Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Khóa cảnh sách

20/05/201316:13(Xem: 8707)
1. Khóa cảnh sách

Kinh Nhật Tụng

1. Khóa cảnh sách - 20. Mừng khánh đản

NT Hải Triều Âm soạn dịch

CẢNH SÁCH

THỨC CHÚNG KHUYA (3g30')

Muôn tiếng chìm lặng rồi,
Canh ba trống đổ hồi.
Quốc kêu tiếng tha thiết
Mộng bướm còn miệt mài.
Kiến đục trong cây hòe
Cá ngoi mặt nước bơi.
Không hay xem trăng thật
Chỉ đắm đóa hoa cười.
Lạc nhà xa ngàn dặm
Còn ham giấc ngủ hoài.
Không biết thân này ảo
Mê man trọn một đời.
– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
TIỂU THỰC (5g30')
Đời mộng ảo chuông chùa cảnh tỉnh
Chuông chí tôn vang khắp nhà nhà.
Còn ham giấc ngủ ngon mài miệt
Chẳng quản vầng đông ánh chói lòa.
Dằng dặc đêm dài còn có sáng
Mịt mờ lối quỷ khó lần ra.
Nay không gắng gỏi tu hành đạo
Ngày khác làm sao thấy Phật đà.
– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
HỌC SÁNG (8g)
Đêm tối vừa lui sáng
Mặt trời dần chiếu ra.
Âm thầm tóc xanh bạc
Má hồng đổi dần dà.
Chẳng biết tuổi xuân ngắn
Còn tranh quả nghiệp mà.
Thân như băng gặp nắng
Mệnh đèn trước gió to.
Chớ làm khách trọ mãi
Sớm lo trở về nhà.
– Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
NGỌ TRAI (10g45')
Chớp mắt mặt trời đã rạng đông
Quay đầu vầng nhật tại không trung.
Chỉ ham giấc điệp say sưa mãi
Nào biết hòe cao bóng chuyển vòng.
Phút chốc hoa tươi đã rủ úa
Quẩn quanh mệnh nấm thịnh liền vong.
Ai ơi! Sao chẳng hồi tâm lại
Tự khổ đường mê mãi ruổi rong.
– Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
THỨC CHÚNG TRƯA (14g)
Sanh ra làm tớ cho hình thể,
Già đến tám mươi trí hôn mê,
Bệnh xâm tứ đại đau khôn nhẫn,
Chết xuống ba đường nghiệp nặng nề,
Gặp gỡ ghét hờn vô cùng hận,
Ái ân khôn xiết khổ biệt ly,
Muốn cầu chẳng được thêm phiền muộn,
Ngũ ấm lẫy lừng cháy thật ghê.
– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
HỌC CHIỀU (14g30')
Bóng ngả vườn dâu tối
Non tây trời đã chìm.
Ngày tháng khó cầm lại
Già bệnh dễ đến tìm.
Giờ chết luyến chẳng được
Kỳ hẹn ai thể ghìm.
Các ngươi mở to mắt
Mê tan chớ để tâm.
– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
NGỒI TĨNH TỐI (19g)
Mặt trời vừa lặn tối nhá nhem
Bối rối đường đi lại tối thêm.
Đốt đuốc chăm lo nhà người rạng
Đèn nhà mình sao chẳng tự xem.
Quạ lửa non tây đã chìm hẳn
Biển đông lấp lánh ánh cung thiềm.
Sanh tử thay đổi tuần hoàn mãi
Tam-bảo quay về hết cảnh đêm.
– Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).
LÂM THỤY (21g)
Cảnh thế tối mịt mờ
Ai người tiếc ngày giờ.
Chỉ hay theo ý ngựa
Đã dừng tâm vượn chưa ?
Mặt trời mọc rồi lặn
Thân nổi chìm đấy mà.
Già đến khôn với ngu
Chết đi nay như xưa.
Tránh sao được vô thường
Trốn đâu đại hạn kia.
Ai nấy làm đạo chánh
Chớ lạc lối tà tâm.
– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

ĐẠI BI - BÁT NHÃ

ĐỨNG – TÁN

Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ
Nguyện lực hồng thâm, tướng hảo thân,
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.
Nghìn mắt quang minh khắp biến chiếu.
Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,
Trong tâm vô vi khởi bi tâm,
Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu,
Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.
Long thiên thánh chúng đồng từ hộ.
Ngàn trăm tam muội đốn huân tu
Thọ trì, thân chính là quang minh tràng!
Thọ trì, tâm chính là thần thông tạng!
Tẩy rửa trần lao, nguyện như biển,
Siêu chứng Bồ-đề, phương tiện môn.
Con nay xưng tụng, thệ quy y
Chỗ nguyện theo tâm ắt viên mãn.
Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Ngồi tụng – CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, sổ đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lặt đỏa y mông a rị da, bà rô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà rô hê, rô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu rô cu rô yết mông. Độ rô độ rô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, giá ra giá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá rị, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da. Hô rô hô rô ma ra, hô rô hô rô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Ám tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (21 biến).

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy 5 uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của mọi pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong Chân Không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới... cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh... cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Không có trí tuệ cũng không chứng đắc. Bởi vì vô sở đắc.

Bồ-tát y Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Ba đời chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa, nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cho nên biết Bát Nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy nói chú Bát Nhã ba la mật đa : "Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha" (3 lần).

SÁM HỐI

Đứng : Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).

Quỳ : Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền nhất tâm vốn đủ thiện pháp, đều có thần lực cùng với trí minh, trên đồng tâm Phật, dưới đồng hàm thức. Vô thủy ám độn che chướng tịnh minh, xúc sự liền bị hôn mê, móng tâm liền bị trói buộc. Trong pháp bình đẳng, khởi tưởng ta người. Ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, ở trong ba cõi tội nào cũng tạo, 10 ác 5 nghịch, báng pháp báng người, phá giới phá trai, hủy tháp hoại chùa, trộm vật Tăng kỳ, nhơ tịnh phạm hạnh, xâm tổn ẩm thực, tài vật của thường trụ. Ngàn Phật xuất thế không thông sám hối. Những tội như thế vô lượng vô biên, xả hình mệnh này đáng đọa tam đồ chịu trăm vạn khổ. Hiện ngay đời nay xúc não đâm bắn, bệnh tật trói buộc, duyên ngoài bức bách, chướng ngại đạo pháp, chẳng được huân tu. Nay gặp đại bi viên mãn thần chú, sớm có thể diệt trừ những tội chướng như vậy. Cho nên chúng con chí tâm tụng trì, quy hướng Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng mười phương đại sư phát Bồ-đề tâm, tu chân ngôn chân hạnh cùng với chúng sanh phát lồ sám hối.

Duy nguyện đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát nghìn mắt chiếu soi, nghìn tay hộ trì, khiến cho chúng con nội chướng ngoại chướng tiêu diệt, tự tha hạnh nguyện viên thành, khai bản kiến tri, hàng phục chúng ma, chế ngự ngoại đạo, ba nghiệp tinh tấn tu nhân Tịnh-độ. Đến ngày mệnh chung không đi về đâu, quyết định vãng sanh An Lạc thế giới Phật A Di Đà, thân thừa cúng dường đại bi Quán Thế Aâm, đầy đủ tổng trì, rộng độ quần mê, đồng thoát khổ luân, đồng tới trí địa.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1- Nam mô hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện (1 lạy).

2- Nam mô nhất niệm tâm không quản ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện (1 lạy).

3- Nam mô trụ Ta Bà u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện (1 lạy).

4- Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện (1 lạy).

5- Nam mô bình thanh tịnh rủ cành dương, Quán Âm Như Lai cam lồ rửa tâm nguyện (1 lạy).

6- Nam mô đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện (1 lạy).

7- Nam mô ngày đêm qua không tổn hại, Quán Âm Như Lai diệt ba đường khổ nguyện (1 lạy).

8- Nam mô hướng núi Nam chăm lễ bái, Quán Âm Như Lai gông cùm giải thoát nguyện (1 lạy).

9- Nam mô tạo pháp thuyền qua biển khổ, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện (1 lạy).

10- Nam mô trước tràng phan sau bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện (1 lạy).

11- Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện (1 lạy).

12- Nam mô đoan nghiêm thân ai sánh kịp, Quán Âm Như Lai viên tròn mười hai nguyện (1 lạy).

TAM TỰ QUY

– Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ-đề.

– Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển.

– Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

CÚNG CƠM TRAI ĐƯỜNG

Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát.

Ma ha Bát Nhã ba la mật, ba đức sáu vị cúng Phật cùng Tăng, mười phương chúng sanh khắp đồng cúng dường.

Đến khi ăn cơm, xin nguyện chúng sanh ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung mãn.

Chú Thích :

Tay trái úp ngón giữa và áp út vào lòng bàn tay, dùng ba ngón còn lại nâng chén nước sạch, trong đã để 7 hạt cơm.

Tay phải bắt ấn cát tường (ngón cái bấm đầu ngón áp út). Đặt trên miệng chén đọc kệ xuất sanh. Xong dùng hai ngón đã bắt ấn viết chữ ÁN LAM trên mặt nước. Chấm vào nước và búng ra bốn phía rồi đọc chú biến thực biến thủy.

XUẤT SANH

Lực pháp khó nghĩ bàn,
Từ bi không chướng ngại.
Bảy hột biến mười phương
Khắp thí châu sa giới
Khoáng dã, mẹ con quỷ
Chúa thần chim cánh vàng
Khiến no đủ tất cả.
Ám độ lợi ích sa bà ha (7 lần).

Biến Thực Chân Ngôn : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 biến).

Biến Thủy Chân Ngôn : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha (7 biến).

TỐNG THỰC

Đại bàng chim cánh vàng
Mẹ con quỷ La-sát,
Chúng khoáng dã quỷ thần
Cam lộ đều no đủ.
--- Ám mục đế tóa ha (3 lần).
Này các chúng quỷ thần,
Tôi nay khắp cúng dường
Thức ăn biến mười phương
Tất cả quỷ thần hưởng.
--- Ám mục lực lăng tóa ha (3 lần).

--- Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

(Một vị xướng :) Phật dạy chúng Tăng, khi ăn tâm tưởng 5 phép quán, tán tâm nói chuyện, tín thí khó tiêu. Thỉnh chư đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm chánh niệm.

(Chúng hòa :) Nam mô A Di Đà Phật.

– Tam bạt la già đa (3 lần).

– Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương Tam-bảo, Bồ-tát Thánh Tăng, cúi xin chẳng bỏ từ bi rủ quang suốt chiếu. Nghĩ đệ tử chúng con chẳng cày mà ăn, chẳng dệt mà mặc, thân hình máu thịt toàn nhờ tín thí. Ngửa trông ơn Phật tỏa ánh linh quang lân mẫn hữu tình, biển phước mênh mông sóng cuộn, quạt quạt lớn gió lành, khiến nay người thí được đàn ba la mật đều thấm ơn mưa pháp, người thọ dụng được Bồ-đề tròn sạch, chung tới hội ao sen, công không lọt khuyết, phước lành viên tịnh. Nguyện Phật từ bi thương xót tiếp thọ, xin ban từ bi thương xót tiếp thọ, xin ban từ bi thương xót tiếp thọ.

LƯU PHẠN

(Mỗi người từ chén của mình lấy ra một muỗng cơm nhỏ để khắp thí các loài.)

Đem phước tu hôm nay
Khắp thấm nơi đường quỷ.
Ăn rồi hết mọi khổ
Bỏ thân sanh chỗ vui.
Phước báo của Bồ-tát
Vô tận như hư không.
Thí được quả như vậy
Tăng trưởng không thôi dứt.
Ám độ lợi ích sa bà ha (3 lần).

DÂNG BÁT

(2 tay dâng bát ngang trán, thầm đọc :)

Chấp trì ứng khí, xin nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, ứng thiên nhơn cúng.

Ám chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần).

TAM ĐỀ

(Mỗi miếng cơm lạt thầm nguyện.)

Miếng thứ nhất : Nguyện dứt tất cả ác.

Miếng thứ hai : Nguyện làm tất cả lành.

Miếng thứ ba : Nguyện độ tất cả chúng sanh.

NGŨ QUÁN

(Trong khi ăn thầm tưởng 5 pháp quán.)

1/- Xét công nhiều ít, xét chỗ người đem đến.

2/- Xét đức hạnh mình tròn hay khuyết để ứng cúng.

3/- Phòng tâm lìa lỗi tham sân si là gốc.

4/- Món ăn chính là thuốc hay chữa bệnh hình khô sắc héo.

5/- Vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này.

KẾT TRAI

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Ám chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha (3 lần).

Vì việc gì bố thí, ắt sẽ được như ý, như vì vui mà thí, sau ắt được an vui.

Ăn cơm xong rồi, nguyện cho chúng sanh tất cả các việc, đầy đủ như pháp.

CÚNG PHẬT

TÁN

Đấng pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng,
Đạo sư khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp tăng kỳ,
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
Phật, chúng sanh tánh thường không tịch
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, mười phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng (1 lạy).

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

– Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Đông phương hải hội Dược Sư Phật Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải nhất thiết thánh chúng (1 lạy).

SÁM HỐI

Con nay khắp vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).

Quỳ : Chí tâm sám hối

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác
Đều vì ba độc tham sân si,
Từ thân miệng ý phát sanh ra,
Hết thảy con nay cầu sám hối (3 lần).
Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy
Thảy đều tiêu diệt không còn dư,
Niệm niệm trí soi khắp pháp giới
Rộng độ chúng sanh thề không thoái.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

Mõ : Lò trầm vừa đốt,
Chiên đàn ngát thơm,
Khói hương mây tỏa
Bảo liên hoa động,
Chư Phật, Bồ-tát
Cùng A-la-hán
Từ núi Thiên Thai
Giáng hạ thọ lãnh
Nhân gian cúng dường.

– Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô Bát Nhã hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

KINH TÂM YẾU……… "Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha" (3 lần).

Tán : Trên trời dưới đất ai bằng Phật,
Mười phương thế giới ai sánh tày,
Ta thấy tận cùng khắp thế gian,
Hết thảy không ai như đức Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
CÚNG DƯỜNG
Nam mô thường trụ 10 phương Phật.
Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.
Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.
Nam mô 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật.
Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.
Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.
Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát.
Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát.
Nam mô Già lam Thánh chúng Bồ-tát.
Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ-tát.
Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát.

Chân Ngôn Biến Thực : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám, tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 biến).

Chân Ngôn Biến Thủy : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (7 biến).

– Món ăn sắc hương vị
Trên cúng mười phương Phật,
Kế phụng các Hiền Thánh,
Dưới tới sáu đạo phẩm
Đẳng thí không sai biệt,
Tùy nguyện đều no đủ.
Khiến người bá thí
Được vô lượng ba la mật.
– Ba đức sáu vị
Cúng Phật cùng Tăng
Pháp giới hữu tình
Khắp đồng cúng dường.
Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 biến).
– Con nay phụng hiến cam lồ vị,
Mỗi mỗi đều như núi Tu Di,
Sắc hương mỹ vị biến hư không
Duy nguyện từ bi thương tiếp thọ.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
– Bốn loài chín cõi,
Đồng lên cửa huyền Hoa Tạng.
Tám nạn ba đường,
Chứng vào bể tánh Tỳ Lô.
– Cúng Phật xong rồi,
Xin nguyện chúng sanh
Tất cả công việc,
Thành biện đúng pháp.

HỒI HƯỚNG

Cúng Phật công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước con hồi hướng
Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh
Sớm về cõi Phật quang vô lượng.
Nguyện tiêu 3 chướng, trừ phiền não.
Nguyện được trí tuệ chơn minh liễu.
Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ.
Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh-độ,
Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,
Bất thoái Bồ-tát đồng bạn lữ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

– TAM TỰ QUY.

Cúng TỔ

Bông hoa hiện điềm lành,
Năm cánh lạc phương xa.
Trao pháp tạng đất Ấn,
Tôn thờ ở Trung Hoa,
Việt Nam trồng giống thánh,
Kết quả hằng hà sa.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư (3 lễ).

Chuyển ý thức phân biệt hư vọng
Xoay trở về bản tánh viên minh,
Thường trụ tâm địa quang hiển phát
Như nước đục lóng thành trong sáng
Kết quả chứng được đại thần thông.
– Chí tâm đảnh lễ Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả (3 lễ).
Đức tướng đoan nghiêm như vàng thắm
Đầu đà khổ hạnh giữ chung thân,
Lưu truyền Như Lai chánh nhãn tạng
Kê túc trong non đợi Từ Tôn.
– Chí tâm đảnh lễ Ma-ha Ca Diếp tôn giả Thiền tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).
Được độ đầu tiên tám vương tử,
Thân tâm thanh tịnh tợ hoa sen,
Hoằng truyền luật giáo Tỳ Ni tạng
Phật pháp do đây trụ thế lâu.
– Chí tâm đảnh lễ Ưu Ba Ly tôn giả Luật tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).
Tám trăm Tỳ-kheo núi Ta La La
Cùng Thế Tôn may y Cahyna,
Xa lìa trần lao đời chật hẹp,
Chứng A-la-hán đủ thần thông
Đại phước lực, đại oai thần.
– Chí tâm đảnh lễ Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại thánh A Na Luật Đà tôn giả (3 lễ).
Đa văn trong chúng tôn đệ nhất,
Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông,
Kết tập Như Lai chánh pháp tạng,
Vĩnh tại nhân thiên độ thế gian.
– Chí tâm đảnh lễ Ananđà tôn giả Giáo tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).
Tây phương cổ giáo Thế Tôn tuyên,
Đông độ khai tông hiệu Bạch Liên,
Mười tám đại hiền làm thượng thủ,
"Hổ khê tam tiếu" tới nay truyền.
– Chí tâm đảnh lễ Huệ Viễn tôn giả Tịnh-độ tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).
Quỳ : Phục Nguyện
Tông phong vĩnh chấn,
Tổ ấn trùng quang.
Giác hoa hương biến khắp rừng thiền
Mưa pháp tưới nhuần người sơ học
Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng
Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.
– Chí tâm đảnh lễ Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lễ).

Quỳ : Đàn tràng khai mở, tịnh khiết hương đèn. Thiền đường liệt Tổ đã xa nghe. Hải chúng quang lâm thùy từ chiếu giám.

Đứng : Báo thân đã mãn, cõi Phật sen khai. Pháp tánh thường quang chân linh không diệt. Trụ Ta Bà vì hóa đạo. Về Tịnh-độ hiển vô sanh.

CÚNG CƠM Quý Hòa Thượng

CHÍ TÂM BÁI THỈNH

– Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HÒA giác linh (3 lễ).

– Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HOA giác linh (3 lễ).

– Phương Liên xã Tôn sư Hòa-thượng THIỀN TÂM giác linh (3 lễ).

– Phó pháp Tôn sư TUỆ NHUẬN giác linh (3 lễ).

– Chùa Thanh Xuân Tôn sư Hòa-thượng Ni TỊNH UYỂN giác linh (3 lễ).

– Chùa Linh Quang Tôn sư Hòa-thượng Ni ĐÀM TIẾN giác linh (3 lễ).

– Chùa Liên Hoa Cố Tỳ-kheo-ni TUỆ KHOÁT, ĐÀM TỪ, DIỆU HUẤN giác linh(3 lễ).

– Cố Tỳ-kheo-ni DIỆU HÒA, NHƯ NGUYỆÂN, PHÁP CHÂU giác linh (3 lễ).

– Thức xoa ma na MINH KIẾN giác linh (3 lễ).

– Sadini THIỆN MINH, HẠNH TU, DIỆU BẢO giác linh (3 lễ).

– Sadini KIM QUANG, DIỆU NHÃ, HUỆ THỌ giác linh (3 lễ).

– Sadini NGUYÊN ĐANG, DIỆU QUỲNH, DIỆU HIỀN giác linh (3 lễ).

– Sadini MINH THÀNH, TỊNH HÒA, TUỆ CHIẾU giác linh (3 lễ).

Quỳ đọc : Ngưỡng cầu giác linh chư tôn Hòa-thượng, tánh hải lặng trong, đèn tuệ sáng chiếu, dự hải hội liên trì, ngự trai tiệc cơm thơm, tự tại ứng chân, thấy nghe không ngại, thần thông tự tại giáng lai đạo tràng, quang minh biến chiếu, nhiếp thủ chúng con xót thương phù hộ, khiến được thành tựu Bồ-đề nguyện hạnh.

Khắp nguyện Tăng Ni Phật tử Việt Nam, thấm nhuần mưa pháp, muôn tội tiêu tan, bốn mùa an vui, chánh pháp lưu truyền, Phật nhật quang huy. Âm dương đồng lợi, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

– Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tiền hiền hậu bối liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Huệ Hải đọc : Có sanh có diệt, chư Hòa-thượng nay thị tịch Niết-bàn. Sắc tức thị không, huyễn chất đâu còn mãi mãi. Bao nhiêu năm hành đạo, nay lên đường về cảnh Niết-bàn. Duy tâm lạc quốc phổ biến mười phương. Tự tánh Di Đà viên dung một trí. Sáng quang chói lọi, phản vọng quy chân, trực hạ bội trần hợp giác.

Ngưỡng lao đại chúng chuyển thân bái thỉnh kiền thành thượng hương.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Bảo Tâm đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Năm ấm chưa thoát, khó trốn bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Thuận thế gian thị hiện vô thường, nay trở về báo địa diệu cực trang nghiêm. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện ngôi cao thượng phẩm quả chứng nhị nghiêm. Ngộ sắc không chẳng phải sắc không. Rõ sanh diệt thật không sanh diệt.

Thành tâm sơ thỉnh, phục vong lai lâm. Chúng con kiền thành dâng hương bái thỉnh.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Huệ Hải đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Từ dung lặng lẽ biến tan mà lời Thầy dạy còn vang nơi này. Chúng con phấn khởi chốn chân thừa. Cùng nhau trang nghiêm con đường giác tỉnh. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện mở khai bảo tạng, gắng phá vô minh, đưa chúng con về Vô-thượng Bồ-đề.

Nhất tâm tái thỉnh, phục vọng lai lâm. Chúng con kiền thành dâng hương bái thỉnh.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Bảo Tâm đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Thân chẳng phải cây Bồ-đề,
Tâm chẳng phải đài gương sáng,
Xưa nay không một vật
Chỗ nào vướng trần ai.

Tôn sư ngôi ở lục hòa. Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, năm đức tỏa hương thơm ngát. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện ngã pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quải ngại. Mười thân đầy đủ, đất tịnh cõi uế nhậm ngao du.

Ba lần chúng con đầu thành cung thỉnh, phục vọng lai lâm.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Huệ Hải đọc : Tam thỉnh giác linh đã giáng lâm, thọ nhận hương hoa kính cúng dường.

Diệu Mỹ : Tiến trà, rót trà, dâng trà (3 lạy).

Chúng hòa : Nam mô Diễn Kinh Văn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Huệ Hải tiếp :

Danh thơm muôn thuở Triệu Châu trà
Hương ngát, nước trong, làn hổ phách.
Từ quang khó thấu, đức hóa không lường
Linh giác Tôn sư chứng tâm thành.

Diệu Mỹ : Tiến cơm, xới cơm, dâng cơm (3 lạy).

Chúng hòa : Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Huệ Hải tiếp : Tín căn nhất niệm, linh giác văn tri, ngưỡng mong cảm ứng. Đủ có sớ văn cẩn y tuyên đọc.

Bảo Tâm đọc :

SỚ VĂN

Mây sớm mưa chiều, dòng sông nước chảy mang mang. Một chiếc thuyền đưa chúng sanh lên bờ kia, nay không còn nữa. Đèn thiền, trăng tuệ, dạ đài vắng tịch.

THIẾT NIỆM

Bổn Sư thoát lồng ba cõi, trở về đất tịnh. Vì đã tỉnh mộng huyễn hữu vi. Một đời chăm tu thắng nhân vô lậu.

Hôm nay, Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, thôn Phú An, tịnh viện Hương Sen, phụng Phật cúng dường, báo ân Tôn Sư sự. Hiếu đồ chúng con tâm thành đảnh lễ mười phương Tam-bảo, cung vì Tôn sư… giác linh.

Di ảnh huyễn tượng bày suông trên án. Gậy tích trượng luống chống trước linh đường. Tưởng dung nghi, cùng nhau rơi lệ. Nhớ tâm từ bi như còn phảng phất. Cảm thâm hậu đức thấm nhuần đại chúng Phú An. Việt Nam toàn quốc khắc ghi ân sâu pháp nhũ.

Hôm nay ngày 6 tháng 2 năm Quý Dậu, chúng con đảnh lễ kính dâng trai soạn. Vạn bái đức hùng tôn, tụng diệu điển tam thừa, niệm Phật A Di Đà vô thượng pháp vương.

Cung duy ngàn Phật rủ soi, tiếp dẫn Tôn sư đạt liên cung thượng phẩm, ngự cảnh An Dưỡng quê hương, phước tuệ nghiêm thân, ấn Tổ lưu truyền, đèn Phật sáng trưng mãi mãi.

Tấc dạ đan thành thống thiết, đệ tử chúng con khấu đầu đảnh lễ trăm bái thượng sớ.

– Đốt sớ.

– Đại chúng tụng chú vãng sanh.

– Diệu Khiết, Thiện Đức chuông trống Bát Nhã.

Huệ Hải phục nguyện :

Gương tuệ sáng vô biên
Hương đức thơm ngào ngạt
Rừng Bồ-đề bát ngát
Hoa giác ý nở tươi.
Trong biển giác tánh đãng phiêu một mảnh trần lao.
Đèn giác ngộ lung linh
Hương trầm một đỉnh
Phụng tống vân trình
Thỉnh quy Tịnh-độ.
Đại chúng đồng tụng :
Tiêu dao chân thế giới,
Khoái lạc bảo liên đài,
Chắp tay trước Thế Tôn,
Được Như Lai thọ ký.

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

CÚNG VONG

Nam mô đại thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Từ bi quảng đại diệu khó lường,
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,
Tích trượng rung thời khai địa ngục,
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.
Bi quang cứu tế u minh giới,
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

– Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư. Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi.

Quá khứ phụng sự chư Phật,
Nhân hưng vạn thiện.
Hiện tại vì độ quần mê,
Hóa thân Bồ-tát.
Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền.
Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám.
Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,
Độ khổ thú lên đường Bồ-đề.

Hôm nay hiện tiền Ni chúng nhân tấc lòng hiếu, sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ-tát tiếp tịnh phách thân nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi, phá vỡ trùng trùng u ám.

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,
Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai.
Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn
Đường mê nay hóa đóa sen khai.

– Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

HƯƠNG HOA THỈNH

Nhất tâm triệu thỉnh :

Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết-bàn giải thoát.

Xướng : Nay tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, Ni chúng Liên Hoa phụng vì chánh tiến chư hương linh… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư hương hồn.

Mõ : Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, an tọa bài vị thọ nhận cúng dường (3 lần).

Biến Thực : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần).

Biến Thủy : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần).

Phổ Cúng Dường : Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Trăm năm bóng ảnh chóng tựa sát na. Bốn đại huyễn thân đâu có lâu dài. Mỗi ngày trần lao cho nên nghiệp thức mơ màng. Chẳng biết nhất tánh viên minh, rông rỡ sáu căn tham dục. Công danh phú quý, chung quy một giấc mộng vô thường. Tranh ngã tranh nhân khoe tài cậy giỏi. Gió lửa rời tan còn chi già trẻ, đầu non khe suối chôn bao kẻ anh hùng. Tóc xanh mới đây nay đà bạc trắng. Lễ mừng sinh nhật hôm nào, nay tiếp tới kỳ phúng điếu. Một bao máu thịt, trăm năm khổ luyến ân tình. Mấy thước xương khô, buông lung tham sẻn bạc tiền.

Hơi thở đã ra, thật khó trở lại. Bóng chiều đã xế đâu chắc ngày mai. Dòng sông ái bao giờ ngừng chìm nổi. Cảnh nhà khuyên dứt mối tơ vương.

Hướng về quy y Tam-bảo, nếu cứ đắm luyến việc đời. Vua Diêm La hốt nhiên cho bắt. Quay đầu trở lại không còn thấy một người thân. Núi đao, rừng kiếm, chịu vạc đồng dầu sôi. Thời vạn tử thiên sinh. Gặp chém chặt thì một phút phân hai đoạn. Khát uống đồng sôi, đói ăn sắt nóng. Kiếp kiếp đắng cay rồi lại luân hồi. Mặc áo lông đeo sừng, miệng ngậm hàm sắt, mang nặng chở xa, đói rét roi vọt. Thịt xương dâng người để đền nợ cũ. Oan khiên chất chứa ăn nuốt lẫn nhau. Khi ấy hối hận học đạo không biết nhờ đâu. Chi bằng ngay lúc này phát tâm tu hành, chớ đợi thời giờ qua mất.

Nhân sinh trăm tuổi như bóng chiều tàn. Ngọn đèn trước gió, giọt sương đầu ngọn cỏ. Sao cứ tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu. Lưới trần lao miên mật bao khoen. Dây ân ái thắt chặt vạn kết. Núi kiêu mạn sừng sững ngang trời. Bể tham lam không bờ không bến. Chi bằng niệm Phật tu hành, liền được vãng sanh cõi Phật.

Đời người trăm tuổi như khảy móng tay. Có khác nào chiếc lá trôi xuôi. Hay tương tợ trời tây thỏ lặn. Đập hòn đá mong cầu ánh lửa. Bóng ngựa câu bên cửa thoáng qua. Ngọn đèn lu trước trận phong ba. Hạt móc sớm treo trên ngọn cỏ. Thuyền chưa tới bờ, ván đà hư mục. Chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ. Sao tình nghĩa còn nhiều vướng vít. Mà ý hoài rối rít tơi bời. Lưới trần gian khin khít muôn trùng. Trí vẫn để trong vòng lăn lộn. Cảnh ái thằng nút thắt nghìn khoen. Tình vẫn hướng vào nơi trói buộc. Núi kiêu mạn chất chồng gò đống. Biển tham sân cuồn cuộn phong ba. Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật. Mới mong về cõi lạc yên vui.

Nay các chân linh đã nghe bài kệ vô sanh để khỏi gây nhân hữu lậu, xin các chân linh nghe thêm bài kệ hàng ma :

Lửa mồi ánh chớp có gì đâu ?
Ân ái sao còn vướng vít nhau.
Một túi da khô đầy uế vật
Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu
Luân hồi sống chết, ai là khỏi ?
Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu
Phúc tội tóc tơ bày rõ hết,
Phân minh sổ sách trước như sau.
Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp
Khóc thét kêu gào tránh được đâu.
Hối lại tu hành e đã muộn
Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu.
Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước,
Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu.
Một điểm chân như ai nấy sẵn
Thoát vòng sanh tử niệm lên mau.
Nay chân linh kíp kíp theo tôi niệm Nam mô A Di Đà Phật và bốn Thánh hiệu để được vãng sanh về nơi An Lạc.
Xướng :
Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi
Than hỡi đời ta được mấy hồi
Chỉ cõi Tây phương An Lạc cảnh
Quay đầu ta kíp niệm đi thôi.
Mõ : Nam mô A Di Đà Phật (30 lần).
Dù cho nhà ngọc với kho vàng,
Cảnh đến vô thường khó nỗi mang.
Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh,
Quán Âm Bồ-tát độ cho sang.
Mõ : Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (10 lần).
Sống trên bảy chục mấy ai đâu ?
Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu,
Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh,
Cầu xin Thế Chí độ sang mau.
Mõ : Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần).
Giơ tay cất bước tội ngang mày
Địa ngục đao sơn cửa rộng thay
Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh
Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay.
Mõ : Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (10 lần).
Hàm đan giấc mộng có hay chi
Cuộc thế lân la mãi làm gì ?
Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh
Cầu xin thanh tịnh độ cho về.
Mõ : Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (10 lần).
Nguyện vong chóng sanh sang Tịnh-độ
Ngôi cửu liên là chỗ náu nương
Vô sanh sen nở ngát hương
Chư tôn Bồ-tát bên đường tiếp nghinh.
Chốn ao báu muôn sen đua nở,
Phật Di Đà, Thế Chí, Quán Âm
Tiếp hồn về cảnh vui tâm,
Phát lời thề nguyện dự phần tiêu dao.
Hết thảy pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, ảnh,
Như sương cũng như chớp
Nên thường quán như vậy.

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

MÔNG SƠN THÍ THỰC

– Nam mô đại thánh khải giáo Ananđà tôn giả tiếp dẫn chúng sanh Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới mười phương, nam nữ 12 loại cô hồn, đồng tới thọ cam lồ vị (3 lần).

– Nhất tâm triệu thỉnh : Pháp giới sáu đạo, 12 loại cô hồn nhiều như cát bụi, Diệm Nhiên đại sĩ là người thống lãnh. Hỡi các lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh trăm họ, gia thân quyến thuộc. Duy nguyện thừa diệu lực Tam-bảo, nương bí mật chân ngôn. Hôm nay giờ này mau tới pháp hội (3 lần).

– Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ-tát (3 lần).

– Thành sắt rực lửa dữ

Cô hồn bị thiêu đốt
Nếu muốn sanh Tịnh-độ
Nghe nửa kệ Hoa Nghiêm.
– Nếu người muốn rõ biết
Ba đời hết thảy Phật,
Nên quán tánh pháp giới
Tất cả duy tâm tạo (3 lần).
Chơn ngôn phá địa ngục :
Ám già ra đế gia ta bà ha (7 lần).
Chơn ngôn phổ triệu thỉnh :
Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da (7 lần).
Chơn ngôn giải oan kết
Ám tam đà ra dà đà ta bà ha (7 lần).
– Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (3 lần).
– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.
Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.
Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam mô minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát.
Nam mô khải giáo Ananđà tôn giả (3 lần).
– Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật, phước tuệ tôn.
Quy y Pháp, lìa dục tôn.
Quy y Tăng, thanh tịnh tôn.
Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi (3 lần).
– Quỷ thần đã tạo bao ác nghiệp.
Đều vì ba độc tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sanh ra
Hết thảy quỷ thần xin sám hối (3 lần).
– Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần).
– Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)
Chơn ngôn diệt định nghiệp :
Ám bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha (7 lần).
Chơn ngôn diệt nghiệp chướng :
Ám a lỗ lặc kế ta bà ha (7 lần).
Chơn ngôn khai yết hầu :
Ám bộ bộ đế rị dà rị, đa rị đát đa nga đa da (7 lần).
Chơn ngôn tam muội da giới :
Ám tam muội da tát đỏa phạm (3 lần).
Chơn ngôn biến thực :
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần).
Chơn ngôn biến thủy :
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần).
Chơn ngôn nhất tự thủy luân :
Ám, tông tông tông tông tông (7 lần).
Chơn ngôn nhũ hải :
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án tông (7 lần).
– Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai (3 lần).
– Thần chú gia trì tịnh pháp thực
Khắp thí hà sa chúng quỷ thần
Nguyện đều no đủ xả xan tham
Tức thoát u minh sanh Tịnh-độ.
Quy y Tam-bảo phát Bồ-đề
Rốt ráo chóng thành đạo vô thượng.
Công đức vô biên suốt đời sau
Tất cả quỷ thần đồng pháp thực (3 lần).
(ra bàn vong đánh khánh)
– Này các chúng quỷ thần
Nay tôi khắp cúng dường
Thức ăn biến mười phương
Tất cả quỷ thần hưởng (3 lần).
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
– Ám mục lực lăng ta bà ha (7 lần).

– Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Mõ : Kinh tâm yếu Bát Nhã ba la mật đa…

CHÚ VÃNG SANH

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần).

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành.

Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ.
Nguyện ngôi Tam-bảo thương nhiếp thọ.
Nguyện ngôi Hộ Pháp thường ủng hộ.
Bốn loài lên nơi đất báu,
Ba cõi thác sanh ao sen.
Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền.
Muôn loại hữu tình lên Thập Địa.
– Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiền thánh chúng
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

– Nam mô A Di Đà Phật (30 lần).

– Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (10 lần).

HỒI HƯỚNG – PHỤC NGUYỆN – TAM QUY

Đứng : TÁN ĐỊA TẠNG

Từ bi quảng đại diệu khó lường
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương
Tích trượng rung thời khai địa ngục
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.
Bi quang cứu tế u minh giới
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại hoằng thệ nguyện, địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ-đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Chiêu Hồn Ca

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh ngắt xương khô.
Não người thay buổi chiều thu!
Ngàn lau bạc trắng, lá ngô đồng vàng.
Hàng bạch dương bóng chiều man mác,
Lá chuối xanh hiu hắt mưa sa.
Bầu trời ảm đạm mây qua,
Cõi dương còn thế, nữa là cõi âm!
Đêm dằng dặc tối tăm trời đất
Hồn linh thiêng phảng phất u minh
Thương thay mười loại chúng sanh,
Cô hồn mờ mịt lênh đênh vật vờ!
Hương khói đã không nơi nương tựa
Phận chiếc đơn lần lữa đêm đêm.
Còn chi ai khá ai hèn,
Còn chi mà nói kẻ tài người ngu.
Tiết đầu thu lập đàn giải thoát
Nước tịnh bình nhỏ giọt dương chi.
Ngưỡng mong Phật lực từ bi,
Giải oan cứu khổ rước về Tây phương.
Nào những bậc tính đường kiêu hãnh
Chí những toan vác gánh non sông.
Nhớ khi đương thuở cậy hùng
Ngày nay thế khuất, vận cùng, thật đau!
Ai ngờ đâu bão bùng một phút
Bỗng thấy mình thành đứa hèn ngu!
Vinh hoa gánh nặng oán thù
Máu tươi lai láng, thịt xương rã rời.
Phách vía đành lạc loài nheo nhóc
Quỷ không đầu oan khóc trong sương.
Đã hay thành bại là thường,
Mà u hồn biết bao giờ cho tan!
Nào những bậc màn loan trướng phụng
Những cậy mình cung quế hằng nga.
Một phen thay đổi sơn hà,
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu ?
Cuộc đời xuôi như dòng nước chảy
Ôi thôi đành trâm gãy, bình tan!
Khi xưa đông đúc vui cười,
Ngày nay nhắm mắt không người nhặt xương.
Thảm thiết nỗi không hương không khói
Ngẩn ngơ sầu trong bóng ngàn sim!
Nào những bậc mũ cao áo rộng
Ngòi bút son phác bức phù vân!
Sách kinh chất cả rương đầy,
Đêm đêm thơ phú, ngày ngày văn chương.
Thịnh mãn lắm, ghét ganh càng lắm
Chung quy còn để nấm mồ xanh.
Người thân đã vắng sau vắng trước
Biết lấy ai bát nước nén hương
Cô hồn thất thểu bên đường,
Không duyên đâu dễ tìm phương khỏi nàn.
Nào những bậc bày binh bố trận
Rắp đem thân cướp ấn Nguyên Nhung.
Gió mưa sấm sét đùng đùng,
Rải thây trăm họ, làm công một người.
Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,
Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan
Nước khe cơm vắt gian nan,
Dãi dầu nghìn dặm, lầm than một đời.
Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,
Trải tháng ngày hành khất ngược xuôi.
Thương thay cũng một kiếp người,
Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan.
Cũng có kẻ thân tù ở ngục,
Chết nương nhờ chiếu rách một manh.
Mảnh xương vùi dập góc thành,
Kiếp nào cởi được oan tình, tỉnh ra!
Kìa những trẻ hãy còn tấm bé,
Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha.
Những người gieo giếng, thắt dây,
Nước trôi, lửa cháy, sa cây, gẫy cành.
Người thì mắc sơn tinh thủy quái,
Các nạn tai, biển thẳm, núi sâu.
Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau,
Hồn mê phách lạc nơi đâu nương nhờ?
Này hỡi hỡi mười loại chúng sanh!
Gái trai già trẻ thỉnh vào nghe kinh.
Kiếp phù du như hình bóng ảnh,
Sách dạy rằng vạn cảnh là không.
Ai ơi lấy Phật làm lòng,
Tự nhiên siêu thoát khỏi vòng trầm luân.
Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,
Của có chi bát nước nén nhang,
Gọi là kết chút duyên vàng,
Linh kỳ một lá dẫn đàng chúng sanh.
Ai đến đây dưới trên ngồi lại,
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu.
Phép thiêng biến ít thành nhiều,
Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh.
Phật hữu tình từ bi phổ độ,
Chớ ngại rằng có có, không không.
Ma ha Bát Nhã ba la mật đa.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.
Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.
Nghi Thỉnh MƯỜI HAI LOẠI CÔ HỒN Trong Nhân Gian
Dấu linh thập loại biết là đâu ?
Phách quế mơ màng đã mấy thu ?
Nay biển mai cồn là thế giới
Hồn thiêng vờ vật nghĩ mà đau.
Hương thành vừa đốt, lời pháp phụng cung.
Khói thơm lan tỏa khắp vùng,
Núi sông đồng nội, suối rừng u linh.
Sơ phiên hoa ngọc chén quỳnh,
Thỉnh hồn các nẻo, mau mau giáng về.
(rót nước đánh một tiếng chuông)

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

Nhị phiên

Tam phiên dấu linh… giáng về.

- 1 -

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Cao Tăng thượng sĩ xuất trần, Tăng Ni phạm hạnh thanh cao, thiện tín giới quy toàn vẹn…

Hoa vàng trúc biếc, còn đâu bí mật chân ngôn. Mây trắng trời xanh, kinh kệ vô thường vô ngã.

Thương thay! Cửa thiền thấm lạnh ba canh trăng sáng, tịnh thất đèn soi bóng vắng lạnh lùng. Như thế những hàng Thích tử một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

- 2 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tiên nhân áo nhẹ, đạo sĩ mũ vàng, vườn hoa an tĩnh tu chân, trong động đào nguyên dưỡng tánh. Đạo pháp chưa toàn, thiên tào chưa kịp ghi tên thì bốn đại vô thường, địa phủ đành ôm mối hận.

Thương thay! Lò đan quán ngọc in sương lạnh, đàn hoa vườn đạo gió hiu buồn. Như thế những hàng Đạo sĩ huyền môn một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………………… (3 lần).

- 3 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Các triều đế chúa hầu vương, chín trùng điện các cao ngôi, muôn dặm sơn hà riêng cõi. Từ Tây thuyền chiến đến, ngàn năm vương khí bỗng tàn. Xe loan vừa quay về Bắc, tiếng oan bao nước chưa tan.

Thương thay! Chim quyên thắc thỏm hoa đào rụng, máu đỏ nhuộm tâm mối hận dài. Như thế những hàng Vương bá một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

- 4 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Lập đàn bái tướng dựng tiết phong hầu. Sức dời đỉnh nặng ngàn cân, thân sánh thành dài vạn dặm. Trướng hùm nay sương lạnh, uổng bao binh mã công lao. Giặc sói hôi tanh đã phũ phàng rồng thiêng nguyện lớn.

Thương thay! Tướng quân ngựa chiến nay đâu vắng, thân vùi dưới đất cỏ hoa sầu. Như thế những hàng Tướng soái anh hùng một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

- 5 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Năm châu tài tuấn, trăm quận hiền lương, bao năm tiết sáng văn quan, một tấm lòng son thờ chúa. Nay châu Nam, mai huyện Bắc, từ biệt quê hương đi gánh vác việc nhân dân. Góc biển chân trời không may bỏ mạng.

Thương thay! Lá rụng nổi trôi theo dòng nước. Âm dương cách biệt, hồn thiêng vơ vẩn biết nương đâu ? Như thế những hàng Đại thần Tể phụ một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế ………… (3 lần).

- 6 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Thư sinh mặt trắng, sĩ tử cửa vàng. Tìm hoa chân đến rừng văn, tranh tài thân chơi trường thí. Không may đèn quỳnh vụt tắt, luống uổng công phu bao năm đọc sách mài nghiêng mực.

Thương thay! Lụa đỏ vài dòng ghi tên tuổi, đất vàng một nấm lấp đời văn chương. Như thế những hàng cử sĩ văn nhân một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

- 7 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Bán buôn Nam Bắc lữ khách giang hồ, doanh thương muôn dặm đi về, chứa trữ ngàn vàng muôn bạc. Không ngờ sóng gió đến nỗi mồi ngon bụng cá hiến thân. Chẳng biết đường về đành mất mạng nơi hẻm quanh lối hiểm.

Thương thay! Mù mịt phách theo mây Bắc cuốn, vời vợi hồn theo suối Đông trôi. Như thế những hàng lữ khách tha hương một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần).

- 8 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Anh hùng chiến sĩ vì nước vì dân. Dưới cờ trống đánh tranh hùng, trước trận giặc rừng gươm đổi mạng. Tiếng kèn thúc giục, phút giây đầu vỡ thân tan. Thắng bại chưa phân, đất đã đầy xương rơi thịt nát.

Thương thay! Bát ngát sa trường oan quỷ khóc, ngổn ngang hài cốt chẳng ai thâu. Như thế những hàng chiến sĩ trận vong một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần).

- 9 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Chín tháng mang thai, ba hôm nằm chỗ. Những tưởng hòa minh loan phụng, ước mong hợp mộng hùng bi. Tin lành sắp báo, cát hung trong một phút giây. Ngọc đá chưa phân, mẹ con đã về chín suối.

Thương thay! Hoa đang tươi đẹp, mưa gió phũ phàng. Trăng đang tròn sáng, mây kéo mịt mù. Như thế những hàng sản phụ nạn nhi một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

- 10 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Mọi, mường, thổ, mán, đui, điếc, ngọng, câm, thiếp tỳ ganh ghét thiệt thân, tôi tớ nhọc nhằn mất mạng. Khinh khi Tam-bảo, tội ác chứa tợ hà sa. Bội nghịch mẹ cha, hung dữ đầy tràn vũ trụ.

Thương thay! Đêm dài tối mịt bao giờ sáng, cảnh khổ âm u kiếp đọa đày. Như thế những hàng báo chướng nghiệp oan một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

- 11 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Giai nhân mỹ nữ mặt phấn phòng khuê, hương xông xạ ướp. Ngày nay trăng khuyết hoa tàn.

Thương thay! Trâm cài lược giắt liễu biếc hoa thơm, phong lưu ngày trước nay để lại đây nắm xương tàn. Như thế những hàng phụ nữ quần thoa một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

- 12 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tù nhân hình ngục, hành khất cơ hàn, nước lửa mất thân, cọp beo cướp mạng, vòng dây thuốc độc, ngàn năm chưa tỉnh hồn oan. Sét đánh núi băng vật vờ phách quỷ.

Thương thay! Khói biếc mai chiều gió lạnh lá vàng. Như thế những hàng hoạnh tử thương vong một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………… (3 lần).

(đánh ba tiếng chuông)

Khắp thỉnh pháp giới 12 loại cô hồn, Diệm Nhiên đại sĩ thống lãnh tất cả. Nương cỏ gá cây, lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, hằng sa chủng loại cùng gia thân quyến thuộc. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

(đánh 3 tiếng chuông)

Lòng thành phụng thỉnh đã phân minh

Xin nguyện quang lâm chứng thịnh tình.

Sơ lễ kính mừng đôi chén ngọc

Đàn hoa ngồi tạm lắng nghe kinh.

Chuông mõ tụng MÔNG SƠN THÍ THỰC.

PHÓNG SANH

– Tụng Đại Bi vào một ly nước.

– Tán dương chi : (đồng thời rẩy nước vào chúng sanh).

Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên.
Tánh không bát đức lợi nhân thiên.
Pháp giới quảng tăng diên,
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa diệm hóa hồng liên.

– Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

VIỆT DỊCH :

Cành dương nước tịnh rưới khắp tam thiên
Tánh "Không" tám đức lợi nhân thiên.
Nơi nơi phước thọ được trường miên.
Tội diệt, sạch oan khiên.
Lửa phiền não chuyển diệu hiền,
Tâm lành tươi nở đóa hồng liên.
– Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).
Chúng sanh đây có bấy nhiêu,
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.
Các ngươi trước lòng trần tục lắm,
Nên đời nay chìm đắm sông mê.
Tối tăm chẳng biết tu trì,
Gây bao tội ác lại về mình mang.
Sống đọa đày, chết thường đau khổ,
Lông vảy sừng có đỡ được đâu.
Dù là bay trước lặn sau,
Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi,
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,
Lúc đó dù kêu khóc ai thương.
Nằm trên chốc thớt là thường,
Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi.
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,
May sao nhờ các bậc thượng nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân,
Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Xong dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.
– Hỡi hỡi chúng sanh quy y Phật.
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Pháp.
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Tăng (3 lần).
– Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục.
Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ.
Chúng sanh quy y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần).
– Chúng sanh quy y Phật rồi.
Chúng sanh quy y Pháp rồi.
Chúng sanh quy y Tăng rồi (3 lần).


Quy rồi tội chướng sạch không,
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.
Phát tâm tu sau rồi được hưởng
Về Tây phương sung sướng đời đời.
Lên tòa sen báu thảnh thơi
Không hề lui chuyển, yên vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ,
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh.
Cùng nhau dốc một lòng thành
Cầu cho mau được thoát vòng trầm luân.

BÁT NHÃ – CHÚ VÃNG SANH

NIỆM PHẬT – HỒI HƯỚNG – TAM QUY

ĐẠI HỒNG CHUNG

(Mỗi ( là một tiếng chuông)

Đứng – Xướng :

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới,
Thiết vi tăm tối thảy đều nghe,
Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông
Hết thảy chúng sanh thành chánh giác.

(Đọc kệ xong, cầm dùi đánh từ chậm đến mau thành 1 hồi, rồi trở lại đánh như thế đủ 3 hồi.)

Một hồi : (7 chữ đầu thật chậm.)

Chậm : Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

(20 chữ kế đánh vừa.)

Vừa :

Nếu ai muốn rõ biết
Ba đời hết thảy Phật
Nên quán tánh pháp giới
Tất cả du tâm tạo.

Mau : Ám già ra đế da sa bà ha.

(đủ 3 lần xong dứt 3 tiếng thật chậm.) 

Quỳ :

1- Khai chuông đảnh lễ, kệ quý cao ngâm.

Trên thông cõi trời, dưới thấu địa phủ.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (1 lạy).

2- Trên chúc đạo Phật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Mưa hòa gió thuận, nước thạnh dân an.

(sau mỗi tiếng chuông đều xướng Nam mô tiếp dẫn…… như trên.)

3- Ba cõi bốn loài, luân hồi đều thoát.

Sáu đạo quần mê, đồng về cõi Phật.

4- Năm gió mười mưa, khỏi nạn đói thiếu.

Bốn phương cánh đồng hưởng ngày Nghiêu Thuấn.

5- Chiến tranh chấm dứt thiên hạ thái bình,

Những người chết trận đều sanh Tịnh-độ.

6- Muôn loài cầm thú không còn sa lưới.

Những người phiêu bạt quê hương sớm về.

7- Khắp cả thế giới cùng đều trường thọ.

Tín thí gần xa phước tuệ viên tròn.

8- Cửa thiền hưng thạnh, Phật pháp lâu dài.

Thổ địa long thần an tăng hộ pháp.

9- Cha mẹ Thầy Tổ, thân thuộc mất còn.

Đều chung hưởng lợi lên bờ giải thoát.

– Chuông 2 đảnh lễ……

– Chuông 3 đảnh lễ……

(mỗi lần đủ 9 câu trên.)

* Giờ con xin đánh chuông này
Tiếng chuông vang khắp mọi nơi xa gần.
Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bổng
Đạo Bồ-đề được chứng lên ngay.


* Những loài khổ não xưa nay
Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không.
Các địa ngục đều cùng giải thoát
Chúng sanh đều mát mẻ tiêu dao.


* Bước lên đường chánh cùng nhau
Thẳng về An Lạc ở lầu Liên Hoa.
Ám già ra đế da sa bà ha (3 lần).


* Bao loài đọa làm ma quỷ đói
Hết thảy đều thoát khỏi trầm luân.
Đều cùng chứng được chân thân
Tháng ngày hưởng thọ muôn phần an vui.


* Loài súc sanh suốt đời chịu khổ
Sống đọa đày, chết đủ đắng cay.
Cầu cho qua khỏi kiếp này
Khai minh trí tuệ sen vàng nở hoa.


* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa
Đã bao lần vất vả lầm than.
Cầu cho tai ách tiêu tan,
Gây nên thế giới hoàn toàn yên vui.


* Đạo Tu-la suốt đời mang giận
Đã gây thành bao trận chiến tranh.
Cầu cho đổi giận làm lành
Để cho thiên hạ thái bình thảnh thơi.


* Cảnh thiên giới là nơi mê đắm
Nguyện mau mau giác tỉnh kịp thời.
Chúng sanh nào có phước duyên
Cầu về An Lạc như nguyền tới nơi.

48 NGUYỆN DI ĐÀ

I/- CÕI NƯỚC AN LẠC

1. Cõi nước An Lạc không có địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh.

2. Cõi nước An Lạc trời người mệnh chung không đọa ác đạo.

3. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng màu da chân kim.

4. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng hình sắc đồng đều không có đẹp xấu.

5. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng biết được túc mạng cho đến biết rõ trăm ngàn ức na do tha kiếp trước.

6. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thiên nhãn cho đến thấy rõ trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

7. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thiên nhĩ cho đến nghe rõ trăm ngàn ức na do tha đức Phật nói pháp và được đầy đủ thọ trì.

8. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có tha tâm thông cho đến biết được tâm niệm chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

9. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thần túc thông cho đến chỉ trong một niệm vượt qua trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

10. Cõi nước An Lạc trời người không ai còn khởi tưởng niệm tham chấp tấm thân.

11. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng an trụ chánh định cho đến thành Phật.

12. Cõi nước An Lạc trời người trong nước thọ mạng không lường trừ vì bản nguyện ngắn dài như ý.

13. Cõi nước An Lạc trời người cho đến không bao giờ nghe danh từ không lành.

14. Cõi nước An Lạc trời người tất cả đều đủ 32 đại nhân tướng tốt.

15. Cõi nước An Lạc trời người y phục tùy niệm liền có như lời Phật khen, diệu phục đúng pháp tự nhiên tại thân, không cần phải công cắt may nhuộm giặt.

16. Cõi nước An Lạc trời người hưởng thọ khoái lạc cũng như lậu tận Tỳ-kheo.

II/- OAI THẦN PHẬT

17. Phật A Di Đà quang minh không lường cho đến chiếu khắp trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

18. Phật A Di Đà tuổi thọ không lường cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp.

19. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh cùng thành Duyên-giác, cùng nhau tính đếm, trong trăm ngàn kiếp, cũng không biết được con số Thanh-văn nhiều là bao nhiêu.

20. Mười phương thế giới vô lượng chư Phật đều khen ngợi danh hiệu Phật A Di Đà.

21. Mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh cõi Phật, cho đến 10 niệm quyết định vãng sanh, duy trừ ngũ nghịch và báng chánh pháp.

22. Mười phương chúng sanh phát tâm Bồ-đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sanh cõi Phật, mệnh chung thấy Phật cùng với đại chúng vây quanh đón rước.

23. Mười phương chúng sanh được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, chuyên nhớ cõi ngài, vun trồng gốc đức, chí tâm hồi hướng, quyết định vãng sanh.

24. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, chúng sanh nghe danh hiệu Phật đều được Bồ-tát vô sanh pháp nhẫn và nhiều các pháp tổng trì thâm sâu.

25. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, chúng sanh được quang minh, thân tâm mềm dịu hơn cả trời người.

26. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, nữ nhân được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, vui vẻ tin ưa, phát tâm Bồ-đề, chán ghét thân nữ, mệnh chung về sau không bao giờ còn phải thọ nữ tướng.

27. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà mệnh chung về sau thường tu phạm hạnh tới thành Phật đạo.

28. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn trời người được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, năm vóc sát đất dập đầu đảnh lễ, vui vẻ tin ưa tu Bồ-tát hạnh, khắp cõi trời người ai cũng tôn kính.

III/- BỒ-TÁT TRONG NƯỚC

29. Cõi nước An Lạc, nương thần lực Phật, Bồ-tát cúng dường mười phương Như Lai, khoảnh khắc bữa ăn, đi khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi Phật.

30. Bồ-tát trong nước ở trước chư Phật trình bày đức bổn, lễ phẩm cúng dường đều được như ý.

31. Bồ-tát trong nước đều diễn thuyết được nhất thiết trí pháp.

32. Bồ-tát trong nước đều được kim cương na la diên thân.

33. Bồ-tát trong nước, dù ít công đức cũng thấy biết được cây đạo tràng cao 400 vạn lý vô lượng quang sắc.

34. Bồ-tát trong nước thọ đọc kinh pháp phúng tụng trì thuyết đều có đầy đủ trí tuệ biện tài.

35. Các vị Bồ-tát trí tuệ biện tài không có hạn lượng.

36. Các vị Bồ-tát tùy ý muốn thấy mười phương vô lượng nghiêm tịnh Phật độ, ứng thời như nguyện ở cây bảo thọ đều thấy rõ ràng như thấy mặt mình hiện trong gương sáng.

37. Các vị Bồ-tát tùy theo chí nguyện muốn nghe pháp gì tự nhiên được nghe.

IV/- BỒ-TÁT MƯỜI PHƯƠNG

38. Mười phương Bồ-tát sanh về An Lạc rốt ráo đều tới nhất sanh bổ xứ, trừ vì bản nguyện, tự tại giáo hóa, lập thệ rộng sâu, chứa góp công đức, độ thoát hết thảy, đi các cõi Phật tu Bồ-tát hạnh, cúng dường mười phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh, khiến cho an lập nơi đạo chí chân, vượt cảnh thông thường, hiện tiền tu tập Phổ Hiền hạnh đức.

39. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tới ngày chứng quả bao giờ cũng được sáu căn đầy đủ.

40. Mười phương Bồ-tát nghe danh hiệu Phật đều được thanh tịnh giải thoát tam muội, trụ tam muội này khoảnh khắc phát tâm cúng dường vô lượng không thể nghĩ bàn chư Phật mà không hề mất định ý.

41. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà sau khi mạng chung sanh nhà tôn quý.

42. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà vui mừng nhảy nhót tu Bồ-tát hạnh đầy đủ đức bổn.

43. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, ai nấy đều được phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này tới ngày thành Phật, thường thấy vô lượng không thể nghĩ bàn hết thảy Thế Tôn.

44. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, liền được âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn.

45. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, ở trong Phật pháp liền được bất thoái.

V/- CẢNH TỊNH

46. Cõi nước An Lạc cảnh giới trời người vạn vật nghiêm tịnh, quang lệ cực diệu không đâu sánh bằng. Ai có thiên nhãn cũng không có thể rõ ràng biện biệt được hết danh số.

47. Cõi nước An Lạc, mặt đất thanh tịnh, nơi nơi soi tỏ mười phương thế giới, rõ ràng như thấy mặt mình trong gương.

48. Cõi nước An Lạc từ trên mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu gác, ao nước hoa cây, hết thảy vạn vật đều do đủ thứ châu báu kỳ diệu trang nghiêm hợp thành, hương thơm huân khắp mười phương thế giới, mười phương Bồ-tát ngửi mùi thơm này đều tu Phật hạnh.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ

– Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

– Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

– Thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– San định nhân quả, cùng cứu tánh tướng, nhất thiết chư Kinh tạng Tu-đa-la.

– Thùy phạm tứ nghi, nghiêm chế ba nghiệp, nhất thiết chư Luật tạng Tỳ-ni-gia.

– Nghiên chân hạch ngụy hiển chánh tồi tà, nhất thiết chư Luận tạng A-tỳ-đàm.

– Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

– Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

– Đại từ Di Lặc Bồ-tát.

– Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

– Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

– Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát.

– Đại thánh Chuẩn Đề Vương Bồ-tát.

– Đại hùng Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát.

– Đại thệ hộ giáo Già lam Thánh chúng Bồ-tát.

– Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

– Tây thiên Đông độ Việt Nam, lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

– Đạo tràng hội thượng Phật Bồ-tát, nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

– Ma-ha Bát Nhã ba la mật đa tôn kinh Bát Nhã hội thượng Phật Bồ-tát.

– Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ-tát.

– Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát.

– Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm kinh Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát.

– Kim Quang Minh kinh, Kim Quang Minh hội thượng Phật Bồ-tát.

– Liên Trì hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư hiền Thánh chúng chư thượng thiện nhơn.

THÂU CHUÔNG

Kệ chuông nay đã xong rồi
Ngưỡng mong thanh tịnh xứng ngôi Tăng già.
Một lòng khắc kỷ khoan tha
Vâng lời Phật dạy oai nghi vững vàng.
Mười phương ba đời bảy Như Lai,
Tám mươi tám Phật ngồi bảo đài,
Sáu đạo chúng sanh mong giải khổ,
Chín cõi mười loài thoát trần ai.

– Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần). 

(một hồi rồi dứt tứ.)   

LỄ THÙ ÂN

Ngày Bố Tát

– Trời đất che chở ân sâu, nhật nguyệt chiếu soi đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Quốc gia chánh trị ân sâu, đất nước hằng dùng đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Thầy Tổ dạy dỗ ân sâu, cha mẹ sanh thành đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Mười phương tín thí ân sâu, bốn sự cúng dường đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

– Thế độ Bổn sư.

– Phó pháp Tôn sư.

– Truyền giới đường đầu Hòa-thượng.

– Yết ma A-xà-lê sư.

– Giáo thọ A-xà-lê sư.

– Thất vị tôn chứng sư.

– Chư vị dẫn thỉnh sư.

– Thập phương thiện hữu tri thức ân.

– Chủng chủng công vụ thiền môn ân.

– Chư sơn hợp đường đại đức Tăng già.

QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN

Tại Tổ đường :

Thấy nghe như huyễn lóa
Ba cõi tựa không hoa
Xoay nghe huyễn lóa trừ
Trần tiêu giác viên tịch.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Một niềm xoay lại chuyển tánh nghe,
Muôn cảnh buông xuôi chỉ lắng nghe,
Nghe lắng cho sâu không nghe cảnh,
Cảnh rời văn tánh ấy nghe nghe.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ căn Viên thông khai sơn Hòa-thượng Thanh Thiệu đại sư (3 lễ).

Tông phong vĩnh chấn,
Tổ ấn trùng quang.
Giác hoa hương biến khắp rừng thiền.
Mưa pháp tưới nhuần người sơ học
Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng.
Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.
Chí tâm đảnh lễ Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lễ).
Lên Chánh Điện :
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát (3 lễ).

Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động,
Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có,
Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp,
Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân.
Nguyện con sớm đắc quả bảo vương
Như Phật tế độ hằng sa chúng,
Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi
Như thế gọi là báo Phật ân.
Lại thỉnh Thế Tôn vì chứng minh,
Ngũ trược ác thế, thề vào trước,
Còn một chúng sanh chưa thành Phật
Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.
Đại hùng đại lực đại từ bi,
Vì con thẩm trừ vi tế hoặc,
Khiến con sớm lên vô thượng giác,
Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương
Hư không kia có thể tiêu vong,
Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

– Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

– Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam mô Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm tôn Pháp.

– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ- tát.

– Nam mô đại thánh khải giáo Ananđà tôn giả.

1. Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng : Thế Tôn! Con nhớ hằng hà sa kiếp về xưa, có Phật Quán Thế Âm. Con nương nơi ngài phát tâm Bồ-đề. Ngài dạy nghe pháp, suy nghĩ, tu hành mà vào chánh định.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (Mỗi đoạn đều xướng câu này rồi 1 lạy.)

2. Ở trong tánh nghe, nhập lưu vong sở.
Sở nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh.
Như vậy tiến tu, văn sở văn tận.
Tận văn không trụ, giác sở giác không.
Không giác cực viên không sở không diệt.
Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền.

3. Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian, mười phương viên minh, được hai thù thắng :

1) Trên hợp mười phương chư Phật bản diệu giác tâm, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực.

2) Dưới hợp mười phương chúng sanh, cùng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng.

3. Bạch đức Thế Tôn! Nhân con cúng dường Quán Thế Âm Như Lai, được truyền pháp định "Như huyễn văn huân văn tu kim cang", cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng vào các quốc độ.

4. Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát vào định, tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.

5. Nếu hàng hữu học, tịch tịnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện Độc-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

6. Nếu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện Duyên-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

7. Nếu hàng hữu học chứng lý sanh không của pháp Tứ Đế, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiện Thanh-văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.

8. Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện Phạm Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát.

9. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chúa, thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.

10. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, du hành mười phương, con liền hiện thân vị trời Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

11. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, bay trong hư không, con liền hiện thân trời Đại Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

12. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

13. Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới, bảo hộ quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

14. Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sử quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.

15. Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua, vì họ nói pháp khiến được thành tựu.

16. Nếu có chúng sanh thích dòng quý tộc, thế gian tôn nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp khiến được thành tựu.

17. Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

18. Nếu có chúng sanh ham thích chánh trị, phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.

19. Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm bà-la-môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.

20. Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

21. Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc Ưu-bà-tắc hoặc Ưu-bà-di để vì nói pháp khiến được thành tựu.

22. Nếu có nữ nhân nội chánh lập thân, tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa, hoàng hậu, mệnh phụ đại gia, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

23. Nếu có chúng sanh không hoại nam căn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu.

24. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

25. Nếu có trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp, khiến được thành tựu.

26. Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các quốc độ, đều nhờ tam muội "văn huân văn tu vô tác diệu lực", tự tại thành tựu.

27. Bạch đức Thế Tôn! Con cũng lại nhờ "văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực" nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi ngưỡng, khiến cho chúng sanh, nơi thân tâm con, được hưởng 14 công đức vô úy.

28. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.

29. Xoay thấy trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.

30. Xoay nghe trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm.

31. Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.

32. Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn, như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, tánh chẳng động dao.

33. Văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như Dược-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, quỷ Tỳ-xá-già, Phú-đơn-na v.v… tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.

34. Âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn xiềng trói.

35. Diệt âm viên văn, khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm, thoát nạn giặc cướp.

36. Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.

37. Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân khuể.

38. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại hay khiến những kẻ hôn độn tánh chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám.

39. Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hoại thế giới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Nơi mỗi vị Phật làm pháp vương tử. Chúng sanh không con muốn cầu con trai, liền sanh con trai phước đức trí tuệ.

40. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, Không Như Lai Tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Chúng sanh không con muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái phước đức nhu thuận, hình tướng đoan chánh, mọi người kính yêu.

41. Trong tam thiên đại thiên thế giới, tính đủ trăm ức mặt trời mặt trăng. Hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử, tự lợi lợi tha, giáo hóa chúng sanh, trí tuệ tùy thuận, phương tiện chẳng đồng. Vì con đã được viên thông bổn căn, căn tai phát diệu, nên sau thân tâm vi diệu hàm dung, chu biến pháp giới, hay khiến chúng sanh trì danh hiệu con, cùng với người trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu, công đức hai người bằng nhau không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia, vì con tu tập được chân viên thông.

42. Bạch đức Thế Tôn! Bởi con tu pháp nhĩ căn viên thông, chứng đạo vô thượng cho nên được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.

43. Vì con đã được diệu diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác tri không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ nhiệm mầu. Con có thể nói rất nhiều thần chú. Hoặc hiện một đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, cho đến 108 đầu, ngàn đầu, vạn đầu, 8 vạn 4 ngàn đầu như kim cương ; 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho đến 24 tay, 108 tay, ngàn tay, vạn tay, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn mắt báu thanh tịnh, hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc tuệ, cứu hộ chúng sanh được đại tự tại.

44. Chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, tụng nhiều thần chú, khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc Thí Vô Úy.

45. Bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sanh phá tâm xan tham, xả thân trân bảo, cầu con thương xót.

46. Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai. Sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho tới cầu đại Niết-bàn được đại Niết-bàn.

47. Phật hỏi viên thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu Bồ-đề, ấy là đệ nhất.

48. Bạch đức Thế Tôn! Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn. Ở trong đại hội, thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.

49. Bấy giờ đức Phật nơi tòa sư tử, đầu và tay chân đồng phóng hào quang xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng pháp vương tử các vị Bồ-tát. Mười phương vi trần Như Lai cũng từ năm thể đồng phóng bảo quang, từ vi trần phương, rọi về đỉnh đầu Phật và Bồ-tát cùng A-la-hán ở trong pháp hội. Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm. Ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa bao giờ có. Tất cả đều chứng kim cang tam muội. Tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh, vàng, đỏ, trắng, phơi phới tung bay. Mười phương hư không thành sắc bảy báu. Núi sông đất liền, thế giới Ta Bà, nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trần quốc độ hợp thành một cảnh, phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu.

50. Phật bảo Văn Thù : Này pháp vương tử! Nay ông hãy xem 25 vị vô học Bồ-tát và A-la-hán. Ai nấy đều trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo. Vị nào cũng nói mình tu tập được chân thật viên thông. Các ngài tu hành quả tình không ai có hơn có kém. Và cũng không có sai biệt khác nhau. Ta nay muốn khiến Anan tỏ ngộ trong 25 hạnh, pháp nào hợp với căn cơ Anan và ta diệt độ chúng sanh sau này vào Bồ-tát thừa, cầu vô thượng đạo, nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu.

51. Ngài Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử đỉnh lễ chân Phật, nương oai thần Phật nói kệ rằng :

Bể giác tánh trừng viên
Viên trừng giác nguyên diệu
Nguyên minh chiếu sanh sở
Sở lập tánh chiếu vong.


52. Mê vọng có hư không
Y không lập thế giới
Tưởng trừng thành quốc độ
Tri giác là chúng sanh.


53. Hư không trong biển giác
Như bọt nổi mặt bể
Vi trần cõi hữu lậu
Y hư không mà thành.
Bọt tan, hư không mất
Huống chi là ba cõi.


54. Về nguồn tánh không hai
Phương tiện có nhiều cửa.
Tánh thánh đâu chẳng thông
Thuận nghịch do phương tiện.
Sơ tâm vào chánh định
Mau chậm có khác nhau.


55. Con nay bạch Thế Tôn
Phật giáng xuống Ta Bà
Phương này chân giáo thể
Thanh tịnh tại âm văn
Muốn nhập vào chánh định
Thật phải do tánh nghe.


56. Lìa khổ được giải thoát
Hay thay Quán Thế Âm!
Trong hằng hà sa kiếp
Vào vi trần cõi Phật
Được lực đại tự tại
Khắp bá thí an vui.


57. Diệu Âm, Quán Thế Âm,
Phạm Âm, Hải Triều Âm,
Cứu thế tất an ninh
Xuất thế được thường trụ.


58. Con nay bạch Như Lai
Như Quán Thế Âm nói
Thí như người an tịnh
Mười phương cùng đánh trống
Mười chỗ nhất tề nghe
Đây là VIÊN chân thật.


59. Có ngăn mắt chẳng thấy,
Miệng mũi cũng như vậy,
Thân nhân hợp mới biết,
Tâm niệm loạn không mối.
Cách vách phân biệt tiếng
Xa gần đều cùng nghe
Năm căn chẳng thể bằng
Đây là THÔNG chân thật.


60. Âm thanh tánh động tĩnh,
Cái nghe thành có không.
Không thanh gọi không nghe,
Chẳng phải thật không nghe.
Thanh không, đã không diệt.
Thanh có, cũng chẳng sanh.
Sanh diệt đều xa lìa
Đây là THƯỜNG chân thật.


61. Dù ở trong mộng tưởng,
Không nghĩ, nghe chẳng không.
Giác quan vượt tư duy
Thân tâm đâu bì kịp.


62. Nay ở cõi Ta Bà
Âm thanh được tuyên minh
Chúng sanh mê tánh nghe
Theo âm thanh lưu chuyển.
Anan dù nhớ giỏi
Vẫn không miễn tà tư
Chỉ cần đừng theo nữa
Xoay lại liền hết vọng.


63. Anan hãy nghe kỹ
Tôi nương oai lực Phật
Tuyên nói Kim Cang Vương,
Như huyễn khó nghĩ bàn,
Phật mẫu chân tam muội.


64. Ông nghe vi trần Phật
Hết thảy bí mật môn
Dục lậu trước chẳng trừ
Nghe nhiều thành lầm lỗi.
Đem nghe trì Phật Phật
Sao chẳng tự nghe nghe ?


65. Nghe không tự nhiên sanh,
Nhân thanh có tên gọi.
Xoay nghe thoát thanh trần
Năng thoát gọi tên gì ?
Một căn đã về nguồn
Sáu căn thành giải thoát.


66. Thấy nghe như huyễn lóa,
Ba cõi tựa không hoa.
Nay xoay nghe trở lại,
Căn nghe huyễn lóa trừ.
Trần tiêu giác viên tịnh,
Tịnh cực quang thông suốt,
Tịch chiếu khắp hư không.


67. Trở lại xem thế gian
Chỉ như việc trong mộng
Ma Đăng Già trong mộng
Làm sao lưu giữ ông ?


68.Thầy ảo thuật thế gian
Huyễn hóa các nam nữ
Tuy thấy thân hình động
Chỉ do chiếc máy giật
Tắt máy liền êm ru
Vì huyễn hóa không thật.


69. Sáu căn cũng như vậy
Nguyên y một tinh minh
Chia thành sáu hòa hợp,
Một chỗ đã hưu phục
Sáu dụng đều không còn
Trần cấu ứng niệm tiêu
Thành viên minh tịnh diệu.


70. Trần cấu nếu còn dư
Là ở ngôi tu học
Sáng suốt tới cùng tột
Tức chứng quả Như Lai.


71. Đại chúng và Anan
Hãy quay máy nghe lại
Xoay nghe nghe tự tánh
Tánh thành vô thượng đạo
Viên thông thật như vậy.


72. Đây là đường Niết-bàn
Của vi trần đức Phật,
Quá khứ các Như Lai
Môn này đã thành tựu,
Hiện tại các Bồ-tát
Nơi đây vào viên minh.
Vị lai ai tu học
Nên y theo pháp này,
Chính ta cũng nhân đây
Mà đã tu cùng chứng
Chẳng những Quán Thế Âm.


73. Thành thật bạch Thế Tôn,
Tận cùng các phương tiện
Để cứu đời mạt kiếp
Những người xuất thế gian
Thành tựu tâm Niết-bàn
Quán Thế Âm hơn cả.


74.Ngoài ra các phương tiện
Đều nương Phật oai thần
Tức sự xả trần lao
Người thường khó tu học
Pháp có cạn có sâu
Các thánh đã trình bày.


75. Đỉnh lễ Như Lai Tạng
Vô lậu khó nghĩ bàn
Xin gia hộ vị lai
Với môn này không lầm.


76. Phương tiện dễ thành tựu
Nên dạy cho Anan
Và mạt kiếp trầm luân
Hãy nơi căn tai tu.
Viên Thông hơn tất cả
Chân thật tâm như vậy.77. Khi ấy Anan cùng với đại chúng thân tâm tỏ ngộ, xem quả Bồ-đề và đại Niết-bàn cũng như có người nhân việc đi xa chưa thể về nhà. Nhưng đã biết rành ngành ngọn đường lối. Khắp hội đại chúng thiên long tám bộ hữu học nhị thừa cùng hết thảy tân phát tâm Bồ-tát, con số có tới mười hằng hà sa, đều được bổn tâm, xa trần lìa cấu chứng pháp nhãn tịnh. Tánh Tỳ-kheo-ni nghe nói kệ xong thành A-la-hán. Vô lượng chúng sanh hoan hỷ phát tâm Vô-thượng Bồ-đề.

SÁM NGUYỆN VĂN

Thanh tịnh ba nghiệp năm vóc gieo xuống đất, nhất tâm quy y Nam mô quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát. Con nghe Bồ-tát từ văn tư tu vào chánh định, được 2 tùy thuận, 4 bất tư nghì, 14 vô úy, 19 thuyết pháp, 7 nạn, 2 cầu, 32 ứng… vô lượng công đức hưng địa uy lực, phát đại thề nguyện khắp vào chín giới, sáu đạo bốn loài trong đường sanh tử, trăm ngàn vạn ức vô lượng hằng hà sa số kiếp, khéo khởi phương tiện, cứu độ bạt tế hết thảy chúng sanh không ngơi không nghỉ. Con nay ai cầu ngài tất thương xót. Vì nhờ thánh hạnh nhiều đời được gặp Phật thừa thân tuy xuất gia tâm không nhiễm đạo. Ngu si tà kiến, sáu căn vương trần. Nội ngoại kinh điển tuy được học tập mà không thông hiểu chương cú diệu lý. Sợ rằng phúc lực kém hèn, thọ mạng ngắn ngủi, luống vào cửa không hư sinh lãng tử.

Con nay rửa lòng tha thiết, cúi đầu đảnh lễ suốt ngày trọn đêm, hằng nhớ thánh hình, thọ trì thánh hiệu, lễ bái thánh tượng. Duy nguyện Bồ-tát thiên nhĩ nghe xa, bi tâm cứu khổ, lân mẫn gia hộ, phóng đại thần quang chiếu thân tâm con, rỏ nước cam lồ xối đỉnh đầu con, tẩy rửa lũy thế oan khiên, sạch hết ngàn đời tội cấu, thân tâm thanh tịnh ma chướng tiêu trừ. Ngày đêm đứng ngồi trông thấy Bồ-tát, phóng đại thần quang khai trí tuệ con. Tức thời thần thông lãng phát, trí tuệ khai minh, bao nhiêu kinh sách tự nhiên ghi nhớ, hết thảy nghĩa lý tự nhiên thông hiểu. Được đại biện tài, được đại trí tuệ, được đại thọ mạng, được đại an lạc, tham thiền học đạo không còn ma chướng, ngộ vô sanh nhẫn, thế thế sinh sinh hành Bồ-tát đạo, báo đáp bốn ân, cứu khổ ba cõi, pháp giới quần sanh đồng viên chủng trí.

Giới Hiền đại sư

LỄ QUÁN ÂM VĂN

Từ văn tư tu vào chánh định
Đốn không, văn tánh diệu khó lường.
Trăng sáng bóng soi ngàn khe suối
Vô duyên từ lực ứng quần cơ.
Dập đầu quy mạng đấng cha lành
Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát,
Ngưỡng nguyện đạo nhãn xét tâm con
Vô ngại thấy nghe đoái thương xót
Quảng đại oai thần thầm gia hộ.

NGUYỆN CHO CON

Một là sớm đoạn hết lậu, sớm chứng vô sanh. Thân tâm an lành, 6 căn thanh tịnh.

Hai là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Đầy đủ biện tài bốn vô ngại giải.

Ba là phàm là thánh giáo huân tập tim gan. Một phen qua tai chẳng còn quên mất.

Bốn là công đức trí tuệ trang nghiêm thân thể. Căn căn trần trần, chu biến pháp giới.

Năm là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Phạm hạnh sớm tròn ba luân không tịch.

Sáu là viên ngộ thật tướng thẳng tới quả Phật. Trung gian đời đời xuất gia học đạo.

Bảy là phát tâm Bồ-đề tự giác giác tha, đầy đủ Phổ Hiền hạnh nguyện vô tận.

Tám là nương công đức này vãng sanh Tịnh-độ, được Phật Di Đà thọ ký bất thoái.

Chín là thượng phẩm sen vàng sáng thơm thanh khiết, hóa thân vô số đi khắp mười phương.

Mười là tam thân tứ trí, ngũ nhỡn lục thông. Cùng với chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Hòa-Thượng Pháp Chủ

PHỤC NGUYỆN

Vô cấu thanh tịnh quang
Tuệ nhật phá u ám
Phản văn vi diệu pháp
Phổ minh chiếu thế gian.

Nguyện đem công đức lễ sám hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát hồi hướng

Trên chúc Tôn sư Hải Triều Âm bốn đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu.

Sau cầu toàn chúng nhập lưu vong sở, ngã chấp, pháp chấp chóng viên tiêu, sáu kết mau cởi gỡ, trên đền bốn ân, dưới giúp ba cõi.

Ngửa lên trông cậy Quán Thế Âm đại sư bạt hết nghiệp chướng, phù trợ thắng duyên. Oai linh hộ pháp. Bát bộ thiên long liệt vị tôn thần đồng gia thêm sức.

Khắp nguyện : Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo

Chúng hòa : Nam Mô A Di Đà Phật.

TÁN LỄ TÂY PHƯƠNG

CẢNH SÁCH

Ngày nay lại đã qua rồi
Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan.
Dường như cá cạn ở ao
Khổ thêm thời có chút nào vui đâu.
Cần tu tợ lửa đốt đầu
Đừng cho sái buổi như chầu đế vương.
Biết thân mỏng mảnh vô thường
Sớm còn tối mất lo phương tu hành.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1/. Trung thiên giáo chủ, khải Tịnh-độ giáo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2/. Đông phương A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Như vậy tận Đông phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

3/. Nam phương Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Như vậy tận Nam phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

4/. Tây phương Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Như vậy tận Tây phương hà Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

5/. Bắc phương Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật. Như vậy tận Bắc phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

6/. Hạ phương Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật. Như vậy tận Hạ phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

7/. Thượng phương Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật Phật, Đại Diễm Kiên Phật. Như vậy tận Thượng phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

8/. Quá khứ 7 Phật, vị lai Hiền kiếp ngàn Phật, mười phương ba đời hết thảy tôn Phật.

9/. 10/. 11/. Tây phương An Lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lễ).

12/. Phật nói A Di Đà kinh, đại thừa 48 nguyện Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, văn phẩm ca ngợi cùng mười phương hết thảy tôn pháp.

13/. An Lạc thế giới, Phật Bồ-tát kinh cho đến ao nước hoa cây chim nhạc, tất cả pháp âm thanh tịnh pháp tạng.

14/. Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

15/. Quá khứ a tăng kỳ kiếp, Pháp Tạng Tỳ-kheo Bồ-tát ma-ha-tát.

16/. An Lạc thế giới mới phát đạo tâm, vô sanh không thoái, một đời bổ xứ cùng mười phương tới sanh Tịnh-độ hết thảy các đại Bồ-tát ma-ha-tát.

17/. Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, Thường Tinh Tấn Bồ-tát, mười phương các hộ Tịnh-độ giáo Bồ-tát ma-ha-tát.

18/. Đại trí Xá Lợi Phất, Anan trì pháp, hết thảy Thanh-văn Duyên-giác đắc đạo Hiền Thánh Tăng.

19/. Đông Tây kim cổ, kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, ấn tống, biên chép Tịnh-độ giáo pháp, liệt vị Pháp sư.

20/. Mười phương du hóa, khai sơn truyền giáo, hoằng dương Tịnh-độ, lịch đại Tổ sư.

21/. Phổ vị thiên long bát bộ, Hộ Pháp thần kỳ, thủ hộ già lam các thánh, bốn ân ba cõi, pháp giới quần sanh đảnh lễ Tây phương An Lạc thế giới, hải hội Phật Bồ-tát các Hiền Thánh chúng cùng thượng thiện nhân.

Cảm thương thân phận chứa si mê
Lũy kiếp lang thang chẳng biết về
Mải miết đua đòi nơi danh tướng
Còn đâu nghĩ nhớ đến xưa quê.
Xưa quê vô nhiễm ấy chân tâm
Linh tri ly niệm dễ đâu tầm
Ân Phật chỉ bày trời biển rộng
Trùng vây nào dễ thoát tâm phàm.
Tâm phàm một niệm quyết quy y
Tin theo kim khẩu, chẳng tin chi
48 nguyện kia tầy nhật nguyệt
Lòng từ soi sáng đức A Di.
A Di Đà Phật niệm hồng danh
Chứa muôn công hạnh đấng an lành
Đem thân quyết gởi nơi chín phẩm
Đời đời bất tuyệt chứng vô sanh.

BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

ĐIỀU THỨ NHẤT :

Thế gian vô thường, quốc độ nguy biến. Bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Sanh diệt biến đổi. Hư ngụy không chủ. Tâm là nguồn ác. Thân là rừng tội. Quan sát như vậy xa dần sanh tử.

ĐIỀU THỨ HAI :

Tham dục là khổ, sanh tử nhọc nhằn, từ tham dục khởi. Thiểu dục ít cầu, thân tâm tự tại.

ĐIỀU THỨ BA :

Tâm không biết chán, càng được càng cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ-tát không thế, an nghèo giữ đạo, duy tuệ sự nghiệp.

ĐIỀU THỨ TƯ :

Lười biếng trụy lạc. Tinh tấn cần mẫn, phá ác phiền não, đồi phục bốn ma, thoát ngục năm ấm.

ĐIỀU THỨ NĂM :

Ngu si sanh tử, Bồ-tát thường nhớ, học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ. Thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả, chung hưởng an vui.

ĐIỀU THỨ SÁU :

Nghèo khổ hay oán, ngang kết ác duyên. Bồ-tát bố thí, bình đẳng oán thân, không niệm ác xưa, không ghét người ác.

ĐIỀU THỨ BẢY :

Năm dục lỗi lầm, là gốc tai họa. Còn là người tục, không nhiễm thói đời, ước mong ba y, bình bát pháp khí. Chí nguyện xuất gia, giữ đạo trong sạch, phạm hạnh cao xa, từ bi hết thảy.

ĐIỀU THỨ TÁM :

Sanh tử lẫy lừng, khổ não vô lượng. Phát tâm đại thừa, phổ tế chúng sanh. Nguyện đều giác tỉnh, sanh tử khổ não. Xa lìa năm dục, tu tâm chánh đạo.

Nếu đệ tử Phật, tụng 8 việc này, mỗi niệm mỗi niệm, diệt vô lượng tội, tiến tới Bồ-đề. Sớm lên chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường hưởng an vui.

Kinh VÔ THƯỜNG

Đường Tam tạng Pháp sư NGHĨA TỊNH dịch

Như vậy tôi nghe, một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Thất La Phiệt, tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ Đà. Phật dạy các Tỳ-kheo : Thế gian 3 pháp thật chẳng đáng ưa, thật chẳng sáng đẹp, thật chẳng đáng niệm, thật chẳng xứng ý. Những gì là 3 ? Là già, bệnh, chết.

Này các Tỳ-kheo! Nếu không có 3 thứ già bệnh chết, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đã không xuất thế để vì chúng sanh nói phương pháp điều phục già bệnh chết. Nên biết 3 thứ già bệnh chết thật chẳng đáng ưa. Thật chẳng sáng đẹp, thật chẳng đáng niệm, thật chẳng xứng ý.

Chỉ vì thế gian có 3 khổ này mà Như Lai ứng chánh đẳng giác mới xuất thế để vì chúng sanh nói việc tu, chứng và pháp giải thoát. Khi ấy Thế Tôn trùng tụng kệ rằng :

Mọi vật bên ngoài đều quy hoại
Trong thân suy biến từng sát na
Chỉ có thắng pháp chẳng diệt vong
Hỡi người trí tuệ nên khéo biết.
Già bệnh chết thật đáng chán ghét
Hình nghi hôi xấu khổ đau nhức
Thiếu niên dung mạo tạm thời tươi
Chẳng bao lâu đã thành khô tụy.
Dù cho thọ mệnh đủ trăm năm
Chung quy không miễn vô thường bức
Già, bệnh, chết, khổ thường theo dõi
Hằng làm không lợi cho chúng sanh.

Phật nói kinh xong, đại chúng Tỳ-kheo, thiên long tám bộ hoan hỷ phụng hành.

Phật A Di Đà thân kim sắc………

NIỆM PHẬT – BÁT NHÃ

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

NGŨ BÁCH DANH

TÁN

Viên thông giáo chủ
Trí tuệ rộng sâu
Ba mươi hai thân ứng,
Tám nạn hai cầu
Mười phương cảm ứng,
Diệu lực khó lường
Bao nhiêu nhiệt não,
Bỗng hóa thanh lương.
Hào quang chiếu an
Bệnh từ ngàn kiếp
Cam lồ một giọt
Sạch nghiệp vạn đời
Con nay đảnh lễ
Dâng hương tán thán
Nguyện hương nhân gian
Giáng đại cát tường.

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ NAM MÔ

1- Sa Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2- Đối Phật trình bày sự tích nhân tu Quán Thế Âm Bồ-tát.

3- Cổ Phật thị hiện.

(Mỗi câu chúng hòa Quán Thế Âm Bồ-tát.)

4- Đương lai bổ xứ A Di Đà Phật.

5- Gặp Phật Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ được tâm chú đại bi.

6- Đối Phật lập thệ, như sở nguyện, hiện ngàn tay ngàn mắt.

7- Kiếp quá khứ là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai.

8- Chính thú (chính đạo, đạt tới chánh giác).

9- Tỳ Câu Chi (thiên nữ 3 mắt, 4 tay hiện tướng giận ác, sanh ra từ trán đức Quán Âm).

10- Đầu ngựa (Tàu dịch là Mã đầu. Kinh Bảo Trang Nghiêm Vương đức Quan Thế Âm hiện thân ngựa đưa người vượt biển sanh tử lên bờ giải thoát).

11- A gia yết ly bà (Mã đầu : giáo chủ cứu độ loài bàng sanh. Ngài đặt con ngựa trên đầu ngài).

12- Pháp tịnh.

13- Diệp y (áo lá sen. Giống như bông sen, 8 vạn 4 ngàn cánh tiêu biểu 84.000 công đức điều trị 84.000 phiền não của chúng sanh).

14- Vòng báu như ý.

15- Ma ha ba đầu ma chiên đàn ma ni tâm (Ma ha : lớn ; ba đầu ma : sen hồng ; chiên đàn : hương trầm ; ma ni : bảo châu).

16- Mở cửa địa ngục tội nhân giải thoát.

17- Hiện chủng chủng âm thanh.

18- Hiện chủng chủng sắc tướng.

19- Hiện chủng chủng lợi lạc.

20- Hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn.

21- Hiện chủng chủng thần thông.

22- Ngàn mắt chiếu soi.

23- Ngàn tay hộ trì.

24- Nhiên sách (có 2 nghĩa : 1) Gãy huyền đàn giác tỉnh chúng sanh. 2) Giăng lưới nhiếp độ hữu tình).

25- Vô ngại biện tài xưng dương Tam-bảo hải.

26- Được 99 ức hằng hà sa chư Phật ái niệm.

27- Thật tướng quán chúng sanh.

28- Được hết thảy hào quang Như Lai khắp chiếu.

29- Kiếp tam tai không thể phá hại.

30- Bất không quyến sách (đức Quán Thế Âm tay cầm lưới tứ nhiếp pháp để cứu vớt chúng sanh không phí uổng một ai).

31- Đầy đủ đại bi tâm.

32- Đầy đủ đại từ tâm.

33- Đầy đủ pháp vui lợi lạc chúng sanh.

34- Khiến người trì niệm hưởng sự ái kính.

35- Khiến người trì niệm đầy đủ bạc tiền.

36- Khiến chúng sanh tăng trưởng hết thảy thế lực.

37- Khiến thường trường thọ.

38- Khiến thường giàu sang.

39- Khiến sanh thiện quả.

40- Khiến người đầy đủ nguyện lực đại bi.

41- Tâm vô vi.

42- Tâm không nhiễm.

43- Tâm quán không.

44- Tâm cung kính.

45- Tâm khiêm hạ.

46- Tâm không tạp loạn.

47- Tâm thề độ hết thảy chúng sanh.

48- Tâm đại bi viên mãn không ngại.

49- Chế ngự tâm một chỗ.

50- Thường dùng đà la ni cứu chúng sanh.

51- Thường được trăm ngàn tam muội hiện tiền.

52- Thường dùng đà la ni chữa bệnh chúng sanh.

53- Tụng chú này khiến tiếng không dứt.

54- Hiển công đức sáu chữ đà la ni.

55- Đủ Phật thân tạng.

56- Quang minh thân tạng.

57- Từ bi tạng.

58- Diệu pháp tạng.

59- Thiền định tạng.

60- Hư không tạng.

61- Vô úy tạng.

62- Thường trụ tạng.

63- Giải thoát tạng.

64- Dược vương tạng.

65- Thần thông tạng.

66- Nguyện con mau biết hết thảy các pháp.

67- Nguyện con sớm được mắt tuệ.

68- Nguyện con sớm độ hết thảy chúng sanh.

69- Nguyện con sớm được thiện phương tiện.

70- Nguyện con sớm cưỡi thuyền Bát Nhã.

71- Nguyện con sớm vượt qua biển khổ.

72- Nguyện con sớm được giới định đạo.

73- Nguyện con sớm lên núi Niết-bàn.

74- Nguyện con sớm về nhà vô vi.

75- Nguyện con sớm đồng pháp tánh thân.

76- Quảng đại tự tại.

77- Ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn.

78- Ngày đêm tự thân nương pháp trụ.

79- Viên thông giáo chủ chánh pháp đạo sư.

80- Cư Thiên Trúc, trụ Phổ Đà, hiện Tăng già, hóa Đạt ma.

81- Tầm thanh cứu khổ cứu nạn, phát nguyện lợi vật, lợi nhân.

82- Ai cúng dường phước đẳng hà sa, ai tán lễ tội tiêu trần kiếp.

83- Chứng minh công đức, viên mãn nguyện tâm.

84- Tội căn chuyển thành phước căn, ác quả hóa thành thiện quả.

85- Nước pháp rửa sạch khổ tam đồ, giáo từ quạt tan mê sáu đạo.

86- Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.

87- Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.

88- Phạm tướng nguy nga, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân.

89- Đại hùng đại lực rửa oan khiên, bể khổ nạn đưa tay tế độ.

90- Tận độ tứ sanh lòng bi mẫn cao tày non thứu.

91- Nghe bi âm tức chiếu diệu quang.

92- Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh.

93- Nước dương chi rửa sạch trần lao.

94- Tại Phổ Đà Lạc Sơn, ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh.

95- Viên dung sự lý dứt mê tình.

96- Mật giáo huyền vi oai đức linh.

97- Thường trụ chân như, độ chúng sanh.

98- Ứng dụng trần lao tan ái dục.

99- Khai minh chỉ rõ đường Bồ-đề.

100- Muốn Phật tâm quy bổn giác.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

101- Trừ 8 vạn 4 ngàn bệnh.

102- Trừ đau mắt.

103- Trừ đau tai.

104- Trừ đau mũi.

105- Trừ đau lưỡi.

106- Trừ đau lợi.

107- Trừ đau răng.

108- Trừ đau thần kinh.

109- Trừ đau ngực, đau tim.

110- Trừ đau ruột.

111- Trừ đau sống lưng.

112- Trừ đau sườn đau nách.

113- Trừ đau gãy chân răng (đoạn ngạc).

114- Trừ đau nhức xương (khoan : xương cùng giữa hai mông).

115- Trừ đau đầu gối.

116- Trừ đau khớp xương.

117- Trừ đau tay chân.

118- Trừ đau đầu, mặt.

119- Trừ đau yết hầu.

120- Trừ đau vai, bắp tay.

121- Trừ bệnh phong.

122- Trừ bệnh khí.

123- Trừ bệnh trĩ.

124- Trừ bệnh lỵ.

125- Trừ bệnh đi tiểu ra mủ (lâm bệnh).

126- Trừ bệnh có bướu trong bụng (luyến tích).

127- Trừ bệnh phong lang trắng.

128- Trừ bệnh phong hủi.

129- Trừ bệnh ghẻ.

130- Trừ bệnh nhọt bọc.

131- Trừ bệnh cam lở.

132- Trừ bệnh đậu mùa.

133- Trừ bệnh nhọt mủ.

134- Trừ bệnh nhọt độc.

135- Trừ bệnh ủng thũng.

136- Trừ bệnh phù thũng (gọi là du thũng vì khi ở mặt, khi ở tay, chân, bụng).

137- Trừ đầu đinh ung thối.

138- Trừ máu ung thối.

139- Trừ độc ung thối.

140- Trừ bệnh phong giật.

141- Trừ bệnh cam nhuận.

142- Trừ các bệnh đầu, óc, ngực, sườn.

143- Trừ các bệnh yết hầu.

144- Trừ các bệnh miệng, bụng, lưng, eo.

145- Trừ các bệnh mắt, tai, môi, lưỡi.

146- Trừ các bệnh tay, chân.

147- Trừ các bệnh phong cuồng điên.

148- Trừ các bệnh răng, lợi, mũi, thân.

149- Giải nạn giam cầm xiềng xích.

150- Giải nạn đánh chửi phỉ báng.

151- Giải nạn mưu hại khủng bố.

152- Trừ bất nhiêu ích sự.

153- Trừ nạn cổ độc chú trớ yểm đảo.

154- Trừ yêu tinh lỵ mỵ võng lượng.

155- Trừ tâm tà.

156- Trừ tâm tham nhiễm.

157- Hàng phục hết thảy ác quỷ thần.

158- Năng hàng thiên ma.

159- Chiết phục ngoại đạo.

160- Giải thoát tội trọng ngũ nghịch.

161- Cứu khổ nạn sanh nở.

162- Hàng phục độc thú.

163- Trừ ác quỷ thần não hại.

164- Trừ tai ách đao binh nước lửa.

165- Trừ sợ hãi sấm sét.

166- Trừ trộm cướp oan gia.

167- Trừ ác quân giặc giã.

168- Trừ tam tai cửu hoạnh.

169- Trừ ác mộng biến quái.

170- Trừ kiện cáo tranh tụng.

171- Trừ nạn rắn rết, bò cạp.

172- Năng ngừa ác bạn phản thần mưu nghịch.

173- Năng khiến nước ngoài oán địch tự hàng.

174- Khiến mưa nắng điều hòa.

175- Mặt trời mặt trăng điều độ.

176- Lực chú năng trừ tai nạn cả nước.

177- Lực chú năng trừ nước ngoài oán địch.

178- Lực chú hay khiến cõi nước phồn thịnh.

179- Lực chú phá hoại ác nghiệp chướng.

180- Lực chú đáng đọa địa ngục liền được giải thoát.

181- Lực chú năng trừ dịch khí lưu hành.

182- Đầy đủ mắt thần thông.

183- Đầy đủ tai thần thông.

184- Đầy đủ mũi thần thông.

185- Đầy đủ lưỡi thần thông.

186- Đầy đủ thân thần thông.

187- Đầy đủ ý thần thông.

188- Được thiên nhãn thông.

189- Được thiên nhĩ thông.

190- Được thiên tỵ thông.

191- Được thiên thiệt thông.

192- Được thiên thân thông.

193- Được thiên ý thông.

194- Khiến chúng chứng được đại thắng lạc.

195- Khiến chúng chứng được đại thắng ích.

196- Hay khiến việc trị nước trở về chân chánh.

197- Khiến cây trái phong nhiêu.

198- Khiến việc ác tiêu diệt.

199- Khiến mầm đại thừa tăng trưởng.

200- Khiến hay giúp việc làm thành tựu.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ, NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

201- Trừ 15 thứ chết dữ.

202- Trừ khổ chết vì đói khát.

203- Giải nạn chết vì giam cầm đao gậy.

204- Giải nạn chết vì oán thù đối nghịch.

205- Giải nạn chết vì quân trận giết nhau.

206- Giải nạn chết vì ác dụ oán khổ (ham muốn gian ác gây oán thù).

207- Giải nạn chết vì bị rắn độc cắn.

208- Giải nạn chết vì nước trôi lửa cháy.

209- Giải nạn chết vì thuốc độc.

210- Giải nạn chết vì trùng độc.

211- Giải nạn chết vì cuồng loạn mất niệm.

212- Giải nạn chết vì ngã cây, trượt bờ.

213- Giải nạn chết vì người ác yểm bùa.

214- Giải nạn chết vì tà thần ác quỷ.

215- Giải nạn chết vì ác bệnh triền miên.

216- Giải nạn uổng tử, tự tử.

217- Được 15 thiện sinh.

218- Thường gặp vua tốt.

219- Thường sinh thiện quốc.

220- Thường sinh hảo thời.

221- Thường gặp bạn lành.

222- Thân căn đầy đủ.

223- Tâm đạo thuần thục.

224- Không phạm cấm giới.

225- Quyến thuộc thuận hòa.

226- Được người cung kính.

227- Sở hữu không bị cướp đoạt.

228- Cầu gì cũng được xứng ý.

229- Trời rồng thiện thần thường ủng hộ.

230- Thường thấy mười phương Phật.

231- Thường nghe thiện pháp.

232- Nghe pháp ngộ nghĩa thâm sâu.

233- Thường khiến Mật Tích Kim Cương ủng hộ.

234- Thường khiến Ô Sô Kim Cương ủng hộ.

235- Thường khiến Quân Trà Lợi Kim Cương ủng hộ.

236- Thường khiến Uyên Câu Thi Kim Cương ủng hộ.

237- Thường khiến Thưởng Ca La Kim Cương ủng hộ.

238- Thường khiến Ma Hê Thủ La ủng hộ.

239- Thường khiến Na La Diên ủng hộ.

240- Thường khiến Kim Tỳ La ủng hộ.

241- Thường khiến Bà Tỳ La ủng hộ.

242- Thường khiến Bà Cấp Bà ủng hộ.

243- Thường khiến Mãn Hỷ La Bát ủng hộ.

244- Thường khiến Chân Đà La ủng hộ.

245- Thường khiến Bán Đề La ủng hộ.

246- Thường khiến Tất Bà Già La ủng hộ.

247- Thường khiến Ưng Đức Tỳ Đa ủng hộ.

248- Thường khiến Tát Hòa La ủng hộ.

249- Thường khiến Tam Bát La ủng hộ.

250- Thường khiến Ngũ Bộ Tịnh Cư ủng hộ.

251- Thường khiến vua Đế Thích ủng hộ.

252- Thường khiến trời Đại Biện ủng hộ.

253- Thường khiến trời Công Đức ủng hộ.

254- Thường khiến Bà Niết Na ủng hộ.

255- Thường khiến vua trời Đề Đầu Lại Tra ủng hộ.

256- Thường khiến vua trời Tỳ Lâu Lặc Xoa ủng hộ.

257- Thường khiến vua trời Tỳ Lâu Bát Xoa ủng hộ.

258- Thường khiến vua trời Tỳ Sa Môn ủng hộ.

259- Thường khiến Tán Chỉ Đại Tướng ủng hộ.

260- Thường khiến Bát Bộ Lực Sĩ ủng hộ.

261- Thường khiến Đại Lực chúng ủng hộ.

262- Thường khiến Kim Sắc Khổng Tước Vương ủng hộ.

263- Thường khiến Bạt Đà La ủng hộ.

264- Thường khiến Phất La Bà ủng hộ.

265- Thường khiến vua rồng Nan Đà ủng hộ.

266- Thường khiến vua rồng Bạt Nan Đà ủng hộ.

267- Thường khiến vua rồng Bà Già La ủng hộ.

268- Thường khiến vua rồng Y Bát La ủng hộ.

269- Thường khiến Diêm La ủng hộ.

270- Thường khiến Ca Lâu La ủng hộ.

271- Thường khiến Bổ Đơn Na ủng hộ.

272- Thường khiến A-tu-la ủng hộ.

273- Thường khiến Càn-thát-bà ủng hộ.

274- Thường khiến Khẩn-na-la ủng hộ.

275- Thường khiến Ma-hầu-la ủng hộ.

276- Thường khiến Cưu-bàn-trà ủng hộ.

277- Thường khiến Tỳ-xá-xà ủng hộ.

278- Thường khiến thần nước ủng hộ.

279- Thường khiến thần gió ủng hộ.

280- Thường khiến thần lửa ủng hộ.

281- Thường khiến thần đất ủng hộ.

282- Thường khiến thần sấm sét ủng hộ.

283- Thường khiến thần điện chớp ủng hộ.

284- Khiến Bồ-tát Nhật Quang ủng hộ.

285- Khiến Bồ-tát Nguyệt Quang ủng hộ.

286- Phật dạy thiện thần thường ủng hộ.

287- Trì chú trời rồng thường ủng hộ.

288- Mau khiến viên mãn lục độ vạn hạnh.

289- Mau khiến chứng quả Thanh-văn.

290- Mau khiến được đại thừa tín căn.

291- Mau khiến được thập trụ địa.

292- Mau đến đất Phật.

293- Mau khiến thành tựu 32 tướng.

294- Mau khiến thành tựu 80 tùy hình hảo.

295- Khiến thập Địa chứng quả.

296- Khiến 4 quả chứng quả.

297- Không cần chọn ngày, cứ đọc là thành.

298- Không cần trì trai, cứ đọc liền ứng nghiệm.

299- Không thần chú nào sánh bằng bài Như ý Luân.

300- Không quên mất đại thừa đà la ni.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

301- Ngàn biến hóa.

302- 12 mặt.

303- 11 mặt.

304- 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn.

305- Ngàn mắt ngàn tay.

306- 42 tay.

307- 18 tay.

308- 12 tay.

309- 8 tay.

310- 4 tay.

311- Tay cầm bát báu.

312- Tay cầm kiếm báu.

313- Tay cầm cung báu.

314- Tay cầm tên báu.

315- Tay cầm kinh báu.

316- Tay cầm kích báu.

317- Tay cầm kính báu.

318- Tay cầm loa báu.

319- Tay cầm bình báu.

320- Tay cầm ấn báu.

321- Tay cầm hoa sen trắng.

322- Tay cầm hoa sen xanh.

323- Tay cầm hoa sen tử kim (vàng đỏ).

324- Tay cầm hoa sen hồng.

325- Tay cầm nhật tinh ma ni.

326- Tay cầm nguyệt tinh ma ni.

327- Tay cầm ngọc như ý.

328- Tay cầm bạt triết la.

329- Tay cầm chầy kim cương.

330- Tay cầm cành liễu.

331- Tay cầm phất trần trắng.

332- Tay cầm hồ bình.

333- Hai tay bàng bài (hai tày xòe ra hai bên).

334- Tay cầm rìu búa.

335- Tay cầm vòng ngọc.

336- Tay cầm mây năm sắc.

337- Tay cầm quân trì (bình, gáo múc nước của Tăng Ni).

338- Tay cầm tích trượng đầu lâu.

339- Tay cầm quyến sách (vòng dây, lưới tứ nhiếp pháp thâu nhiếp chúng sanh).

340- Tay cầm tràng hạt.

341- Tay cầm lưỡi câu sắt (câu thi thiết câu thủ, giống như mỏ chim câu).

342- Tay cầm tích trượng.

343- Tay cầm hóa Phật.

344- Tay cầm hóa cung điện.

345- Tay cầm hóa Phật trên đỉnh đầu.

346- Tay cầm bồ đào.

347- Tay cầm kim cương bất thoái (bạt chiết la thủ : tay kim cương).

348- Tay ban không sợ hãi.

349- Chắp hai tay.

350- Hai tay tổng nhiếp ngàn ấn (hai bàn tay để thẳng chồng lên nhau, hai ngón cái giáp đầu nhau).

351- Đầy đủ 42 tay.

352- Được thân như.

353- Được mắt như.

354- Được tai như.

355- Được mũi như.

356- Được lưỡi như.

357- Được ý như.

358- Được thấy như.

359- Được nghe như.

360- Được dụng như.

361- Được hành như.

362- Được ái như.

363- Được kính như.

364- Lễ con như lễ.

365- Gần con như gần.

366- Được con như được.

367- Nhớ con như nhớ.

368- Phụng sự con như phụng sự.

369- Cúng dường con như cúng dường.

370- Tịnh ba nghiệp.

371- Được diệu hiệu Quán Âm.

372- Trừ khổ ba đường ác.

373- Cầu gì được nấy, nhanh như gió thổi.

374- Nếu muốn thấy Phật liền được thấy Phật.

375- Châu báu như mưa tuôn xối.

376- Như cây đại kiếp.

377- Như ngọc như ý.

378- Năm tội vô gián tiêu diệt không dư.

379- Nếu có hoạn nạn cứ đọc liền trừ.

380- Chiến phạt đấu tranh chẳng đâu không thắng.

381- Hết thảy diệu pháp đều tự trang nghiêm.

382- Thẳng tới Bồ-đề xa lìa ác thú.

383- Tội ác tiêu diệt rốt ráo thành Phật.

384- Của cải thức ăn sung túc.

385- Đời sống phú quý không gì chẳng đủ.

386- Thường niệm Quán Âm là chỗ vĩnh viễn nương nhờ.

387- Từ vô lượng kiếp thành tựu đại bi.

388- Tăng trưởng các bạch pháp.

389- Thành tựu hết thảy thiện căn.

390- Xa lìa hết thảy sợ hãi.

391- Hiện làm Bồ-tát thành tựu chúng sanh.

392- Thoái tan hết thảy những gì làm hại mầm giống.

393- Thuyết đại bi tâm đà la ni.

394- Khiến thường đọc chú này không đoạn dứt.

395- Trì chú lợi người.

396- Nước tắm của người trì chú bắn vào ai, kẻ ấy liền tiêu tội.

397- Gió qua người trì chú, thỏi đến thân ai, người ấy được lợi ích.

398- Người trì chú lời nói ra hoan hỷ ái kính.

399- Gió từ người trì chú thổi vào ai, người ấy liền diệt tội.

400- Hưng nhân dân an lạc.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

401- Diệu Pháp Liên Hoa Phổ Môn phẩm.

402- Nhất tâm xưng danh tức thời quán xét âm thanh mà được giải thoát.

403- Trì danh vào lửa, lửa chẳng thể cháy.

404- Trì danh vào nước, nước chẳng thể chìm.

405- Vào bể tìm châu, thoát nạn La-sát.

406- Đao trượng gãy đôi, thoát nạn đánh chém.

407- Dạ-xoa, La-sát còn chẳng nỡ đem mắt ác mà nhìn huống chi gia hại.

408- Có tội, không tội thảy đều giải thoát gông cùm xiềng xích.

409- Giặc cướp đường hiểm, một người xưng danh, chúng đồng giải thoát.

410- Oai thần diệu lực uy nghiêm như vậy.

411- Cung kính thường niệm giải thoát tâm dục.

412- Cung kính thường niệm giải thoát tâm sân.

413- Cung kính thường niệm giải thoát ngu si.

414- Đại oai thần lực nhiêu ích chúng sanh.

415- Lễ bái cầu được con trai trí tuệ.

416- Lễ bái cầu được con gái đoanh chánh.

417- Thọ người lễ bái, phước bất đường quyên.

418- Thọ người cúng dường, phước bất cùng tận.

419- Một hiệu công đức ngang bằng 62 ức hằng hà sa Bồ-tát danh hiệu.

420- Vào cõi Sa Bà phương tiện thuyết pháp.

421- Hiện thân Phật thuyết pháp.

422- Hiện thân Bích Chi thuyết pháp.

423- Hiện thân Thanh-văn thuyết pháp.

424- Hiện thân Phạm Vương thuyết pháp.

425- Hiện thân Đế Thích thuyết pháp.

426- Hiện thân trời Tự Tại thuyết pháp.

427- Hiện thân trời Đại Tự Tại thuyết pháp.

428- Hiện thân trời Đại Tướng Quân thuyết pháp.

429- Hiện thân trời Tỳ Sa Môn thuyết pháp.

430- Hiện thân tiểu vương thuyết pháp.

431- Hiện thân trưởng giả thuyết pháp.

432- Hiện thân cư sĩ thuyết pháp.

433- Hiện thân tể quan thuyết pháp.

434- Hiện thân Bà-la-môn thuyết pháp.

435- Hiện thân Tỳ-kheo thuyết pháp.

436- Hiện thân Tỳ-kheo-ni thuyết pháp.

437- Hiện thân Ưu-bà-tắc thuyết pháp.

438- Hiện thân Ưu-bà-di thuyết pháp.

439- Hiện thân phụ nữ thuyết pháp.

440- Hiện thân đồng nam thuyết pháp.

441- Hiện thân đồng nữ thuyết pháp.

442- Hiện thân Trời thuyết pháp.

443- Hiện thân Rồng thuyết pháp.

444- Hiện thân Dạ-xoa thuyết pháp.

445- Hiện thân Càn-thát-bà thuyết pháp.

446- Hiện thân A-tu-la thuyết pháp.

447- Hiện thân Ca-lâu-la thuyết pháp.

448- Hiện thân Khẩn-na-la thuyết pháp.

449- Hiện thân Ma-hầu-la-già thuyết pháp.

450- Hiện thân người thuyết pháp.

451- Hiện thân phi nhân thuyết pháp.

452- Hiện thân Chấp Kim Cang thần thuyết pháp.

453- Cấp nạn sợ hãi thường hay cứu vớt.

454- Sa Bà thế giới đồng tôn xưng hiệu Thí Vô Úy.

455- Thần lực tự tại dạo chơi Sa Bà.

456- Khéo ứng các phương sở.

457- Thệ nguyện rộng sâu như biển.

458- Lịch kiếp chẳng thể nghĩ bàn.

459- Hầu nhiều ngàn đức Phật.

460- Phát nguyện lớn thanh tịnh.

461- Nghe danh không luống uổng.

462- Thấy thân không luống uổng.

463- Tâm niệm không luống uổng.

464- Hầm lửa biến thành ao sen.

465- Phiêu lưu bể lớn thoát nạn cá, rồng, sóng đắm.

466- Từ cao rớt xuống không tổn mảy lông.

467- Oán tặc khởi từ tâm.

468- Bùa chú, thuốc độc chẳng thể làm hại.

469- Ác thú rắn rết, hơi độc, khói mù nghe tiếng liền tan.

470- Mưa sấm sét chớp giật, nghe tiếng liền quanh tạnh.

471- Diệu trí lực năng cứu thế gian khổ.

472- Đầy đủ thần thông lực.

473- Rộng tu trí phương tiện.

474- Mười phương các quốc độ không đâu chẳng hiện thân.

475- Địa ngục, quỷ, bàng sanh, sanh già bệnh chết khổ dần dần đều tiêu diệt.

476- Chân quán thanh tịnh quán.

477- Quảng đại trí tuệ quán.

478- Bi quán và từ quán.

479- Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.

480- Vô cấu thanh tịnh quang.

481- Tuệ nhật phá u ám, phổ minh chiếu thế gian.

482- Thân đại bi như sấm sét cấm ngăn.

483- Ý đại từ như mây lành che phủ.

484- Miệng nói pháp như cam lồ mưa tưới.

485- Diệt trừ lửa phiền não, pháp giới được thanh lương.

486- Kiện tụng đến cửa quan, sợ hãi trong quân trận, oán thù ắt tiêu tan.

487- Diệu Âm, Hải Triều Âm.

488- Phạm Âm, thắng thế gian âm.

489- Thường niệm chẳng sanh nghi.

490- Quán Âm bậc tịnh thánh.

491- Hay làm nơi nương tựa, cho sanh tử khổ não.

492- Đủ hết thảy công đức.

493- Mắt từ nhìn chúng sanh.

494- Phước tụ như biển cả khôn lường.

495- Thuốc độc biến thành nước cam lồ.

496- Tự tại thị hiện Phổ Môn thần lực.

497- Tây phương Tịnh-độ cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi.

498- Cực Lạc thế giới, tiếp kẻ thác lên đường giải thoát.

499- Liên trì hải hội nguyện tương phùng.

500- Vô-thượng Bồ-đề đồng không thoái.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ, NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

Nguyện cho cha mẹ bao đời oán thân lũy kiếp, bát nạn tam đồ, cô hồn trệ phách siêu sanh An Lạc quốc vô lượng kiếp tới nay tội tiêu diệt.

Phúng Quán Âm Bồ-tát tùy tâm chú :

Ám đá lị, đá lị, đốt đá lị, đốt đốt đá lị, sa bà ha.

SÁM HỐI

Tấm thân, thế giới đồng bọt nổi
Đa đoan tạo tội hướng giam lồng.
Bốn đại chỉ theo tài sắc trói.
Một đời say đắm rượu thịt nồng.
Nuôi trai dưỡng gái sát sanh đầu.
Tiếp khách phanh thây biết bao mạng
Giàu có thì cân non, giạ thiếu.
Nghèo cùng lo khoét vách, rạch bao.
Hủy Phật, báng Tăng, buông tấc lưỡi.
Bội ân, lật nợ, khéo vu oan
Hoặc hướng thường trụ trộm vật tiền
Hoặc chốn tư gia xâm của cải.
Nghiệp kính trước đài hiển hiện
Sông tro, sóng lửa tự phiêu trầm.
Nhân gian trăm tuổi dễ đi qua
Địa ngục bấy giờ làm sao khỏi ?
Thiết vi thành sắt cao ngàn trượng
Vạc dầu xương nấu vạn khúc tan
Đêm nằm giường đinh, ngày treo ngược
Núi đao rừng kiếm ngục ba tra…
Thường nghe tuệ nhật sức quang minh
Dũng phá tội khiên tiêu hắc ám
Muốn được thân người không thất lạc.
Mau nương Phật lực kết thiện duyên.
Miễn đổi da người lấy lông vẩy.
Thoát thân ma quỉ cõi u minh
Mau phải dập đầu cầu Thánh Chúa.
Tái tam trần khẩn cáo Quán Âm.
Từ xưa đã tạo bao tội lỗi
Nguyện Phật từ bi thông sám hối.

Chí tâm quy mệnh đảnh lễ Nhĩ căn Viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.

PHÁT NGUYỆN

Bao nhiêu phiền não nguyện tiêu trừ
Mười ác trói chằng nay cởi bỏ
Dục giới, sắc giới, vô sắc giới
Xin đoạn triền miên hữu lậu nhân.
Nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần duyên
Nguyện quyết đời đời không nối tiếp.
Thuận hiện, thuận tiền, thuận hậu nghiệp
Tam thế oan khiên vĩnh diệt trừ.
Phá trai, phá giới, phá oai nghi
Hết thảy chí tâm cầu sám hối.
Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng
Quán thân thật tướng, tánh đều không.
Kính Phật, kính Pháp, kính chân Tăng
Thanh tịnh pháp thân sớm huân hiển.
Chí tâm quy mệnh đảnh lễ Nhĩ căn Viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.
TÁN
Quán Âm đại sĩ
Vốn hiệu Viên thông
Mười hai đại nguyện thệ rộng sâu
Bể khổ độ mê tân
Tầm thanh cảm ứng
Cõi cõi hiện thân.
Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Giải hết kiếp xưa oan trái nghiệp!
Trăm ngàn vạn kiếp giải oán thù
Vô lượng vô biên được giải thoát.
Rửa tâm sạch ý phát kiền thành
Đối trước Phật đài cầu giải kết.

TAM TỰ QUY

LỄ PHẬT ĐẢN

Lễ Phật – Tiểu sám hối.

Khai mõ.

TÁN

Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động
Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có
Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp
Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân
Nguyện con sớm đắc quả bảo vương
Như Phật tế độ hằng sa chúng
Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi
Như thế gọi là báo Phật ân.
Phụng thỉnh Thế Tôn vì chứng minh
Ngũ trược ác thế thề vào trước
Còn một chúng sanh chưa thành Phật
Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.
Đại hùng, đại lực, đại từ bi
Vì con thẩm trừ vi tế hoặc
Khiến con sớm lên vô thượng giác
Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương
Hư không kia có thể tiêu vong
Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.
Nam mô thường trụ 10 phương Phật.
Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.
Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát.

Lúc đó đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi đạo hào quang, đều hiện ra những vị Kim Cương Mật Tích số lượng bằng mười số cát sông Hằng, xách núi cầm chày khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa kính vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở, một tâm nghe đức phóng Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú :

Ám a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà ra đà rị, bàn đà, bàn đà nễ, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, sa bà ha (7 lần).

TẮM PHẬT

Con nay dội tắm thân Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Thành Tỳ Gia thật chưa từng sanh,
Rừng Ta La thật chưa từng diệt.
Không sanh không diệt đức Cù đàm
Con mắt xem nhìn càng thêm vọng.
Sáng nay chính là ngày sinh nhật
Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt.
Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm
Bảy bông nâng gót đỡ chân đi.
– Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni ta bà ha (3 lần).

MỪNG KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay
Gặp ngày khánh đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương tam thế,
Điều ngự Như Lai
Bồ-tát Thánh Hiền
Liệt vị Tổ sư
Pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu nhân lành
Nên còn sa đọa.
Tham sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê,
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dầy tăm tối.
– Phật Tổ năng nhân
Rủ lòng lân mẫn
Thương xót sinh linh,
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Dùng pháp phương tiện
Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo.
Thái tử đủ 32 tướng hảo
Bảy hoa sen đỡ gót chân đi,
Cất tiếng viên âm, tay chỉ đất trời
"Duy ngã độc tôn" lời lịch sử.
Năm thái tử vừa 19 tuổi
Xin vua cha dạo bốn cửa thành,
Chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết
Nên phát tâm lập chí xuất trần.
Sáu năm khổ hạnh ẩn rừng già
Bốn mươi chín ngày tinh nghiêm thiền tọa.
Hàng phục ma quân thành đạo quả,
Quang minh soi chiếu khắp Ta Bà.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1/- A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm.

(Mỗi câu chúng hòa "Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật").

2/- A tăng kỳ kiếp quả mãn nhân tròn.

3/- Nhất sanh bổ xứ trên trời Đâu Suất.

4/- Ta Bà hóa độ ứng hiện sanh thân.

5/- Đâu suất giáng thần ứng mộng Ma Gia.

6/- Hoàng cung thác chất thị hiện đầu thai.

7/- Dưới cây Vô Ưu khánh đản giáng sanh.

8/- Giả hưởng năm dục, chán cảnh vô thường.

9/- Dạo chơi bốn cửa, rõ già bệnh chết.

10/- Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo.

11/- Non xanh cắt tóc tìm Thầy hỏi đạo.

12/- Núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh.

13/- Dưới cây Bồ-đề hàng phục ma quân.

14/- Sao mai vừa mọc, đạo quả viên thành.

15/- Bốn mươi chín năm tròn thuyết pháp độ sanh.

16/- Tam thừa đã đủ, hóa độ vừa xong.

17/- Ta La song thọ thị hiện Niết-bàn.

18/- Lưu bố xá lợi phước ích trời người.

19/- Ta Bà giáo chủ đại từ bi phụ.

20/- Đương hội đạo tràng thiên bách ức hóa thân.

BÁT NHÃ – HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567