Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần chú giải quyển thứ mười

13/05/201319:25(Xem: 9578)
Phần chú giải quyển thứ mười

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Phần chú giải quyển thứ mười

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Tội chướng: Sự ngăn bít của tội lỗi. Tội ác che ngăn chúng sanh, che ngăn sự tu học, không để cho họ đắc quả. Che ngăn không để cho họ nghe được diệu pháp. Cản trở chẳng cho họ có dịp mà quy y Tam Bảo, hưởng thọ lợi lạc.

Tà kiến, tà đạo: Micchaditthi (P) Idée (croyance) (F). Ý kiến tà vạy. Điều thứ ba trong Ngũ Kiến. Điều thứ tám trong Thập Sử, điều thứ mười trong Thập Ác. Ấy là ý kiến tà vạy chẳng hiểu đạo lý, nhơn quả. Lại chỉ vào những kẻ trái chánh lý mà gọi là tà kiến, cũng gọi là si. Còn tà đạo là Hétérodoxie, Hérésie (F). Đạo lý thi hành không chơn chánh, pháp giáo thi hành một cách phi lý, sự tu hành không đúng chánh pháp. Đồng nghĩa: tà giáo, tà đạo, dị giáo, dị đoan, tà quán.

Năm vị nồng cay: Ấy là ngũ vị tân: Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Năm loại nầy uế trược nồng cay, ăn sống sanh nhiều dục vọng; ăn chín thì tụng niệm không linh.

Sáu chỗ tưởng niệm: Ấy là tưởng niệm, suy nghĩ. Sáu sự ấy là: 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm giới (suy xét về giới luật tu trì). 5. Niệm thí: Xả thí, suy xét về hạnh bố thí, cúng dường, hạnh thí xả đặng giải thoát thân tâm. 6. Niệm thiên: Suy xét về chư thiên ở các cõi trời Dục, trời Sắc, và cõi trời Vô Sắc, tự mình không mắc vào một cảnh thượng thiên nào. Tu hành sáu chỗ tưởng niệm là một phương pháp trong các phương pháp tu hành.

Gió nghiệp: Luồng gió mạnh, trận gió lớn do ác nghiệp chiêu cảm. Ở địa ngục có gió nghiệp thổi mạnh. Những ai đã phạm tội nhiều và nặng, gió ấy thổi bay cả quần, áo, mũ, lộ ra hình thể lõa lồ. Những kẻ ít tội và nhẹ tội, thì gió thổi bay quần hoặc áo. Những người ít tội hơn nữa, gió làm bay mất mũ. Còn những vị từ thiện, tuy bị gió thổi mạnh, nhưng quần, áo, mũ vẫn y nguyên, không lay động, nhưng số nầy rất ít. Cũng như trận gió thế gian làm cho đồ đạc bay tứ tán… gió nghiệp rất dữ.

Nhứt xiển đề: Đã chú giải ở quyển thứ Tư, số 6.

PHẦN CHÚ GIẢI QUYỂN THỨ MƯỜI

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567