Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ 46: Hội thứ nhất Phẩm Bồ tát thứ 12-2

16/04/201311:52(Xem: 16369)
Quyển thứ 46: Hội thứ nhất Phẩm Bồ tát thứ 12-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2

Quyển thứ 46: Hội thứ nhất Phẩm Bồ tát thứ 12-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ năm nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sáu thần thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ Phật mười lực vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành nội không vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành không giải thoát vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành năm nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành sáu thần thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành Phật mười lực vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sắc vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thọ tưởng hành thức vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhãn xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sắc xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhãn giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhĩ giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng tỷ giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thiệt giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thân giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng ý giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng địa giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng khổ tập thánh đế vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng diệt đạo thánh đế vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng vô minh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng không giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng năm nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sáu thần thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng Phật mười lực vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng nội không vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng không giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng bố thí Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng năm nhãn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng sáu thần thông vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng Phật mười lực vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng bốn vô sở úy, bốn ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú vô vi giới trong hữu vi giới vô sở hữu, bất khả đắc, cú nghĩa hữu vi giới trong vô vi giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh đều vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp nào cú nghĩa vô sanh vô diệt vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc?

Phật bảo: Thiện Hiện! Cú nghĩa sắc vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thọ tưởng hành thức vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa nhãn xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa sắc xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa nhãn giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa nhĩ giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa tỷ giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa thiệt giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa thân giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa ý giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa địa giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thủy hỏa phong không thức vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa khổ thánh đế vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tập diệt đạo thánh đế vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa vô minh vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa bốn tĩnh lự vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa bốn niệm trụ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa không giải thoát môn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa bố thí Ba la mật đa vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa năm nhãn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sáu thần thông vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Cú nghĩa Phật mười lực vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Pật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu, bất khả đắc.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa các pháp như vậy, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc. Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng lại như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa sắc tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thọ tưởng hành thức tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhãn xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa nhĩ tỷ thiệt thân ý tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa sắc xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhãn giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhĩ giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa tỷ giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa thiệt giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa thân giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa ý giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa địa giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa thủy hỏa phong không thức giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa khổ thánh đế tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tập diệt đạo thánh đế tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô minh tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa bốn tĩnh lự tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô lượng, bốn vô sắc định tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa bốn niệm trụ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa không giải thoát môn tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa bố thí Ba la mật đa tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa năm nhãn tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sáu thần thông tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa Phật mười lực tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa ngã tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa ngã chẳng phải có nên hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giã, sát thủ thú, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giả tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu, bất khả đắc; vì hữu tình cho đến kiến giả chẳng phải có vậy. Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như khi mặt trời mọc, cú nghĩa tối tăm vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như thời kiếp thiêu tận, cú nghĩa các hành vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa phá giới trong giới uẩn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa tán loạn trong định uẩn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa ngu si trong huệ uẩn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa phi giải thoát trong giải thoát uẩn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa phi giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến uẩn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa các tối trong các sáng chói của nhật nguyệt vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa sáng chói của tất cả nhật nguyệt châu hỏa điện thảy trong Phật quang vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa sáng chói của tất cả trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Vì sao thế? Thiện Hiện! Nghĩa câu: Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc Bồ tát, tất cả như vậy đều chẳng phải tương ưng, chẳng chẳng tương ưng, vô sắc vô kiến, vô đối nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp đều vô sở hữu, vô ngại, vô trước, cần học nên biết!

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là tất cả pháp, mà khuyên các Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp này đều vô sở hữu, vô ngại vô trước, cần học nên biết? Phật bảo: Thiện Hiện! Tất cả pháp ấy là pháp thiện, pháp phi thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất cộng, Thiện Hiện! Đấy gọi là tất cả pháp. Các Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp này đều vô sở hữu, vô ngại, vô trước, cần học nên biết!

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp thiện? Phật bảo: Thiện Hiện! Là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường Sa môn, Bà la môn, kính nhờ Sư trưởng, chuyên làm thí tánh phước thiện, chuyên làm giới tánh phước thiện, chuyên làm tu tánh phước thiện, cung cấp kẻ bệnh, đều tu phước thiện nghiệp đạo, chỗ gọi là lìa đoạn sanh mạng, lìa chẳng cho lấy, lìa dục tà hành, lìa lời nói dối, lìa lời ly gián, lìa lời thô ác, lìa lời tạp uế, không tham, không sân và chánh kiến. Có mười pháp tưởng, chỗ gọi tưởng sình rán, tưởng mủ chảy, tưởng đỏ nám, tưởng xanh bầm, tưởng pháp vỡ, tưởng mổ nuốt, tưởng lìa ta, tưởng xương cốt, tưởng thiêu đốt và tưởng tất cả thế gian chẳng thể bảo tồn được. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định có mười tùy niệm, chỗ gọi tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm trời, tùy niệm hơi thở vào ra, tùy niệm tịch tĩnh, tùy niệm chết và tùy niệm thân thể. Thiện Hiện! Những pháp đây gọi là pháp thiện.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp bất thiện? Phật bảo: Thiện Hiện! Là mười bất thiện nghiệp đạo. Tức là đoạn sanh mạng, lấy chẳng cho, hành dục tà, nói hư dối, nói ly gián, nói thô ác, nói tạp uế, tham dục, sân nhuế, tà kiến và phẫn hận phú não siểm nịnh dối gạt kiêu ngạo ganh ghét keo kiết và ngã mạn thảy. Thiện Hiện! Những thứ đây gọi là pháp bất thiện.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu ký? Phật bảo: Thiện Hiện! Tức là các pháp thiện và pháp bất thiện gọi là pháp hữu ký.

Cụ thọ Thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô kỷ? Phật bảo: Thiện Hiện! Là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, ý nghiệp vô ký, bốn đại chủng vô ký, năm căn vô ký, sáu xứ vô ký, vô sắc pháp vô ký, năm uẩn vô ký, mười hai xứ vô ký, mười tám giới vô ký, dị thúc pháp vô ký.

Cụ thọ Thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp thế gian? Phật bảo: Thiện Hiện! Là năm uẩn thế gian, mười hai xứ, mười tám giới, mười nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định và mười hai chi pháp duyên khởi. Thiện Hiện! Những pháp đây gọi là thế gian.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp xuất thế gian? Phật bảo: Thiện Hiện! Pháp xuất thế gian là: Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn; vị tri căn, đương tri căn, dĩ tri căn; hữu tầm hữu từ tam ma địa, vô tâm duy từ tam ma địa, vô tầm vô từ tam ma địa, minh giải thoát niệm chánh tri đúng như lý. Tác ý có tám giải thoát là: Trong hữu sắc quán các sắc là sơ giải thoát, trong vô sắc tưởng quán sắc ngoài là giải thoát thứ hai, thân tịnh thắng cả sắc tưởng diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng, vào vô biên không, không vô biên xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ tư; vượt tất cả không vô biên xứ vào vô biên thức, thức vô biên xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ năm; vượt tất cả thức vô biên xứ vào vô sở hữu vô sở hữu xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ sáu; vượt tất cả vô sở hữu xứ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ bảy; vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ vào diệt tưởng thọ định cụ túc trụ là giải thoát thứ tám. Có chín thứ lớp định là: Lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, lìa sanh vui mừng vào sơ tĩnh lự cụ túc trụ là sơ định; vắng lặng tầm từ, nội đẳng tĩnh tâm nhất thú, tánh vô tầm vô từ, định sanh vui mừng vào đệ nhị tĩnh lự cụ túc trụ là định thứ hai; lìa vui trụ xả, cụ niệm chánh tri, thân thọ lạc thánh thuyết trụ, xả cụ niệm lạc trụ vào đệ tam tĩnh lự cụ túc trụ là định thứ ba; dứt vui dứt khổ, mất mừng buồn trước kia, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh vào đệ tứ tĩnh lự cụ túc trụ là định thứ tư; vượt tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng vào vô biên không, không vô biên xứ cụ túc trụ là định thứ năm; vượt tất cả không vô biên xứ vào vô biên thức, thức vô biên xứ cụ túc trụ là định thứ sáu; vượt tất cả thức vô biên xứ vào vô sở hữu vô sở hữu xứ cụ túc trụ là định thứ bảy; vượt tất cả vô sở hữu xứ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ cụ túc trụ là định thứ tám và vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ vào diệt tưởng thọ định cụ túc trụ là định thứ chín. Và nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; sáu Ba la mật đa; năm nhãn, sáu thần thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp như trên thảy gọi là pháp xuất thế gian.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu lậu? Phật bảo: Thiện Hiện! Thế gian năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định và có bao nhiêu pháp đọa ba cõi. Thiện Hiện! Đấy gọi là pháp hữu lậu.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô lậu? Phật bảo: Thiện Hiện! Là xuất thế gian bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, ba giải thoát môn, sáu Ba la mật đa, năm nhãn, sáu thần thông, Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là vô lậu.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu vi? Phật bảo: Thiện Hiện! Là pháp buộc cõi Dục, pháp buộc cõi Sắc, pháp buộc cõi Vô sắc; năm uẩn, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; ba giải thoát môn; sáu Ba la mật đa; năm nhãn, sáu thần thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Có tất cả bao nhiêu pháp có sanh có trụ có dị có diệt. Thiện Hiện! Đấy gọi là pháp hữu vi.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô vi? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu pháp vô sanh vô trụ, vô dị vô diệt có thể được; chỗ gọi hết tham, hết sân, hết si; chơn như, pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, ly sanh tánh, bình đẳng tánh, thật tế. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là vô vi.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp cộng? Phật bảo: Thiện Hiện! Là thế gian bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là cộng. Vì sao thế? Vì cộng với dị sanh vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp bất cộng? Phật bảo: Thiện Hiện! Là vô lậu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; ba giải thoát môn; sáu Ba la mật đa; năm nhãn, sáu thần thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là bất cộng. Vì sao thế? Vì chẳng cộng với dị sanh vậy.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối pháp tự tướng không như vậy thảy chẳng nên chấp trước. Vì sao thế? Vì tự tướng các pháp chẳng thể phân biệt được. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên đem vô nhị mà làm phương tiện giác tất cả pháp. Vì sao thế? Vì tất cả pháp tướng vô động vậy. Thiện Hiện! Đối tất cả pháp vô nhị vô động là cú nghĩa Bồ tát. Vì vậy cho nên vô cú nghĩa là cú nghĩa Bồ tát.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567