Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài Kệ Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Của Ngài Jigme Lingpa (1730-1798)

23/08/202210:17(Xem: 1093)
Bài Kệ Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Của Ngài Jigme Lingpa (1730-1798)
Rigdzin Jigme Lingpa. (1730-1798).


BÀI KỆ PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUỐC CỦA
NGÀI JIGME LINGPA (1730-1798)

* Mạo muội dịch thoáng và tiếp nối vần thơ (khổ thơ chữ nghiêng)
dựa theo bản dịch Anh ngữ bài kệ Aspiration to Be Reborn in Sukhāvatī
của Ngài Jigme Lingpa (1730-1798)


Nhân duyên:
Theo lời gợi ý của Chị Võ Thị Ngọc Trinh PD Nguyên Tú (Mingyur Rinpoche cho Chị pháp danh Karma Jamyang Lhamo, tiếng Anh là Gentle Voiced Goddess, tiếng Việt là Nữ thần giọng nói nhẹ nhàng), Huân đã đọc, tham khảo Kinh sách rồi mạo muội dịch thoáng và tiếp nối vần thơ (khổ thơ chữ nghiêng) trong thời gian cách ly do bị nhiễm Covid-19 (2022-08-07 @ 2022-08-17) dựa theo bản dịch Anh ngữ bài kệ Aspiration to Be Reborn in Sukhāvatī của Ngài Jigme Lingpa (1730-1798).
Kính xin Ngài từ bi tha thứ tâm vô minh mạo muội bất kính của con mà chứng tri lòng thành này.
Cũng xin cảm ơn Chị Trinh cho Huân nhân duyên biết Bài Kệ về Nguyện vãng sanh của Ngài.

Bản gốc Tạng ngữ và bản dịch Anh ngữ:
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/sukhavati-aspiration
Các sáng tác của Ngài Jigme Lingpa:
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/
Tiểu sử Ngài Jigme Lingpa:
https://www.druponrinpoche.org/en/lineage/nyingma-lineage/rigdzin-jigme-lingpa/

Rigdzin Jigme Lingpa (1730-1798).JPG

 1.
Trong Cõi Tịnh Độ ngời sáng quang minh
Được hình thành bởi muôn vàn công đức
Ngự Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ Phật (1)
Dưới chân của Ngài, gập mình đảnh lễ
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
2.
Khi còn gọi là Tỳ kheo Pháp Tạng (2)
Trước Đấng Như Lai Thế Tự Tại Vương 
Ngài đã phát nguyện lập Cõi Lạc Bang (3)
Và xin Thế Tôn chứng giám hứa khả
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
3.
Nơi Quốc độ ấy mặt đất bằng phẳng
Mềm mại như lòng bàn tay em bé
Có những cánh đồng, sông rộng vô kể
Trên phủ đủ loại trân quý báu vật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
4.
Trong An Lạc Quốc (3) không núi Tu Di
Không cả đại dương, núi non hiểm trở
Có cây Bồ Đề trang hoàng thất bảo
Rộng ngàn do tuần, cao trăm vạn dặm
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
5.
Cành lá hoa quả giăng chuỗi Anh lạc
Lưới báu trân diệu muôn sắc hào quang
Gió thoảng ngát hương Pháp âm chan hòa
Thân tâm xúc chạm liền đắc Ba Nhẫn (4)
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
6.
Những bông hoa ấy thơm ngọt tinh khiết
Gió thổi rơi xuống kết thành thảm hoa
Bảy lớp uyển chuyển bước lên mềm mại 
Hoa liền mọc lại vi diệu cùng khắp
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
7.
Cõi nước trang nghiêm chỉ có Trời, Người
Bậc Thượng thiện nhân câu hội về đó
Không A tu la, Tam ác đạo khổ (5)
Thọ dụng đầy đủ, đẹp đẽ vô vàn
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
8.
Nơi đó có sông êm ả nhu nhuyễn
Suối ao uyển chuyển trong suốt thơm tho 
Nước Tám công đức, hoa quả quanh bờ (4)
Diễn nói Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã 
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
9.
Đáy ao không bùn, vàng ròng làm cát
Hoa sen trong ao muôn sắc tuyệt vời
Mỗi hoa phát quang trăm ngàn vạn ức
Trong mỗi tia sáng hiện vô số Phật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
10.
Cõi đó giống chim xinh đẹp lạ thường
Bạch hạc, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi
Ca lăng tần già, Cộng mạng chi điểu 
Phát hòa nhã âm, thanh thoát điệu nhạc
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
11.
Chim hót gió thổi diễn nói Pháp âm
Tứ Vô lượng tâm, Tam Bảo, Thập lực (4)
Bốn Vô sở úy, Sáu Ba la mật
Mười tám Bất cộng, Thất Bồ đề phần
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
12.
Cõi ấy vạn vật trang nghiêm tuyệt hảo
Cây báu làm bằng vàng bạc lưu ly
Cành lá hoa quả thủy tinh mã não
Nhà cửa lầu gác thất bảo hợp thành
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
13.
Cõi đó không có tinh tú ngày đêm
Không nhà, tài sản để mà sở hữu 
Vì các thiên thần cúng dường đầy đủ
Nghĩ thời liền có, mây mưa báu vật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
14.
Hằng hà sa số chư Phật mười phương
Ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn
A Di Đà Phật Giáo chủ Lạc Bang
Quan Âm cùng Đại Thế Chí Bồ tát
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
15.
Có chúng sanh nào tâm trí chưa tỏ
Đức hạnh khiếm khuyết, thai sanh nghi thành
Kiết già sen búp, Phật trí khởi tin
Thân tướng quang minh, đầy đủ công đức
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
16.
Chư vị Thanh văn và Bích Chi Phật
Cùng chư Bồ tát trong mọi hóa thân
Đều được thọ ký, các căn tịch tịnh
Cho đến thành Phật tâm bất thối chuyển
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
17.
Chúng sanh cõi ấy đều đắc Lục thông
Do tâm tịch tĩnh Định Huệ khai mở
Tham sân chẳng khởi, Giới tự thành tựu
Được môn Tổng trì, đạt Nhất thiết trí (6)
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
18.
Qua Bát Chánh đạo thâm nhập Tứ đế
La hán đoạn diệt sinh tử luân hồi
Trụ Chánh định tụ nơi Giới Định Huệ
Lậu tận, tiếp đón trí quang năng lực 
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
19.
Nơi cõi Cực Lạc Pháp luân thường chuyển
Hữu tình vô tình thuyết vi diệu âm
Sát na cúng dường mười phương Phật quốc
Thính Pháp nhập vào tỷ Tam ma đề (7)
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
20.
Ai sanh về đó đồng thân kim sắc
Băm hai tướng tốt bậc đại trượng phu
Thọ mạng vô lượng, Thanh văn vô số
Nhất sanh bổ xứ, rốt ráo thành Phật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
21.
Cõi ấy chúng sanh căn lành vô lượng
Đều được Kim cang Na la diên thân
Quang minh chiếu sáng, biện tài vô ngại 
Tiếng như chuông ngân, diễn giải các Pháp
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
22.
Nguyện thứ mười tám Tỳ kheo Pháp Tạng
Nói chúng sanh nào nguyện sanh Tây Phương
Cho đến mười niệm, lâm chung tiếp dẫn
Ngoại trừ Ngũ nghịch phỉ báng Chánh Pháp
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
23.
Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào
Nghe nói tín nhạo Phật A Di Đà
Mà trì Hồng Danh nhất tâm bất loạn
Một đến bảy ngày, lâm chung Phật rước
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
24.
Lại có hữu tình chí tâm sám hối
Ác nghiệp bao kiếp tội chướng sâu dày 
Nghe danh hiệu Ngài, hồi đầu từ nay
Lâm chung vãng sanh, thoát Ba đường ác 
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
25.
Quang minh của Ngài vô lượng chiếu khắp 
Sáng hơn hết thảy chư Phật mười phương
Hơn cả nhật nguyệt ngàn vạn ức lần
Xúc chạm liền khởi từ tâm an lạc
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
26
Danh hiệu của Ngài năng dứt vọng tưởng
Niệm lên, phân biệt chấp trước sớm dừng
Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm
Phiền não vừa chớm, niệm Hồng Danh Phật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
27.
Bốn Tám Đại Nguyện chân thật tuyên ngôn
Nếu không thành tựu, không thành Chánh Giác
Tỳ kheo Pháp Tạng nay đã thành Phật
Nguyện chẳng hư dối, tướng lưỡi rộng dài
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
28.
Tại thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật
Đức Phật Thích Ca đáp lời thỉnh cầu
Bà Vi Đề Hy ngán cõi Ngũ trược
Bèn thuyết Quán Kinh, Vô Lượng Thọ Phật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
29.
Phương Tây quá thập vạn ức Phật độ
Có thế giới tên Cực Lạc trang nghiêm
Phật A Di Đà ngày đêm thuyết Pháp
Bốn Tám Đại Nguyện bất khả tư nghì
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
30.
Chư Tổ Tịnh Độ, Ân Sư khuyến tấn
Bổn Sư Thích Ca quán duyên khế thời
Phát Bồ đề tâm rồi tu phước huệ
Y giáo phụng hành bội trần hiệp giác
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
31.
Bao kiếp chìm đắm luân hồi sanh tử
Trôi lăn sáu cõi cứ thế vào ra
Lang thang rong ruổi biết đâu là nhà
Nhờ có túc duyên biết câu niệm Phật
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
32.
Di Đà Quan Âm cùng với Thế Chí
Tây Phương Tam Thánh thị hiện bậc Thầy
Viên ngọc chéo áo từ rày giữ chặt
Hồng Danh Phật hiệu không để đánh mất
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 
 
33.
Từ đây nguyện làm tay mắt Quan Âm
Phát tâm Bồ đề lòng thường nhắc nhở
Như Đại Thế Chí luôn nhớ Từ Phụ (8)
Đạo lộ thênh thang bước chân nhịp nhàng
Con nguyện sinh về Cực Lạc Tây Phương! 


Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 
Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư
Pháp Giới Tạng Thân
A DI ĐÀ PHẬT 


2022-08-17 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương PD Niệm Đức 
(1) Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ Phật: Danh hiệu khác của Phật A Di Đà
(2) Tỳ kheo Pháp Tạng: Tiền thân của Phật A Di Đà đã phát 48 Đại Nguyện trước Thế Tự Tại Vương Như Lai (Kinh Bi Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ)
(3) Cõi Lạc Bang, An Lạc Quốc: Danh hiệu khác của Cõi Cực Lạc.
(4) Ba Nhẫn: Âm hưởng nhẫn, Nhu thuận nhẫn, Vô sinh pháp nhẫn.
Nước Tám công đức: lặng trong, sạch mát, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn
Tứ Vô lượng tâm: Từ bi hỷ xả
Tam Bảo: Phật Pháp Tăng
Sáu Ba la mật: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ
Thất Bồ đề phần: Trạch Pháp, Tinh Tấn, Khinh An, Niệm, Định, Xả
(5) Ba ác đạo: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
Sáu cõi: Lục đạo: Trời, Người, A tu la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục
(7) Tam ma đề: Tam muội (Định, Chỉ quán)
(8) Kinh Lăng Nghiêm: Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
29/03/2023(Xem: 50)
Tu từ gian bếp ở trong Chùa Kham nhẫn từng lời ý chớ phân bua Phẩm vật cúng dường thường bất tịnh Khen chê ngã mạn vị chát chua Tiêu tan phước báo sanh hiềm tị Cằn cỗi phước điền đức lưa thưa Miên mật hành trì tu lục độ Thuần tâm sám hối nhớ nguyện xưa!
28/03/2023(Xem: 305)
Được nghe nhiều thiện hữu lúc trà dư tửu hậu ! “Trong 84 ngàn pháp môn, phải có pháp danh ngôn Và lời vàng từ đại trưởng lão tông môn “ Ghi lại trong nghi thức, tác phẩm tuyệt tác (best seller)
28/03/2023(Xem: 154)
Trì kinh, niệm chánh giữ trong đầu Thúc liễm tâm thành rảo đợi đâu Vắng lặng thời qua thầm quãng thở Bình an mõ tụng sáng lời cầu
27/03/2023(Xem: 140)
Hương hoa toả ngát đèn thiền sáng Mõ vọng vang rền trải diệu âm Cổ tự an yên chuông sớm vẳng Tăng nhân tĩnh tại niệm kinh vàng
26/03/2023(Xem: 171)
Thực hành lời dạy Bổn Sư Tư duy đúng đắn tiêu trừ vọng tâm Xét suy lời nói, việc làm Thường hằng Chánh Niệm nội hàm giới quy
26/03/2023(Xem: 141)
Anh em mình đã lâu không họp mặt Vui quanh đèn tâm sự những vui buồn Hai năm trường chịu bao điều áp lực Đến bây giờ nói hiểu để mà thương Trút tâm tư xuôi theo dòng nước mắt Mở lòng ra đối diện chuyện vô thường Trong tâm thức chưa hiểu nhiều hư thật Mối tương quan hai thế hệ đồng đường Bậc phụ huynh mong cầu hay áp đặt Lên các em những hoài bảo riêng mình
24/03/2023(Xem: 298)
Họ ngồi đó Bên nhau Đàn ông Đàn bà Không nhìn Không nói
24/03/2023(Xem: 343)
Được nghe Thầy giảng Tâm kinh Bỗng nhiên chợt thấy lòng mình xuyến xao Đời người lắm nỗi lao đao Buồn vui sướng khổ biết bao lụy phiền Đạo đời luôn gặp chướng duyên Thị phi nhơn ngã liên miên không rời Nghe kinh hiểu rõ phải thời Siêng năng trì tụng hiểu lời khuyến tu
21/03/2023(Xem: 539)
Chợt thấy mình bé nhỏ giữa niềm cô quạnh Bao đêm thâu từ sâu kín tâm linh: “Cái còn để lại nghe rơm rớm ân tình, Có lẽ mình … cõng nghiệp rong chơi giữa đời huyễn mộng ?“ Ừ thôi .. Mỗi bước đường xa thức tỉnh về cuộc sống Không gian đầy mây, sông cạn nước … mê mê Bâng khuâng nhìn vạt nắng chót lúc chiều về Hoàng hôn tím ru cho ta điệu buồn trầm mặc !
20/03/2023(Xem: 382)
Lung linh ngọn nến hồng Dưới tòa sen rực rỡ Hương Linh Má về đây Nghe lời kinh Thầy giảng Lục tự A Di Đà Lời kinh Thầy ngân xa " Tử sanh là cửa ải Ai rồi cũng phải qua
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,162,521