Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài 2 - Dưới chân núi Già Da (Lesson 2 – At the foot of Mount Gaya)

23/07/202112:24(Xem: 257)
Bài 2 - Dưới chân núi Già Da (Lesson 2 – At the foot of Mount Gaya)

Bài 2 - Dưới chân núi Già Da

Lesson 2 – At the foot of Mount Gaya

Lecon 2 – Au pied du Mont Gaya

           

 

            Tất Đạt đa đi tham phỏng các nơi và cùng với nhiều đạo sĩ nỗi tiếng luận bàn, song tất cả đều không làm cho Thái tử mãn ý.

            Do đó, Tất Đạt Đa quyết định một mình tu tập Thiền Định dưới chân núi Già Da.

            Tại đây, Ngài được mục nữ dâng cúng sữa tươi và một nam đồng (thiếu niên) làm nghề cắt cỏ đem loại cỏ mềm lót trên đá cho Ngài ngồi.

            Tất Đạt Đa tiếp nhận sữa và cỏ của hai thí chủ trẻ tuổi, Ngài nói: “Vì đồng tình, vì muốn giúp đỡ người khác mà bố thí thì tương lai vị thí chủ ấy sẽ được nhiều phước báo.”

            Năm vị quan viên trước kia xin ở lại tu với Ngài nay đều bỏ đi, vì họ hiểu lầm rằng Tất Đạt Đa đã không chịu đựng nổi lối tu khổ hạnh ép xác…

 

 

            Siddhartha wandered all over the land, studying with many renowned holy teachers, but nothing seemed to satisfy him.

            So Siddhartha decided to go and meditate alone at the foot of Mount Gaya.

            There, he met a shepherdess and a young grass cutter. The shepherdess offered Siddhartha a bowl of fresh milk, and the young boy gave him a bundle of newly cut grass to make a soft seat on the rock where he was sitting.

            Siddhartha accepted the milk and the bundle of grass from these two young benefactors, and said: “You make these offerings because your hearts are compassionate and you are eager to help someone in need. One day, your generosity will be rewarded with much good fortune.”

            The five ministers who had stayed with Siddhartha to seek the truth saw him accepted the milk and grass. They were disappointed and left him, thinking that Siddhartha had forgotten his principles and could no longer stand the starvation and self-torture of their ascetic life…

 

 

            Siddharta erra partout dans le pays, étudiant avec nombre de sages de renom, mais rien ne paraissait le satisfaire.

            Aussi, Siddharta alla méditer seul au pied du Mont Gaya.

            Là, il recontra une bergère et un jeune couper d’herbe. La bergère offrit à Siddharta un bol de lait frais et le jeune garcon lui donna une botte d’herbe fraichement coupée pour lui faire un siege confortable sur le rocher où il était assis.

            Siddharta accepta le bol de lait et la botte d’herbe de ces deux jeunes bienfaiteurs et dit: “Vous me faites ces dons parce que vos coeurs sont pleins de compassion et que vous êtes désireux d’aider les gens dans le besoin. Un jour, votre generosité sera récompensée  avec beaucoup de bonne fortune.”

            Les cinq ministers qui étaient restés avec Siddhartha pour rechercher la verité le virent accepter le lait et l’herbe. Ils furent décus et l’abandonnèrent, pensant que Siddharta avait oublié ses principes et ne pouvait pas rester plus longtemps sans manger ni contiuer à se torturer par une vie d’ascète…

 

**0**

 

-       Không có tranh vẽ cho bài 2.

-       No picture for lesson 2.

(Đánh máy - Diệu Vân)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn