Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chân Dung Phật Tử tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17

28/12/201719:23(Xem: 5700)
Chân Dung Phật Tử tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17
khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-1khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-2khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-3khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-4khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-5khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-6khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-7khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-8khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-9khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-10khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-11khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-12khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-13khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-14khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-15khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-16khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-17khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-18khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-19khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-20khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-21khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-22khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-23khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-24khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-25khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-26khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-27khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-28khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-29khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-30khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-31khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-32khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-33khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-34khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-35khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-36khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-37khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-38khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-39khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-40khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-41khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-42khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-43khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-44khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-45khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-46khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-47khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-48khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-49khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-50khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-51khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-52khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-53khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-54khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-55khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-56khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-57khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-58khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-59khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-60khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-61khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-62khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-63khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-64khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-65khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-66khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-67khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-68khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-69khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-70khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-71khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-72khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-73khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-74khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-75khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-76khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-77khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-78khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-79khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-80khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-81khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-82khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-83khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-84khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-85khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-86khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-87khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-88khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-89khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-90khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-91khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-92khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-93khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-94khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-95khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-96khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-97khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-98khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-99khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-100khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-101khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-102khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-103khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-104khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-105khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-106khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-107khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-108khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-109khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-110khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-111khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-112khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-113khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-114khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-115khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-116khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-117khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-118khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-119khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-120khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-121khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-122khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-123khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-124khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-125khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-126khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-127khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-128khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-129khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-130khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-131khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-132khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-133khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-134khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-135khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-136khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-137khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-138khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-139khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-140khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-141khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-142khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-143khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-144khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-145khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-146khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-147khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-148khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-149khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-150khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-151khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-152khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-153khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-154khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-155khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-156khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-157khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-158khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-159khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-160khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-161khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-162khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-163khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-164khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-165khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-166khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-167khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-168khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-169khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-170khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-171khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-172khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-173khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-174khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-175khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-176khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-177khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-178khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-179khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-180khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-181khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-182khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-183khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-184khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-185khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-186khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-187khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-188khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-189khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-190khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-191khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-192khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-193khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-194khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-195khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-196khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-197khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-198khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-199khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-200khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-201khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-202khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-203khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-204khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-205khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-206khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-207khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-208khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-209khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-210khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-211khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-212khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-213khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-214khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-215khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-216khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-217khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-218khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-219khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-220khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-221khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-222khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-223khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-224khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-225khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-226khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-227khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-228khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-229khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-230khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-231khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-232khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-233khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-234khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-235khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-236khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-237khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-238khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-239khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-240khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-241khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-242khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-243khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-244khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-245khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-246khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-247khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-248khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-249khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-250khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-251khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-252khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-253khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-254khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-255khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-256khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-257khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-258khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-259khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-260khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-261khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-262khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-263khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-264khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-265khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-266khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-267khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-268khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-269khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-270khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-271khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-272khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-273khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-274khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-275khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-276khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-277khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-278khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-279khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-280khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-281khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-282khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-283khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-284khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-285khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-286khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-287khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-288khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-289khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-290khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-291khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-292khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-293khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-294khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-295khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-296khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-297khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-298khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-299khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-300khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-301khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-302khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-303khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-304khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-305khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-306khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-307khoa-tu-hoc-ky17-chan-dung-phat-tu-308
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,883,887