Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Video:The Living Dharma

24/05/201519:43(Xem: 8019)
Video:The Living Dharma
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/2020(Xem: 4492)
Balangoda Ananda Maitreya Thero (Sinhala: අග්ග මහා පණ්ඩිත බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහා නා හිමි;23 August 1896 – 18 July 1998) was a Sri Lankan scholar Buddhist monk and a personality of Theravada Buddhism in the twentieth century.[3][4] He was highly respected by Sri Lankan Buddhists, who believe that he achieved a higher level of spiritual development through meditation.[2][5] Sri Lankan Buddhists also considered Balangoda Ananda Maitreya Thero as a Bodhisattva, who will attain Buddhahood in a future life.
23/05/2020(Xem: 6473)
Dr. Gagan Malik Interview: Mother Nature's Fury with Human Beings | 4 ways to 'overcome' Covid-19, With the rapidly rising number of covid-19 cases in the world's second most populous country, India, and the world's largest lockdown still continuing, I caught up with my friend who is a Bollywood actor, UN Peace Ambassador for South-East Asia and a passionate Buddhist, Dr. Gagan Malik. In this fascinating 47min interview, he shares his various concerns about the covid-19 situation, such as the lack of clear information available on how covid-19 patients are being treated in hospitals, the wastage of time during the lockdown, our mistreatment of Mother Nature/Earth, and also addresses his Buddhists friends on some concerning matters. He also provides some wise suggestions to everyone from a Buddhist point of view on how we can make the most of the lockdown and how collectively as a human race, we can do something about our current dire plight. Thank you so much Dr. Malik for al
21/05/2020(Xem: 4745)
Victorian United Nations of Vesak 2644 (Saturday, 23 May 2020)
23/04/2020(Xem: 4642)
In June of 1957, the senior members of the Youth Circle of the Penang Buddhist Association formed a committee to explore the possibilities of forming a Dharma school to convene each Sunday morning for the systematic instruction of Buddhist children in the truths of our religion. Fifteen members of this committee volunteered to prepare themselves to take over teaching duties. This group of volunteers found no great lack of material suitable for instructing adults in the Dharma, but when they turned their search towards lesson material for children, they found a most startling lack of anything remotely approaching the needs of a modern Sunday school. A certain amount of Buddhist literature for children was found in Chinese and Japanese language presentations, but there are few Chinese in Malaya who are completely at home in written Chinese. Moreover, even the children enrolled in the Dharma classes are well versed only in colloquial Chinese, in Penang usually the Hokkien dialect, and the
22/03/2020(Xem: 5176)
Hòa Thương Thích Như Điển đã làm lễ khánh thọ lần thứ 70 trong năm qua. Thầy đã mang truyền thống dòng Thiền Lâm Tế Việt Nam sang nước Đức và là người truyền thừa có ảnh hưởng sâu rộng của Phật Giáo tại đây. Đồng thời, Thầy đã đóng góp triệt để cho sự hội nhập của người Việt trong nước Đức – và do đó cũng là một đoạn đường quan trọng cho tính đa dạng của Phật Giáo trong đất nước này. Trong bài tiểu luận này, ông Olaf Beuchling đã vinh danh cuộc sống và những Phật sự của vị Pháp Sư đồng thời giới thiệu tổng quan dòng Thiền Lâm Tế Việt Nam.] Người ta đứng chen chúc trong khuôn viên an bình của ngôi Chùa Viên Giác tại Hannover: Có hàng ngàn người khách hiện diện trong những ngày hè của tháng sáu năm 2019. Họ đến hỷ chúc 70 năm khánh thọ của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác – Thầy Thích Như Điển, vị Tỳ Kheo người Đức gốc Việt.
14/03/2020(Xem: 13559)
The Book was first published in 1942. The present edition has been revised and expanded. Though primarily intended for the students and beginners rather than scholars, the reader will find it an extremely valuable handbook, offering a sound foundation to the basic tenets of Buddhism as found in its original Pali tradition.
14/01/2020(Xem: 6235)
I consider myself to be one of the extremely lucky ones to study the Dharma at the Phap Bao temple every Sunday with awise, caring and compassionate teacher like Ven. Bhikkuni Giac Anh. The classes are like an endless supply of cool and pure water from a gentle stream that my Dharma friends and I can always drink from to quench our thirst and purify our body and mind.Over the years, I have seen incremental improvements in myselfsuch as being calmer, learning and practicing the Dharma better and applying the practical advice from my Teacher to better deal with everyday challenges.
03/01/2020(Xem: 3726)
The Gift of Well Being, Joy, Sorrow and Renunciation on the Buddha’s Way by Ajahn Munindo, Among the many books about Buddhism that have recently been brought to my attention this one is unique. It is not a text; it neither exhorts, compares nor expounds. Quite simply, it opens a way through the landscape of life, ageing and death. Reading, one joins the author of the Way. It is vivid; it is honest; it is profound. All, all flows naturally, revealing a terrain of trust.
28/11/2019(Xem: 5953)
Freedom, democracy and human rights together with commerce and investments in the economy, to bring about social order and stability, not unlike light and the atmosphere, are essential requirements for human life in the expanse of a world in full progress. Hong Kong is a former British colony returned to China in 1997 and its people are guaranteed basic freedoms under the “One Country, Two Systems” regime, in order to administer the proper maintenance and development of this territory.
09/08/2019(Xem: 7232)
‘Dukkha and The Cessation of Dukkha’ are the heart of the Buddha’s teaching which are expounded in the Dhammacakka-ppavattana-suttaṃ(Setting in Motion the Wheel of Truth).[2] ‘Idaṁ dukkhaṁ ariyasaccaṁ’ pariññeyyan-ti ‘this is the noble truth of suffering’ refers (i.e. suffering itself) ought to be fully known.[3]
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
VISITOR
103,146,940