Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc (Chủ Nhật 8/5/2022)

08/05/202217:59(Xem: 433)
Đại Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc (Chủ Nhật 8/5/2022)
Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-1Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-2Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-3Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-4Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-5Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-6Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-7Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-8Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-9Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-10Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-11Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-12Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-13Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-14Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-15Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-16Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-17Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-18Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-19Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-20Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-21Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-22Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-23Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-24Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-25Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-26Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-27Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-28Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-29Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-30Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-31Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-32Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-33Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-34Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-35Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-36Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-37Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-38Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-39Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-40Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-41Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-42Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-43Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-44Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-45Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-46Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-47Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-48Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-49Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-50Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-51Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-52Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-53Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-54Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-55Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-56Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-57Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-58Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-59Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-60Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-61Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-62Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-63Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-64Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-65Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-66Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-67Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-68Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-69Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-70Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-72Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-73Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-74Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-75Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-76Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-77Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-78Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-79Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-80Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-81Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-82Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-83Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-84Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-85Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-86Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-87Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-88Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-89Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-90Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-91Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-92Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-95Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-96Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-97Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-98Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-99Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-175Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-176Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-177Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-178Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-179Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-107Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-100Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-101Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-102Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-103Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-104Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-105Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-106Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-107Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-108Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-109Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-111Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-112Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-113Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-114Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-115Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-116Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-117Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-118Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-119Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-120Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-121Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-123Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-124Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-125Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-126Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-127Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-128Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-129Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-130Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-131Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-122Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-133Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-134Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-135Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-136Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-137Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-138Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-139Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-132Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-141Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-142Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-143Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-144Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-145Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-146Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-148Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-149Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-140Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-151Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-152Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-153Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-150Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-154Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-156Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-157Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-158Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-160Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-161Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-162Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-163Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-164Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-165Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-166Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-167Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-168Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-169Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-171Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-172Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-173Lễ Phật Đản Pháp Hoa 2022-174
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/05/2022(Xem: 102)
Trước khi viên tịch vào năm 2010, Hòa Thượng đã bàn giao cho chúng tôi tiếp tục phát triển Tu Viện nhằm tạo dựng nét hưng quang cho cảnh Bụt cũng như trang hoàng Tịnh Độ Phật Giáo tại nhân gian để đem lại phước lợi cho nhân thiên theo di huấn của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tiếc thay, kinh phí của Chùa còn quá eo hẹp, chúng tôi không sao hoàn thành tâm nguyện của Hòa Thượng đã di chúc mặc dù đã chắt bóp từng đồng từng cắc với tâm nguyện thực hiện.
17/05/2022(Xem: 94)
Cuối cùng ngày đó đã đến rồi Ước mộng về thăm quê hương tôi Nửa vòng trái đất còn xa lắm Tiếng Việt đâu đây thắm những lời Cám ơn Chú Thím Dương Hồng Đạo Mà cháu được vui duyên đạo đời Chuyến này khởi xướng cũng nhờ Thím Quyết định nhanh chóng một tháng thôi
17/05/2022(Xem: 71)
Vào lúc 10g sáng ngày 14/5/2022, Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2566.
17/05/2022(Xem: 123)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Quan Thánh, Nha Trang
17/05/2022(Xem: 94)
Mỗi năm vào trung tuần giữa tháng tư hoa sen nở rộ báo hiệu là mùa Phật Đản đến. Toàn thể Phật tử Thế giới năm châu đều hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm đấng Đại bi Thích Ca Mâu Ni xuất hiện đem lại ánh sáng trí tuệ cho nhân loại. Rằm tháng tư cũng là ngày mà hàng Tăng sĩ khắp mọi nơi trên các Thế giới ở các chùa, tòng lâm hay thiền viện đều y theo lời Phật dạy chuẩn bị An cư kiết hạ để trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tấn tu, Tam vô lậu học (Giới, định , huệ).
17/05/2022(Xem: 86)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Hoa Quang, Nha Trang
17/05/2022(Xem: 80)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Sắc Tứ Kim Sơn, Nha Trang
16/05/2022(Xem: 86)
Vào lúc 10g sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, Chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ quang lâm Chứng minh Đại Lễ. Tham dự Đại Lễ có Thầy Thích Từ Nhẫn (Trú trì Chùa Hải Vân, Hayward), Thầy Thích Quảng Tâm (Chùa Hải Sơn, Việt Nam); chư Ni ở Tịnh xá Ngọc Hòa (San Jose), Chùa Phổ Từ (Hayward), Tu viện Hương Từ Bi (Los Gatos), Trung tâm Tu học Phổ Trí (Vacaville); đông đảo chư thiện tri thức, Phật tử, Huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Chánh Tâm, Chánh Đức, Chánh Hòa …
16/05/2022(Xem: 156)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, Nha Trang
16/05/2022(Xem: 118)
Nếu không có mặt trời, chúng ta sẽ chìm trong bóng đêm, không thể nhìn thấy gì nữa. Thế giới đã có sẵn trước mắt, nhưng chỉ khi ánh mặt trời bừng chiếu, chúng ta mới thấy trọn vẹn trước mắt. Tương tự, nếu Đức Phật không xuất hiện trong đời này, chúng ta sẽ chìm trong tà kiến, không biết tới khi nào mới nhìn thấy Pháp để tìm ra lối giải thoát. Do vậy, ngày Phật Đản cũng là ngày một thế giới giải thoát trọn vẹn được hiển lộ trước mắt cho chúng sinh trong cõi này.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
78,565,458