Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 546 Hội thứ tư Phẩm Tổng Trì thứ 10-2 Hội thứ tư Phẩm Việc Ma thứ 11-1

25/04/201313:16(Xem: 15976)
Quyển Thứ 546 Hội thứ tư Phẩm Tổng Trì thứ 10-2 Hội thứ tư Phẩm Việc Ma thứ 11-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 22

Quyển Thứ 546
Hội thứ tư Phẩm Tổng Trì thứ 10-2
Hội thứ tư Phẩm Việc Ma thứ 11-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hiếm có. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khen phân biệt nói việc Bồ tát.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát Ma ha tát muốn lợi vui nhiều chúng sanh vậy, thương xót thế gian cả chúng sanh vậy, thương mến người trời khiến được việc nghĩa lớn lợi vui, nên cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các hữu tình thuyết pháp vô thượng.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Các Bồ tát Ma ha tát trọn nên vô biên nhóm công đức lớn, vì muốn nhiêu ích các hữu tình nên hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Bồ tát Ma ha tát làm sao tu hành Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, chẳng thấy sắc thêm mà hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy thọ tưởng hành thức thêm mà hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng thấy sắc giảm mà hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy thọ tưởng hành thức giảm mà hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng thấy là pháp mà hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy phi pháp mà hành Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Sắc chẳng thể nghĩ bàn, nên Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn. Thọ tưởng hành thức chẳng thể nghĩ bàn, nên Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn.

Nếu Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, mặc dù như thật biết sắc chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng khởi tưởng chẳng thể nghĩ bàn, tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Mặc dù như thật biết thọ tưởng hành thức chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng khởi tưởng chẳng thể nghĩ bàn, tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn.

Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa nghĩa thú sâu thẳm như thế ai tin hiểu được?

Bấy giờ, Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu lâu đại hạnh đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh tin hiểu được.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Ngang đâu nên biết Bồ tát Ma ha tát ấy tu lâu đại hạnh mà được danh hiệu tu lâu đại hạnh?

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng phân biệt Như Lai mười lực, chẳng phân biệt bốn vô sở úy, chẳng phân biệt mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng phân biệt nhất thiết trí, chẳng phân biệt nhất thiết tướng trí. Sở dĩ vì sao? Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đều chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn.

Xá Lợi Tử! Ngang đây nên biết Bồ tát Ma ha tát này tu lâu đại hạnh, mới được danh hiệu Tu Lâu Đại Hạnh.

Cụ thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là sâu thẳm. Bát nhã Ba la mật đa như thế là đống báu lớn. Bát nhã Ba la mật đa như thế là nhóm thanh tịnh, như thái hư không cực thanh tịnh vậy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hiếm có. Bát nhã Ba la mật đa như thế, vì rất sâu thẳm nên nhiều các lưu nạn, mà nay rộng nói lưu nạn chẳng sanh?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Nhờ thần lực Phật nên lưu nạn chẳng khởi. Vì vậy, ccác thiện nam tử thảy Đại thừa đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu muốn biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói, nên gấp biên chép cho đến diễn nói. Sở dĩ vì sao? Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nhiều các lưu nạn, chớ để việc biên chép cho đến diễn nói chẳng được rốt ráo.

Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử thảy Đại thừa như thế, nếu muốn một tháng cho đến một năm biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được rốt ráo ấy, phải năng siêng tinh tiến, buộc niệm nơi biên chép cho đến diễn nói, lâu chừng nấy thời cho được rốt ráo. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm Đại Bảo Thần Châu nhiều lưu nạn vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hiếm có. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm Đại Bảo Thần Châu nhiều các lưu nạn, mà có kẻ biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói. Ác ma đối kia muốn làm lưu nạn khiến chẳng biên chép cho đến diễn nói được?

Phật bảo: Thiện Hiện! Ác ma đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, mặc dù thường rình tìm muốn làm lưu nạn, khiến chẳng biên chép cho đến diễn nói được. Nhưng kia vô lực khá lưu nạn được, khiến Bồ tát ấy sở tác chẳng thành.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử liền thưa Phật rằng: Là thần lực ai khiến ác ma kia chẳng thể lưu nạn các Bồ tát ấy việc biên chép thảy?

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Là thần lực Phật khiến ác ma kia chẳng thể lưu nạn các Bồ tát ấy việc biên chép thảy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Cũng là thần lực chư Phật mười phương tất cả thế giới khiến ác ma kia chẳng thể lưu nạn các Bồ tát ấy việc biên chép thảy.

Lại Xá Lợi Tử! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều chung hộ niệm các Bồ tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nên khiến ác ma kia chẳng thể lưu nạn. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Chư Phật Thế Tôn đều chung hộ niệm chúng các Bồ tát sở tác nghiệp lành, hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, khiến ác ma kia chẳng thể lưu nạn.

Lại Xá Lợi Tử! Nếu các Bồ tát đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, lẽ vậy phải được mười phương tất cả thế giới tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp hộ niệm cho vậy. Nếu được nhờ chư Phật hộ niệm cho, lẽ vậy ác ma chẳng thể lưu nạn.

Lại, Xá Lợi Tử! Nếu có các thiện nam tử tịnh tín đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, nên khởi nghĩ này: “Ta nay biên chép cho đến diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đều là thần lực chư Phật Thế Tôn mười phương tất cả thế giới hộ niệm”.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, đều là thần lực chư Phật Thế Tôn mười phương từ bi hộ niệm, khiến kia ra làm nghiệp lành thù thắng, ác ma giòng họ chẳng thể lưu nạn?

Bấy giờ, Phật bảo: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói.

Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, chư Phật Thế Tôn mười phương thế giới đều chung nhận biết, vui mừng hộ niệm. Chư Phật Thế Tôn mười phương thế giới hằng đem Phật nhãn đều chung xem thấy, từ bi hộ niệm khiến kia sở tu không chẳng trọn nên?

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, hằng được chư Phật Thế Tôn mười phương tất cả thế giới dùng Phật nhãn đều xem thấy nhận biết hộ niệm, khiến các ác ma chẳng thể làm rối não, ra làm nghiệp lành đều mau trọn nên.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nếu năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói; phải biết đã gần Vô thượng Bồ đề, các ác ma oán chẳng làm lưu nạn được.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nếu năng biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, các thứ trang nghiêm, thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thường được Phật nhãn Như Lai xem thấy nhận biết hộ niệm. Nhờ nhân duyên đây, định sẽ nhận được của lớn lợi lớn, quả lớn báo lớn cho đến sẽ được bậc Bất thối chuyển, thường chẳng xa lìa chư Phật Bồ tát, hằng nghe Chánh pháp, chẳng đọa ác thú, sanh trong trời người hưởng các vui mầu nhiệm. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm khiến các hữu tình như thật thông suốt thắng nghĩa các pháp, đời nay đời sau năng dẫn phát các việc lợi vui vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, sau Ta Niết bàn đến phương Đông nam dần được hưng thịnh. Vì phương kia có nhiều các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, hết lòng tin muốn biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kinh điển như thế, sau Ta Niết bàn đến phương Đông nam chuyển đến phương Nam dần được hưng thịnh. Vì phương kia có nhiều các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, hết lòng tin muốn biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kinh điển như thế sau Ta Niết bàn, lại từ phương Nam đến phương Tây Nam dần được hưng thịnh. Vì phương kia có nhiều các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế hết lòng tin muốn, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kinh điển như thế sau Ta Niết bàn, từ phương Tây nam đến phương Tây bắc dần được hưng thịnh. Vì phương kia có nhiều các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, hết lòng tin muốn biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kinh điển như thế sau Ta Niết bàn, từ phương Tây bắc chuyển đến phương Bắc dần được hưng thịnh. Vì phương kia có nhiều các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, hết lòng tin muốn biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kinh điển như thế sau Ta Niết bàn, lại từ phương Bắc đến phương Đông bắc dần được hưng thịnh. Vì phương kia có nhiều các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, hết lòng tin muốn biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại Xá Lợi Tử! Ta Niết bàn rồi, phần sau của thời sau, năm trăm năm sau, kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ở phương Đông bắc làm Phật sự lớn. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được tất cả Như Lai chung cùng tôn trọng, được tất cả Như Lai chung cùng hộ niệm, khiến ở phương kia lâu dài chẳng dứt.

Lại Xá Lợi Tử! Chẳng phải pháp Phật sở đắc Chánh pháp vô thượng Tỳ nại da có tướng diệt mất. Pháp chư Phật sở đắc Chánh pháp vô thượng Tỳ nại da tức là kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa.

Lại Xá Lợi Tử! Phương Đông bắc kia, các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa có khả năng đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây hết lòng tin muốn biên chép thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Chư Phật chúng ta thường dùng Phật nhãn xem thấy hộ niệm, khiến không tổn não, hiện nay đời sau thân tâm an vui.

Khi ấy, Xá Lợi Tử bèn thưa Phật rằng: Kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, Phật Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc rộng lưu khắp ư?

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Như vậy, như vậy. Xá Lợi Tử! Ta Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năm sau, phương Đông bắc kia các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nếu được nghe kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, hết lòng tin muốn biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Phải biết người kia phát lâu tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu lâu hạnh Bồ tát Ma ha tát, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, lâu nhiều tu tập thân giới tâm huệ, trồng nhiều căn lành đều đã thành thục. Do phước lực đây được nghe kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế hết lòng tin muốn. Lại năng biên chép thọ trì đọc tụng tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình khai chỉ phân biệt.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Phật Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năm sau, khi Pháp muốn diệt, ở phương Đông bắc sẽ có bấy nhiêu các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa được nghe kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế hết lòng tin muốn, lại năng biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Ta Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năm sau, khi Pháp muốn diệt, ở phương Đông bắc tuy có vô lượng các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa , mà ít kẻ được nghe kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm hết lòng tin muốn, lại năng biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nghe thuyết kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh chẳng sợ, rất sanh tin muốn biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Phải biết người này đã từng gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các Bồ tát, thỉnh hỏi nghĩa thú sâu thẳm Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa này chẳng lâu định sẽ được viên mãn đạo Bồ tát Ma ha tát, vì được tất cả Như Lai hộ niệm vậy, được vô lượng bạn lành thu nhận vậy, được căn lành thù thắng nắm giữ vậy, vì muốn nhiêu ích nhiều chúng sanh nên mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Ta thường vì các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa kia nói pháp tương ưng Nhất thiết trí. Như Lai quá khứ cũng thường vì kia nói pháp tương ưng Nhất thiết trí. Nhờ nhân duyên này, kia ở đời sau thường được tu tập chánh hành tương ưng Nhất thiết trí trí, mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng năng vì người như ưng nói pháp khiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ở tất cả thời thân tâm yên định, các ác ma vương và bè lũ chúng hãy chẳng phá hoại tâm cầu tới Vô thượng Chánh đẳng giác được, huống nào các kẻ ưa làm ác hành hủy báng Bát nhã Ba la mật đa, năng trở ngại tâm kia khiến chẳng tinh tiến cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì kia đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mạnh dũng chính siêng rất bền vững vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, tâm được rộng lớn thanh tịnh vui mừng, cũng năng an lập vô lượng hữu tình nơi pháp thắng thiện khiến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa này đối trước Ta phát thệ nguyện rộng lớn rằng: “Ta phải an lập vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển”. Ta đối kia nguyện rất sanh tùy hỷ. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Ta xem người kia sở phát nguyện rộng, tâm lời hợp nhau. Kia ở đời sau định năng an lập được vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển.

Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa này cũng ở trước vô lượng Phật quá khứ phát thệ nguyện rộng lớn rằng: “Ta phải an lập vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ cũng đối kia nguyện rất sanh tùy hỷ. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Chư Phật quá khứ cũng xem các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa như thế sở phát nguyện rộng, tâm lời hợp nhau. Kia ở đời sau định an lập được vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển.

Các thiện nam tử Bồ tát thừa này tin hiểu rộng lớn, tu hạnh rộng lớn, nguyện sanh cõi nước chư Phật phương khác hiện có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế là hội Vô thượng pháp xứ. Kia nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm Pháp vô thượng như thế rồi, lại năng an lập được vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình trong cõi Phật kia khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được Bất thối chuyển.

Khi ấy, Xá Lợi Tử liền thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hiếm có! Phật đối các pháp sở hữu quá khứ, vị lai, hiện tại không chẳng chứng biết, không chẳng giác rõ. Đối các hữu tình tâm hành sai khác không chẳng chứng biết, không chẳng giác rõ. Đối Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy ba đời không chẳng chứng biết, không chẳng giác rõ. Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, rộng cho lưu khắp. Bồ tát Ma ha tát này ở đời sau nếu đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa mạnh dũng tinh siêng thường cầu chẳng dứt, kia đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa có thời được, thời chẳng được chăng?

Bấy giờ, Phật bảo: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Phật đối tất cả không gì chẳng chứng biết, không gì chẳng giác rõ. Bồ tát Ma ha tát ấy thường đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa mạnh dũng tinh siêng mừng cầu chẳng dứt, tất cả thời được, không thời chẳng được.

Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát ấy thường đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa mừng cầu chẳng dứt, chư Phật Bồ tát thường hộ niệm vậy.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bồ tát Ma ha tát này vì chỉ đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây mạnh dũng tinh siêng, mừng cầu chẳng dứt, tất cả thời được, không thời chẳng được, hay đối kinh khác cũng năng thường được?

Bấy giờ, Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa mạnh dũng tin cầu chẳng đoái thân mạng, có thời chẳng được các kinh điển khác, không có lẽ ấy. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát ấy vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng các loại hữu tình khiến đối kinh điển tương ưng Bát nhã Ba la mật đa và kinh điển khác, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu học. Do căn lành đây tùy sanh chỗ nào lẽ phải thường được kinh tương ưng “Không” Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và kinh điển khác thọ trì đọc tụng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,217,024