Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Australia,xin chào đón Chư Tôn Đức cùng Quý Bạn Đọc gần xa.Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật *** Quang Duc Homepage in Melbourne, Australia, welcomes Venerable Monks, Nuns and all Net Readers. Namo Amitabha Buddha. Namo Sakya Muni Buddha***
Bài mới nhất