Lúc 14h giờ chiều ngày 21/7/Đinh dậu Ban tổ chức tang lễ long trọng cung thỉnh Linh mô cố HT Thích Quang Đạo tham Phật yết Tổ tại chùa Phước Viên (Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm giác linh đài tác lễ tham Phật - yết Tổ.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Ấn sám chủ, Hòa Thượng Thích Lưu Hòa đệ nhất chấp lệnh, Hòa Thượng Thích Huệ Tâm đệ nhị chấp lệnh, Chư tôn đức trong Ban kinh sư, cùng toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo tỉnh Đồng Nai và môn đồ pháp quyến. BTC Tang lễ đã cung thỉnh Linh mô, bát nhang, di ảnh của cố Hòa thượng Tôn sư vào lễ Phật, lễ Tổ tại Tổ đường chùa Phước Viên.

Hội đồng kinh sư.

Hòa thượng sám chủ đàn tràng.

Thỉnh long vị, di ảnh... cố Hòa thượng rời giác linh đường tham Phật, yết Tổ tại chánh điện chùa Phước Viên.

Lá rụng về cội,
Nước chảy ra khơi.
Sống gởi, thân sanh tử một đời.
Thác về, chốn Niết Bàn muôn thuở!

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Phật tử các giới quỳ trang nghiêm cúi đầu khi chư Tôn thiền đức quang lâm chánh điện tác lễ.

Hòa Thượng Thích Huệ Tâm đệ nhị chấp lệnh.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Môn đồ pháp quyến trang nghiêm cung thỉnh Linh mô cố HT Thích Quang Đạo tham Phật yết Tổ - Ảnh: Nguyễn Trí

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Linh mô, bát nhang, di ảnh của cố Hòa thượng Tôn sư lễ Phật tại chánh điện - Ảnh: Xuân Thọ

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Hòa thượng Thích Lưu Hòa đệ nhất chấp lệnh - Ảnh: Xuân Thọ

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Hòa thượng Thích Huệ Ấn sám chủ đàn tràng đệ nhất chứng minh.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Môn đồ pháp quyến chấp tay trang nghiêm và thành kính.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Đại vị Giác linh Hòa thượng đảnh lễ chư Phật

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Toàn cảnh lễ cung thỉnh linh mô cố Hòa thượng Tôn sư lễ Phật

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Cung thỉnh chư tôn Đức quang lâm bảo tháp tác lễ sái tịnh.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Chư tôn thiền đức quang lâm Tổ đường.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Cung thỉnh linh mô Tôn sư quang lâm Tổ đường yết Tổ.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Sau đó, tại bảo tháp, chư Hoà thượng Ban Nghi lễ cử hành lễ sái tịnh bảo tháp.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Môn đồ pháp quyến hữu nhiễu tháp.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Bảo tháp nơi an trí nhục thân cố Hòa thượng Tôn sư.

Thỉnh Linh mô cố HT. Thích Quang Đạo tham Phật, yết Tổ

Môn đồ pháp quyến đứng trước bảo tháp thầy. 

Sáng ngày mai lúc 8h00' sẽ diễn buổi lễ Truy niệm và cung tống kim quan cố Hòa thượng Tôn sư nhập bảo tháp.Nguyễn Trí - Xuân Thọ - Hạo Nhiên
http://chuaphuocvien.net