Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Huệ Quang, Victoria, Úc Châu

12/05/201914:42(Xem: 7999)
Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Huệ Quang, Victoria, Úc Châu
Lễ Phật Đản 2643 (PL 2563)
tại Chùa Huệ Quang
Sunshine, Victoria, Úc Châu
Chủ Nhật: Mùng 8 tháng tư năm Kỷ Hợi (12-5-2019)
Trụ Trì : ĐĐ Thích Thông Hiếu
 


Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (1)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (2)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (3)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (4)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (5)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (6)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (7)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (8)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (9)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (10)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (11)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (12)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (13)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (14)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (15)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (16)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (17)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (18)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (19)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (20)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (21)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (22)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (23)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (24)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (25)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (26)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (27)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (28)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (29)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (30)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (31)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (32)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (33)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (34)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (35)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (36)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (37)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (38)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (39)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (40)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (41)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (42)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (44)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (45)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (46)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (47)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (49)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (51)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (52)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (54)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (57)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (60)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (61)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (63)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (64)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (67)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (68)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (69)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (70)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (71)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (72)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (73)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (75)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (76)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (79)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (82)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (84)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (85)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (86)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (88)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (90)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (91)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (93)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (96)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (97)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (100)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (101)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (102)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (103)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (104)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (106)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (107)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (108)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (110)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (111)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (112)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (114)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (115)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (116)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (117)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (120)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (121)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (122)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (123)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (124)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (125)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (126)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (127)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (128)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (130)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (131)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (138)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (139)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (141)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (142)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (144)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (145)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (146)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (147)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (150)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (152)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (153)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (154)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (155)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (156)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (158)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (159)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (160)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (161)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (162)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (163)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (166)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (167)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (168)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (170)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (171)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (172)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (173)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (174)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (175)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (176)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (177)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (178)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (179)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (180)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (181)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (182)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (183)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (184)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (185)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (187)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (188)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (189)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (190)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (191)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (192)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (194)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (195)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (196)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (199)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (202)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (204)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (205)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (206)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (207)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (208)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (210)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (211)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (212)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (213)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (214)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (215)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (216)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (217)Chua Hue Quang_Le Phat Dan 2643 (218)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567