Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

4. Nhất Xiển Ðề

03/05/201119:55(Xem: 4230)
4. Nhất Xiển Ðề

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẨMNHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM
(Phần1)
QUYỂNTHỨ NHẤT

CHÁNHVĂN :

- ĐạiHuệ! Nói NHẤT XIỂN ĐỀ thậtchẳng phải Nhất Xiển Đề. Nếu Nhất Xiển Đề là thật,thì ai chuyển được ai? Vậy thế gian làm sao giải thoát?Đại Huệ! Có hai thứ Nhất Xiển Đề :

1.-Xả bỏ tất cả thiện căn và xả bỏ phát nguyện chúng sanhtừ vô thỉ. Sao nói xả bỏ tất cả thiện căn? Ấy là vìphỉ báng Bồ Tát Tạng và nói lời ác rằng: "Chẳng phảitùy thuận kinh luật mà được giải thoát". Vì xả bỏ tấtcả thiện căn nên chẳng thể chứng nhập Niết Bàn.

2.-Bồ Tát vì độ tất cả chúng sanh được chứng Niết Bànmà có bản nguyện phương tiện tự chẳng thủ chứng NiếtBàn. Đại Huệ! Pháp Niết Bàn kia, gọi là Pháp Tướng chẳngNiết Bàn. Đây cũng thuộc về loại Nhất Xiển Đề.

ĐạiHuệ bạch Phật rằng:

- ThếTôn! Tại sao nhất định chẳng thủ chứng Niết Bàn?

Phậtbảo Đại Huệ:

- BồTát Nhất Xiển Đề, biết tất cả pháp vốn đã là NiếtBàn, chẳng cầu thủ chứng Niết Bàn nữa, mà chẳng phảixả bỏ tất cả thiện căn, thành Nhất Xiển Đề kia vậy.

- ĐạiHuệ! Người Nhất Xiển Đề xả bỏ tất cả thiện căn,lại nhờ thần lực Như Lai, cũng có thể tái phát thiện căn.Tại sao? Vì Như Lai chẳng xả bỏ tất cả chúng sanh. Do đó,nên nói Bồ Tát Nhất Xiển Đề chẳng thủ chứng Niết Bàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn