Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Báo Tiến HT Thích Hành Huệ

08/02/201322:48(Xem: 6450)
Nghi Báo Tiến HT Thích Hành Huệ
NGHI BÁO TIẾN
CÚNG DƯỜNG HÚY NHẬT
HÒA THƯỢNG THÍCH HÀNH HUỆ
Trụ trì Chùa Phước Lộc - Thị xã Quảng Ngãi
(Ngày … tháng … năm … Phật lich …)

- Tiết thứ lâm diên: 
- Chuông trống Bát nhã, 
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ,
- Chủ lễ niêm hương, 
- Dâng hương tác lễ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG: 
Môn đồ hiếu quyến,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì,
Đốt hương mặc niệm…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN: 
Kính bạch Bổn sư Hòa thượng giác linh từ bi chứng giám.
Chúng con nhớ từ ngày, Người:
Niết bàn một thuở ra đi,
Cân bình nửa gánh, Tây quy nhẹ nhàng.
Rồi từ đó:
Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba,
Người đi dấu vết chưa nhoà,

* Trang 265 *
device

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.
Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,
Tôn phong, Tổ ấn gởi cùng non sông.

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,
Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CỬ HƯƠNG TÁN: 
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương
Giải thoát tri kiến quý khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô hương cúng dường Bồ tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tuyên dương thân thế và đạo nghiệp (chủ lễ quì bạch)
Kính bạch giác linh Tôn sư!
Chúng con thiết nghĩ, Tôn sư - Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Tổ sư, vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Tại chùa Phước Lộc, dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa:
Dòng họ thế gia, môn phong Nho giáo,
Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần.

* Trang 266 *
device

Thế rồi - Người:
Theo thầy học đạo chuyên cần
Và, tùng chúng tu thân tinh tấn.
Vuông tròn bổn phận
Phục dịch chúng Tăng,
Đầy đủ khả năng,
Dắt dìu Phật tử.
Vì vậy, Người được:
Thầy Tổ truyền y bổ xứ,
Phước Lộc trác tích trụ trì.
Rồi từ đó, Người bắt đầu sống cuộc đời:
Một bát ba  y,
Xuân thu du hoá,
Chín tuần mười hạ,
Năm tháng tịnh tu.
Vì vậy, Người có nhiều:
Tăng Ni bốn chúng tùng du,
Và không ít:
Phật tử mười phương quy ngưỡng.
Ngôi sơn môn Hòa thượng
Hàng hải chúng Trung tôn.
Giềng mối pháp môn,
Cột rường đạo giáo.
Chơn tâm hạo hạo,
Pháp tướng nguy nguy
Thiên Ấn thiệu pháp truyền y
Tổ đình kế đăng tục diệm.
Việc Phật: đảm đương hộ niệm,
Chuyện đời: chia xẻ đỡ nâng,

* Trang 267 *
device

Kiến thiết giáo hội góp phần,
Xây dựng đạo tràng chung sức.
Biết bao công đức,
Nhiều lắm ân thâm,
Suốt đời lạc đạo an bần
Trọn kiếp tu thân tấn đạo.
Hoằng dương đạo giáo,
Hàng phục ma quân,
Xử thế đãi nhân,
Tiếp tăng độ chúng,
Tham thiền lễ tụng,
Giữ nước giúp dân,
Oai nghi tề chỉnh mười phần
Tế hạnh trang nghiêm trăm lẻ.
Lợi danh sạch sẽ,
Thân thế phôi pha,
Ai biết long - xà,
Nào hay phàm Thánh?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Phẩm bình: 
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi nghĩ: Tâm tư và trách nhiệm của Người có thể nói:
Vai nặng triễu tôn phong một gánh
Chân gập ghềnh Tổ ấn hai vai,
Hàng nhập thất Như Lai,
Bực xuất gia Bồ tát
Thế rồi việc gì đã xảy ra?

* Trang 268 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH: 
Thật vô khả nại hà!
Thế là: Thiên Ấn thiền đăng gió tạt,
Phước Lộc tục diệm khói tan,
Từ đó: cân bình vắng mặt Tăng hàng,
Áo mão mờ trang Giáo phẩm.
Nhớ thuở nào thiền sàng suy gẫm,
Nghĩ giờ này linh toạ bàng hoàng!
Quyền, thật mơ màng,
Hiện, tàng phưởng phất,
Ở đi còn mất
Bối rối phân vân!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cảm thán và nguyện cầu: 
Than ôi!
Một thuở dời chân,
Người nỡ xuôi tay dìu dắt.
Nghìn thu vắng mặt,
Thầy đành nhắm mắt giã từ!
Nhưng biết sao giờ?
Chúng con và tất cả Tăng Ni Phật tử,
Chỉ biết nguyện cầu cho Người:
Ngắm phương trời lên cõi Vô dư,
Và, dò dặm đất vào thành Bất thối!
Thật vậy!
Lá rụng về cội, nước chảy ra khơi,
Ta bà xả báo một đời,
Phật quốc nở hoa chín phẩm,
Tiếc thương ai cấm

* Trang 269 *
device

Đau sót nào ngăn?
Hôm nay chí thành hiến cúng hoa đăng
Cung kính đáp đền ơn đức.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên pháp ngữ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Như Ngài đã biết:
Cội tùng vằng vặc bóng trăng,
chờ người hỏi đạo.
Khóm trúc vi vu tiếng sáo, đợi kẻ gọi hồn.
Nhưng nào ai biết:
Hỏi đạo, gọi hồn,
Tùng Trúc bao giờ thành Phật
Này người, ấy vật,
Trí ngu mấy thuở ngộ tâm?
Giác ngộ bỡi mê lầm
Niết bàn từ sanh tử?
Đôi lời pháp ngữ
Nửa kệ Phật ngôn,
Xin nhắc nhở chơn hồn
Mong mặc nhiên tự ngộ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH:  THỈNH LÂM DIÊN.
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Sám sư vừa cúng dường cam lộ
Giác linh đà nạp thọ đề hồ.
Đến đây và giờ này:
Trước linh đài, hiếu chúng tín đồ,
Giữa pháp hội, lễ sư bái thỉnh
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh!

* Trang 270 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - SƠ THỈNH: 
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Phụng trì pháp ấn, toạ vị Phật đường,
Giữ gia phong họ Thích miên trường,
Truyền Tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.
Hôm nay pháp tịch phụng vì đường thượng huý thượng…hạ…, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ… giác linh… liên đài toạ hạ.

 
- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay
Pháp tịch hôm nay, nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh!

* Trang 271 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TÁI THỈNH: 
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Cô thân muôn dặm, một bát nghìn nhà
Gió mưa nhoà xoá gót người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay, pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ… đường thượng, huý thượng… hạ… hiệu…Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.

 
- Duy nguyện:
Làng xưa còn nhớ,
Chùa cũ chưa quên,
Nghi trượng cung nghinh,
Cảm thông quang giáng.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TAM THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Đèn thiền Thiếu thất, nước pháp Tào khê,
Niết bàn ngày trước mặc đi về
Phước Lộc hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Phước lộc đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ…huý thượng...hạ...Khai sơn Tổ sư, Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.

 
- Duy nguyện: 
Hoa đài thanh tịnh,
Pháp hội nghiêm trang,
Thỉnh giáng khai đàn
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh!
Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ Tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ: 
Tôn sư chơn diện mục,
Năm tháng chẳng phôi pha,
Trần gian bao biến đổi
Tôn sư vẫn không già.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG SỚ: 
Trước linh đài ngửa mặt,
Dưới chiếu cỏ hồ quì,
Xưng tán đức Từ Bi,

* Trang 272 *
device

Dâng sớ văn tác bạch
Cúi mong tôn sư cảm cách,
Thương xót để ý xin nghe.

- TẢ BẠCH QUỲ: (TUYÊN ĐỌC SỚ VĂN)
Nam mô Phước Lộc đường thượng Bổn Sư, tác đại chứng minh.
Chúng con cung kính nghe rằng:
Cao Tăng đức lớn ứng cúng khắp trong đời,
Đệ tử lòng hèn nhiệt thành thông ngoài cõi,
Tháng năm mòn mỏi,
Ơn đức sắc son.
Sớ rằng:
Nay có Tỳ kheo đệ tử Thích…và bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các tự viện xa gần Quảng Ngãi.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đình,
Chí thành dâng lên sư toạ
Tâm hoa bát nhã
Thiền vị thiên trù,
Thanh tịnh trai tu
Trang nghiêm nghi trượng,
Cúi mong giác linh Hòa thượng,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Đệ tử chúng con thiết nghĩ rằng:
Hoà thượng - Người:
Thấy tánh ngộ tâm, giúp đời dựng đạo
Nối dòng truyền áo, chánh thống chơn truyền.
Ứng cúng hoá duyên đèn thiền đuốc tuệ,

* Trang 273 *
device

Nghĩa Huyền hậu duệ, Minh Hải viễn tôn,
Phước Lộc xây dựng tôn môn
Phước Lộc mở mang phạm võ.
Giờ này, bát y còn đó vang bóng có chi!
Nay thời, huý nhật đến thì, pháp diên đã mở,
Cúi đầu dâng sớ, bái bạch xin nghe.
Nam mô Phước Lộc đường thượng, khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ…Pháp hiệu… Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.
- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện,
Thần thông hiển hiện
Oai đức cao siêu,
Tự tại tiêu diêu,
Tuỳ duyên ứng hoá.
Cẩn sớ!
Nay ngày…tháng…năm…PL….
Đệ tử chúng đẳng, Hoà nam thượng sớ.
Sa môn Thích….Thượng thân bái bạch.

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ: 
Nghe chuông ngân chim hót
Bất giác nhớ người Thầy,
Cũng ngày này năm trước,

* Trang 274 *
device

Thầy quảy dép về Tây.

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- (Tụng): Nam mô tát phạ đát tha….

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ: 
Như Lai - Người - Sứ giả
Ứng cúng khắp muôn phương
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát. (3 lần)
- (Tụng): Ma Ha Bát Nhã …

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - HỒI HƯỚNG.
Vừa rồi, bao nhiêu công đức
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha
Nguyện xin cúng dưỡng.
Phước Lộc phương trượng,
Linh giác toạ tiền,
Duy nguyện ai liên
Thuỳ từ nạp thọ.
- Phục nguyện:
Nảy lá đâm chồi đạo thọ,
Trỗ bông kết quả hoa đàm,
Long ngâm khô mộc phóng tham
Điểu tích trường không ngộ đạo,

* Trang 275 *
device

Phong quang bất lão
Khí tượng thường xuân.
- (Đồng hoà): Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TIỄN ĐƯA.
Pháp hội đến đay xin tạm mãn,
Hương hoa chuông trống tiễn đưa Thầy,
Đường mây xe gió Thầy dời bước
Xin nguyện bình an thế giới này.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:  
Trai nghi viên mãn, pháp cúng viên thành
Chung cổ hòa thanh, lễ từ ba lạy.
Mưa nắng chưa tiêu hồn cỏ húy,
Tháng năm còn đẹp sắc hoa đàm.
Soạn lại ngày 10.6.Nhâm ngọ, PL. 2546,
tại chùa Phước Quang, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

* Trang 276 *
device

Đó là Pháp thân tối thắng,
Đó là Phật tánh tuyệt vời,
Trước đài trân trọng ngỏ lời
Trên toạ mặc nhiên tự ngộ!

- TẢ BẠCH TIẾP THỈNH LINH - LÂM DIÊN
Kính bạch giác linh Ni sư trưởng!
Nay thì pháp diên chánh độ,
Hiếu sự tuyên hành,
Chúng đẳng kiền thành,
Thượng hương bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - SƠ THỈNH: 
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Linh minh nhất tánh, thanh tịnh tam thân
Xuất sanh nhập diệt bao lần,
Ứng hoá tuỳ duyên mấy độ.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sanh Liên đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, huý thượng Tâm hạ Hoa, tự Giác Liên, hiệu Thiền Dung, Tân tịch Ni sư trưởng giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén,
Linh giác đã hay.
Pháp tịch hôm nay,
Nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

* Trang 277 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TÁI THỈNH: 
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Ni đồ Lão mẫu, nữ đạo Tôn sư,
Đạo mầu ngộ lý chơn như,
Thân huyễn nhận câu sanh diệt.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Tâm Ấn đường thượng, khai sơn Tôn sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, huý thượng Tâm hạ Hoa, tự Giác Liên, hiệu Thiền Dung, Tân tịch Ni sư trưởng Bổn Sư giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Hương hoa la liệt,
Phang cái huy hoàng,
Thỉnh giáng hoa đàn
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TAM THỈNH: 
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Thần du tịnh vức, nghiệp tạ trần lao,
Lâu đài tám vạn tiêu dao,
Thế giới ba ngàn giải thoát.
Hôm nay pháp tịch, phụng vì: Tâm Ấn đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, huý thượng Tâm hạ Hoa, tự Giác Liên, hiệu Thiền Dung, Tân tịch Ni sư trưởng giác linh, liên đài toạ hạ.

* Trang 278 *
device

- Duy nguyện:
Mấy lần nhạc trổi,
Bao lượt hoa dâng,
Lòng chúng ân cần,
Mong Thầy chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ Tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 1: 
Hoa đài nghi ngút khói hương vân,
Duy nguyện giác linh hãy giáng thần,
Bảo toạ tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin Người an toạ áng hương vân.

- KỆ TRÀ:  
Hương vân đài an toạ,
Chứng minh hiếu lễ này,
Hôm qua Thầy cất bước
Nay linh giác về đây!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG SỚ: 
Đạo nghiệp tuyên dương,
Hương hoa phụng thỉnh,
Thiền sàng an định
Pháp thuỷ cúng dường,
An linh văn sớ một chương,
Hiếu chúng tỏ bày tấc dạ.
Duy nguyện Tôn sư hứa khả,

* Trang 279 *
device

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ: 
Kính bạch giác linh Ni sư trưởng!
Chúng tôi tằng nghe rằng:
Đức Phật ra đời,
Tự có ngày Niết bàn an nghỉ,
Tôn sư viên tịch,
Há không dịp đền đáp thâm ân?
Sự chẳng thể quên,
Lý đâu lại chấp!
Sớ rằng:
Nay có hiếu đồ, Tỳ kheo Ni Thích … cùng cả Ni chúng, tín nữ thiện nam thuộc các chùa Sanh Liên, Tâm Ấn, thành phố Qui nhơn, tỉnh Bình Định
Giờ này, cung kính quì trước đài linh
Chí thành dâng lên pháp cúng,
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương,
Một diên thiền vị.
Ngõ đền ơn khai thị
Hầu đáp nghĩa tác thành,
Ngửa mong linh giác tinh anh
Dũ ánh uy quang chứng giám!
Đệ tử chúng đẳng rất đau lòng vì, Tôn sư - Người:
Đạo rõ nguồn chơn,
Lý minh, tướng thật
Xưa Thầy tại nhật

* Trang 280 *
device

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 882)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 872)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 1063)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 2605)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 5208)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 2858)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2626)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 6130)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 15472)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
12/08/2021(Xem: 30608)
Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân Hương yên tài nhiệt phúng tường vân Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,000,214