoc Viet, Head of the Vietnamese program, SBS Radio, Melbourne.
151. Mr. Vo Van Ai, Director of International Buddhist Information Bureau
Unified Buddhist Church of Vietnam in France
152. Mrs Y Lan, Secretary of International Buddhist Information Bureau
Unified Buddhist Church of Vietnam in France
153. Mr. John Hughes, Director of Buddhist Discussion Centre, Victoria
154. Mr Brian S. Ashen, Chair of Buddhist Council of Victoria
155. Mr. Rob Woob, Director of Moral Re-armament Society in Melbourne
156. Mr. Chris Knauf, Employment & Training Consultant
157. Dr. John McCormark, Social Work Department, Latrobe University
158. Dr. Greg Baily, Asian Studies Department, Latrobe University
159. Dr. Helen, Social Sciences (Anthropology) Department, Latrobe University
160. Dr. Lam Nhu Tang, Deputy Commissioner for Culture and Education of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand.
161. Mr. Long Quan, Chief Editor, Human Right Vietnamese Weekly in Victoria.
162. Mr. Hong Ha, Chief Editor, Vietnamese Community Newspaper in Victoria
163. Mr. Nguyen Van Thanh, Architect of Quang Duc Building Construction
164. Mr. David Nowak , Engineer of Quang Duc Building Construction
165. Mr. Young , Engineer of Quang Duc Building Construction

Danh Sách Ðại Diện Các Ðoàn Thể & Hội Ðoàn Tham Dự

166. Ông Ðoàn Việt Trung. Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do (CÐNVTD) liên bang Úc.
167. Ông Châu Sen Hùng. Chủ Tịch CÐNVTD tiểu bang Vic.
168. Ông Trần Văn Quản. Hội Trưởng Hội Cao Niên Tỵ Nạn Ðông Dương.
169. Ông Nguyễn Ðình Tâm. Ðại Diện Việt Nam Quốc Dân Ðảng Xứ Bộ Úc Châu.
170. Ông Thái Nam Trân. Hội Trưởng Cao Niên VN Springvale.
171. Ông Nguyễn Thanh Ngọc. Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Tiểu bang Vic.
172. Ông Hạ Bá Hùng. Bí Thư VN Quốc Dân Ðảng Khu Bộ Vic.
173. Ông Hoàng Phương. Ðại Diện Hội Ðồng VN Tự Do Vic.
174. Ông Lê Trung Bộ Hội Trưởng Cao Niên Vùng S.T AL……
176. Bà Huỳnh Bích Cẩm. Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Úc.
177. Ông Nguyễn Thức. Chủ Tịch Cộng Ðoàn Người Việt Tỵ Nạn Tây Bắc Melb.
178. Ông Nguyễn Phú Bá. Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh tiểu bang Vic.
179. Ông Võ Ðại Sinh. Gia Trưởng Gia Ðình Quốc Gia Hành Chánh tiểu bang Vic.
180. Ông Nguyễn Hải Ðăng. Hội Trưởng Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức Vic.
181. Ông Lê Ðình Anh. Hội Giáo Chức tiểu bang Vic.
182. Ông Ðặng Văn Thiên. Ðại Diện Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam TD Vic.
183. Ông Nguyễn Tùng. Ðại Diện Liên Bang Cách Mạng VN tiểu bang Vic.
184. Bác sĩ Trần Xuân Dũng. Gia Trưởng Gia Ðình Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH tiểu bang Vic.
185. Ông Trịnh Quang Tuyến. Gia Trưởng Gia Ðình Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt.
186. Luật Sư Nguyễn Mạnh Thăng. Hội Cựu Chiến Binh Úc Việt (RSL).
187. Ông Võ Xuân Sanh. Gia Trưởng Gia Ðình Mũ Ðỏ QLVNCH – Vic.
188. Ông Vũ Văn Bảo. Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH tiểu bang Vic.
189. Ông Nguyễn Phú Bá. Gia Trưởng Gia Ðình Hải Quân Hàng Hải tiểu bang Vic.
190. Ông Nguyễn Kiên Trung. Tổ Chức Phục Hưng VN Tiểu bang Vic
191. Ông Nguyễn Tường Ân. Cơ Sở Trưởng MTQGTNGPVN tiểu bang Vic.
192. Ông Nguyễn Ngọc Hương. LMVNTD Cơ Sở tiểu bang Vic.
193. Ông Nguyễn Quốc Thịnh. Phong Trào Sinh Viên Học Sinh Ðấu Tranh Vic.
194. Bà Võ Hồng. Hội Trưởng Hội Phụ Nữ VN TD tiểu bang Vic.
195. Ông Lý Thới Bửu. Hội Tương Tế Cần Thơ.
196. Ông Ðỗ Tiến Nhã. Ðại Diện Hội Phật Giáo Hòa Hảo tiểu bang Vic
197. Ông Trần Như Hùng. Hướng Ðạo VN Liên Ðoàn Yết Kiêu.
198. Ông Ðặng Quốc Hưng. Ðại Diện Hướng Ðạo VN liên bang Úc Châu.
199. Ông Nguyễn Ngọc Diệp. Ủy Ban Tranh Ðấu Nhân Quyền VN.
200. Ông Nguyễn Văn Bằng. Hội Cao Niên Tây Bắc Melb.
201. Ông Phạm Văn Chương. Ðại Diện LNDCVN tiểu bang Vic.
202. Bác sĩ Phạm Hữu Phước. Hội Ái Hữu Nam Tín Nghĩa Bình.

Truyền Thông Báo Chí


203. Cô Ngọc Hân Và Ban Phát Thanh Việt Ngữ SBS Sydney.
204. Ông Long Quân. Chủ Nhiệm Tuần Báo Nhân Quyền.
205. Ông Quốc Việt Ban Phát Thanh Việt Ngữ SBS Melb.
206. Ông Nguyễn Hồng Hà. Chủ Nhiệm Tuần Báo Thời Báo.
207. Ông Thiện Nhân. Chủ Nhiệm Tuần Báo TV Vic.
208. Ông Hồng Anh. Chủ Nhiệm Tuần Báo TVTS.
209. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Giám Ðốc Ðài VNTV.
210. Ông Hoàng Huân. Trưởng Ðài Phát Thanh Mẹ VN.
211. Quốc Việt. Ðài Phát Thanh FM 97.4.
212. Cô Thiếu Thư. Ðài Phát Thanh Viễn Xứ.
213. Ông Lê Thành Nhân. Ðại Diện Việt Võ Ðạo.
214. Ông Diệp Khôi. GÐPTÐBQA.
215. Ông Lý Thái Hùng. GÐPTCÐ.
216. Ông Hoàng Nam. Ðài Phát Thanh 2 VNR Sydney.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/09/2022(Xem: 48)
Từ Á Châu sang Úc Châu Tiếng chuông tỉnh thức vẫn mầu nhiệm vang Tu Viện Quảng Đức Đạo Tràng An lành hạnh phúc chúa chan khắp miền
09/09/2022(Xem: 968)
Tết Trung Thu 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu từ 6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 10/09/2022 (Rằm tháng 8 Nhâm Dần) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
03/07/2022(Xem: 4382)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 1367)
Trong hoàn cảnh, chùa là một khoảng đất trống không có gì ngoài ngôi chánh điện, chúng con cũng đã cố gắng cùng với các Đạo hữu Phật tử ổn định mọi mặt, tạo dựng ngôi nhà tu học bằng vòm mái tôn cho 120- 140 Phật tử lân cận đến tu tập mỗi kỳ hai tháng.Chùa chưa có nhà Tổ, nhà bếp, nhà ăn, nơi vệ sinh tập thể cho chúng về tu tập. Chính vì vậy, tháng 3/2020 chúng con khởi duyên đặt đá xây nhà bếp thì đại dịch covid 19 bùng phát, tiếp đến trận lụt lịch sử tháng 9/2020 xảy ra buộc chúng con phải dừng công trình xây dựng, hoãn mọi sự kêu gọi. Hôm nay, con vẫn biết cuộc sống khắp nơi còn đang khó khăn nhưng vì ngôi nhà chung Thanh Xuân, chúng con tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý Phật tử gần xa chung một bàn tay giúp con, giúp chùa gieo duyên thiện lành công đức.
15/04/2022(Xem: 2397)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
01/04/2022(Xem: 4290)
Có những cái chết âm thầm lặng lẽ. Người nằm xuống rồi ra đi với chiếc quan tài đơn sơ được vùi trong đáy mồ hoang lạnh. Có những cái chết khổ sở, đau đớn, tủi nhục, tức tưởi, đành ôm mối hận ngàn đời vẫn chưa rửa sạch. Có những cái chết vinh quang hiển hách, . . .
08/03/2022(Xem: 4247)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
30/01/2022(Xem: 4032)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,485,444