Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Quỹ Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát

18/07/201109:24(Xem: 6651)
Nghi Quỹ Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát
 
Buddha_1NGHI QUỸ KIM CANG THỦ
BÍ MẬT CHỦ BỒ TÁT
 Sa Môn Thích Giác Lượng, chuyển ngữ
         Khoá tu Kim Cang Cổ Mật, Khai Mật Tạng Pháp môn
Tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose, California.

 

 

Tất cả đồng tụng:

 

Chúng con hết lòng thành kính,

Dâng nén tâm hương khẩn nguyện,

Mười phương chư Phật chứng minh,

Và chư Bồ Tát hộ trì.

 

Rõ được tâm nguyện chúng con

Phụng Phật, hành trì Nghi Quỹ

Kim Cương Mật Tạng Pháp Vương,

Khai Chủ Ứng Thân Thủ Hộ,            

 

Tuyên bày “Kim Cang Cổ Mật”,

Truyền thừa chư Phật ngàn xưa

Sáng ngời  kiếp hạ  ta bà

Đương nay chúng con tiếp thọ

 

Phụng trì: Nghiệp chướng tiêu tan

Hữu duyên tràn đầy quả phước

Kim Cang: Chiếc búa lực thần

Đập tan ma cường, chướng nạn, 

- 2 -

  *  HRIH : KA DAK NYUG MA LHEN KYE DE WA CHE

 

Gươm thiêng trí huệ tuyệt vời

Chặt đứt muôn dây phiền não,

Thanh tịnh: Pháp giới bổn nguyên

Tự thân kiếp trần hiện tại,

 

Lý pháp vi diệu nhiệm mầu

Chúng con tràn đầy hỷ lạc.

Ta từ bản giác siêu nhiên.

Ngộ từ Như Lai tự tánh.

 

Phổ hiện vô ngại nhứt thời

Sát na, vỡ bừng, quán tưởng.

Như Cá vượt khỏi vũ môn

Hóa long bay cùng thế giới.

 

Bồ Tát Thánh chúng tổng trì

Nhiếp hành pháp môn chư Phật.

Như vị Kim Cang phẩn nộ

Chính là Đức Kim Cang Thủ,

 

Chưởng quản Mật Tạng Chư Phật.

Thân tướng chói sáng hào quang,

Pháp lực, oai thần kinh khủng

Biến hiện sắc xanh đen đậm,

 

- 3 -

 

Gồm đủ chín tánh cách lạ

Thường của điệu vũ phẩn nộ.

Tay phải cầm chày Kim Cang

Tay trái phóng Kim Súy Điểu

 

Toàn thân đeo đầy trang sức

Toàn là những thứ ghê rợn

Chung quanh toàn là lửa, lửa,

Vầng lửa trí tuệ rộng lớn.

 

Trên đảnh Bộ Chủ của Ngài

Vĩ đại, đầy oai thần lực

Đó là Mã Đầu Minh Vương

Marnag Met’hreng linh chú,

 

Với một đầu ngựa xanh lục

Đang hí trong vầng hào quang,

Sáng rực, nhô ra đỉnh đầu,

Chiếu khắp mười phương thế giới.

 

Tay phải Ngài vung kiếm huệ

Tay trái móc sắt  trừ tà

Ngài mặc khố màu da cọp,

Đeo những trang sức bằng xương,

 

 

- 4 -

 

Cùng nhiều món đồ ghê rợn

Trang nghiêm, phục sức vĩ hùng

Trong tim của Kim Cang Thủ

Đứng trên toà sen vĩ đại

 

Nhật Luân (tức đĩa mặt trời)

Nguyệt Luân (tức đĩa mặt trăng)

Cọng thêm một chày Kim Cang

Chín chấu bằng sắt thiên thạch,

 

Giữa chày, bầu dẹp trống không

Mặt trăng, mặt trời  ẩn, hiện.

Có chú lực “HÙNG” vây quanh

Đang xoay chiều kim đồng hồ,

 

Phát âm, âm “HÙNG” khí lực,

Phóng những tia sáng cực kỳ

Nóng, nóng vô cùng. Xẹt lửa.

Giống như lông chim bị đốt,

 

Chướng nghiệp tiêu tan cũng thế,

Tà ma không còn tác hại,

Thiêu đốt thành tro. Diệt tận

Ma nghiệp thảy đều tiêu hết.

 

 

- 5 –

 

Thần chú, thần lực không cùng

Chúng con thành tâm trì tụng:

HÙNG Vajra P’hat. HÙNG Vajra P’hat.

HÙNG Vajra P’hat. HÙNG Vajra P,hat

(liên tục đọc lời Chú nầy,  đọc càng nhiều càng tốt)

 

OM   VAJRA ARGHAM  PADYAM  PUSHPE  DHUPE ALOKE

 GENDHE  NEWIDYA  SHABDA  TRATITSA  SOHA

(Đọc 108 Lần)

 

oOo

 

TÁN THÁN và HỒI HƯỚNG

 

Con xin cảm đội Đức Ngài

Chưởng quản Mật Tạng, Như Lai giáo truyền

Phẩn Nộ Minh Vương, biệt chuyên

Công hạnh thần tốc, tạo duyên cho người

Ngài là Đại Thánh tuyệt vời

Truyền Kim Cang Mật giữa thời chướng ma

Đại Kim Cang, diệt ác tà

Đời hưng thịnh, cõi ta bà bình yên

Chúng con đảnh lễ cầu nguyền

Đức Kim Cang Thủ, ban truyền pháp môn

Nguyện cầu lên Đức Thế Tôn

Chứng minh công đức chúng con thọ trì

Hồi hướng phước báu hôm nay

Cầu cho pháp giới chúng sanh an lành

Cầu cho tất cả tác thành

Chứng đạt Phật quả, vãng sanh Niết Bàn.

oOo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

                                                               - 6 -

 

TÁN TỤNG

BỔN SƯ DU GIÀ VI DIỆU PHÁP                                                                

LIÊN HOA TÂM YẾU

 

NAMO GURU ACHARYA PADMA YE

 

oOo

 

Chúng con hết lòng thành kính,

Dâng nén tâm hương khẩn nguyện

Mười phương chư Phật chứng minh,

Và Chư Bồ Tát Hộ trì,

 

Rõ được tâm nguyện chúng con

Phụng Phật, hành trì Diệu Pháp.

Kim Cang Du Già Pháp môn

Thành kính đảnh lễ Tôn Sư :

 

Trì Minh Liên Hoa Đại Sĩ.

Đức Ngài Từ bi, hoan hỷ,

Hiểu lòng cầu đạo chúng con

Lạy Ngài Bổn Sư biết cho,

 

Lạy Ngài Bổn Sư biết cho !

Vì Ngài là đấng hiện thân,

Vì Ngài là nguồn quy y,

Để cho chúng con nương tựa,

 

- 7 -

 

Xin Ngài nghĩ đến chúng con.

Hỡi Đức Tôn Sư cao quí !

Hỡi Đức Tôn Sư cao quí !

Xin Ngài gia trì chúng con

 

Tu tập Pháp môn Du Già.

Xưa Ngài là đấng hiện thân

Đức Ngài: Đại Thành Tựu Giả,

Ngài là Đức Drilwupa vậy,

 

           Hiện thân từ nơi đất Thánh  (Ấn Độ)

Cũng lại là bậc hoá thân

Đại lực, đại hùng, oai dũng

Tại thành Lhalung Palgyi Dorje

 

Một thời trấn áp ma vương,

Một thời trừ tà diệt quỷ,

Mang lại hạnh phúc, bình an

Cho khắp chúng sinh muôn loại.

 

Tương lai Ngài lại hoá thân

Là Đức Tsangpa vĩ đại

Con vua Rigden Tây Tạng,

Thuộc vào đời thứ hăm lăm (25)

 

 

- 8 -

 

Là một Tôn giả tâm đắc

Của Đức Đại Sĩ Liên Hoa Sanh.

Đời xưa có Đức Thánh Sư

Myngyur Namkhai Dorje, tiên tri

 

Tương lai là một hóa thân

Là Kim Cang Thủ Bồ Tát,

Ra đời vào năm Hộ Tài

Trong vùng Achakdru phương bắc,

 

Sanh trong giòng tộc Mật Truyền

Của Giáo Pháp Kim Cang Thừa.

Ngài lớn lên như đoá hoa

Nở bừng trong vũ trụ,

 

Sáng rực cả bầu trời,

Tung hoành như bão cuốn.

Truyền Giáo pháp tối mật:

Phật Giáo Kim Cang Thừa

 

Khắp cùng trong nhân loại.

Ôi ! Sung sướng biết bao !

Hiện thân Ngài,  kiếp hạ

Giữa thế kỷ hai mươi   (20)

 

 

- 9 -

 

Một  Đạo  Sư  vĩ  đại

Như sao sáng trên trời

Chiếu sáng khắp cùng nơi

Khai mật Tạng Kim Cang

 

Hành Pháp Giả Du Già

Pháp Bổn Sư vi diệu.

Đại Pháp Vương vĩ đại

Là Đức Orgyen Kusum Lingpa

 

Chúng con thành tâm kính nguyện

Với Khai Mật Tạng Pháp môn

Nguyện thường tu tập thiền quán

Với Pháp Bổn Sư Du Già.

 

Nơi đàn tràng tôn nghiêm,

Trong tâm con thanh tịnh

Trần cảnh đều thanh tịnh.

Con nguyện Đức Bổn Sư

 

Gia trì con tu tập

Thành tựu Pháp Du Già

Kim Cang Bồ Tát Đoả

Pháp môn tối vi diệu

 

 

- 10 -

 

Của Mật Tạng Kim Cang.

Nguyện cho con giác ngộ

Đạt thể tánh chơn quang

Ngài Phẩn Nộ Minh Vương

 

Xin thuỳ từ chứng giám.

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Tác đại chứng minh.

 

Nam Mô Khai Mật Tạng Liên Hoa Khẩu,

Bổn Sư Du Già Vi Diệu Pháp chứng minh.

 

 

oOo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -

 

NGUYỆN HƯỚNG VỀ

 

  * HÔ: KYAB NE KUN DU LA HE RU KA

 

Lòng thành con nguyện hướng về

Minh Vương Phẫn Nộ, dựa kề trọn tu

Hiện thân nguồn gốc: Đạo Sư

Độ sinh chúng, Pháp Đức Như Lai truyền.

O

 

Lòng thành con nguyện hướng về

Oai thần lực, Kim Cang Trì,  quy y

Đức Ngài quảng đại Từ Bi

Độ sinh chúng, thoát khổ nguy hồng trần

O

 

Lòng thành con nguyện hướng về

Từ nay, phát đại Bồ Đề Tâm tu

Nguyện cầu thỉnh, Đức Bổn Sư

Độ sinh chúng, chứng Chơn Như, Niết Bàn.

 

oOo

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

 

 

                                  - 12 -

PHÁP QUÁN TƯỞNG

 

Kính lạy Đức Phật Thích Ca

Kính lạy Đức Phật Di Đà

Kính lạy mười phương Chư Phật

Cùng Chư Bồ Tát hộ trì.

 

Chúng con hành giả Du Già

Trang nghiêm trước toà Bửu điện

Định thần, thân tọa Kim Cang

Vững vàng, bước vô Tịnh độ.

 

* AH: RANG NANG NAM DAK ZANG DO PEL R’I ZHING.

Đỉnh núi Pháp lực nhiệm mầu

Chiếu sáng màu đồng rực rỡ

Hiển hiện tri kiến thanh tịnh

Giữa điện Đức Liên Hoa Quang.

 

Trang nghiêm cực kỳ lộng lẫy

Hành giả thình lình xuất hiện

Trên vành trăng, giữa hoa sen

Hiện thân Công Chúa Mandara.

 

Mandara, đầy sinh lực ấn

Là thân Công Chúa Du Già

Pháp phục yêu kiều gợi cảm

Chính Ngài: Nữ Du Già Trắng

- 13 -

 

Trang sức váy lụa, lịch thanh

Đeo tràng Hoa sen tròn sáng,

Tay phải cầm lưỡi dao cong,

Tay trái cầm cốc sọ đầy,

 

Công Chúa đứng thế xoải chân

Toàn thân nghiêng về phía trước

Ba mắt chăm nhìn Tôn Sư

Trên toà sen trắng nơi đảnh,

 

Chính là Bổn Sư hành giả

Hiện thân nguồn gốc quy y

Là Đấng bất khả phân ly

Với Trì Minh Sư Liên Hoa .

 

Thân trắng sáng, hai tay, một mặt,

Tướng phẫn nộ, gợi cảm thu hút,

Phân nửa tóc của Ngài búi lên

Và đội mão bằng năm sọ khô,

 

Miệng hả rộng, đầu lưỡi cong lên

Ba mắt trừng, chăm chăm nhìn thẳng

Tai phải, đeo khoen hình mặt trời

Tai trái, đeo khoen hình mặt trăng

 

 

- 14 -

 

Trang sức bằng xương, khố da cọp

Choàng khăn lụa đỏ bay phất phới,

Với hai chân, trong thế khép hờ,

Oai nghi Ngài sáng đẹp rực rỡ,

 

Có Chư Tôn Hiền Minh Phẫn Nộ

Nhiều vô lượng như lỗ chân lông.

Các Ngài phóng quang minh rực rỡ,

Bằng ánh sáng của triệu mặt trời.

 

Hai tay Ngài cầm chày Kim Cang

Và cốc sọ, trong đựng tịnh bình.

Từ nơi khuỷu tay trái của Ngài

Đỡ cây trượng, nghiệp ấn ba chia

 

Vây quanh Ngài là tám vị Tổ

Đại Trì Minh của dòng truyền thừa.

Hết tất cả các Ngài, đều cùng

Trang phục Du Già Phẫn Nộ Tôn.

 

Bộ Chủ Di Đà Vô Lượng Thọ

Đang trong dạng hiệp với phối thân

Từ ba chủng tự, Chư Tôn Thánh

Hào quang phóng khắp ra triệu thỉnh,

 

 

-        15 –

Tập hội trí huệ, Tôn hội nhập

 

* HUNG: HRI ORGYEN YUL GYI NUB CHANG TSAM

Trong vùng tây bắc xứ Orgyen

Ở giữa nơi tám đoá hoa sen

Chánh quả vô thượng: Ngài thành tựu

 

Vang danh lừng lẫy Liên Hoa Sanh.

Vây quanh quyến thuộc không hành nữ

Pháp nhiệm Ngài ban truyền rộng khắp

Mười phương thế giới tỏa không cùng.

 

Hữu duyên Phật chủng gieo bao kiếp

Hiện thân nầy, chúng con hướng nguyện

Theo gót Ngài, tu tập cần chuyên

Xin Đức Ngài ban gia trì đến

 

Nay chúng con tinh tấn tu hành

Quả Chánh Giác Bồ Đề thành tựu

Với lòng thành, tâm nguyện chúng con

Xin Đức Ngài Từ Bi chứng giám

 

  * KYE: PADMAODKYI ZHAL YE NE

Con kính nguyện Liên Hoa Đại Sĩ

Ngài đến từ cung điện Liên Hoa Quang

Cùng Chư Tổ ba dòng vân tập

Trong ba đời : Quá, Hiện, Vị lai

-        16 -

Đấng Pháp Vương con nguyện Quy Y,

Chỉ có Ngài con nương tu học

Chỉ có Ngài Từ Bi cao tột

Thương, đoái hoài những kẻ thành tâm

 

Nguyện dứt trừ nghiệp chướng sai lầm

Ngài không nỡ buông tâm xa lánh !

Giờ đây, Ngài gấp tỏ

Đức Từ Bi rực rỡ chiếu vô vàn

 

Danh Ngài: Tam Thân Phẫn Nộ

Tôn Đạo Sư, thấu rõ lòng con

Xin Đức Ngài luôn luôn thương tưởng

Đến chúng con kính ngưỡng Đức Ngài.

 

Lòng chúng con tha thiết

Xin Ngài liền ban phước cho con

Giữa Đạo tràng linh ứng

Cảnh trần gian chuyển hoá Niết Bàn.

 

Ngài truyền Pháp Kim Cang

Tam Kim Cang Du Già thâm nhập

Liễu nghĩa Kim Cang

Chứng Kim Cang, tâm không nhất vị.

 

Trì tụng chú: OM AH HUNG BENZAR GURU VIDY ADHARA     ACHARYA PEMA THOD TRENG TSAL SARVA SIDDHI HUNG

-        17 -

 

 

Pháp Phật Mầu độ tận chúng sanh

Chúng con chí thành cầu nguyện

Trì tụng Bổn Sư Du Già

Thân, khẩu, ý, Bổn Tôn hoà nhập

 

Phóng hào quang: đỏ, trắng, xanh, vàng

Tiêu nghiệp lực vô minh trần trược

Tịnh trừ bốn chướng nơi con

Tam thân quả tròn phước đủ.

 

Nay hành giả, chúng con xin nhận

Ba cấp Quán Đảnh: Thân, Khẩu, Ý

Nguyện y hành quyết chí cần tu

Ánh sáng đỏ từ thân Bổn Sư

 

Phóng ra hoà nhập vào hành giả

Hành giả liền trở nên giác ngộ

Thể tánh đồng nhất vị bất phân

Ôi ! Hỡi Đức Bổn Sư Tôn quý

 

Ngự toà sen trên đỉnh đầu con

Xin Ngài Từ bi thủ hộ cho con

Ban thành tựu cho thân, khẩu, ý

Hành giả con bản giác đạt thành.

 

- 18 -

 

Nay, do lòng Từ Bi chư Tổ

Trì Minh Sư ba dòng truyền thừa

Chẳng lạc dòng truyền thừa chân chính

Của Điều Ngự Đại Lực Liên Hoa

 

Nguyện chúng con luôn được phước dày

Thường gặp gỡ các Ngài Tôn Trưởng

Cùng các Đức Tôn Sư chấp chưởng

Truyền Pháp Tạng khai Mật Pháp Vương.

 

oOo

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính lạy Bổn Sư Du Già Liên Hoa Pháp Tạng

Tây Phương Phật Quốc chứng minh

 

 

Sa môn Thích Giác Lượng, chuyển ngữ

Nhân khoá tu Kim Cang Cổ Mật, Khai Mật Tạng Pháp môn

 tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHI QUỸ

 

KIM CANG THỦ

 BỒ TÁT

 

 

VÀ PHÁP BỔN SƯ

DU GIÀ VI DIỆU PHÁP

 

 

 

 

 

 

Pháp Duyên Tịnh Xá
                                Cũ: 766  S. 2 nd St. San Jose, CA. 95112
Địa chỉ mới: 1760 West Jensen Ave.
Fresno, CA. 93706 - 4600
Tel: (559) 497-5695 * (408) 896-8198 cell.
Email: htgiacluong@yahoo.com * Web: worldItinerantmonk.org
Ý kiến bạn đọc
14/04/202004:51
Khách
Kính bạch Chư Tôn,
Nghi quỹ quá hay. Nếu có file DPF cho con xin thỉnh. Xin cảm tạ!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567