Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tôn Giả Phú Lâu Na, Đệ Nhất Thuyết Pháp 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

18/01/202119:37(Xem: 7837)
Tôn Giả Phú Lâu Na, Đệ Nhất Thuyết Pháp 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay SP giảng về Tôn giả Phú Lâu Na, được xếp hàng thứ ba trong 10 vị Đại đệ tử của Đức Phật với danh hiệu Đệ nhất thuyết pháp.

Mở đầu bài pháp hôm nay, Sư phụ diễn xướng bài kệ tán thán về công hạnh cuộc đời hoằng pháp lợi sanh của Tôn giả Phú Lâu Na mà Sư phụ đảnh lễ thù ân mỗi ngày trong thời công phu khuya tại Tu Viện Quảng Đức:

Như Lai thọ ký tác Pháp Minh
Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ
Bất từ lao quyện nhập tam đồ
Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn.

Như Lai thọ ký làm Pháp Minh
Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ
Không hề mệt nhọc vào ba cõi
Luận tạng ngợi khen giải lời Phật

Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả.

Con cảm ơn Sư phụ đã ban bố cho chúng đệ tử bài kệ này, con nguyện học thuộc lòng để đảnh lễ Ngài Phú Lâu Na mỗi ngày để niệm ơn Ngài.

Ngài Phú Lâu Na sanh ra ở xứ Su ba ra, gần Miến Điện ngày nay. Ngài theo họ mẹ ,mẫu hệ, và có tên là Mãn Từ tử. Tên của Ngài còn có nghĩa là Lòng từ của người con viên mãn tròn đầy.

Ngài có khả năng nghe pháp vi diệu của Đức Phật Ngài thâu nhập vào tâm rồi ban truyền chia sẻ nghĩa từ lại cho người khác, nên Ngài được tôn vinh là Thuyết pháp đệ nhất.

Sau khi chứng đắc quả A La Hán, Đức Phật cho Ngài chọn nơi đi thuyết pháp. Ngài chọn địa bàn hoằng pháp là Surapatanta, xứ Du Lô Na, một vùng ngoại đạo khó khăn và nguy hiểm cho tu sĩ Phật Giáo, Đức Thế Tôn không an lòng nên khuyên ngài nên chọn nơi khác, nhưng ngài vẫn cương quyết không thay đổi. Đức Thế Tôn phải hỏi thăm đệ tử: “ Nếu con đến Du Lô Na giáo hóa, dân chúng ở đó không chịu tiếp nhận sự giáo hóa của con, mà còn mắng chửi con thì sao?”
Ngài đáp: “Kính bạch Thế Tôn! Nếu họ chỉ mắng chửi con thì con nghĩ họ vẫn còn người tốt, vì họ chưa dùng đến gậy gộc để đánh con”.
- Nhưng nếu họ dùng gạch đá ném con, hay dùng gậy gộc đánh con thì sao?
- Kính bạch Thế Tôn! Con nghĩ họ vẫn còn là người tốt vì họ chưa dùng đến dao kiếm để đâm con bị thương tích.

- Nhưng nếu họ dùng dao kiếm để đâm chém con đến bị thương tích nặng thì sao?
- Kính bạch Thế Tôn! Nếu chỉ có thế thì con nghĩ họ vẫn là người tốt, vì dù sao thì họ vẫn chưa giết chết con.
- Nhưng nếu họ giết chết con thì sao?
- Kính bạch Thế Tôn! Nếu điều này xảy ra thì con lại càng cám ơn họ, vì giết chết con là họ đã giúp giải thoát khỏi tấm thân ngũ uẩn này.


Đức Thế Tôn liền ngợi khen và tán dương công hạnh can đảm của Ngài với mục đích là đem giáo pháp giáo hóa độ sanh vô ngại, Ngài Phú Lâu Na xứng đáng là một vị đệ tử lớn của Như Lai và là thuyết pháp đệ nhất.


Sư phụ có giải thích Ngài Phú Lâu Na có đủ bốn biện tài vô ngại trí dùng để hoằng dương Chánh Pháp của Đức Như Lai.

1/ Pháp vô ngại, còn gọi: Pháp vô ngại trí: là người có khả năng lãnh ngộ giáo pháp, từng lời dạy của Đức Thế Tôn từ đơn giản đến thâm sâu một cách vô ngại.
2/ Nghĩa vô ngại còn gọi là Nghĩa vô ngại trí: lầu thông, rõ biết diệu nghĩa chi tiết từng lời pháp của Đức Thế Tôn để giảng giải cho chúng sanh một cách vô ngại.
3/Từ vô ngại, còn gọi là Từ vô ngại trí: biết rành rẽ phương ngôn của các địa phương để thuyết giáo đi vào lòng người ở nơi đó một cách tự tại vô ngại.
4/ Biện vô ngại, còn gọi là Biện vô ngại trí, Nhạo thuyết vô ngại trí hay Ứng biện vô ngại: là khéo tùy thuận căn cơ, sự khao khát giáo pháp của thính chúng mà có thể ban pháp mầu một cách vô ngại.

Ngài Phú Lâu Na được Đức Phật thọ ký trong Kinh Pháp Hoa tương lai sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai.

Nhờ công Đức truyền pháp của Ngài giúp chúng sanh liễu đạt chân lý, giảm bớt đau khổ và gây cảm hứng cho những người giảng pháp và nghe pháp về sau này.

Vào thời vua Tần Bà Sa La vì nghiệp, bị con là vua A Xà Thế giam trong ngục thất, Ngài dùng thần thông vào ngục thuyết pháp cho vua, trấn an vua là ở nơi tù là nơi an ổn nhất để tu tập, người ở ngoài chính là người đang chôn mình trong ngục tù của tham sân si.Vua nghe những lời này như uống nước cam lồ, lời pháp thấm sâu vào con tim, vào A-lại-da thức và vua đã ra đi nhẹ nhàng.

Ngài Phú Lâu Na đi hoằng pháp nên không được tin Đức Phật nhập diệt và không dự được lễ kết tập kinh điển.

Cuối thời pháp Sư phụ đã diễn ngâm rất hay bài thơ của Cư Sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao về hành trạng của Tôn giả Phú Lâu Na:


1- CẮT BỎ RÀNG BUỘC GIA ĐÌNH
Xưa tôn giả Phú Lâu Na
Gia đình tăm tiếng, mẹ cha cưng chiều
Tràn đầy hạnh phúc, thương yêu
Nhưng vì ý thức sớm điều tối cao
Phải tìm ra tài sản nào
Thật là vĩnh cửu, không bao giờ tàn
Đó là chân lý đạo vàng
Nên nguyền cắt đứt buộc ràng thế gian
Quy y Phật, nhập Tăng đoàn
Hoằng dương Phật pháp quyết tâm trọn đời
Cho nên chỉ ít lâu thôi
A La Hán chứng quả rồi. Lành thay!
Diệt trừ phiền não hết ngay
Thoát ly sinh tử, lại đầy tài năng
Dễ dàng vận dụng thần thông
Để đi hành hóa thong dong khắp vùng.

2- ĐƯỢC PHẬT THỌ KÝ
Một lần Phật giảng pháp xong
Nghe rồi tôn giả vô cùng cảm thông
Tới trước Phật trải nỗi lòng
Sau khi đảnh lễ, không dùng lời chi
Cúi đầu không phát biểu gì
Hai tay vỗ ngực, hướng về Thế Tôn.
Thế Tôn hiểu ý dạy luôn:
“Phú Lâu Na quả vô ngần công phu
Luôn tinh tấn trong đường tu
Hoằng dương chánh pháp rất ư nhiệt tình
Biện tài thuyết pháp đạt thành
Thầy là bậc nhất, rạng danh đứng đầu!
Trải vô lượng kiếp về sau
Thầy sẽ thành Phật. Đạo màu linh thay
Hiệu là Pháp Minh Như Lai
Thành Phật ngay thế giới này vẻ vang!”
Nghe lời thọ ký rỡ ràng
Thấy điều Phật dự báo tương lai mình
Khiến thầy cảm kích thật tình
Sâu xa xúc động, long lanh lệ trào.
Phật nhìn đại chúng phía sau
Dạy thêm rằng: “Đã từ bao kiếp rồi
Thầy Phú Lâu Na là người
Tuyên dương chánh pháp chẳng ai sánh cùng
Mong sao đại chúng gắng công
Tự mình tiến bộ theo gương của thầy,
Vãng sinh hãy nguyện sau này
Được về quốc độ tràn đầy an vui
Của Phật Pháp Minh Như Lai
Một nơi cực lạc bao người cầu mong!”

3- LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH
Uy danh Phật cùng chư Tăng
Ngày càng tỏa rộng khắp trong các vùng
Khiến cho nhiều vị quốc vương
Trong lòng cảm hóa xin cùng quy y.
Nhiều vua sau đó tức thì
Khuyên người phạm tội nặng nề khắp nơi:
“Dù cho tội nặng tày trời
Nếu quy y Phật sống đời xuất gia
Lo tu hành thật thiết tha
Theo chân Tăng chúng để mà tu thân
Thời vua xá miễn tội luôn
Dù cho tội nặng muôn phần trước đây!”
Từ bi tâm Phật lâu nay
Như là biển cả chứa đầy nước sông
Trăm nguồn đổ tới mênh mông
Thấy người đau khổ Phật không nỡ đành
Mở lòng cứu độ chúng sinh
Tội nhân được phép trở thành thầy tu.
*
Tăng đoàn từ đó khác xưa
Nhiều phần tử xấu được đưa lẫn vào
Gây nhiều tai tiếng biết bao
Tu hành nghiêm túc có nào thiết tha
Khiến cho thầy Phú Lâu Na
Phải dùng lời thẳng thắn mà nhủ khuyên:
“Chúng ta chớ có được quyên
Giới điều Phật dạy đừng nên phạm vào!
Cái điều tối kỵ đứng đầu
Lòng tin Phật pháp từ lâu vững vàng
Mọi người tin tưởng đạo vàng
Nhớ đừng làm mất dễ dàng uổng đi!
Thế Tôn thời rất từ bi
Muốn ta sám hối diệt đi tội tình
Dù làm lỗi, nếu sửa mình
Sẽ thành trong sạch, sẽ thành người ngay!
Mong huynh đệ kể từ nay
Phát tâm tu học hàng ngày cho chuyên
Chúng ta quyết chí vững bền
Luôn theo giáo huấn mà đem thực hành!”
Phật nghe, khen ngợi nhiệt tình
Cho rằng tôn giả mãi thành công thôi:
“Biết khuyên bảo, khai hóa người
Giảng sư tài giỏi nhất nơi tăng đoàn!”

4- MUỐN PHẬT PHÁP
ĐƯỢC TRUYỀN BÁ
KHẮP NHÂN GIAN
Là người cẩn trọng, thâm trầm
Nhưng đi hoằng pháp thầy luôn nhiệt tình
Không lo đến cá nhân mình
Mặc cho lợi hại miễn thành công thôi.
Phú Lâu Na đi khắp nơi
Bồ đề hạt giống thầy thời rắc gieo,
Trên đường hành hóa một chiều
Thầy gặp một số Tỳ kheo tu hành
Ẩn cư trong chốn rừng xanh
Nơi đây tịch mịch, xung quanh vắng người
Nhiệt tâm họ nguội lạnh rồi
Chúng sinh hoá độ thấy thời khó thay
Họ lui vào ở rừng này.
Phú Lâu Na đến chắp tay thưa rằng
“Nếu Phật pháp dễ hoằng dương
Nếu mà hóa độ dễ dàng chúng sinh
Thời đâu cần kẻ tu hành,
Vì đời tăm tối u minh dãi dầu
Xấu xa, tội lỗi, khổ đau
Ta nên tinh tấn dài lâu giúp người
Chớ nên thối chí buông lơi
Nhớ rằng trách nhiệm của người xuất gia
Là đem chánh pháp trải ra
Giúp nhân gian khỏi xót xa muộn sầu!”
Nhiệt tâm tôn giả dạt dào
Chân tình lời nói đượm bao lòng từ
Các Tỳ kheo đang ẩn cư
Nghe xong xúc động tâm tư vô cùng
Họ bèn hoan hỉ lìa rừng
Theo thầy hăng hái lên đường bôn ba.

5- THÁI ĐỘ KHI HÀNH HÓA
Bản thân thầy Phú Lâu Na
Mang theo bình bát để mà xin ăn
Vân du hành đạo nhọc nhằn
Thiên sơn vạn thủy bước chân chẳng ngừng
Bao người cảm hóa vô cùng
Xin theo Phật pháp rất đông mỗi ngày.
Việc hoằng pháp thành công này
Khiến Tỳ kheo khác muốn thầy giúp cho
Để mà học điều hay ho,
Khiêm cung thầy nói nguyên do của mình:
“Sự nghiệp hóa độ đạt thành
Những gì cảm hóa chúng sinh ở đời
Là do Đức Phật mà thôi
Cùng bao giáo pháp của Ngài bấy lâu,
Trước khi hành hóa nơi đâu
Tôi thầm cầu Thế Tôn mau hộ trì!”
Mọi người lại hỏi: “Vậy thì
Thấy thầy làm việc không hề nghỉ ngơi
Uống ăn kham khổ quá trời
Làm sao đủ sức độ đời được đây?”
Phú Lâu Na trả lời ngay:
“Mỗi lần hành hóa xong quay trở về
Tôi ngồi hầu Phật và nghe
Những lời dạy bảo muôn bề quý thay
Chính cam lồ pháp vị này
Là nguồn bổ dưỡng tràn đầy cho tôi,
Vầng dương trí tuệ của Ngài
Là người bảo vệ tuyệt vời mãi thôi
Tâm Ngài sống động trong tôi
Tôi nào cảm thấy cuộc đời khổ đâu!”
Nghe xong đại chúng cúi đầu
Chắp tay tán thán trước sau hết lời.

6- ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ
Trên đường hành hóa khắp nơi
Phú Lâu Na mãi sống đời nổi trôi
Thầy chu du tựa mây trời
Khi theo đại lộ, lúc ngồi công viên
Vượt rừng, băng núi liên miên
Bước chân vô định khắp triền non xa,
Dừng đâu nơi đó là nhà
Coi người thân thích chính là chúng sinh,
Không cần tiền bạc riêng mình
Trừ ba chiếc áo, một bình bát thôi
Mang theo tọa cụ để ngồi
Hoàn toàn buông xả, thảnh thơi cõi lòng!
Đôi khi vận động gia công
Cất xây tịnh xá, giảng đường một nơi
Nhưng khi hoàn tất xong xuôi
Thỉnh người tài đức đến nơi trụ trì
Còn thầy lại cất bước đi
Tiếp đường hành hóa rất chi miệt mài.

7- PHƯƠNG PHÁP GIÁO HÓA
Phú Lâu Na có biệt tài
Khi thầy nói Pháp không ai sánh cùng,
Bao phương pháp Đức Phật dùng
Tùy căn cơ để dạy từng cá nhân
Thầy đều ghi nhớ, thấm nhuần
Rồi đem xử dụng tuyệt luân vô cùng
Bao phương tiện thầy mang dùng
Tùy cơ nói pháp, tiếng lừng vang xa:
- “Bệnh trong cơ thể người ta
Thời y sĩ chữa thật là dễ thay,
Bệng tâm lý thời bó tay
Phải cần phương tiện Phật hay dạy người
Đó là giáo pháp tuyệt vời
‘Giới, Định, Tuệ’ học bao đời khắc ghi
Chữa tâm bệnh ‘Tham, Sân, Si’
Tâm dơ bẩn quét sạch đi kỹ càng!”
Rồi thầy dạy các vị quan:
- “Gặp người phạm tội dễ dàng trị ngay
Nhưng ngăn ngừa tội mới hay
Ngăn người phạm tội khó thay vô vàn
Nếu theo giáo pháp đạo vàng
‘Năm Điều Răn Cấm’ ta mang thực hành
Rồi theo đủ ‘Mười Điều Lành’
Chẳng còn ai phạm tội tình nữa đâu!”
Thầy khuyên dân phải cùng nhau:
- “Tin vào giáo pháp đạo màu Thế Tôn
Phụng sự Tam Bảo luôn luôn
Hết lòng cung kính Sa Môn thuận thành!
Với người bệnh hoạn xung quanh
Tận tâm săn sóc ngọn ngành khổ đau!
Việc chi công ích dài lâu
Hết lòng ủng hộ trước sau nhiệt tình!
Với cha mẹ trong gia đình
Trọn niềm hiếu thuận, chân thành yêu thương!
Với người hàng xóm lân bang
Nêu cao điều tốt. Xấu thường bỏ đi!
Với loài vật nhớ khắc ghi
Không nên giết hại, chớ hề sát sinh!
Đó là ruộng phước tốt lành
Dưỡng nuôi huệ mạng của mình. Chớ quên!”
Chính dùng phương pháp kể trên
Đem ra giáo hóa khắp miền gần xa
Nhờ tài thầy Phú Lâu Na
Người đời tiếp nhận, thiết tha hành trì.

8- NÓI PHÁP CHO
VUA TẦN BÀ SA LA
Phú Lâu Na một ngày kia
Thần thông vận dụng, thầy đi thẳng vào
Trong nhà ngục, nói pháp màu
Cho nhà vua nọ khổ sầu xót xa
Đó là Tần Bà Sa La
Nhà vua nước Ma Kiệt Đà đấy thôi.
Trong hàng vua chúa đương thời
Vua quy y Phật là người đầu tiên
Giờ đây vua bị lụy phiền
Bị con độc ác bắt đem giam cầm
A Xà Thế, con bất nhân
Giam cha, bỏ đói cho dần chết đi
Để lên kế vị ngôi kia.
Phú Lâu Na giảng vua nghe đạo màu:
“Tu hành quan trọng hàng đầu
Tiêu trừ nghiệp báo phải mau đạt thành
Để mà giải thoát thân mình,
Chốn này tù ngục quả tình bủa vây
Tự do bị mất trong đây
Thật ra chính kẻ ở ngay bên ngoài
Thoát đâu trói buộc cuộc đời
Bị tù bởi sắc đẹp rồi lợi danh
Bởi tiền bạc, của hôi tanh
Tham lam, thù hận vây quanh hàng ngày,
Nói chung cõi ta bà này
Là tù vĩ đại lâu nay giam người!
Sợ chi cái chết tới nơi
Điều cần phải sợ: Chết rồi đi đâu?
Có về cảnh giới nhiệm màu?
Có về cực lạc từ lâu ước thầm?
Đại vương hãy cố nhất tâm
A Di Đà Phật niệm luôn lúc này
Nguyện về quốc độ của Ngài
An vui, giải thoát sau ngày vãng sinh!”
Nghe lời giáo hóa tận tình
Trong tù vua thấy tâm mình sáng ra
Và vua Tần Bà Sa La
Theo lời thầy Phú Lâu Na thực hành
Vâng lời Phật dạy tâm thành
Thời gian sau đó an lành vãng sinh.

9- TINH THẦN GIÁO HÓA
Phú Lâu Na thật nhiệt tình
Thầy luôn thuyết pháp độ sinh khắp vùng
Dù người cung kính hay không
Chẳng nề gian khổ, chẳng mong dễ dàng
Nơi nào hóa độ khó khăn
Thầy càng phấn chí quyết tâm tiến hành
Mong truyền Phật pháp thật nhanh
Gieo hương giải thoát an lành khắp nơi.
An cư năm nọ xong xuôi
Thầy vào bạch Phật ngỏ lời xin đi
Tới hành hóa tại nước kia
Du Lô Na đó rất chi hiểm nghèo
Tính tình dân chúng phần nhiều
Dữ hung, lỗ mãng bao nhiêu đời rồi
Ham gây bạo động mãi thôi.
Ngại ngần Đức Phật thốt lời hỏi ngay:
- “Nếu khi thầy tới chốn này
Người ta mắng chửi thời thầy tính sao?”
Thầy thưa: “Chửi bới thế nào
Người ta còn tốt chứ đâu bạo tàn
Chửi thôi, chưa đánh dã man
Chưa dùng gậy gộc hại thân thể mình!”
- “Nếu người ta lại cố tình
Vừa dùng gạch đá đứng quanh ném vào
Rồi dùng gậy đánh thì sao?”
Phú Lâu Na đứng cúi đầu khẽ thưa:
- “Họ còn có chút lòng từ
Chưa dùng dao kiếm kể như tốt rồi
Con còn toàn vẹn thân người
Không thương tích nặng, thấy thời còn may!”
Phật nghe xong hỏi thêm ngay:
- “Nếu mà họ lại ra tay lần này
Dùng dao, dùng kiếm đâm thầy
Gây ra thương tích dẫy đầy thời sao?”
Thầy thưa: “Chẳng đến nỗi nào
Họ còn nhân tính có đâu tuyệt tình
Còn chưa sát hại sinh linh
Con dù thương tích đầy mình đớn đau
Nhưng còn sống, có chết đâu
Còn cơ truyền bá đạo màu giúp dân!”
- “Nếu mà họ quá bất nhân
Ra tay giết hại tấm thân của thầy
Thời thầy suy nghĩ sao đây
Có liều mạng tới chốn này nữa không?”
“Thưa rằng con đã quyết lòng
Dù cho bị giết cũng không ngại ngần
Con cám ơn họ muôn phần
Khi mà họ giết cái thân sắc này
Tức là họ đã ra tay
Giúp con giải thoát vào ngay Niết Bàn!”
Phật nghe khen ngợi vô vàn
Khen thầy nhẫn nhục khó khăn chẳng nề
Quyết tâm, quyết chí, vẹn thề
Tự thân ‘tâm cảnh’ không hề đảo chao
Luôn luôn tĩnh lặng biết bao
Tinh thần giáo hóa ai nào sánh ngang.

10- CÔNG VIỆC GIÁO HÓA
Ở DU LÔ NA
Du Lô Na khắp xóm làng
Phần nhiều săn bắn chẳng màng nghe chi
Sống như tiền sử trước kia
Hoàn toàn lạc hậu, dễ gì độ sinh
“Không văn hóa, thiếu văn minh
Họ nào nghe hiểu lời mình nói ra!”
Nhủ lòng, thầy Phú Lâu Na
Quyết tâm dấn bước thật là hăng say
Đóng vai người lạ tới đây
Không cho họ biết rõ thầy là ai.
Đầu tiên học tiếng nước này
Để mà tiếp xúc được ngay dân làng
Chưa cần truyền bá đạo vàng
Chỉ cần giúp họ việc hàng ngày thôi
Để dần cải thiện cuộc đời
Nếp sinh hoạt cũ lỗi thời bỏ đi.
Đóng vai y sĩ giỏi nghề
Suốt ngày thầy chỉ lo về thuốc thang
Mát tay chữa bệnh giỏi giang
Giúp người miễn phí, không màng thân quen
Chăm lo dân khắp trong miền
Tận tâm săn sóc tạo nên cảm tình.
Dạy thêm trồng trọt cho rành
Khiến hoa màu cũng đạt thành thật nhanh,
Lại còn đảm trách học hành
Đóng vai thầy giáo ở quanh khắp vùng
Dạy dân chữ nghĩa cho thông
Dạy dân lý lẽ đúng trong cuộc đời.
Khi mà dân chúng khá rồi
Cao sâu giáo lý thầy thời dạy thêm.
Dần dà lắm kẻ thân quen
Được thầy giáo hóa trở nên tâm thành
Nhiều người ngộ đạo rất nhanh
Quy y Tam Bảo quả tình đông thay,
Tính ra tại tiểu quốc này
Thầy từng thu nhận nơi đây lắm người
Năm trăm đệ tử giỏi tài
Đồng thời kiến tạo năm mươi ngôi chùa.
Phật từng dạy các giảng sư
Có mười đức tính kể như hàng đầu
Phải luôn thực hiện dài lâu
Phần tôn giả thuộc trước sau nằm lòng
Thầy thi hành tạo ích chung
Dù cho nghịch cảnh cũng không ngại ngần.

11- KHÔNG ĐỒNG Ý
VỚI TRƯỞNG LÃO
ĐẠI CA DIẾP
Tới ngày Phật nhập Niết Bàn
Thời tôn giả chẳng được gần một bên
Phương xa thầy chợt nghe tin
Đang đi hành hóa thầy liền quay lui
Về thọ tang mong kịp thời
Dẫn theo đệ tử ít người cùng đi
Nhưng về thời muộn còn chi
Kim thân Đức Phật trà tì đã xong
Thầy buồn, đau xót trong lòng
Tiếc không về kịp để cùng thọ tang.
Được hay mọi người họp bàn
Tỳ kheo đông tới năm trăm tụ về
Tại Kỳ Xà Quật núi kia
Thầy Đại Ca Diếp chủ trì nơi đây
Để cùng kết tập lại ngay
Những ‘Kinh’, ‘Luật’ Phật dạy ngày tháng qua
Nên tôn giả Phú Lâu Na
Vội vàng tới đó để mà họp chung.
Điều nào kết tập đã xong
Thời tôn giả ngỏ ý đồng thuận thôi
“Tám Điều Ăn Uống” cấm nơi tu hành
Thời tôn giả không đồng tình
Cho rằng điều cấm tạo thành khó khăn:
“Gây bất tiện cho Tăng đoàn
Có thời Phật cũng không ngăn cấm rồi
Cũng từng cho phép đấy thôi
Nay mà cấm đoán trái lời Thế Tôn!”
Cuộc tranh luận xảy ra luôn
Mọi người bàn cãi vô cùng xôn xao
Chẳng tìm ra biện pháp nào
Để mà giải quyết cho sao hài hòa
cùng nhượng bộ thông qua việc này
Nói ra ý kiến riêng thầy:
“Từ nay tôi chỉ theo ngay ý mình
Đúng lời Phật dạy tuân hành
Còn riêng phần quý sư huynh xin tùy!”
Nói xong thầy lại ra đi
Lên đường hành hóa hướng về nẻo xa.
*
Về sau thầy Phú Lâu Na
Lúc nào nhập diệt khó mà biết thay,
Tại đâu cũng chẳng ai hay
Khó mà khảo chứng được ngay rõ ràng.
Người ta chỉ biết được rằng
Sau này thầy tiếp tục hoằng hóa thôi
Nhiệt tình đi khắp muôn nơi
Rắc gieo đạo lý giúp người thăng hoa.
Tỳ kheo khắp chốn gần xa
Tôn xưng thầy Phú Lâu Na tuyệt vời
Giảng sư số một giỏi tài
Trong giáo đoàn của Như Lai bấy giờ.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(11-2011)
Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp rất vi diệu về cuộc đời ngài Tôn giả Phú Lâu Na, ngài đã thị hiện vào đời, và rồi cuối cùng Ngài ra đi lặng lẽ, không một tiếng vang, nhưng cả cuộc đời Ngài là đem giáo pháp sáng tỏa của Đức Như Lai mở toang xiềng xích của ngục tù tham sân si giải thoát kiểp trầm luân triền miên của con người, con biết ngài đã thông báo cho mọi người biết cõi ta bà này vốn là một nhà tù khổng lồ mà chúng sanh đang tự giam hảm mình trong đó.


Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đệ Nhất Thuyết Pháp Phú Lâu Na Tôn Giả tác đại chứng minh

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
67_TT Thich Nguyen Tang_Ton Gia Phu Lau Na


Vui trong Thiện Pháp mới là vui

Đệ tử Phật cần đem giáo pháp Phật truyền bá sâu rộng để khai thị

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Đệ Nhất Thuyết pháp Tôn Giả Phú Lâu Na.

Kính bạch Thầy chúng con đã có được 5 điều lợi ích của sự nghe Pháp

qua biện tài vô ngại của Thầy . Kính đa tạ và tri ân sự nhiệt tình

và lòng từ bi của Thầy trong mùa đại dich, HHPhú Lâu Na Tôn Giả ,

Biện tài thuyết pháp, nhiệt tình, từ bi trải khắp, 

Mãn Từ Tử ... người đầy ắp tình thương 

Khế lý , khế cơ trong chánh pháp tuyên dương 

Quê nhà, miền Tây Bắc Ấn ....bến cảng trù phú 

 

Thiện Pháp truyền bá sâu rộng, hạnh phúc cần đủ 

Phước Vật, Phước Đức, Phước Trí tuần tự có liền 

Bố thí, trì giới, nghe pháp tinh chuyên 

Vì không biết tu tập...nghe pháp ...

tài sản do Phước vật ...mau biến mất Trong nhiều kiếp lâu xa cũng là ... thuyết pháp đệ nhất ! 

Kinh Pháp Hoa .. Phật đã thọ ký PHÁP MINH NHƯ LAI

"Thế nào là Tù Ngục " khai thị  Vua Tần Bà Sa La nạn tai ! 

Nên còn được tôn xưng ....Sơ Tổ Tuyên Uý....Đa tạ Giảng Sư  ...5 lợi ích từ nghe pháp ...người Trí 

Nghe điều chưa nghe, hoặc hiểu rõ ...không nghi

Nuôi dưỡng tín tâm...làm cho điều sai lập lại sẽ biến đi 

Đấy ....tất cả niềm vui ẩn  tàng trong Thiện Pháp! Kính Tri ân Thầy .....quả thật lợi lạc, 

...........chúng đệ tử hằng khao khát! Nam Mô Đệ Nhất Thuyết Pháp Phú Lâu Na Tôn Giả .Huệ Hương 


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1620)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1168)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6033)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9431)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13209)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26429)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13595)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19653)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 22885)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567