Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Chư tôn đức về chứng minh và tham dự Đại lễ Khánh thành

05/06/201312:42(Xem: 2647)
Danh sách Chư tôn đức về chứng minh và tham dự Đại lễ Khánh thành

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Danh sách Chư tôn đức về chứng minh và tham dự Đại lễ Khánh thành

for_all

Từ Hoa Kỳ :

1. Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Pháp Luân, Houston TX)
2. Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (Như Lai, Denver CO)
3. Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Pháp Duyên, San Jose CA)
5. Thượng Tọa Thích Nguyên An (Cổ Lâm, Seattle WA)
6. Thượng Tọa Thích Nguyên Trí (Bát Nhã, Santa Ana CA)
7. Thượng Tọa Thích Trí Lãng (Pháp Hoa, San Jose CA)
8. Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa (Từ Ðàm Hải Ngoại, Dallas TX)
9. Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức (GH Ðại Chúng, Boston MA)
10. Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu (Phật Ðà, San Diego CA)
11. Thượng Tọa Thích Viên Lý (Diệu Pháp, San Grabiel CA)
12. Thượng Tọa Thích Nguyên Ðạt (PG Việt Nam, Houston TX)
13. Thượng Tọa Thích Minh Dung (Quang Thiện, Ontario CA)
14. Thượng Tọa Thích Vân Ðàm (Pháp Vương, Falls Church VA)
15. Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng (Pháp Luân, Houston TX)
16. Thượng Tọa Thích Quảng Mẫn (Liên Hoa, Garden Grove CA)
18. Thượng Tọa Thích Tâm Tường (Pháp Vương, San Diego CA)
19. Thượng Tọa Thích Ðồng Trí (Viên Chiếu, Sacramento CA)
20. Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh (An Lạc, San Jose CA)

Từ Ðài Loan:

21. Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Linh Sơn, Cao Hùng)

Từ Canada:

22. Thượng Tọa Thích Trường Phước (Quan Âm, Montreal PQ)
23. Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Pháp Vân, Missisauga ONT)
24. Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Cổ Lâm, Seattle WA)
25. Thượng Tọa Thích Nhật Quán (Pháp Vân, Missisauga ONT)
26. Thượng Tọa Thích Bổn Ðạt (Phổ Ðà, Ottawa ONT)
27. Ðại Ðức Thích Nguyên Thảo (Hoa Nghiêm, Vancouver BC)

Từ Âu châu:

28. Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Khánh Anh, Paris-France)
29. Thượng Tọa Thích Như Ðiển (Viên Giác, Hannover-Germany)
30. Thượng Tọa Thích Thông Trí (Vạn Hạnh, Netherlands)
31. Ðại Ðức Thích Ðồng Văn (Viên Giác, Hannover-Germany)
32. Ðại Ðức Thích Hạnh Giới (Viên Giác, Hannover-Germany)
33. Ðại Ðức Thích Hạnh Tuệ (Viên Giác, Hannover-Germany)
34. Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)
35. Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Linh Thứu, Berlin-Germany)
36. Sư Cô Thích Nữ Diệu Trạm (Khánh Anh, Paris-France)
37. Ni Cô Tuệ Ðàm Nghiêm (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)
38. Ni Cô Tuệ Ðàm Giác (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)
39. Ni Cô Huệ Thông (Bảo Quang, Hamburgh-Germany)

Từ Việt Nam:

40. Ðại Lão Hòa Thượng Thích Phước Thành (Thiên Phước, Bình Ðịnh)
41. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (Thiên Ðức, Bình Ðịnh)
44. Thượng Tọa Thích Nguyên Phước (Long Khánh, Quy Nhơn)
45. Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn (TÐPH Nguyên Thiều, Bình Ðịnh)
46. Thượng Tọa Thích Tịnh Nhãn (Giác Hoàng, Bình Ðịnh)
47. Thượng Tọa Thích Phước Trí (Vạn Phước, Saigon)
48. Thượng Tọa Thích Tâm Viên (Huệ Nghiêm, Saigon)
49. Thượng Tọa Thích Chơn Kiến (Thiên Phú, Nha Trang)
50. Thượng Tọa Thích Nguyên Hỷ (Thiên Lộc, Bình Ðịnh)
52. Thượng Tọa Thích Giác Trí (Ngọc Sơn, Bình Ðịnh)
53. Ðại Ðức Thích Nhuận Hồng (Thiên Phước, Bình Ðịnh)
56. Ni sư Thích Nữ Như Hải (Dược Sư, Saigon)
58. Sư Cô Thích Nữ Tâm Vân (Thiên Long, Saigon)
59. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Ngọc (Diệu Giác, Saigon)

Từ Úc châu:


60. Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Bảo Vương, Melbourne)
61. Hòa Thượng Thích Như Huệ (Pháp Hoa, Adelaide)
62. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Pháp Bảo, Sydney)
63. Thượng Tọa Thích Tịnh Minh (Thiên Ðức, Melbourne)
64. Thượng Tọa Thích Quảng Ba (Vạn Hạnh, Canberra)
65. Thượng Tọa Thích Phước Nhơn (Phổ Quang, Perth)
66. Thượng Tọa Thích Bổn Ðiền (Huyền Quang, Sydney)
67. Thượng Tọa Thích Trường Sanh (Giác Nhiên, Auckland, NZ)
68. Thượng Tọa Thích Minh Trí (Phước Tường, Melbourne)
69. Thượng Tọa Thích Nhật Tân ( Pháp Quang, Brisbane)
70. Thượng Tọa Thích Minh Hiếu (Minh Quang, Sydney)
71. Thượng Tọa Thích Tịnh Ðạo (Linh Sơn, Melbourne)
72. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (A Di Ðà, Sydney)
73. Thượng Tọa Thích Như Ðịnh (Thiên Aán, Sydney)
74. Thượng Tọa Thích Thiện Tâm (Hoa Nghiêm, Melbourne)
75. Thượng Tọa Thích Tâm Minh (Trúc Lâm, Sydney)
76. Thượng Tọa Thích Quảng Nghiêm (Phước Hậu, Sydney)
77. Thượng Tọa Thích Viên Chơn (Vĩnh Nghiêm, Sydney)
78. Thượng Tọa Thích Thiện Hiền (Huyền Quang, Sydney)
79. Ðại Ðức Thích Phổ Hương (Huyền Quang, Sydney)
80. Ðại Ðức Thích Ðạo Nguyên (Nguyên Thiều, Sydney)
81. Ðại Ðức Thích Ðạo Thông (Nguyên Thiều, Sydney)
82. Ðại Ðức Thích Thiện Ðạt (Như Lai, Melbourne)
83. Ðại Ðức Thích Hạnh Hiếu (Minh Giác, Sydney)
84. Ðại Ðức Thích Thông Ánh (Vạn An, Sydney)
85. Ðại Ðức Thích Phước Tấn (Quang Minh, Melbourne)
86. Ðại Ðức Thích Tịnh Giác (Linh Sơn, Melbourne)
87. Ðại Ðức Thích Viên Tịnh (Pháp Hoa, Adelaide)
88. Ðại Ðức Thích Viên Trí (Pháp Hoa, Adelaide)
89. Ðại Ðức Thích Hạnh Tri (Minh Giác, Sydney)
90. Ðại Ðức Thích Phước Sanh (Thiên Phước, Sydney)
91. Ðại Ðức Thích Phổ Huân (Pháp Bảo, Sydney)
92. Ðại Ðức Thích Thông Giác (Thiền Tự Pháp Loa, Melbourne)
93. Ðại Ðức Thích Thông Chiếu (Thiền Trang Hỷ Xả, Adelaide)
94. Ðại Ðức Thích Thông Dũng (Thiền Viện Hiện Quang, Melbourne)
95. Ðại Ðức Thích Thông Hoàng (Thiền Viện Hiện Quang, Melbourne)
96. Ðại Ðức Thích Ðạo Phổ (Vạn Hạnh, Canberra)
97. Ðại Ðức Thích Ðạo Hưng (Vạn Hạnh, Canberra)
98. Ðại Ðức Thích Tâm Minh (Linh Sơn, Melbourne)
99. Ðại Ðức Thích Ðồng Phước (Phật Quang, Melbourne)
100. Ðại Ðức Thích Chân Ðộ (Phật Quang, Melbourne)
101. Ðại Ðức Thích Chân Thuần (Phật Quang, Melbourne)
102. Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí (Quán Thế AÂm, Perth)
103. Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Ðạo (Quán Thế AÂm, Perth)
104. Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc (Liên Hoa, Sydney)
105. Ni Sư Thích Nữ Hải Nguyện (Quán Thế Âm, Perth)
106. Sư Cô Thích Nữ Như Ðức (Phước Hậu, Sydney)
107. Sư Cô Thích Nữ Như Tuyết (An LạÏc Hạnh, Melbourne)
108. Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai (An LạÏc Hạnh, Melbourne)
109. Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên (Linh Sơn, Melbourne)
110. Sư Cô Thích Nữ Như Tài (Huệ Nghiêm, Melbourne)
111. Sư Cô Thích Nữ Như Lan (Phước Trí, Melbourne)
112. Sư Cô Thích Nữ Bảo Sơn (Phổ Quang, Perth))
113. Sư Cô Thích Nữ Bảo Trường (Phổ Minh, Sydney)
114. Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ánh (Phổ Minh, Sydney)
115. Sư Cô Thích Nữ Từ Ngọc (Phật Ðà, Brisbane)
116. Sư Cô Thích Nữ Diệu Anh (Brisbane)
117. Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp (Phật Ðà, Brisbane)
118. Sư Cô Thích Nữ Trí Lưu (Linh Sơn, Brisbane)
119. Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết (Huyền Quang, Sydney)
120. Sư Cô Thích Nữ Trí Kim (Linh Sơn, Brisbane)
121. Sư Cô Thích Nữ Trí Hằng (Linh Sơn, Brisbane)
122. Sư Cô Thích Nữ Trí Thuần (Linh Sơn, Brisbane)
123. Sư Cô Thích Nữ Chân Kim (Phật Quang, Melbourne)
124. Sư cô Thích Nữ Thành Liên (Tịnh xá Ngọc Xá Lợi, NSW)
125. Sư cô Thích Nữ Thảo Liên (Tịnh xá Ngọc Xá Lợi, NSW)
126. Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu (Quảng Ðức, Melbourne)
127. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên (Quảng Ðức, Melbourne)
128. Sư Cô Thích Nữ Ðạo Hạnh (Nguyên Thiều, Sydney)
129. Sư Cô Thích Nữ Phước Ðạt (Phước Tường, Melbourne)
130. Ni Cô Tịnh Trí (Pháp Bảo, Sydney)

Chư Tăng các tông phái bạn:

131. Ven. Dr. Ajahn Viriyananda (Thai)
132. Venerable Nanrith (Cambodia)
133. Venerable Sonthen (Cambodia)
134. Venerable. U Alawka (Burmese)
135. Ven. Phra Phru Vinaithorn Tanee (Thai)
136. Ven. Wat Phae Tanee (Thai)
137. Ven. Sangarakita (Sri Lanka)

Quan khách Úc:


139. Hon. Garry Hardgrave, Minister for Citizenship and Multicultural Affairs
140. Senator Bin Tchen, representative for the Prime Minister John Howard
141. Mr. Kelvin Thomson MP, Federal Labor Shadow Minister for Environment and Heritage Matter
142. Mr. Anthony, Federal Labor senator, Member for Holt
143. Mr. Sang Nguyen, member of Legislative Council, Parliament House, Melbourne
144. Cr. Joe Ficarra, Mayor of Moreland City Council, VIC
145. Cr. Thang Ngo, Councillor of Fairfield City Council, NSW
146. Mr. Doan Trung, Federal president of Vietnamese Community in Australia
147. Mr. Luu Tuong Quang, Head of SBS Radio, Australia
148. Mr & Mrs David Ingram, Acting Head of SBS Radio, Australia
149. Mrs Ngoc Han, Head of the Vietnamese program, SBS Radio, Sydney
150. Mr. Quoc Viet, Head of the Vietnamese program, SBS Radio, Melbourne.
151. Mr. Vo Van Ai, Director of International Buddhist Information Bureau
Unified Buddhist Church of Vietnam in France
152. Mrs Y Lan, Secretary of International Buddhist Information Bureau
Unified Buddhist Church of Vietnam in France
153. Mr. John Hughes, Director of Buddhist Discussion Centre, Victoria
154. Mr Brian S. Ashen, Chair of Buddhist Council of Victoria
155. Mr. Rob Woob, Director of Moral Re-armament Society in Melbourne
156. Mr. Chris Knauf, Employment & Training Consultant
157. Dr. John McCormark, Social Work Department, Latrobe University
158. Dr. Greg Baily, Asian Studies Department, Latrobe University
159. Dr. Helen, Social Sciences (Anthropology) Department, Latrobe University
160. Dr. Lam Nhu Tang, Deputy Commissioner for Culture and Education of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand.
161. Mr. Long Quan, Chief Editor, Human Right Vietnamese Weekly in Victoria.
162. Mr. Hong Ha, Chief Editor, Vietnamese Community Newspaper in Victoria
163. Mr. Nguyen Van Thanh, Architect of Quang Duc Building Construction
164. Mr. David Nowak , Engineer of Quang Duc Building Construction
165. Mr. Young , Engineer of Quang Duc Building Construction

Danh Sách Ðại Diện Các Ðoàn Thể & Hội Ðoàn Tham Dự

166. Ông Ðoàn Việt Trung. Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do (CÐNVTD) liên bang Úc.
167. Ông Châu Sen Hùng. Chủ Tịch CÐNVTD tiểu bang Vic.
168. Ông Trần Văn Quản. Hội Trưởng Hội Cao Niên Tỵ Nạn Ðông Dương.
169. Ông Nguyễn Ðình Tâm. Ðại Diện Việt Nam Quốc Dân Ðảng Xứ Bộ Úc Châu.
170. Ông Thái Nam Trân. Hội Trưởng Cao Niên VN Springvale.
171. Ông Nguyễn Thanh Ngọc. Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Tiểu bang Vic.
172. Ông Hạ Bá Hùng. Bí Thư VN Quốc Dân Ðảng Khu Bộ Vic.
173. Ông Hoàng Phương. Ðại Diện Hội Ðồng VN Tự Do Vic.
174. Ông Lê Trung Bộ Hội Trưởng Cao Niên Vùng S.T AL……
176. Bà Huỳnh Bích Cẩm. Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Úc.
177. Ông Nguyễn Thức. Chủ Tịch Cộng Ðoàn Người Việt Tỵ Nạn Tây Bắc Melb.
178. Ông Nguyễn Phú Bá. Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh tiểu bang Vic.
179. Ông Võ Ðại Sinh. Gia Trưởng Gia Ðình Quốc Gia Hành Chánh tiểu bang Vic.
180. Ông Nguyễn Hải Ðăng. Hội Trưởng Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Ðức Vic.
181. Ông Lê Ðình Anh. Hội Giáo Chức tiểu bang Vic.
182. Ông Ðặng Văn Thiên. Ðại Diện Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam TD Vic.
183. Ông Nguyễn Tùng. Ðại Diện Liên Bang Cách Mạng VN tiểu bang Vic.
184. Bác sĩ Trần Xuân Dũng. Gia Trưởng Gia Ðình Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH tiểu bang Vic.
185. Ông Trịnh Quang Tuyến. Gia Trưởng Gia Ðình Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt.
186. Luật Sư Nguyễn Mạnh Thăng. Hội Cựu Chiến Binh Úc Việt (RSL).
187. Ông Võ Xuân Sanh. Gia Trưởng Gia Ðình Mũ Ðỏ QLVNCH – Vic.
188. Ông Vũ Văn Bảo. Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH tiểu bang Vic.
189. Ông Nguyễn Phú Bá. Gia Trưởng Gia Ðình Hải Quân Hàng Hải tiểu bang Vic.
190. Ông Nguyễn Kiên Trung. Tổ Chức Phục Hưng VN Tiểu bang Vic
191. Ông Nguyễn Tường Ân. Cơ Sở Trưởng MTQGTNGPVN tiểu bang Vic.
192. Ông Nguyễn Ngọc Hương. LMVNTD Cơ Sở tiểu bang Vic.
193. Ông Nguyễn Quốc Thịnh. Phong Trào Sinh Viên Học Sinh Ðấu Tranh Vic.
194. Bà Võ Hồng. Hội Trưởng Hội Phụ Nữ VN TD tiểu bang Vic.
195. Ông Lý Thới Bửu. Hội Tương Tế Cần Thơ.
196. Ông Ðỗ Tiến Nhã. Ðại Diện Hội Phật Giáo Hòa Hảo tiểu bang Vic
197. Ông Trần Như Hùng. Hướng Ðạo VN Liên Ðoàn Yết Kiêu.
198. Ông Ðặng Quốc Hưng. Ðại Diện Hướng Ðạo VN liên bang Úc Châu.
199. Ông Nguyễn Ngọc Diệp. Ủy Ban Tranh Ðấu Nhân Quyền VN.
200. Ông Nguyễn Văn Bằng. Hội Cao Niên Tây Bắc Melb.
201. Ông Phạm Văn Chương. Ðại Diện LNDCVN tiểu bang Vic.
202. Bác sĩ Phạm Hữu Phước. Hội Ái Hữu Nam Tín Nghĩa Bình.

Truyền Thông Báo Chí


203. Cô Ngọc Hân Và Ban Phát Thanh Việt Ngữ SBS Sydney.
204. Ông Long Quân. Chủ Nhiệm Tuần Báo Nhân Quyền.
205. Ông Quốc Việt Ban Phát Thanh Việt Ngữ SBS Melb.
206. Ông Nguyễn Hồng Hà. Chủ Nhiệm Tuần Báo Thời Báo.
207. Ông Thiện Nhân. Chủ Nhiệm Tuần Báo TV Vic.
208. Ông Hồng Anh. Chủ Nhiệm Tuần Báo TVTS.
209. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Giám Ðốc Ðài VNTV.
210. Ông Hoàng Huân. Trưởng Ðài Phát Thanh Mẹ VN.
211. Quốc Việt. Ðài Phát Thanh FM 97.4.
212. Cô Thiếu Thư. Ðài Phát Thanh Viễn Xứ.
213. Ông Lê Thành Nhân. Ðại Diện Việt Võ Ðạo.
214. Ông Diệp Khôi. GÐPTÐBQA.
215. Ông Lý Thái Hùng. GÐPTCÐ.
216. Ông Hoàng Nam. Ðài Phát Thanh 2 VNR Sydney.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/202017:20(Xem: 1192)
Như Cổ đức từng dạy: "Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm" Thật vậy, truyền thống "Truyền Đăng Tục Diệm, Phật Pháp Xương Minh, Hộ Trì và Tam Bảo vệ Chánh Pháp" là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người đệ tử Phật chúng ta. Như quý vị đã biết, hơn chín tháng qua, đại dịch Vũ Hán Covid-19 đã mang đến sự tác hại và khủng hoảng từ tinh thần đến vật chất cho mọi người trên toàn thế giới nói chung, và cho những người con Phật nói riêng.
03/10/201311:23(Xem: 12617)
1. TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; thơ: Tuệ Kiên; Họp Ca Nhóm Cadillac 2. QUẢNG ĐỨC MÁI CHÙA CHUNG Nhạc: Nguyễn Tuấn; thơ: Tuệ Kiên; Ca Sĩ Tuyết Mai 3. MỪNG CHU NIÊN 20 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Lê Minh Hiền; thơ: Thích Viên Tịnh; Họp Ca Nhóm Tuệ Đăng 4. ĐẠO TRÀNG TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Khánh Hoàng; Thơ: Thích Nhật Tân; Ca Sĩ Thùy Dương 5. CHIẾC CẦU TỪ BI. Nhạc: Khánh Hoàng; thơ: Thanh Phi; Ca Sĩ Bảo Lộc 6. ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; Thơ: Lâm Như Tạng. Nhóm Cadillac 7. BÀI TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ CHU NIÊN 20 NĂM TV QUẢNG ĐỨC Bài của Thích Tịnh Tuệ, giọng đọc: Tường Dinh (Đài Radio FM 97.4) 8. TT THÍCH NGUYÊN TẠNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Thông Tín Viên VOA Hoa Kỳ, Ngọc Hân thực hiện 9. KIẾN TRÚC CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Bài của TT Nguyên Tạng, giọng đọc: Diễm Hương (VOA, Hoa Kỳ)
05/06/201313:37(Xem: 5225)
After three years, concerted community action, hard work and single mindedness, the construction the Quang Duc Buddhist Monastery’s 2 story complex, consisting of the upper worship hall and ground floor multi-purpose hall, has been completed ...
10/10/201707:37(Xem: 4422)
Ban Âm Thanh Tu Viện Quảng Đức (Quang Duc Sound Productions) - Nguyên Tâm và Quảng Đại Tâm , Từ trái sang: Đạo hữu Quảng Đại Tâm (Công Đạo) & Đạo hữu Nguyên Tâm (Trần Đức) thuộc Ban Âm Thanh Ánh Sáng của Tu Viện Quảng Đức trong hơn 10 năm qua. Thành tâm tán dương công đức đóng góp công quả của hai Phật tử và Cầu Phật gia hộ cho hai Phật tử vui khỏe, tinh tấn & công việc thiện nguyện của ban Âm Thanh luôn được thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. (TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng). Công việc thuyện nguyện đã làm của ban âm thanh TV Quảng Đức: · Các buổi Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán....tại tu viên Quảng Đức (xem hình) · Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương Tự (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho tu học cuối năm 2017 tai Port Sea (xem hình) Tết Trung Thu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho Chùa Giác Hoàng. Các đại lễ tiếp theo: · Lễ Khánh Thành Hưng An Tự (03-12-2017) · Khóa Tu
01/05/200907:17(Xem: 13906)
Bản Tin Định Kỳ ( Mừng Xuân Di Lặc, Phật Đản và Vu Lan ) của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
05/06/201313:31(Xem: 4120)
Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng ...
05/06/201313:26(Xem: 5118)
Ban Việt Ngữ SBS Radio Sydney trân trọng kính mời quí đồng hương tại Melbourne tham dự hai buổi phát thanh lưu động với chi tiết như sau ...
05/06/201313:19(Xem: 4170)
Đạo Phật truyền vào Việt Nam đã hơn hai ngàn năm; Hơn hai ngàn năm qua, chư vị Tổ Sư truyền giáo tùy theo hoàn cảnh, phong tục, tập quán đã áp dụng giáo lý của Đức Phật vào đời sống hằng ngày cho người dân Việt. Những ngôi Chùa đã có mặt khắp ba miền đất nước
05/06/201313:11(Xem: 5183)
Ca khúc: Kính mừng Quảng Đức 20 năm, Thơ : Thích Viên Tịnh, Nhạc : Lê Minh Hiền, Trình bày: Ban hợp ca Tuệ Đăng
05/06/201313:05(Xem: 4528)
Quảng đại tâm pháp giới tùy duyên quy diệu dụng, Ðức lưu phương Tăng già nhập thế hiển chơn như ...