Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Huệ Quang, Victoria, Úc Châu

12/05/201914:42(Xem: 2643)
Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Huệ Quang, Victoria, Úc Châu
Lễ Phật Đản 2643 (PL 2563)
tại Chùa Huệ Quang
Sunshine, Victoria, Úc Châu
Chủ Nhật: Mùng 8 tháng tư năm Kỷ Hợi (12-5-2019)
Trụ Trì : ĐĐ Thích Thông Hiếu
 


Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (1)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (2)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (3)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (4)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (5)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (6)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (7)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (8)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (9)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (10)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (11)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (12)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (13)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (14)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (15)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (16)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (17)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (18)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (19)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (20)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (21)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (22)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (23)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (24)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (25)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (26)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (27)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (28)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (29)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (30)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (31)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (32)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (33)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (34)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (35)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (36)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (37)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (38)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (39)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (40)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (41)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (42)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (44)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (45)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (46)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (47)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (49)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (51)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (52)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (54)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (57)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (60)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (61)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (63)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (64)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (67)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (68)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (69)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (70)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (71)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (72)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (73)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (75)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (76)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (79)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (82)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (84)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (85)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (86)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (88)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (90)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (91)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (93)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (96)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (97)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (100)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (101)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (102)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (103)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (104)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (106)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (107)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (108)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (110)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (111)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (112)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (114)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (115)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (116)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (117)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (120)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (121)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (122)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (123)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (124)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (125)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (126)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (127)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (128)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (130)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (131)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (138)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (139)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (141)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (142)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (144)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (145)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (146)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (147)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (150)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (152)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (153)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (154)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (155)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (156)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (158)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (159)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (160)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (161)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (162)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (163)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (166)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (167)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (168)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (170)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (171)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (172)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (173)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (174)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (175)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (176)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (177)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (178)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (179)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (180)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (181)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (182)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (183)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (184)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (185)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (187)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (188)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (189)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (190)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (191)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (192)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (194)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (195)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (196)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (199)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (202)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (204)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (205)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (206)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (207)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (208)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (210)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (211)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (212)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (213)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (214)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (215)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (216)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (217)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (218)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn