Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 91: Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-3

16/04/201316:23(Xem: 13894)
Quyển Thứ 91: Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4

Quyển Thứ 91: Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời tám giải thoát khá được Như Lai, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khá được Như Lai. Chẳng phải rời tám giải thoátchơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời tám giải thoát pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời tám giải thoát khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời tám giải thoát khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thú đệ định, mưởi biến xứ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời tám giải thoát chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời tám giải thoát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong tám giải thoát khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tám giải thoát. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng phải trong tám giải thoát chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tám giải thoát chơn như. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như. Chẳng phải trong tám giải thoát pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tám giải thoát pháp tánh. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh. Chẳng phải trong tám giải thoát khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tám giải thoát. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín đệ định, mười biến xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng phải trong tám giải thoát khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tám giải thoát. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng phải trong tám giải thoát chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tám giải thoát chơn như. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như. Chẳng phải trong tám giải thoát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tám giải thoát pháp tánh. Chẳng phải trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời bốn niệm trụ khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi khá được Như Lai. Chẳng phải rời bốn niệm trụ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời bốn niệm trụ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời bốn niệm trụ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời bốn niệm trụ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời bốn niệm trụ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời bốn niệm trụ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong bốn niệm trụ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn niệm trụ. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Chẳng phải trong bốn niệm trụ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn niệm trụ chơn như. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như. Chẳng phải trong bốn niệm trụ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn niệm trụ pháp tánh. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh. Chẳng phải trong bốn niệm trụ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn niệm trụ. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Chẳng phải trong bốn niệm trụ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn niệm trụ. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Chẳng phải trong bốn niệm trụ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn niệm trụ chơn như. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như. Chẳng phải trong bốn niệm trụ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn niệm trụ pháp tánh. Chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời không giải thoát môn khá được Như Lai , chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được Như Lai. Chẳng phải rời không giải thoát môn chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời không giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời không giải thoát môn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời không giải thoát môn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời không giải thoát môn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời không giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong không giải thoát môn khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được không giải thoát môn. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng phải trong không giải thoát môn chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được không giải thoát môn chơn như. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như. Chẳng phải trong không giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được không giải thoát môn pháp tánh. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh. Chẳng phải trong không giải thoát môn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được không giải thoát môn. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng phải trong không giải thoát môn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được không giải thoát môn. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng phải trong không giải thoát môn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được không giải thoát môn chơn như. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như. Chẳng phải trong không giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong như Lai pháp tánh khá được không giải thoát môn pháp tánh. Chẳng phải trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời năm nhãn khá được Như Lai, chẳng phải rời sáu thần thông khá được Như Lai. Chẳng phải rời năm nhãn chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời năm nhãn pháp tánh khá Như Lai, chẳng phải rời sáu thần thông pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời năm nhãn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời sáu thần thông khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời năm nhãn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời sáu thần thông khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời năm nhãn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời sáu thần thông chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời năm nhãn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời sáu thần thông pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong năm nhãn khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được năm nhãn. Chẳng phải trong sáu thần thông khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sáu thần thông. Chẳng phải trong năm nhãn chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được năm nhãn chơn như. Chẳng phải trong sáu thần thông chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sáu thần thông chơn như. Chẳng phải trong năm nhãn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được năm nhãn pháp tánh. Chẳng phải trong sáu thần thông pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sáu thần thông pháp tánh. Chẳng phải trong năm nhãn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được năm nhãn. Chẳng phải trong sáu thần thông khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sáu thần thông. Chẳng phải trong năm nhãn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được năm nhãn. Chẳng phải trong sáu thần thông khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sáu thần thông. Chẳng phải trong năm nhãn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được năm nhãn chơn như. Chẳng phải trong sáu thần thông chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sáu thần thông chơn như. Chẳng phải trong năm nhãn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được năm nhãn pháp tánh. Chẳng phải trong sáu thần thông pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sáu thần thông pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời Phật mười lực khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng khá được Như Lai. Chẳng phải rời Phật mười lực chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời Phật mười lực pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời Phật mười lực khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Phật mười lực khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời Phật mười lực chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Phật mười lực pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Phật mười lực khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Phật mười lực. Chẳng phải trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng phải trong Phật mười lực chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Phật mười lực chơn như. Chẳng phải trong bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như. Chẳng phải trong Phật mười lực pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Phật mười lực pháp tánh. Chẳng phải trong bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh. Chẳng phải trong Phật mười lực khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Phật mười lực. Chẳng phải trong bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng phải trong Phật mười lực khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Phật mười lực. Chẳng phải trong bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng phải trong Phật mười lực chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Phật mười lực chơn như. Chẳng phải trong bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như. Chẳng phải trong Phật mười lực pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Phật mười lực pháp tánh. Chẳng phải trong bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời pháp vô vong thất khá được Như Lai, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả khá được Như Lai. Chẳng phải rời pháp vô vong thất chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời pháp vô vong thất pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời pháp vô vong thất khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời pháp vô vong thất khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời pháp vô vong thất chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời pháp vô vong thất pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tánh hằng trụ xả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong pháp vô vong thất khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp vô vong thất. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tánh hằng trụ xả. Chẳng phải trong pháp vô vong thất chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp vô vong thất chơn như. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tánh hằng trụ xả chơn như. Chẳng phải trong pháp vô vong thất pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp vô vong thất pháp tánh. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tánh hằng trụ xả pháp tánh. Chẳng phải trong pháp vô vong thất khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp vô vong thất. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tánh hằng trụ xả. Chẳng phải trong pháp vô vong thất khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp vô vong thất. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tánh hằng trụ xả. Chẳng phải trong pháp vô vong thất chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp vô vong thất chơn như. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tánh hằng trụ xả chơn như. Chẳng phải trong pháp vô vong thất pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp vô vong thất pháp tánh. Chẳng phải trong tánh hằng trụ xả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tánh hằng trụ xả pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời nhất thiết trí khá được Như Lai, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhất thiết trí chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhất thiết trí pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhất thiết trí khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhất thiết trí khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời nhất thiết trí chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhất thiết trí pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong nhất thiết trí khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhất thiết trí. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng phải trong nhất thiết trí chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhất thiết trí chơn như. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như. Chẳng phải trong nhất thiết trí pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhất thiết trí pháp tánh. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh. Chẳng phải trong nhất thiết trí khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhất thiết trí. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng phải trong nhất thiết trí khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhất thiết trí. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng phải trong nhất thiết trí chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhất thiết trí chơn như. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như. Chẳng phải trong nhất thiết trí pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhất thiết trí pháp tánh. Chẳng phải trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn khá được Như Lai, chẳng phải rời tất cả tam ma địa môn khá được Như Lai. Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời tất cả tam ma địa môn chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời tất cả tam ma địa môn pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tất cả tam địa môn khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tất cả tam ma địa môn khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời tất cả tam ma địa môn chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời tất cả đà la ni môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời tất cả tam ma địa môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tất cả đà la ni môn. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tất cả tam ma địa môn. Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn chơn như khá được Như Lai , chẳng phải trong Như Lai khá được tất cả đà la ni môn chơn như. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tất cả tam ma địa môn chơn như. Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tất cả đà la ni môn pháp tánh. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được tất cả tam ma địa môn pháp tánh. Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tất cả đà la ni môn. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tất cả tam ma địa môn. Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tất cả đà la ni môn. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tất cả tam ma địa môn. Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tất cả đà la ni môn chơn như. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được tất cả tam ma địa môn chơn như. Chẳng phải trong tất cả đà la ni môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tất cả đà la ni môn pháp tánh. Chẳng phải trong tất cả tam ma địa môn pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được tất cả tam ma địa môn pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời Dự lưu khá được Như Lai, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá được Như Lai. Chẳng phải rời Dự lưu chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời Dự lưu pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời Dự lưu khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Dự lưu khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời Dự lưu chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Dự lưu pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Dự lưu khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Dự lưu. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng phải trong Dự lưu chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Dự lưu chơn như. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như. Chẳng phải trong Dự lưu pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Dự lưu pháp tánh. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh. Chẳng phải trong Dự lưu khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Dự lưu. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng phải trong Dự lưu khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được dự lưu. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng phải trong Dự lưu chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Dự lưu chơn như. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như. Chẳng phải trong Dự lưu pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Dự lưu pháp tánh. Chẳng phải trong Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả khá được Như Lai, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả khá được Như Lai. Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hường A la hán quả pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả khá được Như Lai. chẳng phải trong Như Lai khá được Dự lưu hướng Dự quả. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả. Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng Bất hoàn quả chơn như. Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la quả pháp tánh. Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Dự lưu hướng Dự lưu quả. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả. Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Dự lưu hướng Dự lưu quả. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả. Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như. Chẳng phải trong Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh. Chẳng phải trong Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời Độc giác khá được Như Lai, chẳng phải rời Độc giác hướng Độc giác quả khá được Như Lai. Chẳng phải rời Độc giác chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời Độc giác hướng Độc giác quả chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời Độc giác pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời Độc giác hướng Độc giác quả pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời Độc giác khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Độc giác hướng Độc giác quả khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời Độc giác chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Độc giác hướng Độc giác quả chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Độc giác pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Độc giác hướng Độc giác quả pháp tánh khá được Như Lai quả pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Độc giác khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác hướng Độc giác quả. Chẳng phải trong Độc giác chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác chơn như. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác hướng Độc giác quả chơn như. Chẳng phải trong Độc giác pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác pháp tánh. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác hướng Độc giác quả pháp tánh. Chẳng phải trong Độc giác khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Độc giác. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Độc giác hướng Độc giác quả. Chẳng phải trong Độc giác khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Độc giác. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Độc giác hướng Độc quả. Chẳng phải trong Độc giác chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Độc giác chơn như. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Độc giác hướng Độc giác quả chơn như. Chẳng phải trong Độc giác pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Độc giác pháp tánh. Chẳng phải trong Độc giác hướng Độc giác quả pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Độc giác hướng Độc giác quả pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà khá được Như Lai. Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà chơn như khá được như Lai. Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà pháp tánh khá được như Lai. Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Tam miệu tam Phật đà pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Bồ tát Ma ha tát. Chẳng phải trong Tam miệu tam Phật đà khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Tam miệu tam Phật đà. Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Bồ tát Ma ha tát chơn như. Chẳng phải trong Tam miệu tam Phật đà chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Tam miệu tam Phật đà chơn như. Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải trong Tam miệu tam Phật đà pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Tam miệu tam Phật đà pháp tánh. Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Bồ tát Ma ha tát. Chẳng phải trong tam miệu tam Phật đà khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Tam miệu tam Phật đà. Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Bồ tát Ma ha tát. Chẳng phải trong Tam miệu tam Phật đà khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Tam miệu tam Phật đà. Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Bồ tát Ma ha tát chơn như. Chẳng phải trong Tam miệu tam Phật đà chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Tam miệu tam Phật đà chơn như. Chẳng phải trong Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Bồ tát Ma ha tát pháp tánh. Chẳng phải trong Tam miệu tam Phật đà pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Tam miệu tam Phật đà pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được Như Lai. Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp Bồ tát ma ha tát. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như. Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh. Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp Bồ tát Ma ha tát. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp Bồ tát Ma ha tát. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như lai chơn như khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như. Chẳng phải trong pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh. Chẳng phải trong Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phài rời Thanh văn thừa khá được Như Lai, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa khá được Như Lai. Chẳng phải rời Thanh văn thừa chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời Thanh văn thừa pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời Thanh văn thừa khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Thanh văn thừa khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời Thanh văn thừa chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời Thanh văn thừa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời Độc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Thanh văn thừa khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Thanh văn thừa. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Chẳng phai trong Thanh văn thừa chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Thanh văn thừa chơn như. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như. Chẳng phải trong Thanh văn thừa pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Thanh văn thừa pháp tánh. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh. Chẳng phải trong Thanh văn thừa khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Thanh văn thừa. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Chẳng phải trong Thanh văn thừa khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Thanh văn thừa. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Chẳng phải trong Thanh văn thừa chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Thanh văn thừa chơn như. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như. Chẳng phải trong Thanh văn thừa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Thanh văn thừa pháp tánh. Chẳng phải trong Độc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được Độc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,785