Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền Môn Chánh Độ Tăng Sư Viên Tịch Khoa Nghi

08/08/202119:23(Xem: 7374)
Thiền Môn Chánh Độ Tăng Sư Viên Tịch Khoa Nghi

ht nhu y-2

 

THIỀN MÔN CHÁNH ĐỘ

TĂNG SƯ VIÊN TỊCH KHOA NGHI


THÍCH TÂM THỌ

KÍNH LỤC

 

 

              MỤC LỤC                                                        Trang

 1. Thành Phục Nghi………………………………….

2

 1. Triêu Tịch Điện Bô Thời Tam Nghi………..

7

 1. Phụng Linh Mô Yết Tổ Nghi………………….

10

 1. Phụng Linh Mô Yết Phật Nghi………………

15

 1. An Linh Nghi………………………………………..

18

 1. Sơ Dạ Cáo Giác Linh Nghi…………………….

21

 1. Tảo Phát Hành Nghi Tiết………………………

24

 1. Cáo Phát Hành Nghi…………………………….

25

 1. Phất Trần Nghi…………………………………….

29

 1. Khải Minh Lộ Nghi……………………………….

31

 1. Nhập Tháp Nghi…………………………………..

33

 1. Trà Tỳ Nghi…………………………………………..

36

 1. Quải Chân Dung Nghi…………………………..

37

 1. An Tọa Bảo Tháp Nghi………………………….

44

 1. Thất Tuần Cúng Giác Linh Nghi…………….

47

 


THÀNH PHỤC NGHI

******

v Duy na xướng:

Hiếu đồ tựu vị.

Ai thành bài ban. Đảnh lễ tam bái – Quỳ – Phần hương – Thượng hương – Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 

v Pháp ngữ vân:

Ký tùy duyên nhi thuận tịch, nãi y pháp dĩ biếm truân. Cơ niên dư hoằng đạo chi xu, quy nhất lộ niết bàn chi cảnh.

Ngưỡng lao đại chúng, đồng trợ chơn thuyên.

 

v Cử tán:

Tâm nhiên ngũ phận, Giới Định Tuệ hương. Giải thoát tri kiến chủ kiền thành, tịnh độ khởi căn nguyên. Diệp biến tam thiên, phụng hiến giác linh tiền.

-        Tiến Giác Linh Bồ Tát (tam xưng).

 

v Duy Na xuớng vân:

Phù duy tâm Lạc quốc, phổ biến thập phương. Tự tánh Di Đà, viên dung nhất trí. Diệu ứng ư sắc thinh chi cảnh, lưu quang ư tâm mục chi gian. Tựu trung phản vọng quy chơn, trực hạ bội trần hiệp giác. Tư đương phụng thỉnh, từ nhãn quang lâm.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

(Hiếu đồ nhất thỉnh nhất bái)

 • Nhất tâm phụng thỉnh:

Ngũ ấm vị thoát, tứ tướng nan đào. Ký thuận thế dĩ vô thường, hoạch quy căn nhi hữu địa. Tư thần công đức.

Phụng vì:

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

 • Duy nguyện:

Vị đăng thượng phẩm, quả chứng nhị nghiêm. Ngộ sắc không bất dị sắc không, liễu sinh diệt diệc phi sinh diệt.

Văn kim sơ thỉnh, phục vọng quang lâm.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 

 • Nhất tâm phụng thỉnh:

Từ dung yểm tịch, sư giáo du tồn. Kiền bị duyệt ư chơn thừa, dụng trang nghiêm ư giác lộ. Tư thần công đức.

Phụng vì:

Tân viên tịch...... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

 • Duy nguyện:

Át khai bảo tạng, khám phá huyền quan. Tảo chứng vô thượng bồ đề, cánh vãng chơn không diệu vực. Văn kim tái thỉnh, phục vọng quang lâm.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 

 

 • Nhất tâm phụng thỉnh:

Liễu tâm phi cảnh, ly vọng minh chơn. Hề cư trung đạo nhị biên, vị nhập lục hòa ngũ đức. Tư thần công đức.

Phụng vì:

Tân viên tịch...... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

 • Duy nguyện:

Bát pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quái ngại. Thập thân cụ túc, tịnh thiên uế địa nhậm ngao du. Văn kim am thỉnh, phục vọng quang lâm.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 

v Xướng:

 • Sơ hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Kệ vân:

Nghê tòa y nhiên tại, sư thính hốt dĩ trầm.

Tuy tri sinh tử huyễn, ly biệt diệc thương tâm.

 • Giai quỳ –

 

v Xướng sớ:

Từ quang mạc trắc, đức hóa nan lường.

Phát phục sớ chương, vọng kỳ minh chứng.

(Độc sớ tất)

 

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Giai quỳ.

(Duy na phụng cân hướng hiếu thủ)

 

v Pháp ngữ vân:

Phù vi sư giả; vi mô vi phạm, chí tôn chí thân. Khai ngã mê vân, chỉ nhơn huệ nhật. Thị dĩ; học sư chi đạo, niệm sư chi ân. Kim thọ bạch cân, dĩ biểu ký ức.

 

v Xướng:

 • Hiếu đồ tứ chúng, các các thọ phục.

(Tứ chúng thọ phục)

 

v Xướng vân:

Đẩu sơn kim dạ ngưỡng, y bát cựu niên truyền.

Linh tiền phi tố phục, ức niệm tự quyền quyền.

(Chúng thọ phục tất)

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Giai quỳ.

 

v Kệ vân:

Tạm phất tử cà sa, toàn phi bạch bố ma.

Cảm vị chung thân hiếu, liêu thù đại tác gia.

 • Tiến phạn –  (tụng cúng dường……)

v Xướng:

 • Á hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

-        Giai quỳ.

 

v Tán hoặc kệ:

Giới thân sơn vị trọng, pháp nhũ hải phi thâm.

Bạch bố triền viên đảnh, truy y biểu thốn thầm.

 

v Xướng:

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, kim tại án tiền, bằng hỏa hóa hiến.

(Phần sớ, niệm Phật tứ thánh, tụng tâm kinh,

vãng sinh… tùy ý…)

-        Chung hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái –  Giai quỳ.

 

v Hồi hướng pháp ngữ:

Phục nguyện: Tuệ kính phân huy, chơn phong tán thể. Bồ đề lâm lý, khai phu giác ý chi hoa. Pháp tánh hải trung, đãng địch trần lao chi cấu. Trà khuynh tam điện, hương chụ nhất lô, phụng tống vân trình, tảo quy Tịnh Độ.

 

v Tán:

Tiêu diêu chơn thế giới......

Lễ thành – Bái thoái.

***

TRIÊU TỊCH ĐIỆN BÔ THỜI TAM NGHI

******

v Duy na xướng:

Hiếu đồ tựu vị – Ai thành bài ban – Đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ – Phần hương – Thượng hương – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Thuyết pháp ngữ vân:

Thiết dĩ; vô thường thị thường, Thế Tôn thượng song lâm tịch diệt. Diệt nhi phi diệt, Đạt Ma tằng chích lý tây quy.

Cung duy; Tân viên tịch..... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Nhất tánh trạm nhiên, vạn duyên không tịch. Thác ngũ ấm chi phi hữu, liễu tứ đại chi bổn không. Thuận thế vô thường, yểm quy không giới. Thâu Đàm hoa ư thử độ, thục thiện quả ư Kỳ viên. Nguyện bằng nhất lũ chi hương vân, dụng trợ tam thừa chi giác lộ. Ngưỡng bằng đại chúng, đồng trợ chơn thuyên.

 

v Cử tán:

Giới hương Định hương dữ Huệ hương,

Giải thoát giải thoát tri kiến hương.

Liễu nhiễu vân đài biến pháp giới,

Cúng dường Đại Đức giác linh tiền.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (tam xưng).

 • Sơ hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

Huề liễu chủ nhơn ông,

Nhơn không pháp diệc không.

Khứ lai như thị trụ,

Phàm thánh cổ kim đồng.

 

v Xướng:

 • Giai quỳ –

 

v Xướng sớ:

Tín căn nhất niệm, linh giác văn tri. Phàm hữu đầu thành, tất mông cảm ứng. Cụ hữu sớ văn, vọng kỳ minh chứng.

(Độc sớ tất)

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Giai quỳ – Tiến phạn

(Tụng cúng dường......).

 • Á hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái .

 

 

 

 

v Tán:

Sắc hương mỹ vị biến hư không……

Nam Mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát (tam xưng)

 

v Xướng:

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, kim tại án tiền, bằng hỏa hóa hiến.

(Phần sớ, tụng tâm kinh, vãng sinh chú... tùy ý)

 

v Xướng:

 • Chung hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Pháp ngữ hồi hướng vân:

Phục nguyện; tuệ kính vô biên, từ vân quảng bố, tứ sinh giới nội, thị bất sinh bất diệt chi nhân, lục thú đạo trung, thuyết vô ngã vô nhơn chi pháp, trà khuynh tam điện, hương chụ nhất lô, phụng tống vân trình, tảo quy Phật quốc.

 

v Tán:

Tiêu diêu chơn thế giới……

Lễ thành – bái thoái.

***

 

 

PHỤNG LINH MÔ YẾT TỔ NGHI

(Duy na tập chúng tựu cữu tiền)

v Xướng vân:

Hiếu đồ tựu vị – Ai thành bài ban – Đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ – Phần hương – Thượng hương.

-        Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 

v Cử tán:

Chiên đàn hải ngạn, nhiệt tại kim lư, hương vân liễu nhiễu biến vô dư, nhiệt não tận tiêu trừ, liên nhãn nguyện thư, phụng hiến giác linh tiền.

Tiến Giác Linh Bồ Tát (tam xưng)

 

v Xướng vân:

Chơn quyền diệu mật, thị hóa tích ư nhơn thiên. Thể tánh viên minh, khế huyền cơ ư phật tổ.

Cung duy; Tân viên tịch... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Kiểu nhiên trí nguyệt, quang thâu vạn khoảnh chi ba. Doãn hĩ bi tâm, thức phú thập phương chi cảm. Nhược phi bi trí, song vận an năng, tâm pháp hỗ dung, thị dĩ; hiện tàng tự tại, xuất một tùy cơ, ký thâu duyên nhi trực thú vô dư, lễ xuất phản tắc nghi tham phật tổ.

Hương phần nhất triện, trà điểm tam bôi, phủ thủ linh tiền, thỉnh hành tham lễ.

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Bình thân.

 

v Hô:

 • Phụng linh mô bạch tổ vị.

(Đả chung, cổ, đại chúng niệm Phật chí tổ đường tham lễ)

 

v Xướng:

 • Giai quỳ – Hiếu đồ niêm hương – Thượng hương

– Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ .

 

v Cử tán:

Thiên quan sơ khải, tịnh khiết hương đăng. Thiền đường liệt tổ tất diêu văn, hải chúng giá vân trăn. Chiếu giám nhất tâm, liễu nhiễu pháp vương trung.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (tam xưng).

Nhất hoa hiện thụy, thanh hương phú cảm ư quần cơ. Ngũ diệp lưu phương, vĩnh viễn tương truyền ư tổ đạo.

Kim vì;

Tân viên tịch…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Minh nhật di quan, cung nghệ tổ đường, ngưỡng thân cáo tạ. Cung duy;  Đường trung tổ đức tông phong, chư vị giác linh phủ giám, tự tôn thùy doãn yết nghi hiến tịch.

 

 

v Xướng:

 • Hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Xướng:

Hạo hạo hồ long tượng, dương dương đức phổ thi, trùng môn tiền phủ thủ, vì tân tịch yết nghi.

 

v Xướng:

-        Khởi lập.

 

v Xướng lễ: (Hiếu đồ đồng lễ).

 • Nhất tâm đảnh lễ: Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Bổn Tự Khai Sơn Hòa Thượng Chư Vị Giác Linh.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Truyền Pháp Đại Lão Hòa Thượng.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Truyền Giới Đường Đầu Hòa Thượng.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Thế Độ Bổn Sư.
 • Hồ quỳ.

 

v Xướng sớ:

Nhất hoa hiện thụy, ngũ diệp lưu phương. Phú pháp tạng ư tây càn, bá tâm tông ư đông chấn. Ngưỡng bạch tổ sư, phủ thùy minh chứng. (Độc sở tất , phần sớ).

v Xướng:

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu. Kim tại tổ đường, bằng hỏa hóa hiến. (Tụng vãng sanh chú).

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 

v Xướng:

 • Tiến phạn. (Tụng cúng dường……)

 

v Kệ vân:

Triệu châu trà tam điểm, y bồ phạn nhất san.

Tịch thượng tham tổ đức, giai tiền yết tôn nhan.

 

v Tán:

Niêm hoa ngộ chỉ, tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh.

Nam Mô Độ Nhơn Sư Bồ Tát (tam xưng).

 

 

 

 

 

v Bạch vân:

Thượng lai huân tu công đức.

Phụng vì; Tân viên tịch...... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Tham lễ tổ đường, dĩ minh xuất phản, sở hành nghi tiết, các dĩ châu long, nguyện tổ thùy quang, mặc gia hộ niệm.

 

v Xướng:

Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Hô:

Phụng linh mô bạch phật tiền.

(Đả chung, cổ như tiền, chí phật tiền tham lễ. Hiếu đồ chiêm hương).

***


 

PHỤNG LINH MÔ YẾT PHẬT NGHI

******

v Xướng:

 • Tựu vị – Giai quỳ – Phần hương – Thượng hương – Khởi thân đảnh lễ tam bái – Giai quỳ.

 

v Cử tán:

Tam thiên giới nội trân châu thế,

Thất bảo lâu đài bích ngọc trang.

Hương thủy trùng trùng hoa tạng giới,

Nhơn thiên liễu nhiễu pháp vương trung.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (tam xưng).

 

v Chủ lễ quỳ bạch:

Thủy lưu đáo hải, diệp lạc quy căn. Ngưỡng hy vạn đức chi từ, phủ giám nhất thành chi cẩn.

Kim vì tân viên tịch…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Minh nhật chi nhật, thiên cữu tựu phần, tiến yết điện tiền, cung tham Tam Bảo.

 

v Xướng lễ: (Hiếu đồ đồng lễ).

 • Nhất tâm đảnh lễ: Tận Thập Phương Biến Pháp Giới Thường Trụ Phật.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Tận Thập Phương Biến Pháp Giới Thường Trụ Pháp.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Tận Thập Phương Biến Pháp Giới Thường Trụ Tăng.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
 • Nhất tâm đảnh lễ: Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 

v Xướng sớ:

Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương, kim hữu sớ văn, ngưỡng khải phật tiền, duy nguyện từ bi, phủ thùy minh chứng.

(Độc sớ tất, phần sớ, tụng tâm kinh, vãng sinh chú)

 

v Bạch vân:

Thượng lai huân tu công đức.

Phụng vì; Tân viên tịch…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Tương nhập phù đồ, thỉnh hành tham lễ, hiện hành nghi tiết, hạnh đắc châu viên. Ngưỡng trượng hồng từ, minh huân gia bị.

v Xướng:

Khởi thân đảnh lễ tam bái – Bình thân.

 • Phụng linh mô hồi cữu sở.

(Đại chúng niệm phật chí cữu tiền)

 

v Xướng vân:

 • Điểm trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Pháp ngữ vân:

Phục nguyện; bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa. Trạo từ hàng ư sinh tử thệ ba, nguyện giác linh ư bồ đề bỉ ngạn.

 

v Tán: 

Tiêu diêu chơn thế giới...

 

vXướng: Hiếu đồ lễ tạ tam bái.

(Nhược hữu cận soạn

chiếu an linh nghi hành chi)

***


 

AN LINH NGHI

******

v Duy na xướng:

 • Hiếu đồ tựu vị – nghệ hương án tiền – Quỳ – Phần hương – Thượng hương – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

Giới hương định hương dữ tuệ hương,

Giải thoát giải thoát tri kiến hương,

Liễu nhiễu vân đài biến pháp giới,

Cúng dường Đại Đức giác linh tiền.

Tiến Giác Linh Bồ Tát (tam xưng).

 

v Bạch vân:

Đạo thừa phật tổ, lợi hiệp nhơn thiên. Lý khế chơn như, nhập tam giới nhi truy trần bất nhiễm. Thân quy thường tịch, minh nhất tâm nhi tứ độ tề viên.

Cung duy; Tân viên tịch...... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Ký thâu duyên nhi thuận xả, đính minh nhật dĩ thiên quan, niệm sắc thân tuy dĩ tướng tàng, nãi tuệ tánh vô hồ bất tại. Thiền sàng tải thiết, pháp tọa liêu trần. Nhiên nhất triện chi tâm hương, điểm tam bôi chi pháp thủy. Ngưỡng trượng thiền hòa, Xưng dương Tôn hiệu.

 

v Kệ vân:

Thiền đường thanh tịch tịch, Pháp tọa ảnh liêu liêu.

Tứ chúng ta hà thị, Thê thê phách dục tiêu.

 

v Duy na tướng:

 • Sơ hiến trà – Khởi lập –

 

v Xướng lễ:

Nam mô Tân viên tịch…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

(Tam xưng)

 • Hồ quỳ .

 

v Xướng sớ:

Từ quang mạc trắc, hóa tích nan lường. Cẩn cụ sớ chương. Ngưỡng kỳ minh chứng. (Độc sớ tất)

 

v Thán:

Hàn yên mê trượng thất, Lãnh nguyệt chiếu thiền song. Huyễn chất tiêu gian mộng, Chơn thân tuế hậu tòng. 

 

v Xướng:

 • Tiến phạn. (Tụng cúng dường... )

 

v Xướng:

Tái hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

v Kệ vân:

Tứ đại giang tâm nguyệt, Tam thân kính diện hoa,

Huề lai chơn đích tử, Trường giá bạch ngưu xa.

 

v Xướng:

Thượng lai văn Sớ, dĩ cụ phu tuyên, cung hướng án tiền, bằng hỏa hóa hiến. (Phần sớ, tụng vãng sinh chú... )

 • Chung hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Bạch vân:

Thượng lai huân tu công đức.

Phụng vì; Tân viên tịch…... (Hòa Thượng, Đại Sư) an linh.

Nguyện (Hòa Thượng, Đại Sư) tâm châu quang tụ, tánh kính viên khai, tam xa môn ngoại tự ưu du, nhất thiết trí trung tùy diệu hóa.

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

 • Tiêu diêu chơn thế giới...... Lễ thành – bái thoái.

***


 

SƠ DẠ CÁO GIÁC LINH NGHI

******

v Xướng:

Hiếu đồ tựu vị – Nghệ hương án tiền – Quỳ – Phần hương – Thượng hương – Ai thành khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 

v Cử tán:

Giới hương Định hương dữ Huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến hương. Liễu nhiễu vân đài biến pháp giới, cúng dường Đại Đức giác linh tiền.

Tiến Giác Linh Bồ Tát (tam xưng).

 

v Bạch vân:

Cơ duyên mạc trắc, quyền thực nan tư. Tá nhất quyền mộng huyễn chi xu, vận tam tế chơn thường chi dụng. Cung duy :

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh, tâm siêu giới ngoại, pháp lợi thiên trung. Thiền đăng tục diệm ư chánh nhân, tổ ấn truy quang ư thục quả. Tòng lâm mô phạm, tứ chúng chiêm y, nại hà niết đoạn thử đằng, cự nhĩ đả xuyên hộc tước. Giá từ hàng nhi tải nguyệt, quang thâu vạn khoảnh chi ba.

Diêu bảo phạt dĩ thừa phong, kích phá thiên tằng chi lãng. Ký thiên thần nhi thị tịch, đương y pháp dĩ tàng xu. Cưu tập thiền hòa, hầu hành tiễn tống.

 

v Xướng:

 • Sơ hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

 • Tán hoặc kệ:

Chơn thể tùy duyên xứ, Nguyên minh hốt tự tàng.

Nga nhiên vân quyển tận, Lưu nhất đạo hàn quang.

 

vTuyên sớ:

Hàn băng tam thu nguyệt, Tông môn vạn cổ đăng,

Tâm ấn truyền như thử, Tịch chiếu hội chư căn.

Kim thời cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên độc.

(Độc sở tất)

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Quỳ.
 • Tiến phạn – (Tụng cúng dường......)

 

v Xướng:

 • Tái hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

 

v Tán:

Sư dung kim ích mạc, Huệ mạng ký hằng xương.

Nhất phái tào khê thủy, Thiên thu đạo mạch trường.

 

v Xướng:

      Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, kim tại án tiền, bằng hỏa hóa hiến.

(Phần sớ, tụng vãng sinh, tâm kinh... Tùy ý...)

 

v Xướng:

Chung hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái. Giai quỳ.

 

v Tán:

Phảng phất sư tồn tại, y thường thiết phạn nghi.

Sổ bôi công đức thủy, ấp chú cửu liên trì.

 

v Bạch vân:

Thượng lai huân tu công đức.

Phụng vì; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Kim phùng sơ dạ, tải thiết nghi diên. Lễ sổ viên hoàn, phục hy chứng giám.

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

 • Tiêu diêu chơn thế giới……

Lễ thành – bái thoái .

***

 

 

 

TẢO PHÁT HÀNH NGHI TIẾT

******

(Duy na sư, lãnh hiếu đồ nghệ phương trượng, thỉnh chứng minh sư. Hiếu đồ tự lập vu tả hữu lưỡng ban. Duy na lễ nhất bái. Quỳ , thỉnh vân)

 

Cung duy, Hòa thượng chứng minh.

Vu kim; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư).

Thị nhật kim thần thiên quan nhập tháp.

       

Cung thỉnh Hòa thượng trợ tuyên pháp ngữ.

Duy nguyện, đại từ mẫn cố.

(Thỉnh tất, khởi thân vận tấn xu xuất hiếu đồ tấn ban.

Lễ tam bái, thối lập vu tả hữu chi tiền).

 


 

CÁO PHÁT HÀNH NGHI

******

(Duy na thỉnh chứng minh sư, tịnh đại chúng tựu vu cửu tiền)

 

v Duy na xướng vân:

 • Hiếu đồ tựu vị – Ai thành bài ban – Đảnh lễ tam bái.

(Chứng minh chấp tích trượng lập quan đầu nhất hạ)

 

v Pháp ngữ vân:

Lão thiền ông, kim hữu đồng tông pháp lữ. Vô vi liêu tặng tống biệt nhất ngôn. Duy nguyện ; Lão thiền ông mặc nhiên tịnh thính.

Thiết dĩ; Minh quyền diệu mật, thị hóa tích ư nhơn thiên. Chí tánh viên minh, khế huyền cơ ư Phật Tổ.

Cung duy; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Kiểu nhiên trí nguyệt, quang thâu vạn khoảnh chi ba. Doãn hĩ bi tâm thức phó thập phương chi cảm. Chiêm nhan vô địa, báo chí hữu quy. Thị tập chân đồ, tán dương Thánh hiệu.

(Dĩ chú phất ư cữu thượng)

 

v Thuyết vân:

Hưu ngôn tịch diệt mạc ngôn quy, tọa cửu lao cân ngọa  tổn bì. Xích cước đạp phiên tứ đại hải, không quyền đã phá ngũ tu di.

 • “Hội ma” (Hòa Thượng, Đại Sư)
 • “Hội ma” (Chấn tích trượng tam hạ vu quan tiền)

 

v Xướng vân:

Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ.

Lai khứ tự như như, bất giả như lai xứ.

 • Như thị như thị!
 • Trân trọng trân trọng!

  

v Duy na xướng sớ:

Nhất pháp minh lai vạn pháp đồng, chỉ nhân sai biệt trí nan thông. Cầu huyền vật đắc ly thanh sắc, thục trước yên năng liễu tánh không. Kim hữu sớ văn, ngưỡng khải giác linh, vọng kỳ minh chứng. (Độc sở tất ).

 

v Xướng:

 • Hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Kệ vân:

Không hoa tùy vũ lộng, Huyễn ế nhiệm triền miên.

Bát nhã phong lai tảo, cô nguyệt hiện đương thiên.

 

v Xướng:

 • Hồ quỳ – Tiến phạn (tụng cúng dường...)

v Xướng:

 • Hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

Thiền thất đăng quang lãnh,

Kinh song nguyệt ảnh không.

Nhất triêu huề chích lí,

Thiên tải mịch vô tông.

 

v Xướng:

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu.

Kim tại án tiền, bằng hỏa hóa hiến.

(Phần sớ , Tụng lăng nghiêm, thập chú, niệm phật, vãng sinh chú, phát nguyện hồi hướng... tùy ý)

 

v Xướng:

 • Hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

Nhạn vi tân thu chí, yến ức cựu sào quy.

Sư kim đăng bảo sở, tứ chúng thất chiêm y.

 

 

 

 

v Bạch vân:

Thượng lai huân tu công đức, phụng vì;

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Tống vãng tây trình. Duy nguyện ; vô sinh báo độ, y chánh trang nghiêm. Nhận tường lão phụ châu môn, miễn tác cùng nhi diên lộ. Tư thần, nhật dĩ mãn nhi kì dĩ chí, quyên tấn dĩ chu. Dạ dĩ tận nhi canh dĩ tàn, chính nghi cử cữu. Trượng bằng tôn chúng, đồng diễn bí chương. Trợ tống vân trình, thuyên quy an dưỡng.

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái. Bình thân.

 

v Xướng:

 • Phụng linh mô thăng xa.

(Phụng linh mô an vu xa thượng các chấp hương hộ, lô, phan, cái, côn, trượng , phẩm cụ bài dẫn hành liệt tề chỉnh)

 

v Hô:

 • Dịch giả nhập! (Âm công bái quan dĩ)

 

v Hô:

 • Thiên quan thượng giá!

(Niệm phật tiếp dẫn, Hiếu đồ nhập ban tả hữu)

 

v Xướng:

 • Hiếu đồ phủ phục. (Quan quá dĩ)

 

v Xướng:

 • Khởi lập!

 

(Hiếu đồ tùng hậu chí đình tiền, phủng quan thăng xa dĩ định, tiên trí hương án an Địa Tạng vị. Thứ trí phương trác an linh mô vị. Cử cửu thăng xa phát hành chi thời. Đương túc tiền thủ nhi hậu, hướng tiền nhi trực vãng, bất phục tham luyến thế gian chi nghĩa dã)

***

 

 


 

PHẤT TRẦN NGHI

******

(Như phát dẫn tiền thời, hương án triệt dĩ , hòa thượng chứng minh tịnh

tứ chúng tựu tại kim quan tiền, hành lễ phất trần, tụng chú chuẩn đề.)

 

v Chứng minh sư bạch vân:

Phất trần thức tịnh ngã thân tâm,

Ngũ trược chúng sinh trượng pháp âm,

Dương chi động xứ trần phi tán,

Bổn lai diệu thể hiện chơn không.

 

v Chấp phất trần hô:

Nhất phất trần ai, vô biên phiền não tịnh.

Nhị phất trần ai, vô lượng nghiệp cấu trừ.

Tam phất trần ai, chơn tâm thường tịch diệt.

Nhập vô dư niết bàn.

 • Nguyện sinh tây phương......

***


 

KHẢI MINH LỘ NGHI

                                 (Tức cáo đạo lộ dã) 

******

(Duy na sư lĩnh chúng tịnh thủ tang tựu tại Địa Tạng vị trợ tang chúng bài vu án tiền, thủ tang lập vu hậu)

 

v Xướng:

Tựu vị – Nghệ hương án tiền – Giai quỳ – Phần hương –  Thượng hương. Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 • Cử hương tán……

 

v Tuyên sớ:

Từ bi quảng đại, thệ nguyện hoằng thâm,

Hữu khải sớ văn, phục hy đế thính.

(Độc sở tất , phần sớ)

 

v Xướng:

Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Cử tán:

U minh giáo chủ, đức hóa nan cùng.

Ứng hiện chơn hình xứ xứ thông,

Lục đạo tam đồ triêm diệu hóa,

Tứ sinh thập loại mộc ân đồng.

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (tam xưng)

v Xướng:

Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Hô:

 • Cử quan tựu đạo!

(Phát hành hiếu đồ tùy hậu hộ biểu giả áp biểu duy na tiên hành lĩnh chúng đồng tụng).

 

 • A Di Đà Phật thân kim sắc..….

(Niệm phật diên lộ nhi hành chí tháp nhi chỉ)

***


 

NHẬP THÁP NGHI

******

v Duy na xướng:

Hiếu đô tựu vị – Ai thành bài ban – Đảnh lễ tam bái.

 

v Cử tán:

Phiên thân đạp trước Bồ Đề địa,

Cử túc tiện đăng Bát Nhã thuyền,

Khứ thử Tây Phương thập vạn lý,

Nhất đàn chỉ khuynh đáo chơn nguyên.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (tam xưng)

 • Hồ quỳ.

 

v Xướng sớ:

Tam thân trạm tịch, nhất tánh viên minh.

Thể bổn chơn không, dụng thành diệu hữu.

Kim thời nhập tháp, cụ hữu sớ văn.

Phủ thủ án tiền, cẩn hành tuyên độc.

(Độc sớ tất, phần sớ), (tụng Thất Phật diệt tội chơn ngôn...)

(Đại chúng nhiễu tháp (hoặc huyệt) tam tạp hoặc thất tạp)

(Hòa thượng chứng minh pháp ngữ thời điểm kim quan hạ khoáng).

 • Ký tùy duyên nhi thuận xả, nãi y pháp dĩ biếm truân.

Tàng bách niên hoằng đạo chi xu, quy nhất lộ niết bàn chi cảnh .

(Hòa thượng thủ sa hoặc thổ)

v Pháp ngữ vân:

Tích nhật gia nương bất tằng sinh. (Phao hạ nhất khối thổ)  Kim triêu sơn cốc bất tằng diệt. (Phao hạ nhất khối thổ)

Bất sinh bất diệt lão Thiền Ông. (Phao hạ nhất khối thổ). Nhãn trung hựu thị trọng thiêm tiết.

(Như hữu tháp pháp ngữ vân, nhược vô tháp tắc vô).

Biếm truân miên mật bất thông phong,

Nhập thánh siêu phàm tại thử trung,

Đa bảo tích niên phân bán tọa,

Thiền ông thử nhật định vô tung.

Pháp thân bất động thông tam tế,

Chánh nhãn vô hà định ngũ tông,

Thí khán kim quan tài ư hạ,

Tùng giáo thiên thánh mịch vô tung.

(Chứng minh vấn tấn đông lập.)

 

v Duy na xướng:

Phụng quan nhập tháp!

 

v Tụng vân:

Nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên phước trí ích quần sinh, bồ đề quả thục tự nhiên thành, tùy sở trụ xứ thường an lạc.

 

 

v Duy nha bạch vân:

Thượng lai xưng dương Phật hiệu, trợ tống tây quy.

Duy nguyện; Từ kính phân huy, chơn phong tán thể.

Bồ đề lâm lý, khai phu giác ý chi hoa. Bát nhã hải trung, đãng địch trần tâm chi cấu. Hương phần nhất triện, trà điểm tam bôi, thức biểu duy thành, phục hi giảm cách.

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái. Thượng lai huân tu công đức. Phụng vì; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh. Kim thời nhập tháp, nghi lễ dĩ chu, tùng tư nghiệp tạ trần xu, thần thê tịnh vực, nhân viên quả mãn, huệ túc phước toàn, liên khai cửu phẩm chi hoa, Phật thọ nhất thừa chi ký.

 

v Tán:

 • Liên trì hải hội......

Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát (tam xưng)

 

v Xướng:

 • Lễ tạ tam bái – bình thân.

(Nhập tháp hoàn dĩ, tang chúng ban vu hậu tháp lưỡng biên, ô khánh lễ tạ chứng minh sư, lễ tạ tôn chúng, sự ngật ; nghinh linh vị hồi bổn tọa, tang chúng tùy phu, hiếu đồ tùy phục thị, đáo an linh dĩ định).

 • Phần hương – điểm trà – Bái thoái –

***

TRÀ TỲ NGHI

******

(Hiểu đồ thỉnh hòa thượng tác Trà tỳ nghi)

 

v Hòa thượng pháp ngữ vân:

Thị nhật tức hữu; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh. Hóa duyên ký tất, xứ phản chơn thường, linh cữu biến nhiễu ư câu thi, tánh hỏa tự phần ư thử nhật. Bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa. Trạo từ hàng ư sinh tử thệ ba, tiếp linh cữu ư bồ đề giác ngạn. Kim quan tự cử đáo câu thi chi đại thành, tràng phan diêu không phó Trà tỳ chi thịnh lễ. Ngưỡng bằng đại chúng, xưng niệm hồng danh, dụng triển phàn vi, thượng tư giác lộ.

(Đại chúng niệm phật, phần hóa tất)

 

v Hòa thượng pháp ngữ vân:

Thượng lai xưng dương Thánh hiệu, trà tán hóa nghi, thể cách tiên tông, tuấn cơ bất dung ư phật quốc. Dụng khai hậu học, bi tâm nhưng nhiếp ư nhơn thiên. Thâu huyển hóa chi bách hài, nhập hỏa quang chi tam muội.

 • Như thị trân trọng!
 • Như thị trân trọng!

(Phụng địa tạng vị trí tháp tiền, duy na tịnh đại chúng thủ hoa tán sái vu cữu thượng)

***

QUẢI CHÂN DUNG NGHI

******

v Duy na xướng vân: 

Hiếu đố tựu vị – ai thành bài ban – đảnh lễ tam bái –

Hồ quỳ – Phần hương – Thượng hương.

–      Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 

v Cử tán:

Trầm nhũ chiên đàn giá mạc luân,

Kim lư tài nhiệt phún tường vân.

Nhơn huân biến triệt tam thiên giới,

Duy trượng chơn hương dĩ giáng thần.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

(Tam xưng)

 

v Bạch vân:

Thiết dĩ; Tử sinh giao tạ, hàn thử dật thiên. Kỳ lai giả như điện xế trường không. Kỳ khứ giả như ba đình đại hải.

Thị nhật tức hữu;

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh.

Sinh duyên ký tận, đại mộng nga thiên. Liễu chư hành chi vô thường, Nãi tịch diệt chi vi lạc. Ngưỡng bằng đại chúng, túc nghệ linh vi. Niệm chư thánh chi hồng danh, tiến giác linh ư tịnh độ.

v Hựu bạch vân:

Xuất thế lợi sanh, thị huyễn tướng như thủy trung ấn nguyệt. Hưng từ tế vật, hiện tam thân như kính lý chiêu hoa. Tiêu tức bổn dụng tự nhiên, cơ quan khứ lai mạc trắc.

Cung duy; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh. Tánh dung lãng nguyệt, mục chiết không hoa, đường đường tứ chúng chi tôn, trác trác quần phương chi vọng. Hà kỳ thao tích, hốt dĩ quy chơn. Minh tri tức sắc tức không, vô nại y nhơn y pháp. Hình thần an tại, tâm mục vô liêu. Hạnh tiêu tượng chi do tồn, cận di dung nhi khả uỷ. Thỉnh đăng linh tọa, triêu tịch cung chiêm. Vấn tấn tham thừa, như sư tại nhật. Hương phần nhất triện, trà điểm tam bôi, ngưỡng trượng thiền hòa, chuyên thân phụng thỉnh.

 

v Duy na xướng:

Chuyên thân phụng thỉnh; Ngung vọng quang lâm. Hiếu đồ thượng hương, cẩn đương bái thỉnh;

Hương hoa nghinh , hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh:

Tam thân trạm tịch, nhất tánh viên minh. Hữu cảm giai thông, sở cầu tắc ứng. Tư đương; Kim quan nhập tháp sự hoàn, thỉnh giác linh hồi tòa an vị. Hiếu đồ cung thỉnh. 

 

Phụng vì;

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh tọa thượng.

 • Duy nguyện:

Không hoa phi nhãn thượng, huyễn ế trụ mục tiền.

Bát nhã phong tảo tận, lưu cô nguyệt đương thiên.

Văn kim sơ thỉn , phục vọng quang lâm.

               Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh:

Sắc không không sắc bổn đồng nhiên, sinh tử na năng một bạn biên. Phiên thân đạp trước bồ đề địa, cử bộ thuyên đăng Bát nhã thuyền. Tư đương ; kim quan nhập tháp sự hoàn, thỉnh Giác linh hồi tòa an vị. Hiếu đồ cung thỉnh.

Phụng vì;

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh tọa thượng.

 • Duy nguyện:

Vô sinh báo độ, diệu cực trang nghiêm.

Tam xa tự thừa lai, nhất bảo thể mê khứ. Văn kim tái thỉnh, phục vọng quang lâm.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh:

Sắc không bất động, thị tam thừa nhi vạn pháp phổ cai. Đạo khế chơn như, minh tứ trí nhi nhất trần bất lập.

Tư đương; Kim quan nhập tháp sự hoàn, thỉnh giác linh hồi tòa án vị. Hiếu đố cung thỉnh.

Phụng vì;

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh tọa thượng.

 • Duy nguyện:

Tha tâm phó cách, pháp nhãn chiếu lâm. Giám tứ chúng chi vi thầm, khuynh nhất thành nhi kính thiết. Văn kim tam thỉnh, phục vọng quang lâm.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 • Sơ hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái  – Giai quỳ.

 

v Xướng lễ:

 • Nhất tâm đảnh lễ:

Phụng vì;

Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh. (Tam lễ ).

Giai quỳ.

 

v Xướng sớ:

Pháp thân vô tướng, từ nhãn hữu lâm. Kim hữu sớ văn, cẩn hành tuyên độc. (Độc sớ tất)

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ – Tiến phạn .

(Tụng cúng dường…)

 

v Xướng:

 • Tái hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

v Tán:

Bát trung hương tích phạn, bôi lý triệu châu trà.

Liêu dĩ biểu thiền duyệt, thành kỳ mặc hữu gia.

Nam Mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát. (Tam xưng).

 

v Xướng:

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, kim tại án tiền, bằng hỏa hóa hiến.

(Phần sớ, tụng Thất Phật diệt tội hoặc tụng Tâm kinh, vãng sinh... tùy ý.)

 • Chung hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Xướng:

Thậm xứ mịch âm dung, nhân không pháp diệc không. Bất lai an hữu khứ, lai khứ lưỡng vô tung.

 • Thượng lai huân tu công đức.

Phụng vì; Tân viên tịch…… (Hòa Thượng, Đại Sư)  giác linh.

Chơn dung quải tựu, ảnh tướng như sinh. Tứ chúng thê nhiên, kiều cần trí chúc. Nhập như lai địa, trường cư hoa tạng chi trung. Đáo pháp vương gia, bất lạc hóa thành chi trụ. Thân nghiêm bảo lạc, tọa ngự kim đài. Thế thế tiêu diêu, sinh sinh khoái lạc.

 

 

 

 

v Kệ vân:

Chơn như bất biến thả tùy duyên,

Ế tận trần tiêu tánh nhất viên,

Cử túc dĩ siêu tam giới ngoại,

Hoàn lai hựu thượng độ sinh thuyền.

Nam Mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát (tam xưng)

 

v Xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái.

Tiêu diêu chơn thế giới......

Lễ thành – Bái thoái.

 

v Hựu nghi hòa thượng chứng minh pháp ngữ:

Phù tam thập nhị tướng, tướng tướng giai phi.

Bát thập chủng tùy hình, hình hình như mộng.

Cố vân: Phật thân bất tùy chư số.

 

v Duy na hô:

Hiếu đồ phủ phục!

 

v Hòa thượng vấn vân:

Hiếu đồ yếu kiến lão Thiền ông pháp thân ma?

(Tam vấn, tam đáp).

-        Duy !

 

v Hòa thượng vấn tấn:

Thái hồ tam vạn lục thiên khuynh,

Nguyệt tại ba tâm thuyết hướng thùy.

(Hòa thượng thủ tịnh cân phất chơn dung diện)

 

v Thuyết vân:

Tích nhật Cù Đàm dạ đổ tinh,

Bổn lai tướng mạo diệc phi hình.

Tọa ngọa khứ lai vân ánh nguyệt,

Chỉ nhơn mô dạng điệp khinh khinh.

 

v Duy na xướng:

Khởi thân chiêm chân dung, Lễ tam bái.

(Hòa thượng thụ tích trượng án tiền)

 

v Thuyết vân:

Lão thiền công; Hội ma! Hội ma!

Thụ nhất thụ thị oai âm na bạn.

(Dĩ tích trượng hoành vân )

Hoành nhất hoành thị Di Lặc hậu lai.

Nhược năng lĩnh hội âm,

Kỵ hạc thượng thiên thai.

Như thị trân trọng!

Như thị trân trọng!

 

v Duy na xướng:

Hiếu đồ lễ tạ tam bái.

***

AN TỌA BẢO THÁP NGHI

******

 

v Duy na xướng:

 • Hiếu đồ tựu vị – Lễ tam bái – Hồ quỳ – Phấn hương –Thượng hương. Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Cử tán:

Dương chi tịnh thủy……

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (tam xưng)

(Tụng đại bi, nhiễu tháp tam tạp hoặc thất tạp, trụ án tiền).

 

v Tán:

Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát (tam xưng)

 

v Xướng:

 • Hiến trà – Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tuyên sớ:

Đạo nguyên bất viễn, tính hải phi diêu.

Hữu cảm giai thông, sở cầu tất ứng.

Kim hữu sớ văn cẩn y tuyên độc. (Độc sở tất).

 

 

v Xướng:

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu,

Kim tại án tiền, bằng hỏa hóa hiến.

(Phần sớ, tụng tâm kinh, vãng sinh chú...)

 

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ – Tiến phạn.

Tụng cúng dường. Hiến trà. Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

vTán :

Võ di tước thiệt Triệu châu trà,

Thanh thủy hương tuyền hổ phách ba.

Phương khí ngọc bôi hương phức úc,

Cúng dường linh giác hỷ thậm đa.

(Tụng tâm kinh , chú vãng sinh ... )

 

Hiến trà. Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

v Tán:

Từ quang phổ chiếu, đạo mạch lưu thông.

Tích niên Đa Bảo dũng hư không.

Thiền ông nhập vô tung, vạn phái triều tông, phước huệ vĩnh vô cùng.

Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát (tam xưng)

 

 

 • Khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

Nguyện chư thế giới thường an ổn.

Vô biên phước trí nhuận quần sanh.

Bồ đề quả thục tự nhiên thành,

Tùy sở trụ xứ thường an lạc.

 

v Tán:

Tiêu diêu chơn thế giới...

Lễ thành – Bái thối.

***


 

THẤT TUẦN CÚNG GIÁC LINH NGHI

******

 

v Duy na xướng:

Hiếu đồ tựu vị – Đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ – Phần hương

– Thượng hương – Khởi thân Đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ.

 

v Pháp ngữ vân:

Thiết dĩ; Vô thường thị thường, Thế Tôn thượng song lâm tịch diệt. Diệt nhi phi diệt. Đạt Ma tằng chích lí tây quy.

Cung duy; (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

Nhất tánh trạm nhiên, vạn duyên không tịch. Thác ngũ ấm chi phi hữu, liễu tứ đại chi bổn không. Thuận thế vô thường, yểm quy không giới. Thâu Đàm hoa ư thử độ, thục thiện quả ư Kỳ viên. Nguyện bằng nhất lũ chi hương vân, dụng trợ tam thừa chi giác lộ. Ngưỡng bằng đại chúng đồng trợ chơn thuyên.

 

v Tán:

Chiến đàn hải ngạn, nhiệt tại kim lư. Hương vân liễu nhiễu biến vô dư, nhiệt não tận tiêu trừ. Liên nhãn nguyện thư, phụng hiến giác linh tiền.

Tiến Giác Linh Bồ Tát (tam xưng)

 

v Duy na xướng vân:

Phù duy tâm lạc quốc, phổ biến thập phương. Tự tánh Di Đà viên dung nhất trí. Diệu ứng ư sắc thanh chi cảnh, lưu  quang ư tâm mục chi gian. Tựu trung phản vọng quy chơn, trực hạ bội trần hiệp giác. Tư đương phụng thỉnh, từ nhãn quang lâm. Chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa nghinh – hương hoa thỉnh.

(Hiếu đồ nhất thỉnh nhất bái)

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Ngũ ấm vị thoát, tứ tướng nan đào. Kí thuận thế dĩ vô thường, hoạch quy căn nhi hữu địa. Tư thần công đức phụng vì…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

– Duy nguyện:

Vị đăng thượng phẩm, quả chứng nhị nghiêm. Ngộ sắc không bất dị sắc không, liễu sinh diệt diệc phi sinh diệt. Văn kim sơ thỉnh, phục vọng quang lâm. Chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

 

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Từ dung yểm tịch, sư giáo du tồn. Kiền bị duyệt ư chơn thừa, dụng trang nghiêm ư giác lộ. Tư thần công đức, phụng vì…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

 

 

–      Duy nguyện:

Át khai bảo tạng, khám phá huyền quan. Tảo chứng vô thượng bồ đề, cánh vãng chơn không diệu vực. Văn kim tái thỉnh, phục vọng quang lâm. Chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa nghinh, Hương hoa thỉnh.

 

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Liễu tâm phi cảnh, li vọng minh chơn. Hề cư trung đạo nhị biên, vị nhập lục hòa ngũ đức. Tư thần công đức, phụng vì…... (Hòa Thượng, Đại Sư) giác linh.

 

–      Duy nguyện:

Bát pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quái ngại. Thập thân cụ túc, tịnh thiên uế địa nhậm ngao du. Văn kim tam thỉnh, phục vọng quang lâm. Chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa nghinh, Hương hoa thỉnh.

 

–      Sơ hiến trà. Khởi thân đảnh lễ tam bái.

–      Hồ quỳ .

 

v Xướng sớ:

Pháp thân vô tướng, từ nhãn hữu lâm. Kim hữu sớ văn, cẩn hành tuyên độc. (Độc sở tất)

v Xướng:

Khởi thân Đảnh lễ tam bái. Hồ quỳ .

Phảng phất Sư tồn tại, y thường thiết phạn nghi.

Sư kim đăng bảo sở, ấp chú cửu liên trì.

–      Tiến phạn. (Tụng cúng dường...)

 

v Tán:

Bát trung hương tích phạn, bôi lí Triệu châu trà.

Liêu dĩ biểu thiền duyệt, thành kì mặc hữu gia.

–      Tái hiến trà. Khởi thân Đảnh lễ tam bái

(Tụng sám Nhất tâm quy mạng ... tùy ý)

 

v Xướng:

Thậm xứ mịch âm dung, nhân không pháp diệc không. Bất lai an hữu khứ, lai khứ lưỡng vô tông.

Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, kim tại án tiền,

bằng hỏa hóa hiến.

Phần sớ.

(Tụng Thất Phật diệt tội, hoặc tâm kinh ... tụng  vãng sinh chú tùy ý…)

 

v Xướng:

Võ di tước thiệt Triệu châu trà, thanh thủy hương tuyền hổ phách ba, phương khí ngọc bôi hương phức úc, cúng dường linh giác hỉ thậm đa.

–      Chung hiến trà. Khởi thân đảnh lễ tam bái.

v Tán:

–      Nguyện sinh tây phương...

 

Phục nguyện :

Thập phương đại đức, nhất niệm chí thành. Trợ giác linh tốc chứng bồ đề, viên phật quả vị đăng thượng phẩm.

Tỉ thiền tử liễu minh Bát Nhã, tịnh giác hoa hương mãn tòng lâm, thời thời tục diệm tông môn, thế thế tôn vinh tổ ấn. Canh kí thập phương thiện tín, tăng ích phúc điền, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật Đạo.

 

–      Khởi thân Đảnh lễ tam bái.

Tiêu diêu chơn thế giới...

Lễ thành –  Bái thối.

***


Chan Dung HT Thich Nhu Y-1--a


THIỀN MÔN CHÁNH ĐỘ

TĂNG SƯ VIÊN TỊCH KHOA NGHI


Kính lục: THÍCH TÂM THỌ

Việt dịch: THÍCH CHÚC HIỀNDuy na xướng:

Hiếu đồ cung tựu cảm buồn thương
Thành kính dâng hương lễ cúng dường
Tưởng niệm ân sư đền nghĩa cả
Dốc lòng đảnh lễ thọ tâm tang

Lễ ba lạy

Pháp ngữ rằng

Duyên hoá mãn thuận dòng thế tịch
Bèn như pháp tác lễ thọ tang
Bao năm xuôi ngược hoằng dương pháp
Nay thanh thản một lối Niết Bàn

Ngưỡng mong đại chúng đồng tụng kinh trợ niệm

Cử tán:

Năm hương nguyện kính dâng thầy
Khói thơm nghi ngút xông đầy mười phương
Chí thành bày tỏ tiếc thương
Nguyện thầy một hướng Tây phương ngự toà
Đài vàng thượng phẩm ngát hoa
Liên trì nước tịnh chan hoà pháp thân.

Tiến Giác Linh Bồ Tát ( ba lần)

Duy Na xƯớng:

Chơn tâm ấy chính là Cực Lạc
Biến khắp cùng thế giới mười phương
Tánh Di Đà trí tuệ viên dung
Nơi thinh sắc khéo mà ứng hiện
Lưu ánh sáng rạng ngời tâm mắt
Chính bởi vì bỏ vọng về chơn
Ngay nơi đó lìa trần hợp giác
Cúi xin thầy tỏa sáng soi quang

( Hiếu đồ nhất tâm lạy 1 lạy)

Một lòng phụng thỉnh:

Năm ấm thân vẫn còn đang hiện hữu
Bốn tướng kia đâu dễ đuợc lìa xa
Thuận thế vô thường trở về cô tịch
Tiếc thương tưởng niệm công đức vị tha

Phụng vì:
Tân viên tịch
Giác linh Hoà Thượng/Đại Sư


Duy nguyện:

Ngôi thượng phẩm ngự toà hương ngát
Quả chứng nên thanh thản trang nghiêm
Ngộ sắc không không khác một miền
Rõ sanh diệt chẳng là sanh diệt
Nay sơ thỉnh xin rủ lòng chiếu giám
Giác Linh thầy từ mẫn tỏa nguồn thiêng

Duy nguyện:

Mở ra kho báu diệu kỳ
Cửa huyền khám phá vô vi thấu cùng
Bồ đề quả chứng soi chung
Chân không diệu hữu sáng trong nhiệm mầu
Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh

Nhất tâm phụng thỉnh:

Rõ tâm không vướng cảnh
Lìa vọng tỏ nguồn chơn
Hai bên chừ trung đạo
Năm đức sáu hoà an
Thành tâm thương tưởng nhớ
Công đức thật siêu phàm

Phụng vì Tân viên tịch Giác Linh (Hoà Thượng, Đại Sư )

Xướng:
Trà thơm dâng hiến cúng
Đứng lên lạy ba lần
Thầy nghe bỗng thâm trầm
Liễu tri sanh tử huyển
Nhưng lòng mãi tiếc thương


Duy nguyện:
Tám pháp tỏ ngộ rỗng không
Thần thông diệu dụng vô cùng chẳng ngăn
Mười thân viên mãn nghiêm trang
Trời trong đất uế nhẹ lòng ngao du
Nghe lời phụng thỉnh tiêu dao
Cúi mong chiếu sáng nêu cao đức thiền

Hương hoa nghinh, hương hoa thỉnh.

Xướng:
• Sơ hiến trà – Khởi thân lễ ba lạy


Xướng sớ:
Từ quang soi sáng rạng ngời
Đức thiền giáo hoá nơi nơi khó lường
Nay thời dâng sớ một chương
Ngưỡng mong chứng giám soi đường độ sanh

( Đọc sớ xong)

Xướng:
Khởi thân đảnh lễ ba lạy, đồng quỳ.

(Duy na nâng khăn tang hướng Hiếu đồ)

Tuyên Pháp ngữ:

Phàm làm bậc minh sư
Lấy mô phạm làm đầu
Hết lòng tôn kính thân gần
Nương nơi mặt trời trí Huệ
Học đạo của thầy
Tưởng niệm ân sư
Nay thọ khăn tang
Để tỏ lòng thương nhớ

Xướng:
• Hiếu đồ bốn chúng ai nấy thọ tang
(Bốn chúng thọ tang phục)

Xướng vân:
Đêm về ngắm non Đẩu
Y bát năm xưa truyền
Trước linh sàng thọ phục
Tưởng niệm nhớ ân thiêng

(Chúng thọ phục xong)

Xướng:
Khởi thân đảnh lễ ba lạy – Đồng quỳ.

Dâng cơm:

Cúng dường…..

Xướng:
Dâng trà, khởi thân lễ Giác Linh ba lạy, đồng quỳ.

Tán hoặc kệ:
Núi giới thân cao nặng
Biển sữa pháp rộng sâu
Tang phục đội trên đầu
Tất lòng thành truy niệm.

Xướng:
Vừa rồi sớ văn đã tuyên đọc xong
Giờ đây tại áng tiền, kính châm lửa đốt
( Đốt sớ, niệm Phật tứ thánh, tụng tâm kinh, chú Vãng Sanh….)
Chung hiến trà, khởi thân đảnh lễ ba lạy. Đồng quỳ.

Hồi hướng pháp ngữ:

Phục nguyện:
Gương tuệ phân chia ánh sáng
Gió chơn phân tán xác thân
Trong rừng Bồ Đề nở đóa hoa ý giác
Trong biển Pháp Tánh lắng ngưng cấu nhiễm trần lao
Trà châm ba điện, hương nhúm một lư
Dâng theo đường mây, sớm về Tịnh Độ

Tán:
Tiêu diêu chơn thế giới…
Lễ xong- xá rồi lui ra.

Thích Chúc Hiền ( kính chuyển ngữ)

 

 
Đánh máy & layout: Lệ Trinh Diệu Tuyết & Nguyên Quảng Tánh Ngô Quang Lãnh (8/8/2021)
facebook-1


***
youtube
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/10/2023(Xem: 8204)
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng. Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.
14/09/2023(Xem: 1496)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 131083)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 2629)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 2329)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 4291)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 5182)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 11489)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 13143)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 5341)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567