Trang Nhà Quảng Đức
Quay phim: Lương Nguyễn-Quảng Minh