Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Tết Trung Thu 2018 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

21/09/201817:11(Xem: 3257)
Hình ảnh Tết Trung Thu 2018 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

 

 letterheadqdtet trung thu 2

bang ron-tet trung thu
Tet Trung Thu quangduc
Tet Trung thu quang duc 2


HÌNH ẢNH

 Tết Trung Thu 2018

6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 22-09-2018
tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060
.

Điện thoại: 03. 9357 3544

 

 ***

Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (1)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (2)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (3)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (4)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (5)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (6)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (7)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (8)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (9)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (10)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (11)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (12)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (13)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (14)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (15)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (16)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (17)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (18)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (19)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (20)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (21)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (22)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (23)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (24)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (25)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (26)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (27)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (28)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (29)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (30)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (31)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (32)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (33)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (34)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (35)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (36)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (37)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (38)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (39)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (40)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (41)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (42)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (43)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (44)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (45)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (46)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (47)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (48)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (49)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (50)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (51)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (52)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (53)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (54)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (55)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (56)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (57)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (58)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (59)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (60)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (61)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (62)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (63)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (64)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (65)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (66)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (67)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (68)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (69)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (70)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (71)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (72)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (73)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (74)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (75)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (76)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (77)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (78)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (79)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (80)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (81)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (82)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (83)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (84)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (85)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (86)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (87)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (88)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (89)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (90)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (91)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (92)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (93)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (94)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (95)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (96)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (97)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (98)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (99)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (100)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (101)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (102)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (103)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (104)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (105)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (106)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (107)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (108)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (109)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (110)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (111)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (112)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (113)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (114)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (115)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (116)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (117)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (118)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (119)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (120)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (121)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (122)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (123)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (124)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (125)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (126)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (127)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (128)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (129)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (130)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (131)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (132)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (133)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (134)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (135)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (136)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (137)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (138)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (139)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (140)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (141)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (142)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (143)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (144)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (145)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (146)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (147)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (148)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (149)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (150)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (151)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (152)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (153)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (154)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (155)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (156)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (157)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (158)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (159)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (160)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (161)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (162)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (163)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (164)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (165)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (166)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (167)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (168)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (169)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (170)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (171)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (172)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (173)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (174)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (175)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (176)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (177)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (178)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (179)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (180)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (181)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (182)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (183)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (184)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (185)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (186)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (187)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (188)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (189)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (190)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (191)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (192)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (193)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (194)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (195)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (196)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (197)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (198)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (199)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (200)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (201)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (202)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (203)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (204)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (205)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (206)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (207)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (208)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (209)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (210)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (211)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (212)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (213)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (214)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (215)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (216)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (217)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (218)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (219)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (220)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (221)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (222)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (223)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (224)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (225)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (226)Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (227)

***

Kính mời xem hình ảnh
Tết Trung Thu năm 2017


Tet Trung Thu 2017 (1)
Tet Trung Thu 2017 (84)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/03/201921:36(Xem: 5125)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.
08/01/201913:26(Xem: 815)
"Con trai, Hôm nay, ngày 6 tháng 6, tôi đã qua tuổi 80, có nghĩa là, tôi đã sống được 80 năm. Trong một thời gian dài như vậy, tôi đã sinh ra 4 đứa con, và nuôi thêm 8 đứa cháu. Thế nên, tôi đã đủ già để hiểu nhiều thứ. Vài năm trước, sau khi cha các anh qua đời, tôi rõ ràng cảm thấy rằng các anh thiếu kiên nhẫn với tôi. Tôi thực sự hy vọng rằng con trai tôi có thể đưa tôi về nhà, tôi muốn sống với các con, và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.
01/10/201819:38(Xem: 1056)
Vừa rồi con có nghe Hòa Thượng cho biết, Hòa Thượng đang viết về chủ đề “Pháp Tu Tứ Diệu Đế”, bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng tại Vườn Nai để độ cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như, lâu nay người Phật tử chỉ nghe học giáo lý Tứ Diệu Đế là pháp thuyết, chứ không phải pháp hành, do vậy chúng con xin HT giảng giải cho đệ tử chúng con biết mà áp dụng trong đời sống hằng ngày của mình.
26/09/201808:20(Xem: 942)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Tu Viện Viên Đức Ravensburg Đức Quốc ngày 22&23.9.2018. Nhiếp Ảnh: Đồng Nam.
19/09/201805:18(Xem: 831)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Báo Ân Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội 12 Church St CABRAMATTA , NSW 2166 Mobile 0466.554929 Email: baoantemple@gmail.com
12/09/201812:29(Xem: 1048)
Lễ Vu Lan Pl 2562 tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu
11/09/201812:22(Xem: 978)
Chùa Thanh Nguyên do TT Thích Nghiêm Thẩm làm trụ trì đã tổ chức đại lễ vu lan dưới sự chứng minh cua HT Thích Thông Hải quy y ngũ giới cho Phật tử, và buổi thuyết pháp do TT Thích Pháp Hòa giảng thuyết. Chương trình đã kết thúc cùng ngày September 9, 2018
11/09/201807:01(Xem: 1093)
Lễ Vu Lan PL 2562 (2018) tại Tu viện Huyền Không, Cali, Hoa Kỳ
10/09/201817:05(Xem: 2036)
Cách đây ba năm vào tiết mùa Thu, tôi đang nhập thất nhịn đói, uống nước trong để thanh lọc thân thể. Bấy giờ thầy Nguyên Pháp và một số Phật tử ở Hà Nội tổ chức Trai đàn Bạt độ Giải oan, Cầu siêu cho các anh hùng, chiến sĩ, liệt sĩ trận vong và nhân dân nạn vong, trong cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc, Việt Nam vừa qua, tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.