Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 412. Hội thứ hai Phẩm Sáu Đáo Bỉ Ngạn thứ 13-2. Hội thứ hai Phẩm Đại Thừa thứ 14

18/04/201316:26(Xem: 17221)
Quyển Thứ 412. Hội thứ hai Phẩm Sáu Đáo Bỉ Ngạn thứ 13-2. Hội thứ hai Phẩm Đại Thừa thứ 14

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 17

Quyển Thứ 412
Hội thứ hai Phẩm Sáu Đáo Bỉ Ngạn thứ 13-2
Hội thứ hai Phẩm Đại Thừa thứ 14

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Với khi bố thí đều không lẫn tiếc. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Với khi bố thí, chẳng khởi tác ý Thanh văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Với khi bố thí, tin nhẫn muốn vui tu pháp bố thí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Với khi bố thí, tinh tiến mạnh mẽ chẳng bỏ gia hạnh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Với khi bố thí chăm lòng hướng tới Nhất thiết trí trí, rốt ráo lợi vui tất cả hữu tình, chẳng tạp tác ý Thanh văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Với khi bố thí trụ tưởng như huyễn, bất đắc kẻ thí, kẻ thọ, của thí, được quả do thí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đối sáu tướng Ba la mật đa chẳng lấy chẳng đắc. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh giới đối các sở hữu đều không xan lẫn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh giới đối các Thanh văn và bậc Độc giác hãy chẳng tới cầu huống bậc dị sanh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh giới, đối pháp tịnh giới tin nhẫn muốn vui. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đem tác ý tướng ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh giới, tinh tiến mạnh mẽ chẳng bỏ gia hạnh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh giới, thuần đem đại bi mà làm thượng thủ, hãy chẳng xen tạp tác ý Nhị thừa, huống tâm dị sanh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh giới, đối tất cả pháp trụ tưởng như huyễn, đối hạnh tịnh giới không ỷ không đắc, vì bản tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu tịnh giới Ba la mật đa đối sáu tướng Ba la mật đa chẳng lấy chẳng đắc. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn, vì thành an nhẫn đối thân mạng thảy không bị luyến đắm. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn, chẳng tạp tác ý hạ liệt Thanh văn và Độc giác thảy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn, đối pháp an nhẫn tin nhẫn muốn vui. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn tinh tiến mạnh mẽ chẳng bỏ gia hạnh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn nhiếp tâm một cảnh, dù gặp nhiều khổ mà tâm không loạn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn trụ tưởng như huyễn, vì nhóm tập Phật pháp thành thục hữu tình, quán các pháp không, chẳng chấp oán hại. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu các Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa đối tướng sáu Ba la mật đa chẳng lấy chẳng đắc. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tinh tiến năng siêng tu học thí hạnh khó hành. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đã mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tinh tiến, siêng hộ tịnh giới trọn chẳng hủy phạm. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tinh tiến, năng siêng tu học nhẫn hạnh khó hành. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tinh tiến năng siêng tu học khổ hạnh hữu ích. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tinh tiến năng siêng tu học tĩnh lự đẳng chí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tinh tiến năng siêng tu học huệ không lấy đắm. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đối tướng sáu Ba la mật đa chẳng lấy chẳng đắm. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tĩnh lự, tĩnh tâm hành thí, loạn tâm xan lẫn chẳng hiện tiền lại. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tĩnh lự định tâm hộ giới, khiến các ác giới chẳng hiện tiền lại. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tĩnh lự, trụ định từ bi mà tu an nhẫn, chẳng não hữu tình. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tĩnh lự an trụ tịnh định, siêng tu công đức, lìa các biếng nhác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tĩnh lự, nương tĩnh lự bình đẳng dẫn phát thắng định, lìa tâm rối loạn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tĩnh lự, nương tĩnh lự bình đẳng dẫn phát thắng huệ, lìa tâm ác huệ. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đối sáu tướng Ba la mật đa chẳng lấy chẳng đắc. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu bát nhã, tuy thí tất cả mà năng chẳng thấy thí, kẻ thọ, vật. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu bát nhã, tuy hộ tịnh giới mà đều chẳng thấy trì, phạm sai khác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu bát nhã, nương thắng không huệ mà tu an nhẫn, chẳng thấy các việc năng nhẫn sở nhẫn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu bát nhã, tuy quán các pháp đều rốt ráo không, mà dem đại bi siêng tu thiện pháp. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu bát nhã, tuy tu thắng định mà quán định cảnh đều rốt ráo không. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa. Đem căn lành này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu hành bát nhã, quán tất cả pháp, tất cả hữu tình và tất cả hành đều như huyễn thảy, mà tu nhiều huệ không lấy đắm. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa đối tướng sáu Ba la mật đa chẳng lấy chẳng đắc. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức.

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát an trụ mỗi mỗi Ba la mật đa đều tu sáu thứ Ba la mật đa khiến được viên mãn. Vậy nên gọi mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tuy được tĩnh lự, vô lượng, vô sắc mà chẳng say đắm, cũng chẳng theo thế lực kia thọ sanh, cũng chẳng bị thế lực kia dẫn đi. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa mặc được áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tuy được tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, trụ kiến xa lìa, kiến vắng lặng, kiến không, vô tướng, vô nguyện mà chẳng chứng thật tế, chẳng vào Thanh văn và bậc Độc giác, vượt hơn tất cả Thanh văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa mặc được áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Do các Bồ tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức như thế thảy, nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy, khắp vì lợi vui hữu tình mặc áo giáp đại công đức, Bồ tát Ma ha tát khắp được mười phương Căng già sa thảy các Phật thế giới tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng vui mừng ngợi khen, nói lời như vầy: Phương ấy, trong thế giới ấy, có Bồ tát Ma ha tát tên ấy, khắp vì lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức, nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, du hý thần thông, làm việc đáng làm. Như vậy, lần lữa tiếng khắp mười phương, người trời thảy nghe đều rất vui mừng, đều nói lời này: Bồ tát Ma ha tát này chẳng bao lâu sẽ chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến các hữu tình đều được lợi vui.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Vì sao Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa?

Mãn Từ Tử nói: Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức sáu Ba la mật đa rồi, lại vì lợi vui các hữu tình nên lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc vào sơ tĩnh lự trụ đầy đủ. Nói rộng cho đến dứt khổ, mất vô hỷ ưu, chẳng khổ chẳng lạc, xả niệm thanh tịnh vào đệ tứ tĩnh lự trụ đầy đủ. Lại nương tĩnh lự khởi từ cùng tâm, hành tướng rộng lớn, vô nhị vô lượng, vô oán vô hại, vô hận vô não, khắp đầy khéo tu, thắng giải cùng khắp đầy rẫy mười phương tận hư không cùng pháp giới, từ tâm thắng giải đầy đủ mà trụ. Khởi bi hỷ xả cùng tâm, hành tướng thắng giải cũng lại như thế. Nương gia hạnh này lại vượt tất cả tưởng sắc, diệt tưởng hữu đối, chẳng suy nghĩ các tưởng khác, vào vô biên không, không vô biên xứ trụ đầy đủ. Nói rộng cho đến vượt tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ đầy đủ.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này từ tĩnh lự, vô lượng, vô sắc đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên trước tự an trụ tĩnh lự, vô lượng, vô sắc như thế, với các trạng hành tướng vào trụ xuất khéo phân biệt biết, được tự tại rồi lại khởi nghĩ này: Ta nay phải đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vì dứt các phiền não tất cả hữu tình nên nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, phân biệt khai thị khiến khéo biết rõ các định ưa đắm lầm lỗi ra lìa và các trạng hành tướng vào trụ xuất. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành bố thí Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc chẳng bi tâm Thanh văn, Độc giác thảy làm xen tạp. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành tịnh giới Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối pháp như thế tin nhẫn muốn vui. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành an nhẫn Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi tu các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đem tự căn lành vì các hữu tình nên hồi hướng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đối các căn lành siêng tu chẳng dứt. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành tinh tiến Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, nương các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, dẫn phát các định thù thắng, đẳng chí, đẳng trì, giải thoát, thắng xứ, biến xứ thảy. Đối vào trụ xuất đều được tự tại, chẳng đọa Thanh văn, bậc Độc giác thảy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi tu các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc và các nhánh tĩnh lự, đem hành tướng vô thường, khổ, vô ngã và hành tướng không, vô tướng, vô nguyện, như thật quán sát, chẳng bỏ đại bi, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành Bát nhã Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi tu Từ định khởi nghĩ như vầy: Ta phải cấp giúp tất cả hữu tình đều khiến được vui. Khi tu Bi định khởi nghĩ như vầy: Ta phải cứu vớt tất cả hữu tình đều khiến lìa khổ. Khi tu Hỷ định khởi nghĩa như vầy: Ta phải khen gắng tất cả hữu tình đều khiến giải thoát. Khi tu Xả định khởi nghĩ như vầy: Ta phải bình đẳng lợi ích tất cả hữu tình đều khiến hết lậu. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa vô lượng, tu hành bố thí Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, đối bốn vô lượng khi vào trụ xuất quyết chẳng tới cầu Thanh văn Độc giác, duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa vô lượng, tu hành tịnh giới Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, đối bốn vô lượng khi vào trụ xuất chẳng tạp tác ý Thanh văn, Độc giác, duy đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tin nhẫn muốn vui. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa vô lượng, tu hành an nhẫn Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, đối bốn vô lượng khi vào trụ xuất, siêng dứt các ác, siêng tu các thiện, cầu tới Bồ đề từng không tạm bỏ. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa vô lượng, tu hành tinh tiến Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, đối bốn vô lượng khi vào trụ xuất dẫn phát các thứ đẳng trì, đẳng chí, năng đối trong ấy được đại tự tại, chẳng bị định kia cướp dẫn, cũng chẳng theo thế lực kia thọ sanh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa vô lượng, tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, đối bốn vô lượng khi vào trụ xuất đem hành tướng vô thường, khổ, không, vô ngã và hành không, vô tướng, vô nguyện, như thật quán sát chẳng bỏ đại bi, chẳng tọa Thanh văn và bậc Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương dựa vô lượng, tu hành Bát nhã Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát nương phương tiện khéo léo như thế thảy tu tập sáu Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình phát tới Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tu tất cả bốn món niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Tu tất cả ba món giải thoát môn, cho đến tu tất cả mười món Như Lai lực, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vô sở đắc làm phương tiện, khởi trí nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vô sở đắc làm phương tiện, đối tất cả pháp phát khởi diệu trí phi loạn phi định, diệu trí phi thường phi vô thường, diệu trí phi vui phi khổ, diệu trí phi ngã phi vô ngã, diệu trí phi tịnh phi bất tịnh, diệu trí phi không phi bất không, diệu trí phi hữu tướng phi vô tướng, diệu trí phi hữu nguyện phi vô nguyện, diệu trí phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, diệu trí phi xa lìa phi chẳng xa lìa. Đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vô sở đắc làm phương tiện trí, chẳng hành pháp trí quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải chẳng biết ba đời. Chẳng hành pháp trí cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, chẳng phải biết ba cõi. Chẳng hành pháp trí thiện, bất thiện, vô ký, chẳng phải chẳng biết ba tánh. Chẳng hành pháp trí thế gian xuất thế gian. Chẳng hành pháp trí hữu vi vô vi, chẳng phải chẳng biết hữu vi vô vi. Chẳng hành pháp trí hữu lậu vô lậu, chẳng phải chẳng biết hữu lậu vô lậu. Đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Vì các Bồ tát do phương tiện khéo léo như thế thảy khắp vì lợi vui các hữu tình phát tới Đại thừa nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy, khắp vì lợi vui hữu tình phát tới Đại thừa, Bồ tát Ma ha tát khắp được mười phương Căng già sa thảy chư Phật thế giới tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi nói lời như vầy: Phương ấy, trong thế giới ấy, có Bồ tát Ma ha tát tên ấy, khắp vì lợi vui tất cả hữu tình phát tới Đại thừa, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, du hý thần thông, làm việc đáng làm. Như vậy lần lữa tiếng khắp mười phương người trời thảy nghe đều rất vui mừng, đều nói lời này: Bồ tát Ma ha tát đây chẳng bao lâu sẽ chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến các hữu tình đều được lợi vui.

Hội Thứ Hai
Phẩm Đại Thừa
Thứ 14

Bấy giờ, Xá Lợi Tử! hỏi Mãn Từ Tử rằng: Sao là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữn tình nên cưỡi nơi Đại thừa?

Mãn Từ Tử nói: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, dù cưỡi bố thí Ba la mật đa mà chẳng đắc bố thí Ba la mật đa, chẳng đắc kẻ thí, kẻ thọ, của thí và pháp bị ngăn.

Dù cưỡi tịnh giới Ba la mật đa mà chẳng đắc tịnh giới Ba la mật đa, chẳng đắc trì giới và kẻ phạm giới cùng pháp bị ngăn.

Dù cưỡi an nhẫn Ba la mật đa mà chẳng đắc an nhẫn Ba la mật đa, chẳng đắc năng nhẫn và cảnh sở nhẫn cùng pháp bị ngăn.

Dú cưỡi tinh tiến Ba la mật đa mà chẳng đắc tinh tiến Ba la mật đa, chẳng đắc tinh tiến và kẻ lười nhác cùng pháp bị ngăn.

Dù cưỡi tĩnh lự Ba la mật đa mà chẳng đắc tĩnh lự Ba la mật đa, chẳng đắc tu định và kẻ tán loạn, chẳng đắc định cảnh cùng pháp bị ngăn.

Dù cưỡi bát nhã Ba la mật đa mà chẳng đắc bát nhã Ba la mật đa, chẳng đắc tu huệ và kẻ ngu si, chẳng đắc pháp thiện, bất thiện, vô ký, chẳng đắc pháp thế gian xuất thế gian, chẳng đắc pháp hữu lậu vô lậu và pháp bị ngăn.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, vì khiển tu nên tu bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi, tu ba giải thoát môn. Như vậy cho đến tu Phật mười lực, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát Bồ tát Ma ha tát chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, Bồ đề và Tác đỏa đều bất khả đắc vậy. Sắc cho đến thức chỉ có giả danh thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy. Nhãn cho đến ý chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy. Sắc cho đến pháp chỉ có giả danh, thi thiết lới nói, bất khả đắc vậy. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy.

Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy. Nói rộng cho đến Như Lai mười lực, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy.

Chơn như, pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy. Năng giác, sở giác chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ có giả danh, thi thiết lời nói, bất khả đắc vậy.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, từ sơ phát tâm cho đến chứng được Nhất thiết trí trí thường tu viên mãn bất thối thần thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Ở chỗ chư Phật nghe thọ tương ưng diệu pháp Đại thừa. Đã nghe thọ xong, như lý suy nghĩ, tinh siêng tu học.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này dù cưỡi Đại thừa, từ một nước Phật đến một nước Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Ở chỗ chư Phật nghe thọ diệu pháp, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, mà tâm đều không tưởng cõi Phật thảy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này trụ bậc Bất nhị, quán các hữu tình nên đem thân nào mà được đắc độ, tức liền hiện thọ thân như thế.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, tùy sanh chỗ nào thường chẳng xa lìa Chánh pháp Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe pháp như thế Thanh văn, Độc giác, trời, ma, phạm thảy chẳng thể quay được.

Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát khắp vì lợi vui các hữu tình mà cưỡi nơi Đại thừa nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy, khắp vì lợi vui hữu tình cưỡi nơi Đại thừa Bồ tát Ma ha tát được khắp mười phương Căng già sa thảy chư Phật thế giới tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở giữa đại chúng vui mừng ngợi khen, nói lời như vầy: Phương ấy, trong thế giới ấy, có Bồ tát Ma ha tát tên ấy, khắp vì lợi vui tất cả hữu tình, cưỡi nơi Đại thừa, chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe ấy thế gian các Thanh văn thảy đều chẳng thể quay được. Như vậy lần lữa tiếng khắp mười phương người trời thảy nghe đều rất vui mừng, đều nói lời này: Bồ tát Ma ha tát đây chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí quay xe diệu pháp độ chúng vô lượng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567